Statut fondů Českého zahrádkářského svazu, z.s.

Český zahrádkářský svaz, z. s. (dále jen „svaz“), v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, podle českých účetních standardů, zejména Českého účetního standardu č. 413 a podle Stanov svazu, zřizuje pro potřeby zajišťování a rozvoje činnosti svazu dále uvedené fondy:

ČÁST PRVNÍ

FOND ROZVOJE SVAZU

 

Čl. 1

Účel fondu

 

Fond rozvoje svazu (dále jen „fond rozvoje“) se zřizuje na podporu rozvoje jeho činností na:

a)  akce pořádané Republikovou radou svazu (dále jen „Republiková rada“) pro pobočné spolky svazu (dále jen „pobočný spolek“),

b)  výstavbu, rekonstrukce, údržbu,

c)  vybavení objektů v majetku svazu a jeho pobočných spolků,

d)  vybavení kanceláří, zpracoven ovoce, prodejen zahrádkářských přebytků,

e)  mzdové výdaje územního sdružení v rámci oblastního školení,

f)  občerstvení při soutěžích, které nelze hradit z dotace ze státního rozpočtu,

g)  mimořádné události svazu a jeho pobočných spolků,

h)  přechodné krytí nedostatku finančních prostředků svazu a jeho pobočných spolků, pokud nemají dostatek vlastních prostředků na účtech,

i)  pokrytí nákladů na zahraniční návštěvy a mezinárodní propagaci svazu,

j)  na pokrytí ztráty hospodaření Ústředí svazu, pokud byla způsobena činnostmi pro pobočné spolky svazu.

 

Čl. 2

Prostředky fondu

 

Prostředky fondu rozvoje tvoří schválená částka podílu ze zaplacených členských známek svazu pro příslušný kalendářní rok, případně přerozdělená část zisku svazu po zdanění a schválení Republikovou radou.

 

Čl. 3

Čerpání prostředků z fondu

 

1)  Prostředky z fondu rozvoje může čerpat svaz a jeho pobočné spolky (dále jen „žadatel“) v souladu s tímto statutem a při dodržení „Zásad pro poskytování finančních prostředků z Fondu rozvoje svazu“.

 

2)  Čerpání prostředků z fondu rozvoje se provádí na základě písemné žádosti žadatele (v případě základní organizace je nutné doporučení územního sdružení). Žádost je přezkoumána a vyhodnocena na nejbližším zasedání hospodářsko-finanční komise svazu (dále jen „hospodářsko-finanční komise“) s přihlédnutím k účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. Po projednání v hospodářsko-finanční komisi je žádost předložena Představenstvu svazu s doporučením ke schválení či zamítnutí.

 

3)  Z fondu rozvoje se, na základě usnesení Představenstva svazu, poskytují účelově určené příspěvky, které jsou nevratné a tvoří dodatečné přerozdělení prostředků z členského příspěvku ve prospěch žadatelů o příspěvky.

 

4)  Z fondu rozvoje může být poskytnuta bezúročná zápůjčka na přechodné krytí nedostatku finančních prostředků žadatele na dobu 1 roku, výjimečně nejvýše do 2 let. Zápůjčka může být poskytnuta do maximální výše 50 000,- Kč. Výjimku z tohoto ustanovení může, ze závažných důvodů, schválit Představenstvo svazu.

 

5)  Po schválení žádosti o bezúročnou zápůjčku, zašle ekonomické oddělení Ústředí svazu (dále jen „ekonomické oddělení“) žadateli návrh smlouvy a teprve po vrácení podepsaného výtisku smlouvy, zašle žadateli finanční částku na jeho účet.

 

6)  Příspěvky jsou zasílány výhradně na bankovní účet vedený na jméno žadatele.

 

7)  Žadatel musí poskytnutý příspěvek využít výlučně na úhradu nákladů na splnění účelu příspěvku uvedeného v žádosti o příspěvek z fondu rozvoje.

