SMĚRNICE

k přijímání právnické osoby za člena Českého zahrádkářského svazu, z.s. a o její činnosti

 1. Podle ust. § 3 odst. 10 Stanov ČZS (dále jen "stanovy") se může ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů stát členem Českého zahrádkářského svazu, o.s. (dále jen "svaz") právnická osoba.
 2. Členem svazu může být právnická osoba, která projevuje aktivní zájem o zahrádkářskou činnost, souhlasí se stanovami a v rámci svého členství hodlá se podílet dle svého profesního postavení na činnosti svazu.
 3. Členství právnické osoby ve svazu (dále jen "člen svazu") vzniká uzavřením smlouvy mezi právnickou osobou a příslušným orgánem svazu.
 4. Za člena svazu mohou právnickou osobu přijmout orgány svazu, které jsou statutárními zástupci organizačních složek svazu s právní subjektivitou, tj. výbor základní organizace, představenstvo územní rady územního sdružení a představenstvo republikové rady. Přijetí právnické osoby za člena svazu musí být schváleno na nejbližším zasedání statutárního orgánu (členská schůze základní organizace, územní rada, republiková rada).
 5. Smlouvu o členství právnické osoby ve svazu uzavírá jménem statutárního orgánu jeho statutární zástupce (předseda základní organizace a člen výboru, předseda představenstva územní rady, předseda svazu) nebo osoba statutárním orgánem k tomu pověřená. Za právnickou osobu uzavírá smlouvu její statutární zástupce, nebo osoba k tomu jejím statutárním orgánem pověřená. Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích. Jeden výtisk obdrží právnická osoba, jeden výtisk obdrží přijímací orgán svazu a jeden výtisk obdrží Ústředí svazu.
 6. Uzavřením smlouvy nabývá člen svazu práva a povinnosti plynoucí v přiměřeném rozsahu ze stanov, zejména:
  • statutární zástupce nebo pověřená osoba má právo, ale i povinnost účastnit se aktivně akcí orgánu svazu, který ji přijal za člena,
  • má právo předkládat orgánům svazu náměty, návrhy a připomínky, obracet se na revizní orgány se spornými záležitostmi a žádostmi o jejich řešení,
  • má právo volit a být volena do orgánů svazu s výjimkou zvolení do funkce statutárního zástupce orgánů svazu,
  • vykonává další činnosti sjednané ve smlouvě o členství ve svazu,
  • má povinnost hradit členský příspěvek sjednaný po vzájemné dohodě a uvedený v uzavřené smlouvě; výše členského příspěvku může být až dvacetinásobek výše stanovené Republikovou radou pro členy svazu – fyzické osoby podle možností a formy zapojení právnické osoby.
 7. Práva a povinnosti plynoucí ze stanov a z uzavřené smlouvy realizuje člen svazu v rámci organizační jednotky, event. orgánu svazu, který ji přijal za člena. Tento orgán zajistí v rozsahu přiměřeném zapojení právnické osoby ve svazu realizaci jejích práv a povinností podle stanov a uzavřené smlouvy.
 8. Právnické osoby, které jsou členy svazu na základě uzavřené smlouvy, jsou centrálně registrovány na Ústředí svazu (dále jen "registrační místo").
 9. Orgány svazu zašlou po uzavření smlouvy o členství právnické osoby ve svazu jeden výtisk smlouvy registračnímu místu. Registračnímu místu orgány svazu odvádějí sjednané členské příspěvky. Orgán svazu, který přijal právnickou osobu za člena svazu, obdrží převodem ve stanovené výši poměrnou část odvedeného členského příspěvku.
 10. Členství právnické osoby ve svazu zaniká vypovězením smlouvy, odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy příp. ze stanov nebo zánikem některé ze smluvních stran, anebo z dalších důvodů zániku členství podle ust. § 3 stanov.
 11. Činnost právnické osoby jako člena svazu nesmí mít výdělečný charakter a její aktivity budou zaměřeny k podpoře plnění poslání svazu při rozvoji zahrádkářského hnutí.
 12. Vzor smlouvy o členství právnické osoby ve svazu je přílohou této směrnice.

Schváleno Republikovou radou ČZS o.s. dne 2. 4. 2011.
Předseda Českého zahrádkářského svazu
Ing. Jan Hinterholzinger

Příloha ke Směrnici k přijímání právnické osoby za člena ČZS o.s. a o její činnosti

SMLOUVA O ČLENSTVÍ PRÁVNICKÉ OSOBY
V ČESKÉM ZAHRÁDKÁŘSKÉM SVAZU o.s.

(VZOR)


Smluvní strany:

1.       Základní organizace Českého zahrádkářského svazu………………………………………………………………IČ…………………
se sídlem v…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
jako organizační jednotka Českého zahrádkářského svazu o.s. registrovaného jako občanské sdružení MV čj.: VPS/1-2622/90-R dne 2.10.1990
zastoupená…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        (jméno předsedy ZO nebo osoby pověřené uzavřením smlouvy)

- event.

