Jednoduché účetnictví - daňová evidence

Novelou č. 437/2003 Sb. byl upraven zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Díky této novele vešla v platnost povinnost vést podvojné účetnictví také neziskovými organizacemi. Zákon ale těmto organizacím podle §9 umožňuje vést účetnictví ve zjednodušené formě:

JUNO - jednoduché účetnictví neziskových organizací 
 

Pro vedení daňové evidence u základních organizací, které vybírají pouze členské příspěvky a hradí z nich náklady na provoz organizace, lze použít tuto aplikaci vytvořenou v excelu pro neziskové organizace.

Jednoduché účetnictví neziskových organizací je určeno pro neziskové organizace (spolky) jejichž příjmy za poslední období nepřekročí legislativou stanovený limit. Je určeno pro účetní-uživatele kladoucí důraz na jednoduchost obsluhy, vysokou produktivitu práce a rychle použitelné výsledky.

Nástroj je autorským dílem dle zákona 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Autor uděluje souhlas osobám pracujícím pro neziskové organizace s užitím a rozmnožováním díla, za účelem vedení účetnictví neziskové organizace.

Peněžní deník je vyplňován obvyklým způsobem, jako seznam jednotlivých pohybů peněžních prostředků na běžném účtu a v pokladně s okamžitou kontrolou aktuálních zůstatků, ale i všech souhrnných údajů na dalších listech nástroje.

 
Program si můžete stáhnout z www.slunecnice.cz
Podmínkou je, že na počítači máte MS Excel.