Vnitřní předpis pro rozhodování mimo zasedání orgánu svazu nebo organizační jednotky (per rollam)

Představenstvo Českého zahrádkářského svazu, z.s. se v souladu s ust. § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 5a odst. 11 stanov Českého zahrádkářského svazu, z.s. schválených sněmem dne 24. listopadu 2019, účinné od 1. ledna 2020, ve znění novely z 22. října 2023, účinné od 1. ledna 2024, (dále jen „stanovy svazu“) usneslo na znění tohoto

Metodického pokynu k rozhodování per rollam


Metodický pokyn v PDF a Vzor k vyplnění ve formátu *.DOC
pdf další text další

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

(1) O možnosti rozhodovat mimo zasedání orgánu svazu nebo organizační jednotky rozhoduje statutární orgán organizace (u základní organizace je to výbor, u územního sdružení představenstvo a u republikové rady představenstvo). 

(2) Rozhodování mimo zasedání orgánu svazu nebo organizační jednotky je možné v případě, kdy je nutnost bezodkladně rozhodnout o určité záležitosti a není dán prostor k tomu, aby předmětná záležitost byla projednána na řádném zasedání orgánu svazu nebo organizační jednotky. 

(3) Návrh na rozhodnutí usnesením mimo zasedání orgánu svazu nebo organizační jednotky podle § 5a stanov svazu musí obsahovat název statutárního orgánu, který návrh usnesení předkládá, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen orgánu svazu nebo organizační jednotky vyjádřit. Tato lhůta k vyjádření nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. 

(4) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů orgánu svazu nebo organizační jednotky podle § 5a odst. 5 stanov svazu, pokud není nutná kvalifikovaná většina uvedená v § 5a odst. 6 až odst. 10 stanov svazu.

(5) V případě, že člen orgánu svazu nebo organizační jednotky neodevzdá své rozhodnutí ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí. (6) Rozhodnutí na zaslaném návrhu usnesení musí být ve stanovené lhůtě doručeno oprávněné osobě, neboť se jedná o lhůtu hmotně právní, u níž nestačí, bude-li zásilka s rozhodnutím odevzdána na poště v den, kdy lhůta končí. (7) S usnesením o výsledku hlasování budou členové orgánu svazu nebo organizační jednotky seznámeni bez zbytečného odkladu emailem nebo poštou, popř. zveřejněním na zřízené úřední desce nebo webové stránce orgánu svazu nebo organizační jednotky.

 

  

Článek 2

Vzor

Rozhodování mimo zasedání orgánu svazu nebo organizační jednotky

(per rollam)

 

(1) Vzor je nastaven pro rozhodování mimo zasedání členské schůze základní organizace; ostatní orgány svazu nebo organizační jednotky si tento vzor musí přizpůsobit podle svých potřeb obsahem a terminologicky na svoji organizační strukturu. (2) Vzor rozhodování mimo zasedání členské schůze základní organizace: Adresáti: Všichni členové základní organizace

 

Výbor Základní organizace Českého zahrádkářského svazu _______________________,
IČ: _______________, v souladu s ustanovením § 5a stanov svazu rozhodl dne ____________
o možnosti rozhodovat mimo zasedání členské schůze, tj. hlasovat formou per rollam.

 

Výbor předkládá tímto členům organizace k přijetí tyto navrhovaná usnesení:

 

1. „Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření za rok ___________ .“

Zpráva o hospodaření byla zaslána s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

2. „Členská schůze schvaluje rozpočet na rok ____________ .“

Rozpočet byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

3. „Členská schůze schvaluje účelové příspěvky na rok _________ v celkové výši _________ Kč se splatností do ____________ .“

Podklad k výši jednotlivých účelových příspěvků a splatnosti byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

4. „Členská schůze schvaluje nutné opravy a investice podle soupisu.“

Soupis nutných oprav a investicí byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

5. „Členská schůze schvaluje ………………………….“

Podklady k tomuto bodu byly zaslány s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

 

6. „Členská schůze bere na vědomí rezignaci pana/paní ………………………….“

Podklady k tomuto bodu byly zaslány s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

7. „Členská schůze zvolila pana/paní …………………………. do funkce …………..“

Podklady k tomuto bodu byly zaslány s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

ÚDAJE O HLASUJÍCÍM ČLENOVI:

 

Jméno a příjmení:

Datum:  Podpis:

 

INSTRUKCE K HLASOVÁNÍ:

Hlasujte tak, že vyplněný formulář zašlete emailem na adresu: ______________,

nebo podepsaný odešlete poštou na adresu: _____________,

nebo podepsaný předejte předsedovi panu _________________,

nebo podepsaný vhoďte do schránky na adrese: _____________________,

nejpozději do _________________

 

Děkujeme za Vaši účast na tomto hlasování.

Datum:

Za výbor


Jméno a příjmení                jméno a příjmení

předseda                            člen výboru

 

 

Článek 3

Platnost a účinnost

 

(1) Tento metodický pokyn nabývá platnosti schválením představenstvem Českého zahrádkářského svazu, z.s. dne 18. ledna 2024. 

(2) Tento metodický pokyn nabývá účinnost dne 1. února 2024.

 

Stanislav Kozlík    JUDr. Jarmila Štroblová

předseda svazu    místopředsedkyně svazu