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu……………………………………………………………………IČ…………………
se sídlem v…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
jako organizační jednotka Českého zahrádkářského svazu o.s. registrovaného jako občanské sdružení MV čj.: VPS/1-262/90-R dne 2.10.1990
zastoupená…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        (jméno předsedy představenstva územní rady nebo osoby pověřené uzavřením smlouvy)

- event.

Český zahrádkářský svaz, o.s. se sídlem Rokycanova č. 15, Praha 3, IČ 00443182
jako občanské sdružení registrované MV čj. VPS/1-2622/90-R dne 2.10.1990
zastoupený předsedou ČZS ing. Janem Hinterholzingerem a tajemníkem JUDr. Ladislavem Labutou

a

2.       Název právnické osoby………………………………………………………………………………………………………………IČ……………………
se sídlem v……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zastoupená…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(jméno a funkce statutárního zástupce nebo osoby pověřené uzavřením   smlouvy)
Vedená registrace………………………………………………………………………………………………………………………………………………

uzavírají spolu dle ustanovení § 3 odst. 8 Stanov ČZS tuto smlouvu o členství právnické osoby v Českém zahrádkářském svazu o.s.

Čl. I.
Předmět smlouvy
    Předmětem této smlouvy je členství právnické osoby v Českém zahrádkářském svazu, o.s. za podmínek uvedených ve Stanovách ČZS:
  • právnická osoba má předpoklady a hodlá se podílet na rozvoji Českého zahrádkářského svazu a souhlasí s jeho stanovami,
  • její členství vzniká na základě písemné smlouvy s příslušnou organizační složkou Českého zahrádkářského svazu, stává se tak jejím členem a realizuje práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy v rámci její působnosti.

Čl. II.
Práva a povinnosti člena
 1. Ve smyslu stanov má právnická osoba jako člen Českého zahrádkářského svazu zejména tato práva a tyto povinnosti:
  • akceptovat stanovy svazu a jeho ostatní vnitrosvazové normy,
  • účastnit se prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo osoby jím pověřené aktivně akcí orgánu svazu, který ji přijal za člena,
  • předkládat orgánům svazu náměty, návrhy a připomínky, obracet se na revizní orgány svazu se spornými záležitostmi a žádostmi o jejich řešení,
  • volit a být volen do orgánů svazu s výjimkou zvolení do funkce statutárních zástupců orgánů svazu,
  • hradit členský příspěvek způsobem, v termínu a výši podle čl. III této smlouvy.
 2. Činnost právnické osoby v rámci jejího členství nesmí mít výdělečný charakter a její aktivity budou podle jejího profesního zaměření směřovat k podpoře plnění poslání Českého zahrádkářského svazu při rozvoji zahrádkářského hnutí, ochraně přírody, životního prostředí a zdravého životního stylu.
 3. Právnická osoba – člen Českého zahrádkářského svazu nesmí zneužívat svého postavení ve svazu ve prospěch své podnikatelské činnosti a zisku.
 4. V rámci svého členství a podle možností svého profesního zaměření se právnická osoba zavazuje podílet se podle potřeb svazu na jeho veřejně prospěšných aktivitách, na výchovné a vzdělávací činnosti, na pořádání místních, regionálních a celostátních výstav s účastí svazu, na součinnosti při rozvíjení spolupráce se zahrádkáři v sousedních příhraničních oblastech.
 5. Příslušné orgány svazu budou dbát, aby uvedené aktivity přinášely oboustranný prospěch a byly společensky prospěšné při dodržování platných zákonů a právních předpisů.
 6. K uskutečňování významnějších akcí boudou mezi sebou obě strany uzavírat samostatné smlouvy zajišťující úspěšnou realizaci.

Čl. III.
Členský příspěvek
 1. Členský příspěvek byl ve smyslu čl. 6 odst. 2 Směrnice k přijímání právnické osoby za člena Českého zahrádkářského svazu o.s. a o její činnosti sjednán dohodou smluvních stran ve výši ………… Kč ročně.
 2. Členský příspěvek uhradí právnická osoba na účet orgánu, který ji přijal za člena svazu v termínu a způsobem dohodnutým s tímto orgánem.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení
 1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se obě strany Stanovami ČZS, příslušnými zásadami vyplývajícími ze zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Zájmová sdružení podle občanského zákoníku se řídí zvláštní smlouvou.
 2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky.
 3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží právnická osoba, jeden přijímající orgán svazu a jeden registrační místo (Ústředí ČZS).
 4. Tato smlouva nabývá účinnosti po podpisu oprávněnou osobou dnem jejího schválení příslušným orgánem svazu.
 5. Její platnost končí
 • vypovědí kterékoliv ze smluvních stran
 • zánikem některé ze smluvních stran
 • odstoupením kterékoliv ze smluvních stran pro neplnění smluvních povinností druhou stranou
 • zánikem členství z dalších důvodů podle § 3 Stanov ČZS.


V………………………………………

Dne……………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smluvní strana přijímaná Smluvní strana přijímající