Platné právní předpisy

Český zahrádkářský svaz, z.s. je z hlediska svého postavení ve společenském systému právním subjektem s plnou právní subjektivitou, který se ve své činnosti řídí zákony a dalšími právními předpisy, které upravují práva a povinnosti svazu i jeho organizačních jednotek (základních organizací a územních sdružení ČZS). Jde zejména o zákony nejvíce užívané, příp. aplikované při činnosti svazu.

 1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který vedle podrobných ustanovení o spolcích upravuje nově vzájemní práva a povinnosti osob v soukromé právní sféře
 2. Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který podrobně upravuje práva a povinnosti při registraci spolků a jiných subjektů
 3. Zákon č. 183/2006 Sb., v pozdějším znění (stavební zákon), který podrobně řeší vztahy v oblasti stavebního práva
 4. Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, který m.j. upravuje postup při převodech pozemků ve vlastnictví státu. (tím se změnil i postup prodeje zahrádek u pozemků nabytých do vlastnictví podle zák. č. 95/1999 Sb.)

Z hlediska práv a povinností se pak zahrádkářská činnost řídí i dalšími obecně platnými zákonnými předpisy, z nichž se nejčastěji tato činnost odvíjí, např.:

 • zákonem o životním prostředí č. 17/1992 Sb.
 • zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
 • vodním zákonem č. 254/2001 Sb.
 • zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb.
 • zákonem o ochraně ovzduší č. 86/1992 Sb.
 • zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.
 • ve znění pozdějších zákonů a předpisů souvisejících a řadou dalších, se zahrádkářskou činností zákonných předpisů souvisejících.


Platnost uvedených právních norem se samozřejmě mění zejména jejich novelizací, změnami, zrušením atp. V současné době je třeba počítat zejména s připravovanou změnou občanského zákoníku, jehož nové znění již je připraveno k projednání ve sněmovně. Tato změna se jistě projeví výrazným způsobem i v jiné kvalitě právních vztahů, které jsou na znění zákona přímo závislé.

 

JUDr. Ladislav Labuta
tajemník RR ČZS a předseda právní komise


Zahrádkářský zákon

Český zahrádkářský svaz již od konce minulého století usiluje o přijetí zákona O podpoře zahrádkářské činnosti ... , kterým by byla zahrádkářská činnost považována za obecně prospěšnou a poskytla zahrádkářům přiměřenou ochranu především v nájemních vztazích k užívaným pozemkům. Více na samostatné straně věnované návrhu zákona.