 

8)  Nevyčerpanou část poskytnutého příspěvku je žadatel povinen vrátit do 1 roku od připsání příspěvku na jeho účet.

 

9)  Žadatel je povinen, nejpozději do 1 roku od připsání příspěvku na jeho účet, doložit splnění účelu čerpání, včetně kopií dokladů dokládajících skutečné čerpání, minimálně ve výši poskytnutého příspěvku. V případě, že žadatel nebude schopen doložit čerpání příspěvku nebo byl příspěvek použit pro jiný účel, než bylo uvedeno v žádosti, je povinen vrátit neprodleně (max. do 30 dnů od obdržení výzvy) celý příspěvek na účet svazu, ze kterého byl příspěvek odeslán.

 

10)  Lhůta vázanosti příspěvku na požadovaný účel trvá 5 let od připsání příspěvku na účet žadatele. V případě, že tato lhůta nebude dodržena, je žadatel povinen vrátit neprodleně (max. do 30 dnů) celý příspěvek na účet svazu. Lhůtou vázanosti příspěvku se rozumí např. vlastnictví nemovitosti, strojů nebo vybavení po dobu 5 let od obdržení příspěvku na účet žadatele. V této lhůtě nelze zrušit žadatele do vypořádání závazku vůči svazu.

 

11)  Na poskytnutí příspěvku z fondu rozvoje není právní nárok.

 

12)  Poskytnutí příspěvku je vázáno na zveřejnění účetních závěrek žadatele ve Sbírce listin u Městského soudu v Praze, minimálně za posledních 5 let.

 

 

 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ

RIZIKOVÝ FOND SVAZU

 

Čl. 1

Účel fondu

 

Rizikový fond svazu (dále jen „rizikový fond“) se zřizuje na pomoc k odstraňování škod na majetku svazu a jeho pobočných spolků, které vznikly následkem zejména přírodních živlů a živelných pohrom.

 

Čl. 2

Prostředky fondu

 

1)  Základní vklad byl vytvořen z účetních zůstatků z povodňové známky z roku 2002 a z příspěvků organizací na povodeň v roce 2006. Každoročně jsou prostředky rizikového fondu navyšovány o schválený podíl ze zaplacené členské známky v příslušném kalendářním roce.

 

2)  V případě živelné pohromy značného rozsahu (povodně, tornáda apod.) může Představenstvo svazu vyhlásit sbírku pomocí mimořádného příspěvku do rizikového fondu.

 

Čl. 3

Čerpání prostředků z fondu

 

1)  Prostředky z rizikového fondu může čerpat svaz a jeho pobočné spolky (dále jen „žadatel“) na základě písemné žádosti (u základní organizace prostřednictvím územního sdružení) s vyčíslením výše škody na společném majetku svazu, po schválení v Představenstvu svazu.

 

2)  Žadatel je povinen, nejpozději do 1 roku od připsání příspěvku na jeho účet, doložit splnění účelu čerpání, včetně kopií dokladů dokládajících skutečné čerpání, minimálně ve výši poskytnutého příspěvku. V případě, že žadatel nebude schopen doložit čerpání příspěvku nebo byl příspěvek použit pro jiný účel, než bylo uvedeno v žádosti, je povinen vrátit neprodleně (max. do 30 dnů od obdržení výzvy) celý příspěvek na účet svazu, ze kterého byl příspěvek odeslán.

 

3)  V případě živelné pohromy značného rozsahu, který vyvolá sbírku na pomoc postiženým oblastem pomocí mimořádného příspěvku do rizikového fondu, má Představenstvo svazu pravomoc postupovat odlišně od ustanovení odstavce 1 a 2. V rámci rychlé pomoci k zabránění dalších škod může Představenstvo svazu rozhodnout o okamžitém vyplacení schváleného příspěvku. Následně hospodářsko-finanční komise zjistí celkový rozsah poškození majetku svazu a jeho pobočných spolků na území zasažených živelnou katastrofou. Po zjištění stavu prostředků získaných pomocí mimořádných příspěvků do rizikového fondu a celkovém stavu prostředků na rizikovém fondu navrhne hospodářsko-finanční komise Představenstvu svazu způsob vyplacení odškodnění.

