Členské příspěvky

Od roku 2024 činí členský příspěvek 300 Kč za rok s následujícím dělením.

 • Podíl pro ZO 100,- Kč – zůstává v rozpočtech ZO
 • Podíl pro ÚS 70,- Kč – základní podíl k zajištění činnosti ÚS
 • Fond aktivity ÚS 30,- Kč – k podpoře zvýšení aktivity ÚS
 • Fond rozvoje Svazu 16,- Kč – z Fondu jsou poskytovány příspěvky pro rozvoj ZO/ÚS
 • Rizikový fond Svazu 1,- Kč – slouží ke krytí škod ZO/ÚS po živelních katastrofách
 • Podíl pro RR 83,- Kč – slouží k zajištění činnosti RR a ústředí Svazu

Na činnost Svazu přispívají jednotliví členové formou členských příspěvků hrazených na příslušný kalendářní rok. Členský příspěvek má být uhrazen na počátku roku, zpravidla při jarní členské schůzi (u ZO jimž jsou známky zasílány přímo z Ústředí do konce března, u ZO, které dostávají známky od svého ÚS je stanoven termín individuálně).

Při uhrazení členského příspěvku obdrží člen členskou známku platnou pro příslušný rok, který je na známce uveden. Členská známka má být následně vylepena do členského průkazu, jako doklad o uhrazení členského příspěvku.

Výše členského příspěvku a jeho rozdělení pro organizační složky Svazu je stanovena rozhodnutím Republikové rady ČZS.


Výše členského příspěvku

Výše členského příspěvku a jeho rozdělení pro organizační složky Svazu je vždy stanovena rozhodnutím Republikové rady (dříve, před rokem 1995 rozhodnutím Ústředního výboru ČZS).

Informace o případné změně hodnoty členského příspěvku je včas zveřejněna v Zpravodaji - dříve ve Věstníku ČZS.

Členské příspěvky nehradí členové mladší 15 let. Rozhodnutí o členství je výhradně v pravomoci ZO a  příslušného Územního sdružení. Členové mladší 15 let neobdrží členskou známku, neboť členská známka je doklad o uhrazení členského příspěvku.

Členové ve věku 15-18 let hradí členský příspěvek ve výši 20-40 Kč, o konkrétní výši rozhodne základní organizace. Takto stanovené členské příspěvky se nezahrnují do odvodů za ZO - jsou plně určeny k využití v základní organizací, neposkytují se za ně ani členské známky, uhrazení příspěvku ZO pouze vyznačí do členské legitimace.
 
Členské příspěvky právnických osob
Na právnické osoby se uvedená výše členského příspěvku řadových členů nevztahuje. Členský příspěvek je pro právnické osoby stanoven individuálně na základě dohody.

 

Výše členského příspěvku v minulých letech

Dlouhá léta byl členský příspěvek v hodnotě 20 Kč na rok.

K prvnímu zásadnímu zlomu dochází na zasedání v roku 1994, kdy ÚV ČZS na svém 11. zasedání dne 17. dubna 1994 rozhodl o zvýšení.

Od roku 1995 činil členský příspěvek 30 Kč,
hodnota příspěvku se dělila následovně:

 • 15 Kč pro ZO,
 • 10 Kč pro ÚR,
 • 4 Kč pro RR,
 • 1 Kč do Fondu rozvoje.

Od roku 1999 činil členský příspěvek 50 Kč,
hodnota příspěvku se dělila následovně:

  • 20 Kč pro ZO,
  • 15 Kč pro ÚR,
  • 12 Kč pro RR,
  • 3 Kč do Fondu rozvoje.

  Od roku 2003 činil členský příspěvek 100 Kč,
  zvýšení bylo schváleno na 6. zasedání RR 30. 11. 2002
  hodnota příspěvku se dělila následovně:

    • 40 Kč pro ZO, (tato částka je pro ZO příjmem, který se nedaní.)
    • 30 Kč pro ÚR (později ÚS),
    • 25 Kč pro RR,
    • 5 Kč FR.

    Od roku 2006 byla stanovena zpřesňující pravidla pro rozdělení hodnoty členského příspěvku. Základní rozdělení zůstalo zachováno, jen částka 5 Kč do fondu rozvoje byla dále rozdělena tak, že nyní do FR je určena jen částka 4 Kč a 1 Kč je určena pro rizikový fond, ze kterého jsou hrazeny nenadálé výdaje (zpravidla nápravy škod po povodních nebo jiných nepředvídatelných událostech).

       Od roku 2020 činil členský příspěvek 150 Kč,
       zvýšení bylo schváleno na 8. zasedání RR dne 25. 11. 2018
       hodnota příspěvku se dělila následovně:

          • 50 Kč zůstává k dispozici základní organizaci v níž je člen registrován,
          • 40 Kč je určeno na činnost příslušného územního sdružení, pod které ZO spadá,
          • 37 Kč je určeno na provoz Ústředí ČZS,
          • 7 Kč je určeno do fondu rozvoje,
          • 1 Kč je určena do rizikového fondu (na hrazení nepředvídatelných událostí např. škod po povodních)
          • 15 Kč je určeno do fondu aktivity ÚS (bude rozděleno na jednotlivá ÚS dle prokázané činnosti).
           
          Vyobrazení členských známek z minulých let
           

           

           
          1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
                       
          1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
           
          2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
          2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
             

           

           

          Účelový příspěvek

          Většina základních organizací pro své hospodaření potřebuje více než 40 Kč, které jí náleží z řádného členského příspěvku. Proto vybírá i Účelový příspěvek, který slouží jako záloha na očekávané výdaje během roku. Zpravidla se jedná o zálohy na poskytované služby v rámci zahrádkových osad s rozsahem odpovídajícím vybavení osady (elektřina, vodné, stočné, odvoz odpadu aj.) a zálohy na nutné či očekávané opravy či další investice schválené na výroční členské schůzi. Výše účelového příspěvku je platná jen po schválení členskou schůzí.

           

          Povodňové známky

          V souvislosti s rozsáhlými záplavami v roce 1997, které postihly i mnohé zahrádkové osady vydal ČZS mimořádnou povodňovou známku. Známka byla určena na rok 1998, byla vydána v nákladu 500 tis. kusů. Hodnota příspěvku - povodňové známky činila 10 Kč s tím, že počet známek nebyl pro jednotlivé členy omezen. Známka měla barvu žlutou a přetisk povodeň. Vybrané finanční prostředky byly ukládány na zvláštní účet, ze kterého se hradily pouze investice na obnovu společného majetku poničeného povodněmi.

          - -

          Další povodňová známka byla vydána na rok 2002 v souvislosti s povodněmi v roce 2002. Známka měla opět hodnotu 10 Kč a byla v barvě žluté. Z důvodu využití neprodaných známek z roku 1997 byla zbylá část známek (248.500 ks) přetištěna rokem 2002. Známky byly oproti roku 1998 expedovány okamžitě - již od září 2002.

          Vybrané finanční prostředky podléhaly zvláštní kontrole revizních orgánů Svazu a jejich stav byl i včetně účelu použití pravidelně zveřejňován ve Věstníku ČZS.
           

          Mimořádné známky

          K příležitosti konání svazových Sjezdů byly vydávány mimořádné známky.

           

          1989 k VIII Sjezdu ČZS