Zánik pobočných spolků

V současné době, zejména v souvislosti s právní úpravou registrací spolků ve spolkovém rejstříku, dochází v některých případech k zániku organizačních jednotek svazu, zejména základních organizací. Důvodem zániku mohou být různé okolnosti, například úbytek členské základny v důsledku ztráty zájmu členů pro zhoršený zdravotní stav, vysoký věk či omezení schopnosti aktivně se zapojovat do činnosti organizace. V neposlední řadě zanikají organizace i při vypovídání nájemních smluv na pozemky v zahrádkových osadách, v důsledku vysokých nájmů, či úpadku zájmu zapojovat se do činnosti osad při získání pozemků zahrádek do soukromého vlastnictví. Vytrácí se však především zájem členů o práci v orgánech základních organizací, který je předpokladem pro zvládnutí administrativních a organizačních úkolů, které pro organizace plynou ze stále zvyšujících nároků podle nových zákonů a předpisů.

Přílohy - ZO s majetkem

Postup vedoucí k zániku ZO ČZS s majetkem
text další

Přehled dokumentů potřebných k likvidaci ZO s majetkem
text další

Přílohy - ZO bez majetku

Postup vedoucí k zániku ZO bez majetku - likvidace
text další

Přehled dokumentů potřebných k likvidaci ZO bez majetku
text další

Pro zánik základní organizace však nestačí jen rozhodnutí členů organizace, že přestanou v rámci organizace působit a ta se bez dalšího zruší. Především je nutné si uvědomit, že základní organizace svazu jsou ve smyslu zákona právnické osoby, a proto musí postupovat ve své činnosti podle zákona. A jako zákonné subjekty musí dodržovat zákonné postupy, které jsou bohužel stále složitější a organizačně i administrativně náročnější.

Aby byl ujednocen postup při zániku organizací, vypracovala právní komise svazu přehled úkonů, které je při zrušení organizace vykonat tak, aby byl dodržen zákon. Tento postup je poměrně dosti náročný, a proto je nutné sice z něho vycházet, avšak užívat jej podle místních a věcných podmínek, které mohou být pro zánik jednotlivých organizací podle jejich charakteru a okolností zániku rozličné:

 1. Především je třeba vycházet z toho, zda organizace v době svého zrušení měla či má nějaký majetek, ať už ve finanční či naturální formě, zda má nějaké závazky či pohledávky, platné smlouvy nebo dohody ať už v oficiální formě (např. zavedené do katastru nemovitostí, u finančního orgánu či jiných institucí), nebo i ve vztahu ke svazovým orgánům (např. přidělené dotace, půjčky, atp.).
  • Pokud je např. základní organizace již delší dobu (více jak cca 3 roky) nefunkční a je stále vedena ve spolkovém rejstříku pod svým IČO, avšak žádný majetek, závazky či pohledávky nemá a ve spolkovém rejstříku u ní nebylo vedeno žádné řízení (tj. např. doplnění či změna údajů, zápis či změny statutárních orgánů nebo jejich členů), pak postačí písemný požadavek zástupce statutárního orgánu ZO nebo územního sdružení o výmaz ze spolkového rejstříku s výslovným uvedením, že organizace v době podání žádosti nemá žádný majetek, závazky či pohledávky (za správnost tohoto údaje odpovídá navrhovatel). Pokud organizace bezprostředně před návrhem na výmaz majetek měla, pak je nutné přiložit doklady o jeho vypořádání. (Není podstatné, zda organizace byla již zrušena ve vnitřní evidenci svazu, platí, že k zániku dochází až výmazem ze spolkového rejstříku).
  • Pokud u takové organizace však již bylo vedeno od roku 2014 řízení rejstříkovým soudem ve spolkovém rejstříku (např. byly doplňovány údaje o osobách či orgánech), pak j třeba postupovat podle přílohy uvedené pod č. 1 a dodržet stanovené úkony k zániku ZO bez majetku.
   I zde je však možné postupovat podle zásad uvedených v příloze 1 diferencovaně, např.:
   • sama organizace již fakticky neexistuje nebo nemá statutární orgán, likvidátora pak ustanoví představenstvo územního sdružení
   • likvidátor ověří, zda organizace měla v době svého zániku majetek, závaz či pohledávky, a pokud tomu tak není, splní svoji informační povinnost a ukončí likvidaci (viz odst. 7 přílohy 1)
   • pokud prokazatelně ZO nebyla v kontaktu s Finančním úřadem, pak s ním nevstupuje do kontaktu
   • pokud zanikající organizace byla povinna vést účetní závěrku, musí likvidátor postupovat důsledně podle přílohy č. 1
 2. Pokud zanikající ZO má v době návrhu na zánik majetek, pak je třeba postupovat důsledně podle přílohy č. 2, tedy je třeba dodržet beze zbytku postup stanovaný zákonem.