 

4)  V případě, že prostředky získané pomocí mimořádných příspěvků na konkrétní živelnou pohromu přesáhnou škody na majetku svazu a jeho pobočných spolků, bude tento zůstatek na návrh hospodářsko-finanční komise rozdělen a po schválení Představenstvem svazu zaslán na účet dotčených pobočných spolků. Pobočné spolky mohou tyto prostředky použít k finanční pomoci svým členům, kterým vznikla škoda následkem živelné pohromy. V tomto případě neplatí ustanovení části čtvrté, čl. 1, odst. 1) a 2) tohoto statutu. Pro hospodářsko-finanční komisi platí povinnost po vyplacení odškodnění informovat Republikovou radu a údaje následně zveřejnit ve Zpravodaji svazu. Příjemci odškodnění z mimořádných příspěvků z rizikového fondu mají povinnost do 1 roku po obdržení prostředků zpracovat a zaslat Představenstvu svazu závěrečnou zprávu. Zpráva bude obsahovat popis využití obdržených prostředků včetně té části prostředků, která měla sloužit pro odškodnění členů jejich organizací.

 


ČÁST TŘETÍ

FOND AKTIVITY ÚZEMNÍCH SDRUŽENÍ

 

Čl. 1

Účel fondu

 

Fond aktivity územních sdružení (dále jen „fond aktivity“) se zřizuje za účelem podpory rozvoje aktivity územních sdružení. Prostředky sdružené ve fondu aktivity mohou čerpat výhradně územní sdružení na základě zaslaného „Přehledu o činnosti“ s hodnotícím formulářem aktivit.

 

Čl. 2

Prostředky fondu

 

Prostředky fondu tvoří schválená částka podílu ze zaplacených členských známek svazu pro příslušný kalendářní rok.

 

Čl. 3

Vyplácení podílů z fondu

 

1)  Podíly za členské příspěvky mohou čerpat výhradně územní sdružení, na základě zaslaného „Přehledu o činnosti“ s hodnotícím formulářem aktivit za předchozí rok, v termínu do 31. března daného roku.

 

2)  Vyhodnocení aktivit územního sdružení provede hospodářsko-finanční komise a předloží ho Představenstvu svazu ke schválení. Pro zachování maximální objektivity se vyhodnocování zúčastní až tři členové kontrolní komise svazu.

 

3)  Na základě vyhodnocení hodnotícího formuláře se získá hodnota podílu na jednotlivého člena v působnosti územního sdružení. Následně bude hodnota podílu vynásobena počtem zaplacených členských známek v působnosti územního sdružení. Tím bude určena celková hodnota podílu pro každé územní sdružení zvlášť.

 

4)  V případě vzniku nároku na vyplacení podílu z fondu aktivity budou, tyto podíly vyplaceny v terminu do 30. června.

 

5)  Příspěvky vyplacené z fondu aktivity mají povahu podílu ze zaplaceného členského příspěvku a takto budou v rozpočtu územních sdružení zaúčtovány.

 

 

 Čl. 4

Okruhy činností a kritéria hodnocení územních sdružení

 

I.  Vnitrosvazová činnost

1)  Přímá distribuce členských známek 2 body
včetně splnění hlášení o stavu čl. známek k 31. 3., 30. 9., 31. 12.
 

2)  Splnění termínů splatnosti úhrad členských známek 1 bod
u neexpedujících územních sdružení termín úhrad      do 30. 6.
u expedujících územních sdružení splatnost               50 % do 30. 4.
                                                                             75 % do 31. 5.
                                                                           100 % do 31. 10.
 

