PER ROLLAM rozhodování mimo zasedání - korespondenčně

Vážení zahrádkáři,
rozhodování per rollam, tj. mimo zasedání, stanovy svazu neupravují, protože primárně je kladen důraz na to, aby bylo rozhodováno přímo na zasedání příslušného orgánu. Za současného stavu, kdy trvají mimořádná opatření při epidemii, je možné rozhodovat mimo zasedání přímo na základě nově přijatého zákona.

Dne 24. 04. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. Zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám (tj. i k organizačním jednotkám svazu) platí jen v době trvání mimořádných opatření při epidemii, nejdéle však do 31. 12. 2020.
Novelou 460/2020 Sb. bylo toto opatření prodlouženo do 30. 6. 2021.

Tento zákon mimo jiné rozšiřuje v § 19 možnost rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků v době trvání mimořádných opatření při epidemii i pro ty právnické osoby, které možnost rozhodování mimo zasedání nemají vůbec ve stanovách upraveny.

O možnosti rozhodovat mimo zasedání musí nejprve rozhodnout statutární orgán organizace (u základní organizace je to výbor, u územního sdružení představenstvo). Návrh na rozhodnutí mimo zasedání musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. Lhůta k vyjádření by měla činit alespoň 15 dnů.

Pokud základní organizace má k dispozici emailové adresy svých členů, je možné uskutečnit hlasování korespondenčně po emailu, popř. poštou u osob, které nemají emailovou adresu. Doporučujeme rozhodovat mimo zasedání pouze o nejnutnějších záležitostech jako schválení hospodaření a rozpočtu, účelových příspěvků a nutných oprav či investicí přesahujících částku 30.000 Kč. Ostatní záležitosti doporučujeme schválit v příznivější době přímo na zasedání s osobní účastní členů, až to epidemiologická situace dovolí.Zákon č. 191/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

(část týkající se hlasování Per rollam)

HLAVA IV

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K PRÁVNICKÝM OSOBÁM

§ 18

(1) Práva a povinnosti podle § 20 až 22 vznikají jen v době trvání mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, nejdéle však do 31. prosince 2020, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Ustanovení § 19 se použije do 30. června 2021 bez ohledu na trvání mimořádného opatření při epidemii.

§ 19

Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob

(1) Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským právním jednáním, nejsou dotčeny.

(2) Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním.

(3) Ustanovení § 652 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. Na rozhodování delegátů per rollam se použijí § 652 odst. 1 a § 653 až 655 obdobně.

§ 20

Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob

(1) Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v  době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.

(2) Nesouhlasí-li člen voleného orgánu s prodloužením funkčního období podle odstavce 1, doručí nesouhlas před uplynutím funkčního období právnické osobě. V takovém případě se funkční období člena voleného orgánu neprodlužuje.

(3) Pokud neklesne počet členů voleného orgánu právnické osoby pod polovinu, může orgán jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat, i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. K  přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu všech stávajících členů orgánu, neurčuje-li zakladatelské právní jednání jinak.

(4) Členem voleného orgánu se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána.

§ 21

Zvláštní opatření ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace

Pokud by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii, uplyne 3 měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději však 31. prosince 2020; ustanovení § 181 odst. 2, § 403 odst. 1 a § 638 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepoužijí.

§ 22

Přechodná ustanovení

(1) Pokud uplynulo funkční období člena voleného orgánu v době mezi dnem přijetí mimořádného opatření při epidemii a dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jeho funkce se obnoví, souhlasí-li s tím a nebyl-li v době mezi dnem přijetí mimořádného opatření při epidemii a dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za něj zvolen, jmenován nebo jinak povolán jiný člen voleného orgánu. Funkce člena voleného orgánu se obnoví dnem doručení souhlasu s obnovením funkce právnické osobě a zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření.

(2) Bylo-li rozhodování orgánu právnické osoby s využitím technických prostředků svoláno nebo rozhodování mimo zasedání v písemné formě zahájeno přede dnem skončení mimořádného opatření při epidemii, dokončí se za podmínek stanovených v tomto zákoně.
NÁVOD na hlasování mimo zasedání členské schůze základní organizace:

(Základní organizace si přizpůsobí podle svých potřeb. Tento vzor mohou využít i územní sdružení pro zasedání rady s tím, že je potřeba přizpůsobit terminologii.)


ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM


Adresáti: všichni členové ZO


Výbor Základní organizace Českého zahrádkářského svazu _______________________

IČ: _______________, rozhodl o možnosti využití hlasování formou per rollam, tj. mimo zasedání členské schůze, v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, z důvodu přijatých mimořádných opatření státu při epidemii a s ohledem na zdraví našich členů.


Výbor předkládá tímto členům organizace k přijetí tato navrhovaná usnesení:


1. „Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření za rok ___________ .“

Zpráva o hospodaření byla zaslána s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání a je vyvěšena na úřední desce v osadě.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE


2. „Členská schůze schvaluje rozpočet na rok ____________ .“

Rozpočet byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání a je vyvěšen na úřední desce v osadě.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE


3. „Členská schůze schvaluje účelové příspěvky na rok _________ v celkové výši _________ Kč se splatností do ____________ .“

Podklad k výši jednotlivých účelových příspěvků a splatnosti byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání a je vyvěšen na úřední desce v osadě.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE


4. „Členská schůze schvaluje nutné opravy a investice podle soupisu.“

Soupis nutných oprav a investicí byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání a je vyvěšen na úřední desce v osadě.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

ÚDAJE O HLASUJÍCÍM ČLENOVI:

Jméno a příjmení: ______________, 

Datum:______________, Podpis: ______________, 


INSTRUKCE K HLASOVÁNÍ:

Hlasujte tak, že vyplněný formulář zašlete emailem na adresu: ______________,
nebo podepsaný odešlete poštou na adresu: _____________,
nebo podepsaný předejte předsedovi panu _________________,
nebo podepsaný vhoďte do schránky na adrese: _____________________, 

NEJPOZDĚJÍ DO _________________ .


Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů základní organizace. V případě, že usnesení z Vaší strany neobdržíme v uvedené lhůtě, má se zato, že jste nehlasovali.

O výsledku hlasování budete informováni bez zbytečného odkladu emailem nebo vyvěšením na úřední desce v osadě.

Děkujeme za Vaši účast na tomto hlasování.

Datum:

Za výbor


______________                                                                      ______________
Jméno a příjmení                                                                      jméno a příjmení
Předseda                                                                                  člen výboru


Vzor si můžete ve formě editovatelného souboru .doc stáhnout zde.