Úplný přehled vnitrosvazových předpisů, výkladů a vzorů


Základní vnitřní předpisy a závazné výklady

 1. Stanovy (schválené Sněmem 11/2019) platné od roku 2020 ve znění novely ze dne 22. 10. 2023 a jejich výklad
 2. Jednací a volební řád (schváleno sněmem 11/2019, účinnost 1. 1. 2020) a jejich výklad
 3. Osadní řád – vzor (schváleno představenstvem 10/2020)
 4. Statut Fondů ČZS (schválen RR dne 12. 6. 2022)
 5. Statut Ústředí (schváleno RR 12/2009, účinnost 1. 1. 2010, upraven 2014)

Závazné výklady
 1. Závazný výklad ke vzniku, změně a zániku základní organizace (schváleno představenstvem 10/2020)

Metodické pokyny a směrnice
 1. Metodický pokyn č. 1/2020 k činnosti kontrolních komisí svazu (schváleno RR 11/2020)
 2. Metodický pokyn č. 1/2018 k GDPR (schváleno RR 3/2018)
 3. Metodický pokyn pro udělování svazových ocenění (schváleno RR 3/2017)
 4. Směrnice pro rozhodčí řízení (schváleno RR 3/2015)
 5. Metodický pokyn pro pořádání místních výstav vín (účinnost 1. 1. 2012)
 6. Směrnice k přijímání právnické osoby za člena ČZS a o její činnosti (schváleno RR 4/2011)
 7. Metodický pokyn k evidenci organizačních jednotek svazu (schváleno RR 3/2011)

Vzory smluv (schváleno představenstvem 10/2020)
 1. Smlouva o užívání a úhradě za užívání společných zařízení základní organizace svazu
 2. Úvod k nájmu a pachtu
 3. Nájemní smlouva – vlastník pozemku stát / obec / třetí osoba
 4. Nájemní smlouva – vlastník pozemku organizace
 5. Podnájemní smlouva
 6. Pachtovní smlouva
 7. Podpachtovní smlouva

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PŘEDPISY ČZS 2020 - publikace
Publikace obsahuje Stanovy; Jednací a volební řád; Vzorový Osadní řád; (vše s výkladem). Metodický pokyn ke kontrolní činnosti; Vznik, změna a zánik ZO; Přehled vnitrosvazových předpisů, výkladů a vzorů; Přehled právních předpisů.
pdf další

Základní vnitřní předpisy

STANOVY Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Nejvyšší právní předpis ČZS. Tvoří právní základ Svazu, vymezují místo a předmět činnosti, upravují vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů. Aktuální znění je uloženo na rejstříkovém soudu a je veřejně dostupné v připojených dokumentech.
další

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD orgánů Českého zahrádkářského svazu, z.s.
- schválený v roce 2013. Jednací a volební řád upravuje v souladu se Stanovami Českého zahrádkářského svazu pravidla jednání orgánů svazu a jeho organizačních jednotek a postup při pořádání voleb do všech orgánů svazu.
další

OSADNÍ ŘÁD zahrádkové osady ČZS - vzor.
Upravuje dohodnutá práva a povinnosti členů v zahrádkových osadách, upravuje jejich vzájemné soužití a péči o společný majetek. Osadní řád je závazný pro všechny uživatele zahrádek v osadě pokud jsou členy ČZS.
další

STATUT fondů Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Zahrnuje původně samostatné statuty: Fond rozvoje svazu; Rizikový fond svazu; Fond aktivity územních sdružení. Statut fondů svazu byl schválen na zasedání Republikové rady dne 12. 6. 2022.
další

STATUT Ústředí Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Ústředí ČZS je výkonným útvarem republikové rady ČZS, z.s. jedná v rozsahu jejích pravomocí a její právní subjektivity. Statut určuje rozsah činností, které zajišťuje pro jednotlivé orgány Svazu.
další

Závazné výklady

Výklad stanov ČZS
Má zajistit správné pochopení jednotlivých ustanovení, vyloučit případnou nejednoznačnost a navést na jejich správnou aplikaci. Jednotlivá ustanovení konkretizuje i na základě příkladů nejčastějších situací.
text další

Výklad jednacího a volebního řádu ČZS
Má zajistit správné pochopení jednotlivých ustanovení, vyloučit případnou nejednoznačnost a navést na jejich správnou aplikaci. Jednotlivá ustanovení konkretizuje i na základě příkladů nejčastějších situací.
text další

METODICKÉ POKYNY a SMĚRNICE

Metodický pokyn k činnosti kontroních komisí
včetně přílohy: Kontrola účetnictví a hospodaření občanského sdružení a činnost revizních orgánů (včetně vzorů a formulářů k vyplnění)
další

Metodický pokyn č. 1/2018 k GDPR
(schváleno RR 3/2018)
další

Metodický pokyn pro udělování svazových ocenění - 2022
(schváleno v roce 2022) - včetně předchozích znění.
další

SMĚRNICE k přijímání právnické osoby za člena Českého zahrádkářského svazu, z.s. a o její činnosti
v souladu s § 3 odst. 8 Stanov Českého zahrádkářského svazu o.s. se mohou stát členem i právnické osoby. (Připojen vzor smlouvy ve formátu *.DOC pro vyplnění)
další

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku
další

Metodický pokyn pro pořádání místních výstav vín
v organizačních složkách ČZS.
další

METODICKÝ POKYN k evidenci organizačních jednotek ČZS
(Registrační list, Razítko, Identifikační číslo).
další

Vzory smluv

Úvodní informace ke smlouvám
o nájmu, podnájmu, pachtu a podpachtu. (vzor 2020)
text další

Smlouva o správě, provozu, údržbě, obnově a úhradách užívání společných zařízení ZO ČZS
Vzorová smlouva (vzor 2020)
text další

Nájemní smlouva k pozemku
Uzavíraná mezi vlastníkem pozemku a ZO ČZS za účelem dalšího podnájmu částí pozemku členům ZO k zahrádkářské činnosti. (vzor 2020)
text další

Nájemní smlouva k pozemku (ZO vlastník pozemku)
Uzavíraná mezi ZO, která je vlastníkem pozemku a členem ZO k zahrádkářské činnosti. (vzor 2020)
text další

Podnájemní smlouva k pozemku
Uzavíraná mezi ZO, která má pozemek v nájmu a členem ZO k zahrádkářské činnosti. (vzor 2020)
text další

Pachtovní smlouva
Uzavíraná mezi vlastníkem pozemku a ZO ČZS za účelem dalšího podpachtu částí pozemku členům ZO. (vzor 2020)
text další

Podpachtovní smlouva
Uzavíraná mezi ZO, která má pozemek v pachtu a členem ZO k zahrádkářské činnosti. (vzor 2020)
text další

Základní organizace (vznik - změna - zánik)

Vznik, změna a zánik základní organizace ČZS
Závazný výklad (vzor 2020)
text další

Postup vedoucí k zániku ZO ČZS s majetkem
text další

Přehled dokumentů potřebných pro zánik ZO - S majetkem
text další

Postup vedoucí k zániku ZO ČZS bez majetku
ZO vede jednoduché účetnictví.
text další

Přehled dokumentů potřebných pro zánik ZO - Bez majetkem
text další

Usnesení ze zasedání členské schůze
pro zánik ZO - bez majetku
pdf další

Výklad k vzorovému osadnímu řádu
text další