hlavička
placená inzerce reklama

Ekonomické informace
zákony, vyhlášky, zásady, formuláře a vzory

Český zahrádkářský svaz, z.s. se při svém hospodaření musí dodržovat mnoho zákonů, vyhlášek, předpisů a nařízení. Informace o nových dokumentech včetně případných formulářů vám předkládáme jednotně, abychom vám ulečili vyhledávání informací v mnoha zdrojích. Některé dokumenty byly zveřejněny i ve Věstníku ČZS, v takovém případě zde najdete jejich znění včetně případných formulářů k přímému použití.
 

ÚČETNICTVÍ

VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH PRO ÚS ČZS
- účtová osnova
Zákon č. 348/2007 Sb.,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu - soubor doc k vyplnění.
ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
ve zjednodušeném rozsahu - soubor doc k vyplnění.
ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
ve zjednodušeném rozsahu - soubor PDF
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu - soubor doc k vyplnění
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
ve zjednodušeném rozsahu - soubor doc k vyplnění
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace
ve zkráceném rozsahu - soubor PDF
Přehled údajů k přiznání k dani z příjmů
právnických osob u neziskových organizací, které vedou jednoduché účetnictví - soubor doc k vyplnění.
Výkaz o majetku a závazcích
soubor doc k vyplnění
Průvodní dopis k účetní závěrce
Vzor průvodního dopisu, k uložení účetní závěrky na městský soud.
Příloha k účetní závěrce
soubor doc k vyplnění
 

DOTACE 2019

Zásady MZe pro poskytování dotací NNO pro rok 2019
Příručka pro žadatele dotace 2019
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE Mze za rok 2019
Uveřejněno ve Zpravodaji 1/2019
Přílohy k vyúčtování dotace MZe 2019:
Vyúčtování dotace příloha č. 1 za rok 2019
Vyúčtování dotace příloha č. 2 za rok 2019
Logo MZe barené - pro použití při akcích v rámci dotace
Logo MZe černobílé - pro použití při akcích v rámci dotace
 

PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Ze dne 18. 12. 2019 (platná od 1. 1. 2020)
Vyhláška 79/2013 Sb. o specifických zdravotních službách
Vyhláška 79/2013 Sb. ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí
k zajištění pracovnělékařských služeb v souladu s přechodným ustanovením § 98 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. (Zdravotní prohlídky pro zaměstnance)
Povinnost právnické nebo fyzické osoby
mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu
Vyhláška 125/1993 Sb. ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993,
kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
 

EET

Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb
Od 15.5.2017 byla stanovena nová výše tržeb, od které musí spolek evidovat tržby v EET - str. 7.
Šablony pro EET
Šablony s povinným textem ke zveřejnění v provozovnách podléhajícím EET
 

OSTATNÍ

Podmínky pro povolování tombol, peněžitých a věcných loterií.
(novela platná od 1. 1. 2012, doplněno loterijním zákonem od r. 2017)
Směrnice hospodaření ZO, SZO a ÚS ČZS
Zveřejnění účetní závěrky ZO, SZO, ÚS
Metodika pro plnění povinnosti základních (specializovaných) organizací vůči rejstříkovému soudu – včetně příloh k vyplnění
Technická specifikace pro předávání digitalizovaných listin do Sbírky listin veřejného rejstříku
Tento dokument definuje podrobnější technické a organizační aspekty při předávání PDF dokumentů pro zařazení do Sbírky listin.
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit