Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti

Dne 1. 6. 2021 podepsal prezident České republiky Miloš Zeman zahrádkářský zákon 
Tím zahrádkáři završili dlouholeté úsilí o legislativní zakotvení své činnosti.

Zahrádkáři - zahrádkářská činnost - zahrádkářské osady a další termíny z pohledu zákonů nebyly dosud přesně definovány, některé obecně používané pojmy (zahradní domek aj.) díky změnám zákonů ze zákonů vymizely.

Zahrádkářský zákon to konečně napravuje, upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, přináší definici zahrádkářské činnosti, zahrádkářské osady, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti, upravuje smlouvy o pachtu a nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost, jakož i působnost orgánů veřejné správy (Státní pozemkový úřad, obec, Ministerstvo zemědělství) při podpoře zahrádkářské činnosti.

Zákon nabývá účinnost 1. 12. 2021.

Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)

Zahrádkářský zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 221/2021 Sb. dne 9. 6. 2021,
účinnosti nabývá dne 1. 12. 2021.


číst dále

Aplikace Zahrádkářského zákona do nájemních smluv

Vážení zahrádkáři, 
dovolujeme si Vám oznámit, že dne 1. 6. 2021 podepsal prezident České republiky Miloš Zeman zahrádkářský zákon. Zákon nabývá účinnost prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Protože zákon byl vyhlášen (zveřejněn ve sbírce zákonů) 9. 6. 2021 nabyde účinnosti 1. 12. 2021. 

Zákon upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, přináší definici zahrádkářské činnosti, zahrádkářské osady, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti, upravuje smlouvy o pachtu a nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost, jakož i působnost orgánů veřejné správy (Státní pozemkový úřad, obec, Ministerstvo zemědělství) při podpoře zahrádkářské činnosti.

Vznik nájmu nebo pachtu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. To znamená, že stávající smlouvy jsou platné a účinné, není je potřeba měnit nebo uzavírat nové. Ustanovení § 6 odst. 7 až 9 zahrádkářského zákona se použije i na nájem a pacht pozemku pro zahrádkářskou činnost vzniklou přede dnem účinnosti zákona.

V případě, že stávající smlouvy skončí, např. uplynutím doby, tak nové smlouvy se již musí uzavírat v souladu s ustanoveními zahrádkářského zákona k pachtu a nájmu.

V případě dotazů kontaktujte naši právní poradnu: JUDr. Jarmila Štroblová, pravnik@zahradkari.cz    

Dne: 10. 6. 2021
Za Český zahrádkářský svaz, z. s.
Stanislav Kozlík - předseda 
JUDr. Jarmila Štroblová - místopředseda

číst dále

Hlasování o přijetí zahrádkářského zákona

Pro posouzení vztahu našich zákonodárců k zahrádkářství vám předkládáme detailní informace o hlasování jednotlivých senátorů a poslanců Parlametu ČR.


číst dále

Petice k přijetí zahrádkářského zákona

k přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti,

(zahrádkářský zákon).

 

Vážení spoluobčané, zahrádkáři a milovníci přírody,

Český zahrádkářský svaz, z.s. (dále jen ČZS z.s.) usiluje řadu let o přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činností (dále jen zahrádkářský zákon), který by právně posílil postavení početně nejsilnější zahrádkářské veřejnosti v ČR a současně garantoval zachování a další rozvoj zahrádkářské činnosti, umožnil získávání půdy od státu, zakládání nových zahrádkářských osad a současně vytvořil i legislativní překážku enormním snahám a zájmům developerů o pozemky stávajících zahrádkářských osad a jejich využití pro stavební účely. Návrh zahrádkářského zákona se v současné době nachází v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Usnesením II. Sněmu ČZS,z.s., konaného ve dnech 23.-24.11. 2019 v Praze bylo pověřeno představenstvo ČZS,z.s., aby na podporu přijetí zahrádkářského zákona byla sepsána Petice, adresovaná oběma komorám parlamentu ČR a prezidentu ČR, což tímto činíme, neboť jsme přesvědčeni o tom, že nemůžeme nadále zůstat lhostejnými k zanechanému dědictví předchozích generací zahrádkářů a zároveň cítíme také povinnost postarat se o budoucnost zahrádkaření v ČR se všemi souvisejícími aktivitami a výchovnými aspekty.

Za vaši podporu podpisem Petice děkujeme.

 

Praha 12.12. 2019 Představenstvo ČZS, z.s.