3)   Splnění ostatních termínů dle harmonogramu hlášení  2 body

a)  zaslání účetní závěrky územního sdružení do 30. 6. na Ústředí svazu,

b)  uveřejnění minimálně 60 % účetních závěrek základní organizace v průměru za posledních 5 let,

c)  zaslání přehledu o činnosti územního sdružení do 31. 3. za předešlý rok,

d)  zaslání vyúčtování dotace Ministerstva zemědělství České republiky (dále jen „MZe“) dle pokynu Ústředí svazu do 1. 11.

 

II.  Vzdělávací činnost a práce s mládeží 5 bodů

a)  zajištění chodu oblastních školicích středisek,

b)  organizování teoretických či praktických školení jako semináře, přednášky, kurzy apod.,

c)  organizování exkurzí či tematických zájezdů,

d)  organizování základních kol Floristické soutěže,

e)  organizování základních kol např. Mladého zahrádkáře. Mladého pěstitele apod.,

f)  celoroční práce s mládeží (vedení kroužků mládeže při územním sdružení)

g)  organizování jiných vědomostních akcí pro děti (Den dětí, zábavná odpoledne atd.),

h)  účast ve finále soutěží svazu.

Toto kritérium je splněno za podmínky, že je provedena alespoň jedna z výše uvedených činností. Podmínkou pro uznání tohoto kritéria je doložení realizace činnosti. K hodnotícímu formuláři je nutné přiložit např. pozvánku, prezenční listinu, fotografie apod.

 

III.  Výstavní a prezentační činnost 5 bodů

a)  organizování výstav v působnosti územního sdružení,

b)  spoluúčast na regionálních výstavách koordinovaných krajskou koordinační radou,

c)  spoluúčast na celostátních výstavách pořádaných Ústředím svazu,

d)účast na regionálních akcích pořádaných jinými subjekty např. (krajské dožínky, folklorní slavnosti, volnočasové aktivity atd.),

e)  zajišťování odborných poraden na těchto akcích.

Toto kritérium je splněno za podmínky, že je provedena alespoň jedna z výše uvedených činností. Podmínkou pro uznání tohoto kritéria je doložení realizace činnosti. K hodnotícímu formuláři je nutné přiložit např. pozvánku, prezenční listinu, fotografie apod.

  

Čl. 5

Vyhodnocení aktivit a stanovení výše podílu pro územní sdružení

 

1)  Na základě zaslaného hodnotícího formuláře provede hospodářsko-finanční komise vyhodnocení aktivity každého územního sdružení. Stanovení nároku na příslušný podíl bude vyhodnoceno podle následujícího klíče, kde jeden (1) bod má hodnotu jedné (1) Kč.

Kritérium:

I. a  –  2 body

I. b  –  1 bod

I. c  –  2 body

II.  –  5 bodů

III.  –  5 bodů

 

2)  Maximální bodový zisk je 15 bodů. Dosažený počet bodů se vynásobí počtem zaplacených členských známek v příslušném územním sdružení a tím se získá částka podílu pro příslušné územní sdružení.

 

Čl. 6

Přerozdělení zůstatku fondu

 

Základní podmínkou pro vznik fondu aktivity bylo vyčerpání všech prostředků fondu aktivity získaných v daném roce na podporu zvýšení aktivity územních sdružení. V případě, že z důvodu nízké aktivity některých územních sdružení nedojde k vyčerpání celého podílu, bude zůstatek fondu aktivity přerozdělen mezi aktivní územní sdružení, která na krytí svých akcí využívají dotace z MZe, ale vlivem dotačních podmínek mohou dostat proplaceno pouze část nákladů. K přerozdělení zůstatku a uspokojení finančních nároků územích sdružení dojde v tomto pořadí:

1.  Dorovnání nákladů na oblastní školicí střediska do výše až 100 % nákladů, maximálně však 20 000,- Kč na jedno středisko.

