Přehled právních předpisů

Český zahrádkářský svaz, z.s. (dále jen „svaz“) jako hlavní spolek a jeho pobočné spolky jsou právnické osoby s vlastní právní osobností. Při své činnosti se musí řídit zákony a dalšími právními předpisy a vnitrosvazovými předpisy, které upravují práva a povinnosti spolku i jeho pobočných spolků (základních organizací, specializovaných základních organizací a územních sdružení svazu).

Nejvíce užívané právní předpisy při činnosti svazu a jeho organizačních jednotek jsou:

1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2. Zákon č. 221/221 Sb., zahrádkářský zákon

3. Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

4. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

5. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

6. Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (platnost do 30. 06. 2023)

7. Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu

8. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

9. Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

10. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

11. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

12. Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

13. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

14. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

15. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

16. Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

Znění uvedených právních předpisů se může měnit jejich novelizací nebo může dojít k jejich zrušení a nahrazení novou právní úpravou.

JUDr. Jarmila Štroblová,
místopředsedkyně ČZS a předsedkyně právní komise

2022