hlavika

PROGRAMOVÁ ORIENTACE RR ČZS

Na období let 2015-2019

Programová orientace Českého zahrádkářského svazu pro období let 2015-2019 představuje vytýčení priorit a hlavních cílů, kterých chceme v tomto volebním období dosáhnout a které by měly vést k naplnění hlavních činností svazu obsažených v §2 Stanov.

V následujícím období bude hlavní prioritou vytvořit z naší organizace moderní dynamický zájmový spolek, schopný pružně reagovat na vývoj společnosti, schopný pokrýt měnící se potřeby a zájmy lidí s ohledem na hlavní poslání svazu - trvalý rozvoj zahrádkářského hnutí, jako veřejně prospěšné činnosti. Akceptovat změnu motivace zahrádkaření od nutnosti samozásobení vlastním ovocem a zeleninou a případným prodejem přebytků, k pěstování vlastních výpěstků pro radost a potěšení, jako smysluplné využití volného času a uspokojování vlastních potřeb formou aktivního odpočinku a uplatňování zdravého životního stylu. Využít novou vlnu zájmu o komunitní zahrádkaření a předávat znalosti, poznatky a zkušenosti a šířit poslání svazu nejen v rovině odborné - pěstitelské, ale i společenské - spolkové a zajistit tak svazu odpovídající důstojné postavení ve společnosti. Využít naši silnou stránku, kterou je celostátní struktura svazu, která umožňuje být aktivní nejen místně, ale především regionálně a celostátně a stát se lídrem mezi zájmovými spolky a neziskovými organizacemi. Neuzavírat se do sebe, ale naopak otevřít se veřejnosti, být partnerem ostatních spolků, místních akčních skupin, obecních, městských a krajských úřadů a ministerstev. Ve spolupráci s nimi pořádat nejen výstavy, semináře, poradny, které pomohou popularizovat zahrádkářské hnutí, ale především v malých obcích i společensko- kulturní akce, které přispějí ke zkvalitnění života v těchto obcích. Zároveň se musíme naučit využívat při těchto aktivitách dotačních titulů z různých zdrojů. Nesmíme zapomínat ani na práci s mládeží a ve spolupráci se školskými zařízeními zřizovat kroužky mladých pěstitelů, pořádat soutěže, přednášky, ale i praktické ukázky a zapojit děti do života v zahradách nejen školních, ale hravou formou především v zahradách vlastních.

Od tohoto záměru nás nesmí odradit ani neustále se měnící a komplikovanější legislativní podmínky pro činnost zájmových spolků, které přináší zvýšené administrativní nároky při přeregistraci všech organizačních jednotek i Svazu jako celku. Abychom však i nadále mohli vykonávat svou činnost, musíme se přizpůsobit a dodržet požadavky, které na nás současná legislativa klade. I to je jeden ze stěžejních úkolů pro vrcholné orgány Svazu do budoucna. Jednat se státními orgány, prosazovat zájmy Svazu do přípravy nově vznikajících zákonů, prosazovat uznání zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšnou činnost a dosáhnout změny pojetí postavení zájmových organizací vůbec. Je samozřejmě nutné udržovat kontakty a jednání i na úrovni krajské a místní samosprávy.

V problematice zahrádkářských osad a získávání půdy pro zahrádkářskou činnost, musíme být nápomocni při jednání s obecními a městskými zastupitelstvy. Prosazovat při vytváření územních plánů zachování zahrádkových osad a zeleně jako „plíce měst“. Při jednání v zahrádkových osadách poskytovat organizační i právní podporu. Podporovat různé formy a trendy zahrádkaření nejen v městských aglomeracích.

 

Hlavní programové cíle ČZS

  • Obnovit důstojné postavení Českého zahrádkářského svazu a zahrádkářské činnosti ve společnosti dokončením prací na přijetí zahrádkářského zákona a prosazováním úprav obecně závazných předpisů ve prospěch zájmových organizací, především snížení administrativní zátěže.
  • Zapojit se místně i regionálně do společenského života, např. formou Dnů otevřených zahrad, stát se partnerem místních samospráv při pořádání kulturních a společenských akcí, výstav, přednášek a seminářů, ale i při přípravách územních plánů a snažit se o zachování podílu zeleně uvnitř měst.
  • Vytvářet podmínky pro stabilizaci a aktivizaci členské základny cestou zvyšování kvality a akceschopnosti funkcionářského aktivu na všech úrovních. Zvyšovat odbornost členů orgánů svazu a odborných instruktorů prostřednictvím seminářů, oblastních porad a využíváním interních medií a publikací.
  • Vytvářet podmínky pro získávání nových členů se zájmem o zahrádkářskou a spolkovou činnost, především z řad mladší a střední generace a žen, prostřednictvím aktivizace činnosti především nižších organizačních složek za pomocí vhodných motivačních faktorů (organizačních, materiálních i finančních).
  • Využít vlnu zájmu o produkci vlastního ovoce a zeleniny a nabídnout zájemcům o komunitní zahrádkaření platformu pro realizaci v našich zahrádkových osadách. Navázat spolupráci s již vzniklými komunitními zahradami a nabídnout odborné poradenství a pomoc.
  • Stabilizovat spolkovou činnost v zahrádkářských osadách, poskytovat organizační i právní pomoc při řešení vlastnických vztahů, při jednání s místní samosprávou, při získávání půdy a zakládání nových zahrádkových osad, při řešení vnitřních sporů a napomáhat při zavádění vnitřních předpisů (např. osadních řádů) a zlepšení sousedských i mezilidských vztahů.
  • Vytvářet podmínky umožňující členům i organizačním jednotkám zjednodušit a zpřístupnit zdroje pro jejich činnost (materiální i finanční) a tím zvýšit pocit sounáležitosti s Českým zahrádkářským svazem. Udržet vysokou úroveň a kvalitu časopisu Zahrádkář, zvyšovat jeho propagaci zaměřenou na získávání čtenářů a popularizaci zahrádkářského hnutí. Rozšiřovat jeho elektronickou verzi jako podporu tištěnému vydání.
  • Zvyšovat informovanost uvnitř ČZS, ale i prezentaci mimo ČZS. Kromě klasických tištěných informačních kanálů (Zahrádkář, Zpravodaj, Rukověť) je nutné rozšiřovat elektronické formy komunikace přes webové stránky ČZS, časopisu Zahrádkář a Facebook.
  • Připravit důstojné oslavy 60. výročí vzniku ČZS v roce 2017 a pří této příležitosti představit ČZS jako moderní zájmový spolek reflektující na společenské změny i změny motivačních faktorů lidí o zahrádkaření, zdravý životní styl a aktivní odpočinek.
  • Spolupracovat s masmédii (regionální i celostátní tisk, rozhlas a TV) a jejich prostřednictvím popularizovat aktivity Českého zahrádkářského svazu, především výstav, seminářů a přednášek.
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit