Úplný přehled vnitrosvazových předpisů, výkladů a vzorů


Základní vnitřní předpisy a závazné výklady
 1. Stanovy (schváleno sněmem 11/2019, účinnost 1. 1. 2020) a jejich výklad
 2. Jednací a volební řád (schváleno sněmem 11/2019, účinnost 1. 1. 2020) a jejich výklad
 3. Osadní řád – vzor (schváleno představenstvem 10/2020)
 4. Statut Fondu aktivity ÚS (schváleno RR 11/2018)
 5. Statut Ústředí (schváleno RR 12/2009, účinnost 1. 1. 2010, upraven 2014)

Závazné výklady
 1. Závazný výklad ke vzniku, změně a zániku základní organizace (schváleno představenstvem 10/2020)

Metodické pokyny a směrnice
 1. Metodický pokyn č. 1/2020 k činnosti kontrolních komisí svazu (schváleno RR 11/2020)
 2. Metodický pokyn č. 1/2018 k GDPR (schváleno RR 3/2018)
 3. Metodický pokyn pro udělování svazových ocenění (schváleno RR 3/2017)
 4. Směrnice pro rozhodčí řízení (schváleno RR 3/2015)
 5. Metodický pokyn pro pořádání místních výstav vín (účinnost 1. 1. 2012)
 6. Směrnice k přijímání právnické osoby za člena ČZS a o její činnosti (schváleno RR 4/2011)
 7. Metodický pokyn k evidenci organizačních jednotek svazu (schváleno RR 3/2011)

Vzory smluv (schváleno představenstvem 10/2020)
 1. Smlouva o užívání a úhradě za užívání společných zařízení základní organizace svazu
 2. Úvod k nájmu a pachtu
 3. Nájemní smlouva – vlastník pozemku stát / obec / třetí osoba
 4. Nájemní smlouva – vlastník pozemku organizace
 5. Podnájemní smlouva
 6. Pachtovní smlouva
 7. Podpachtovní smlouva

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PŘEDPISY ČZS 2020 - publikace

Publikace obsahuje Stanovy; Jednací a volební řád; Vzorový Osadní řád; (vše s výkladem). Metodický pokyn ke kontrolní činnosti; Vznik, změna a zánik ZO; Přehled vnitrosvazových předpisů, výkladů a vzorů; Přehled právních předpisů.

další
Základní vnitřní předpisy
STANOVY Českého zahrádkářského svazu, z.s.

Nejvyšší právní předpis ČZS. Tvoří právní základ Svazu, vymezují místo a předmět činnosti, upravují vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů. Aktuální znění je uloženo na rejstříkovém soudu a je veřejně dostupné v připojených dokumentech.

další
JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD orgánů Českého zahrádkářského svazu, z.s.

- schválený v roce 2013. Jednací a volební řád upravuje v souladu se Stanovami Českého zahrádkářského svazu pravidla jednání orgánů svazu a jeho organizačních jednotek a postup při pořádání voleb do všech orgánů svazu.

další
OSADNÍ ŘÁD zahrádkové osady ČZS - vzor.

Upravuje dohodnutá práva a povinnosti členů v zahrádkových osadách, upravuje jejich vzájemné soužití a péči o společný majetek. Osadní řád je závazný pro všechny uživatele zahrádek v osadě pokud jsou členy ČZS.

další
STATUT fondu aktivity ÚS

Fond se zřizuje za účelem podpory rozvoje aktivity územních sdružení.

další
STATUT ústředí Českého zahrádkářského svazu, z.s.

Ústředí ČZS je výkonným útvarem republikové rady ČZS, z.s. jedná v rozsahu jejích pravomocí a její právní subjektivity. Statut určuje rozsah činností, které zajišťuje pro jednotlivé orgány Svazu.

další
Závazné výklady
Výklad stanov ČZS

Má zajistit správné pochopení jednotlivých ustanovení, vyloučit případnou nejednoznačnost a navést na jejich správnou aplikaci. Jednotlivá ustanovení konkretizuje i na základě příkladů nejčastějších situací.

další
Výklad jednacího a volebního řádu ČZS

Má zajistit správné pochopení jednotlivých ustanovení, vyloučit případnou nejednoznačnost a navést na jejich správnou aplikaci. Jednotlivá ustanovení konkretizuje i na základě příkladů nejčastějších situací.

další
METODICKÉ POKYNY a SMĚRNICE
Metodický pokyn k činnosti kontroních komisí

včetně přílohy: Kontrola účetnictví a hospodaření občanského sdružení a činnost revizních orgánů (včetně vzorů a formulářů k vyplnění)

další
Metodický pokyn č. 1/2018 k GDPR

(schváleno RR 3/2018)

další
Metodický pokyn pro udělování svazových ocenění - 2022

(schváleno v roce 2022) - včetně předchozích znění.

další
SMĚRNICE k přijímání právnické osoby za člena Českého zahrádkářského svazu, z.s. a o její činnosti

v souladu s § 3 odst. 8 Stanov Českého zahrádkářského svazu o.s. se mohou stát členem i právnické osoby. (Připojen vzor smlouvy ve formátu *.DOC pro vyplnění)

další
Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

další
Metodický pokyn pro pořádání místních výstav vín

v organizačních složkách ČZS.

další
METODICKÝ POKYN k evidenci organizačních jednotek ČZS

(Registrační list, Razítko, Identifikační číslo).

další
Vzory smluv
Úvodní informace ke smlouvám

o nájmu, podnájmu, pachtu a podpachtu. (vzor 2020)

další
Smlouva o správě, provozu, údržbě, obnově a úhradách užívání společných zařízení ZO ČZS

Vzorová smlouva (vzor 2020)

další
Nájemní smlouva k pozemku

Uzavíraná mezi vlastníkem pozemku a ZO ČZS za účelem dalšího podnájmu částí pozemku členům ZO k zahrádkářské činnosti. (vzor 2020)

další
Nájemní smlouva k pozemku (ZO vlastník pozemku)

Uzavíraná mezi ZO, která je vlastníkem pozemku a členem ZO k zahrádkářské činnosti. (vzor 2020)

další
Podnájemní smlouva k pozemku

Uzavíraná mezi ZO, která má pozemek v nájmu a členem ZO k zahrádkářské činnosti. (vzor 2020)

další
Pachtovní smlouva

Uzavíraná mezi vlastníkem pozemku a ZO ČZS za účelem dalšího podpachtu částí pozemku členům ZO. (vzor 2020)

další
Podpachtovní smlouva

Uzavíraná mezi ZO, která má pozemek v pachtu a členem ZO k zahrádkářské činnosti. (vzor 2020)

další
Základní organizace (vznik - změna - zánik)
Vznik, změna a zánik základní organizace ČZS

Závazný výklad (vzor 2020)

další
Postup vedoucí k zániku ZO ČZS s majetkem

další

Přehled dokumentů potřebných pro zánik ZO - S majetkem

další
Postup vedoucí k zániku ZO ČZS bez majetku

ZO vede jednoduché účetnictví.

další

Přehled dokumentů potřebných pro zánik ZO - Bez majetkem

další
Usnesení ze zasedání členské schůze

pro zánik ZO - bez majetku

další
Výklad k vzorovému osadnímu řádu

další