 

 

Pokud jste se rozhodli podpořit Petici sběrem podpisů, postupujte prosím podle těchto pokynů:

 

  • Nejprve si prosím vytiskněte text Petice, který je dostupný jako PDF soubor
  • K textu petice vytiskněte podpisový arch, který je dostupný také v PDF souboru (případně dle potřeby více archů).
  • Pamatujte, že podle zákona musí být bezprostředně u každého podpisového archu i text Petice k seznámení zájemcům o podpis.
  • Osoba, která bude pověřena sběrem podpisů, musí mít alespoň 16 let
  • Osoby, které podepisují petici, mohou mít i méně než 18 let, ale musí být schopné porozumět smyslu petice.
  • Nevytvářejte vlastní podpisové archy! použijte připravený z našich stránek.
    Petiční arch má náležitosti stanovené zákonem a nelze ho libovolně upravovat.

 Znění Zahrádkářského zákona najdete zde

Níže se můžete seznámit se zněním petice.
číst dále

4. návrh zahrádkářského zákona z 2019

Návrh zákona předkládá skupina poslanců okolo zemědělského výboru a podvýboru pro spolky, tedy návrh poslanců Adama Kalouse, Pavla Kováčika, Jana Volného, Jana Pošváře, Zdeňka Podala, Antonína Staňka, Jany Krutákové a dalších. Na návrhu zákona spolupracovali právníci z řad členů ČZS společně s legislativci MZe. Ale tak jak tomu u schvalování zákonů bývá, došlo vlivem pozměňovacích návrhů k některým změnám tohoto návrhu.


číst dále

Důvodová zpráva k návrhu zahrádkářského zákona z roku 2019

Součástí zákona předkládaného v roce 2019 je i obsáhlá důvodová zpráva, která zdůvodňuje jeho význam a cíle pro jednotlivé spolky i řadové zahrádkáře. Zdůvodňuje význam zahrádkákřské činnosti. Porovnává definuje jeho dopad a slučitelnost se stávajícími zákony i s mezinárodními smlouvami a hospodářský dopad do rozpočtu ČR. Hodnotí stávající právní úpravu v porovnání se zahraničím, kde podobný zákon již je součástí právního řádu.

Zahrádkářský nebo obdobný zákon je součástí právního řádu na Slovensku (1997), v Spolkové republice Německo, Rakousku (1958), Polsku, 

číst dále

3. návrh zahrádkářského zákona z roku 2016

Republiková rada v lednu 2015 předložila Poslanecké sněmovně - Parlamentu České republiky návrh na vydání zákona "O podpoře zahrádkářské činnosti a o úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon)".

Podkladem pro zpracování návrhu zákona a změn zákonů v příslušných oblastech byla analýza a zhodnocení současného platného právního stavu v právním řádu České republiky, které zahrnuje lustrum právních předpisů, kde bylo třeba úpravu provádět. Návrh zákona obsahuje stručný přehled dosavadní právní úpravy. Při zpracování byly využity vlastní právní poznatky a srovnání s obdobnou zahraniční právní úpravou.

Do Poslanecké sněmovny byl předložen 1. 7. 2016, ale již po prvním čtení byl vrácen k dopracování.

Předkládané znění návrhu bylo podrobeno v letech 2012-2013 široké celosvazové diskusi uveřejněné na webových stránkách Svazu a ve Věstníku ČZS, kde se ve dvou kolech mohly jednotlivé organizační složky zapojit do úpravy znění zákona formou připomínek a návrhů k jednotlivým paragrafům. Všechny zaslané návrhy a připomínky byly projednány o výsledku rozhodnutí a případném akceptování změny byly předkladatelé informování na webových stránkách i ve Věstníku ČZS.


číst dále

2. návrh Zahrádkářského zákona z roku 2010

Druhý návrh zákona předložil do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ČZS v roce 2009. Zákon prošel úspěšně celým legislativním procesem, PSP přehlasoval zamítavé stanovisko Senátu ale nakonec nebyl podepsán prezidentem Václavem Klausem. - Předčasné volby v roce 2010 neumožnily dokončení schválení zákona.
číst dále

1. návrh Zahrádkářského zákona z roku 2001

V roce 2001 byl do Parlamentu ČR předložen první návrh Zahrádkářského zákona. O jeho předložení se významně zasloužil přítel Zimák, který pravidelně navštěvoval poslance a soustavně je seznamoval s problémy zahrádkářů, které by měl předložený zákon vyřešit. Nakonec byl návrh zákona hned v prvním čtení zamítnut, především pro nekompatibilitu se zákony, které byly přijaty v době přípravy Zahrádkářského zákona.
číst dále

Historie projednávání zahrádkářského zákona

Ke schválení Zahrádkářského zákona vedla poměrně dlouhá cesta. Celkem byly od roku 2000 zákonodárcům předloženy čtyři návrhy znění zahrádkářského zákona. Jak naše snaha o schválení Zahrádkářského zákona, který okolní státy již dávno měly postupovala se můžete podívat v následujícím chronologickém přehledu.


číst dále