2.  Dorovnání ostatních aktivit územních sdružení, která splnila podmínky dotace z MZe a jejichž akce jsou předmětem dotace z MZe. Dorovnání bude stanoveno jako procentuální podíl z hodnoty zůstatku fondu aktivity, maximálně však do výše 100 % nákladů na akce územního sdružení v rámci dotace z MZe.

3.  Pokud i po dorovnání všech aktivit územních sdružení v daném roce zůstanou na fondu aktivity finanční prostředky, budou po schválení v Představenstvu svazu převedeny do fondu aktivity pro čerpání v roce následujícím.

 

Čl. 7

Sankční ujednání

 

Vyplnění hodnotícího formuláře ze strany územního sdružení je prvkem důvěry mezi svazem a územním sdružením. Pokud však bude v zaslaném hodnotícím formuláři zjištěno uvedení nepravdivých údajů, vyhrazuje si hospodářsko-finanční komise možnost úpravy bodového hodnocení. Představenstvo svazu na návrh hospodářsko-finanční komise vyzve příslušné územní sdružení k vrácení celé neoprávněně vyplacené částky. Žadatel je povinen v takovém případě neprodleně (nejpozději do 30 dnů od obdržení výzvy) zaslat celý příspěvek na účet svazu čísl 6032011/0100. Pokud by po takové výzvě došlo k prodlení s vracením neoprávněně vyplacené částky na účet svazu, bylo by takovému územnímu sdružení zamítnuto vyplatit podíl v následujících obdobích, do vyřešení celé záležitosti.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Určení prostředků z fondů svazu

 

1)  Žadatelem o příspěvky z fondů svazu může být výhradně svaz a jeho pobočné spolky.

 

2)  Prostředky z fondu rozvoje a z rizikového fondu mohou být použity výhradně na nemovitý či movitý majetek ve vlastnictví svazu a jeho pobočných spolků.

3)  Prostředky z fondu aktivity jsou poskytovány na aktivní činnost a čerpat je mohou výhradně územní sdružení.

 

Čl. 2

Správa fondů

 

Fondy svazu spravuje hospodářsko-finanční komise zřízená Republikovou radou. O použití prostředků fondů rozhoduje na návrh hospodářsko-finanční komise Představenstvo svazu. Za správu fondů jsou stanoveni k podpisu předseda svazu a předseda hospodářsko-finanční komise. Agendu fondů vede ekonomické oddělení.

 

Čl. 2

Evidence hospodaření fondů

 

Evidence fondů svazu je součástí účetnictví Republikové rady, které vede ekonomické oddělení. Na konci kalendářního roku je vypracován přehled o hospodaření fondů jako součást zprávy o hospodaření Ústředí svazu. Výsledky hospodaření fondů svazu jsou předkládány kontrolní komisi svazu k projednání v Představenstvu svazu a ke schválení Republikové radě.

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

 

1)  Pro finanční operace všech fondů svazu je používán běžný účet Ústředí svazu, bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č. účtu 6032011/0100. Mimořádné příspěvky do rizikového fondu svazu mají přidělen variabilní symbol, pod kterým jsou vedeny odděleně v účetnictví Republikové rady. Případné změny bankovního spojení oznámí hospodářsko-finanční komise v nejbližším Zpravodaji svazu.

 

2)  Projednáno v Představenstvu svazu dne 25. 5. 2022.

 

3)  Zrušuje se

a)  Statut Fondů ČZS schválený RR ČZS dne 5. 11. 2016,

b)  Statut Fondu aktivity ÚS ČZS schválený RR ČZS dne 25. 11. 2018.

 

 4)  Tento Statut fondů svazu byl schválen na zasedání Republikové rady dne 12. 6. 2022 a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

 

Stanislav Kozlík    Marcela Urbanová

předseda svazu     předsedkyně hospodářsko-finanční komise svazu

Celý dokument ke stažení - PDF.