hlavika

Vnitrosvazové právní předpisy

Činnost Českého zahrádkářského svazu se řídí závaznými vnitrosvazovými právními předpisy.
STANOVY Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Stanovy jsou nejvyšším právním předpisem ČZS, tvoří právní základ Svazu, vymezují místo a předmět činnosti, upravují vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů. Aktuální znění je uloženo na rejstříkovém soudu a je veřejně dostupné v připojených doku
JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD orgánů Českého zahrádkářského svazu, z.s.
- schválený v roce 2013. Jednací a volební řád upravuje v souladu se Stanovami Českého zahrádkářského svazu pravidla jednání orgánů svazu a jeho organizačních jednotek a postup při pořádání voleb do všech orgánů svazu.
STATUT ústředí Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Ústředí ČZS je výkonným útvarem republikové rady ČZS, z.s. jedná v rozsahu jejích pravomocí a její právní subjektivity. Statut určuje rozsah činností, které zajišťuje pro jednotlivé orgány Svazu.
OSADNÍ ŘÁD zahrádkové osady ČZS.
Upravuje dohodnutá práva a povinnosti členů v zahrádkových osadách, upravuje jejich vzájemné soužití a péči o společný majetek. Osadní řád je závazný pro všechny uživatele zahrádek v osadě pokud jsou členy ČZS.
 

METODICKÉ POKYNY a SMĚRNICE

SMĚRNICE k přijímání právnické osoby za člena Českého zahrádkářského svazu, z.s. a o její činnosti
v souladu s § 3 odst. 8 Stanov Českého zahrádkářského svazu o.s. se mohou stát členem i právnické osoby. (Připojen vzor smlouvy ve formátu *.DOC pro vyplnění)
Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku
METODICKÝ POKYN RR ČZS pro pořádání místních výstav vín
v organizačních složkách ČZS.
METODICKÝ POKYN k evidenci organizačních jednotek ČZS
(Registrační list, Razítko, Identifikační číslo).
METODICKÝ POKYN k činnosti revizních orgánů ČZS.
včetně přílohy: Kontrola účetnictví a hospodaření občanského sdružení a činnost revizních orgánů (včetně vzorů a formulářů k vyplnění)
POKYNY PRO UDĚLOVÁNÍ SVAZOVÝCH OCENĚNÍ
 

Vzory smluv

Vzorová smlouva o užívání a úhradě poplatků za užívání společných zařízení základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Vzorová pachtovní smlouva
Vzorová podnájemní smlouva
 

Zánik základní organizace

Postup vedoucí k zániku ZO ČZS s majetkem
Přehled dokumentů potřebných pro zánik ZO - S majetkem
Postup vedoucí k zániku ZO ČZS bez majetku
ZO vede jednoduché účetnictví.
Přehled dokumentů potřebných pro zánik ZO - Bez majetkem
Usnesení ze zasedání členské schůze
pro zánik ZO - bez majetku
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit