hlavička

Sněm Českého zahrádkářského svazu

Sněm Českého zahrádkářského svazu je nejvyšší orgán svazu a koná se dle Stanov ČZS platných od r. 2014 vždy jedenkrát za 5 let - na počátku nového volebního období. Delegáty sněmu volí zprostředkovaně všichni členové svazu na územních konferencích. Sněm rozhoduje o koncepčním a hlavním zaměření svazu pro následující volební období a mimo jiné volí republikovou radu, představenstvo svazu a kontrolní a rozhodčí komisi svazu.

První sněm proběhl 28.-29. listopadu 2014 pro volební období 2015-2019 v Hradci Králové v hotelu Černigov. Souběžně proběhlo 28. 11. poslední zasedání RR ČZS za volební období 2010-2014.


I. SNĚM

Usnesení
ze Sněmu ČZS z.s. konaného ve dnech 28.–29. 11. 2014
v hotelu Černigov v Hradci Králové


Zasedání Sněmu se zúčastnilo 99 delegátů, tj. 94 %, 7 delegátů bylo omluveno. Zasedání byl přítomen předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, Ing. Pavel Veselý, poradce předsedy vlády, nám. ministra zemědělství Ing. J. Šnejdrla, místopředseda zeměd. výboru PSČR poslanec Ing. Jan Volný, primátor Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink, ředitel fy. SEMO Ing. Jan Prášil, zástupci Slovenského zväzu záhradkárov předseda Ing. Eduard Jakubek a tajemník Juraj Korček, zástupci Polského svazu zahrádkářů místopředseda PZD Wincent Kulik a hospodář Marian Pasinski, zástupci Německého svazu LSK předseda celoněmeckého Svazu Peter Paschke a Lothar Fritzch, zástupce Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Josef Vlášek, předseda Svazu květinářů a floristů Ing. Jiří Horák, předseda Českého svazu včelařů JUDr. Karel Brückler a místopředseda ČSV Mgr. Václav Sciskala, někteří vedoucí pracovníci ústředí ČZS. Po diskusi, ve které bylo předneseno 18 diskusních příspěvků, Sněm ČZS :

 

1. Přivítal

  vystoupení předsedy vlády ČR, který ocenil významný podíl ČZS a dalších spolků ve společnosti a přislíbil dořešit organizační a legislativní problémy, které vznikly spolkům s uplatněním nového Občanského zákoníku

 

2. Se zájmem vyslechl:

 • příznivé hodnocení spolupráce mezi ČZS a SZZ a výzvu k prohloubení této spolupráce od zástupců SZZ
 • ocenění spolupráce s Německým zahrádkářským svazem na celostátní úrovni i v částech, kde spolu naše země sousedí
 • zdravici Polského zahrádkářského svazu a příznivé hodnocení příhraniční spolupráce našich a polských zahrádkářů
 • zdravici zástupce Českomoravské myslivecké jednoty
 • zdravici předsedy Svazu květinářů a floristů
 • zdravici zástupce ČS včelařů
 • zdůraznění rozsáhlé spolupráce Svazu s největším producentem semen v ČR firmou SEMO

 

3. Bere na vědomí:

 • že odstupujícím členům, kteří nebudou pokračovat v celostátních funkcích ČZS bylo vysloveno poděkování za dlouholetou práci a uděleno svazové vyznamenání „ Za zásluhy o ČZS“
 • udělení vyznamenání za zásluhy o ČZS zahraničním svazům a tajemníku SZZ Juraji Korčekovi

 

4. Schvaluje

 • zprávu odstupujícího předsedy Ing. J. Hinterholzingera „Plnění programové orientace ČZS v období 2009 – 2014“
 • návrh rozpočtu na rok 2015 s možnou odchylkou do výše 1 mil. Kč
 • úpravu výše úroku za půjčky do Svépomocného fondu ČZS s výpovědní lhůtou 1 rok z 0,4% na 0,2% , 2 roky z 0,8% na 0,4%, a 3 roky z 1% na 0,6%, u půjček ze Svépomocného fondu ČZS ponechat úroky ve výši půjčka do 1 roku 2%, do 2 let 3% a do 3 let 4%
 • zápis volební komise o výsledku voleb do vrcholných orgánů Svazu na období 2015 – 2019, uvedené v příloze, jako součást tohoto usnesení
 • rozhodnutí PRR, kterým byla pro rok 2015 stanovena výše členské známky 100 Kč a její rozdělení -40% pro ZO, 30% pro ÚS, 25% pro ústředí ČZS, 4% do FR ČZS a 1% do Rizikového fondu ČZS
 • zprávu doc. J. Ernesta „plnění ekonomických ukazatelů 2009 – 2014 a výhled na období 2015 – 2019
 • programovou orientaci ČZS na období 2015 – 2019 (v příloze jako součást usnesení)
 • návrh na úpravu stanov ČZS

