Změny zápisu ZO, SZO ve spolkovém rejstříku

závazný výklad postupu

Agendu registrace a změn ve spolkovém rejstříku na Ústředí ČZS zpracovává
Ing. Lenka Procházková, tel: 774 842 997, mail: registrace@zahradkari.cz

K provedení změn (zápisu nebo výmazu) u základní organizace (dále jen „ZO“) ve spolkovém rejstříku je potřeba na Ústředí svazu zaslat následující dokumenty podle toho, zda se jedná o změnu osob v orgánech nebo o změnu sídla:

 1. Žádost, ve které ZO uvede změny, které mají být v rejstříku provedeny
 2. Registrační list, který obsahuje aktuální údaje včetně změn
 3. Usnesení o volbě / odstoupení – předkládá se originál podepsaného usnesení předsedajícím, zapisovatelem a ověřovatelem
 4. Změna v osobáchČestná prohlášení zapisovaných členů výboru nebo kontrolní komise s úředně ověřeným podpisem
 5. Změna adresy sídlaSouhlas vlastníka nemovitosti (dům, bytová jednotka) uvedeného v katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ s umístěním sídla s úředně ověřeným podpisem vlastníka. Souhlas v době podání návrhu na soud nesmí být starší jak 3 měsíce.

Vzory výše uvedených dokumentů najdete zde 

Na všech dokumentech (v žádosti i na přílohách) je nutné uvést ev. č. organizace.


Časté nedostatky v:

 1. žádosti - chybí popis změn, které ZO chce v rejstříku změnit

 2. registračním listě
  • chybný název s použitím zkratek, neúplná adresa sídla
  • uvedení funkce u člena výboru nad rámec stanov (stanovy hovoří pouze o předsedovi, tajemníkovi a členech)
  • chybí datum vzniku funkce u členů výboru a u kontrolní komise
  • stejné osoby jsou uvedeny ve výboru a zároveň i v kontrolní komisi
  • chybí podpisy za ZO nebo ÚS (nutné dva podpisy jak u ZO, tak u ÚS), popř. chybí i razítko

 3. Usnesení o volbě / odstoupení – usnesení obdržíme pouze v kopii

 4. čestném prohlášení
  • nedodáno čestné prohlášení zapisované osoby k požadované změně vůbec
  • nedodáno čestné prohlášení při změně z člena výboru na předsedu nebo naopak nebo z člena výboru do kontrolní komise a naopak (je to jiná funkce a rejstříkový soud vyžaduje předložení nového čestného prohlášení)

 5. souhlasu vlastníka
  • souhlas chybně vydá nevlastník např. nájemce bytu nebo osoba, která v bytě bydlí, i když skutečným 
  • vlastníkem je Družstvo nebo obec, popř. jiná osoba. Pokud souhlas vydává Družstvo nebo obec je nutné, aby souhlas podepsala osoba oprávněná zastupovat Družstvo nebo obec navenek.
  • v případě více vlastníků je chybně uveden jen jeden, musí být uvedeni všichni vlastníci, popř. většina
  • vlastnictví v SJM – často uveden pouze jeden z manželů, souhlas musí udělit oba manželé

Při potvrzování registračního listu ZO územní sdružení (dále jen „ÚS“) zkontroluje údaje v něm obsažené, dále zkontroluje žádost ZO o změny v rejstříku včetně příloh. Přílohy musí být v originále nebo úředně ověřené. V případě nedostatků ÚS vrátí žádost ZO k přepracování. Bezchybné žádosti s přílohami předá ÚS na Ústředí.

Ústředí svazu v případě nedostatků v žádosti nebo v zaslaných dokumentech bude postupovat v souladu s rozhodnutím představenstva ze dne 15. 06. 2017 - žádost spolu se všemi zaslanými přílohami vrátí zpět odesílateli s informací, jak má nedostatky odstranit.

Pokud žádost a přílohy jsou v pořádku, svaz podá návrh na zápis změn k rejstříkovému soudu.

Tento výklad byl projednán na zasedání představenstva ČZS dne 20. 7. 2017 a jeho změny dne 14. 09. 2023

V Praze dne 14. 9. 2023

JUDr. Jarmila Štroblová