Tombola

(informace pro pořádající ZO, ÚS ČZS)

Podmínky pro povolování tombol, peněžitých a věcných loterií pořádaných na plesech, sportovních akcích a zábavách upravoval zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Řízení o povolení tomboly probíhalo v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem.

Od 1. 1. 2017 byl loterijní zákon nahrazen zákonem č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách. Ten zmírňuje podmínky pro pořadatele tomboly, snižuje byrokratickou i finanční zátěž.

Zákon č. 186/2016 Sb. zařazuje tombolu do hazardních her a definuje ji takto:

§ 61

 1. Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety.
 2. Sázkové tikety lze prodávat a výhry vydávat pouze v den a na místě slosování.
 3. Ustanovení § 6, § 7 odst. 1, § 7 odst. 2 písm. b) a e), § 7 odst. 3, § 8, 10, 62, 63 a § 105 až 108 se nepoužijí na tombolu s herní jistinou, jejíž výše nepřekročí 100 000 Kč.

Z uvedené citace zákona vyplývá, že od ledna 2017 tombola s výherní jistinou do 100 tisíc korun nepodléhá ani dani z hazardních her, ani oznamovací povinnosti či jiným podmínkám. Herní jistina je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden tento tiket.

Provozovatel tomboly s herní jistinou nad 100 tisíc Kč je povinen tombolu příslušnému obecnímu úřadu ohlásit s tím, že u této tomboly musí provozovatel zajistit účast notáře a dále pak odvést finančnímu úřad daň z hazardních her ve výši 23 %. Musí dodržet především následující ustanovení zákona.


Výňatek ze zákona 186/2016 Sb.

(Platí pro tombolu s jistinou vyšší než 100 000 Kč)

§ 6
Provozovatel

(1) Provozovatelem hazardní hry, s výjimkou turnaje malého rozsahu, může být pouze
a) Česká republika,
b) právnická osoba, která má
1. sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
2. organizační strukturu s řádným, průhledným a uceleným vymezením působností a rozhodovacích pravomocí,
3. zřízenou dozorčí radu, správní radu nebo jiný obdobný kontrolní orgán (dále jen „kontrolní orgán“),
4. vlastní zdroje v minimální výši 2000000 EUR,
5. průhledný a nezávadný původ zdrojů,
6. průhlednou vlastnickou strukturu, ze které je zřejmé, kdo je jejím skutečným majitelem podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“), a
7. věcné, personální a organizační předpoklady potřebné pro výkon činnosti v rozsahu, v jakém hodlá provozovat hazardní hry.
(2) Provozovatelem tomboly může být i jiná právnická osoba než podle odstavce 1, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

§ 7
Zákonná omezení

(1) Provozovatel nesmí umožnit účast na hazardní hře osobě mladší 18 let.

§ 8
Herní plán

(1) Provozovatel je povinen pro každou hazardní hru stanovit herní plán, v němž upraví alespoň tyto náležitosti:
a) pravidla hazardní hry,
b) způsob provedení slosování nebo zjištění okolnosti, jež určuje výhru,
c) výši výhry nebo způsob jejího určení,
d) způsob a lhůty pro výplatu výhry.
(2) Umožňuje-li to povaha hazardní hry, je provozovatel povinen upravit v herním plánu tyto náležitosti:
a) částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry,
b) minimální výherní podíl,
c) pravděpodobnost výhry.

§ 10
Výhra

(1) Předmětem výhry hazardní hry, s výjimkou věcné loterie, okamžité loterie, doplňkové loterie a tomboly, mohou být pouze peněžní prostředky.

(2) Předmětem výhry věcné loterie a tomboly mohou být pouze hmotné věci nebo služby, s vyloučením peněžních prostředků, cenin, cenných papírů a dalších investičních nástrojů.

(3) Předmětem výhry okamžité loterie nebo doplňkové loterie mohou být pouze peněžní prostředky, hmotné věci nebo služby.

(4) Předmětem výhry nesmí být tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety nebo alkoholické nápoje.

(5) Provozovatel je povinen vyplatit výhru ve lhůtě stanovené herním plánem, nejpozději však do 60 dnů ode dne uplatnění nároku na výhru sázejícím.

(6) Sázející může u provozovatele hazardní hry uplatnit právo na výhru nejpozději do 1 roku ode dne vyhodnocení sázkové příležitosti, u okamžité loterie pak nejpozději do 1 roku ode dne ukončení prodeje losů, jinak právo na výhru zaniká.

§ 62
Úhrnná cena výher

(1) Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.

(2) Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket.

(3) Pravděpodobnost výhry u tomboly nesmí být nižší než 1 : 200.

§ 63
Slosování tomboly

(1) Slosování tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.

(2) Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení tomboly vyhotovení zápisu s uvedením jejího místa a data konání, seznamu přijatých vkladů a seznamu vyplacených výher a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let.

(3) Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly obecnímu úřadu obce, které byla tombola ohlášena.


OHLÁŠENÍ HAZARDNÍ HRY

§ 105

Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her:
a. tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč,

§ 106

Ohlášení obecnímu úřadu
Hazardní hry se ohlašují obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.

§ 107

Náležitosti ohlášení
 1. Ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat
  1. název a popis ohlašované hazardní hry,
  2. adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,
  3. dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
  4. určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem,
  5. herní plán,
  6. v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.
 2. Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.
Tato ustanovení se na tomboly s jistinou do 100 000 Kč nevztahují.