Statut fondu aktivity ÚS

FOND AKTIVITY ÚS ČZS

 

Článek 1

Účel fondu

Fond se zřizuje za účelem podpory rozvoje aktivity územních sdružení (dále jen ÚS). Prostředky sdružené v tomto fondu mohou čerpat výhradně ÚS na základě zaslaných Přehledů o činnosti s hodnotícím formulářem aktivit.

 

Článek 2

Prostředky fondu

Schválená částka podílu ze zaplacených členských známek ČZS pro příslušný kalendářní rok.

 

Článek 3

Vyplácení podílů z fondu

 

 1. Podíly za členské příspěvky mohou čerpat výhradně ÚS na základě zaslaného Přehledu činnosti s hodnotícím formulářem aktivit za předchozí rok v termínu do 31. 3. daného roku
 2. Vyhodnocení aktivit ÚS provede HFK a předloží představenstvu ČZS ke schválení. Pro zachování maximální objektivity se vyhodnocování zúčastní zástupci tří dalších ÚS na základě náhodného losu.
 3. Na základě vyhodnocení hodnotícího formuláře se získá hodnota podílu na jednotlivého člena v působnosti ÚS. Následně bude hodnota podílu vynásobena počtem zaplacených členských známek v působnosti ÚS. Tím bude určena celková hodnota podílu pro každé ÚS zvlášť.
 4. V případě vzniku nároku na vyplacení podílu z FAÚS budou tyto podíly vyplaceny v terminu: do 31.5.
 5. Příspěvky vyplacené z tohoto fondu mají povahu podílu ze zaplaceného členského příspěvku a takto budou v rozpočtu ÚS zaúčtovány.

 

Článek 4

Okruhy činností a kritéria hodnocení ÚS

I.  Vnitrosvazová činnost

 1. Přímá distribuce členských známek                                                                                   2 body 
  včetně  splnění hlášení o stavu čl. známek k 31.3., 30.9., 31.12.
   
 2. Splnění termínů splatnosti úhrad členských známek                                                             1 bod
  u neexpedujících Z termín úhrad      do 30.6.
  u expedujících ÚS: splatnost    50% do 30.4.
                                               75% do 31.5.
                                            100% do 31.10.
   
 3. Splnění ostatních termínů dle Harmonogramu hlášení                                                         2 body
  • zaslání účetní závěrky ÚS do 30.6. na ústředí ČZS
  • zaslání přehledu o činnosti ÚS do 31.3. za předešlý rok
  • zaslání vyúčtování dotace MZe dle pokynu ústředí ČZS do 1.11.

II.  Vzdělávací činnost a práce s mládeží                                                                                  5 bodů

 • Zajištění chodu oblastních školicích středisek
 • Organizování teoretických či praktických školení jako semináře, přednášky, kurzy, apod.
 • Organizování exkurzí či tematických zájezdů
 • Organizování základních kol Floristické soutěže
 • Organizování základních kol Mladého zahrádkáře
 • Celoroční práce s mládeží (vedení kroužků mládeže při ÚS)
 • Organizování jiných vědomostních akcí pro děti (Den dětí, zábavná odpoledne, atd.)
 • Účast ve finále soutěží ČZS

Toto kritérium je splněno za podmínky, že je provedena alespoň jedna z výše uvedených činností.

III.  Výstavní a prezentační činnost                                                                                          5 bodů

 • Organizování výstav v působnosti ÚS
 • Spoluúčast na regionálních výstavách koordinovaných KKR
 • Spoluúčast na celostátních výstavách pořádaných ústředím ČZS
 • Účast na regionálních akcích pořádaných jinými subjekty např. (krajské dožínky, folklorní slavnosti, volnočasové aktivity, atd.)
 • Zajišťování odborných poraden na těchto akcích

Toto kritérium je splněno za podmínky, že je provedena alespoň jedna z výše uvedených činností.

 

Článek 5

Vyhodnocení aktivit a stanovení výše podílu pro ÚS

Na základě zaslaného hodnotícího formuláře provede HFK vyhodnocení aktivity každého ÚS. Stanovení nároku na příslušný podíl bude vyhodnoceno podle následujícího klíče, kde jeden (1) bod má hodnotu jedné (1) Kč.

Kriterium:    I.a  2 body
                    I.b  1 bod
                    I.c  2 body
                    II.  5 bodů
                   III.  5 bodů

Maximální bodový zisk je 15 bodů. Dosažený počet bodů se vynásobí počtem zaplacených členských známek v příslušném ÚS a tím se získá částka podílu pro příslušné ÚS.

 

Článek 6

Přerozdělení zůstatku FAÚS

Základní podmínkou pro vznik FAÚS bylo vyčerpání všech prostředků fondu získaných v daném roce na podporu zvýšení aktivity ÚS. Z tohoto důvodu by měl být zůstatek  FAÚS ČZS na konci roku vždy nulový (0,-) Kč. V případě, že z důvodu nízké aktivity některých ÚS nedojde k vyčerpání celého podílu, bude zůstatek FAÚS ČZS přerozdělen mezi aktivní ÚS, které na krytí svých akcí využívají dotace z MZe, ale vlivem dotačních podmínek mohou dostat proplaceno pouze část nákladů. K přerozdělení zůstatku a uspokojení finančních nároků ÚS dojde v tomto pořadí:

 1. Dorovnání nákladů na oblastní školicí střediska do výše až 100% nákladů, maximálně však 20.000,- Kč na jedno středisko
 2. Dorovnání ostatních ÚS, které splnili podmínky dotace z MZe a jejichž akce jsou předmětem dotace z MZe. Dorovnání bude stanoveno jako procentuální podíl z hodnoty zůstatku FAÚS ČZS, maximálně však do výše 100% nákladů na akce ÚS v rámci dotace z MZe.

 

Článek 7

Sankční ujednání

Vyplnění hodnotícího formuláře ze strany ÚS je prvkem důvěry mezi ČZS a ÚS. Pokud však bude v zaslaném hodnotícím formuláři zjištěno úmyslné uvedení nepravdivých údajů, vyhrazuje si HFK možnost navrhnout PČZS odmítnout vyplatit z tohoto důvodu zvýšený podíl z členského příspěvku v daném roce. Pokud by k takovému zjištění došlo až po vyplacení příspěvku v daném roce, bylo by takovému ÚS zamítnuto vyplatit podíl v roce následujícím.

Návrh zpracoval: Stanislav Kozlík, Dne: 24.10.2018