 

5. Ukládá

a) republikové radě

 • organizovat v jednotlivých létech činnost Svazu k aktivnímu uplatňování Programové orientace na období 2015 – 2019
 • vytvářet podmínky pro uplatnění nového charakteru kontrolní činnosti a pro úspěšnou činnost Rozhodčí komise

 

b) představenstvu ČZS

 • upravit, v souladu s novými stanovami ČZS, funkční náplň členů představenstva ČZS, jejich podpisové a dispoziční právo, statut Ústředí ČZS, Organizační řád Ústředí ČZS a předložit je jarnímu zasedání RR v r. 2015 k projednání
 • vyhodnotit zprávy a diskusi, přednesené na mimořádném zasedání RR a na Sněmu a zabezpečit jejich využití v další činnosti Svazu
 • zabezpečit vydání Zpravodaje s výsledky Sněmu

 

c) ÚS, ZO, SZO

 • projednat výsledky Sněmu na výročních členských schůzích a Územních radách v prvém pololetí 2015 a zapracovat je do programu činnosti na volební období 2015 - 2019

 

Usnesení bylo projednáno delegáty Sněmu ČZS s následujícím výsledkem:

Pro usnesení . . . .  96 hlasů

Proti usnesení . . . .  1 hlas

Zdrželi se . . . . . . . . 2 hlasy


Usnesení bylo schváleno dne 29. 11. 2014


Příloha k usnesení sněmu z 29.11.2014


Zápis o průběhu konání voleb do republikových orgánů Českého zahrádkářského svazu, z.s.
(výpis)


Volby do republikových orgánů svazu se konaly dne 28. 11.2014 za účasti 99 delegátů sněmu – oprávněných voličů s hlasem rozhodovacím.


Ve smyslu čl. 25 Jednacího a volebního řádu orgánů svazu (dále JVŘ) byl stanoven počet členů republikových orgánů

 • republikové rady – 75 členů
 • představenstva svazu – 7 členů
 • kontrolní komise svazu – 7 členů
 • rozhodčí komise svazu – 7 členů.

Tajným hlasováním byli podle článku 22 odst. 1 písm. d/ a e/ JVŘ do republikových orgánů zvoleni

 • do republikové rady 73 zástupců územních sdružení z delegátů sněmu navržených územními orgány svazu (zástupce ÚS ČZS Nymburk a Jičín budou pro neslučitelnost funkcí v kontrolní komisi svazu a republikové radě podle čl. 25 odst.4 JVŘ kooptováni následně)
 • do představenstva svazu byli zvoleni
  • předseda Českého zahrádkářského svazu, z.s.
   - Stanislav Kozlík (ÚS ČZS Hodonín)
  • místopředseda pro finance a ekonomiku
   - doc. Josef Ernest (ÚS ČZS Rokycany)
  • místopředseda pro odbornou činnost
   - MVDr. Stanislav Kubesa (ÚS ČZS Opava)
  • místopředseda pro práci s mládeží, tisk a propagaci
   - Mgr. Vlasta Ambrožová (ÚS ČZS Prostějov)
  • místopředseda pro organizační a právní záležitosti
   - JUDr. Ladislav Labuta, CSc. (ÚS ČZS Mělník)
  • člen představenstva odpovědný za oblast informací, dokumentace a mezinárodní spolupráce
   - Ing. Marta Pawlicová (ÚS ČZS Praha – město)
  • tajemník Českého zahrádkářského svazu
   - Josef Materna (ÚS ČZS Kolín)
 • do kontrolní komise svazu byli zvoleni
  • předseda kontrolní komise Českého zahrádkářského svazu, z.s.
   - Ladislav Wolosczuk (ÚS ČZS Jičín)
  • členové kontrolní komise
   - Ing. František Krejčí (ÚS ČZS Cheb)
   - Miroslav Pánek (ÚS ČZS Nymburk)
   - Oldřich Janků (ÚS ČZS Karviná)
   - Miloslav Kašpar (ÚS ČZS Ústí nad Orlicí)
   - Václav Pech (ÚS ČZS Kolín)
   - Marie Šmejkalová (ÚS ČZS Prostějov)
 • do rozhodčí komise svazu byli zvoleni
  • předseda rozhodčí komise Českého zahrádkářského svazu, z.s.
   - JUDr.Pavel Rus (ÚS ČZS Břeclav)
  • členové rozhodčí komise
   - Ing. Ivan Sádovský (ÚS ČZS Pardubice)
   - Karel Hrůza (ÚS ČZS Brno – město)
   - Bedřich Posekaný (ÚS Praha – město)
   - Ing. Václav Sláma (ÚS Teplice)
   - Josef Jandík (ÚS Kladno)
   - Zdeněk Novotný (ÚS Ostrava).


V Praze dne 4.12.2014
Za správnost výpisu: JUDr. Ladislav Labuta
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit