Zápis pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

závazný výklad postupu

Agendu registrace a změn ve spolkovém rejstříku na Ústředí ČZS zpracovává
Mgr. Lenka Procházková e-mail: registrace@zahradkari.cz, prochazkova@zahradkari.cz tel.: 774 842 997
 
(tento dokument je archivní, byl zpracován v roce 2015, vyčkejte na aktualizaci)

Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „rejstříkový zákon“) a ve smyslu § 229 odst. 1 občanského zákoníku musí být každý pobočný spolek (organizační jednotka ČZS jako hlavního spolku) veden ve spolkovém rejstříku. Náležitosti zápisu jsou upraveny v § 11 až 22 rejstříkového zákona, skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku jsou stanoveny závazně v § 25 až 29 tohoto zákona.

 1. Návrh zápisu pobočného spolku předkládá rejstříkovému soudu podle § 26 odst. 2 rejstříkového zákona hlavní spolek = Ústředí ČZS.
 2. Aby mohl být zpracován návrh zápisu, je pobočný spolek povinen doručit Ústředí tyto základní dokumenty:
  1. Dokument osvědčující umístnění sídla
  2. Registrační list
  3. Čestná prohlášení členů statutárního a kontrolního orgánu
   Všechny výše jmenované dokumenty musí být předkládány v originále nebo ověřené kopii. U některých dokumentů, jak je uvedeno dále, je nutné mít rovněž úředně ověřené podpisy.
   Při ověřování podpisů trvejte na bezplatném ověření podpisu podle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. § 8 odst. 4, Sazebník – osvobození od správních poplatků pro občanská sdružení pod čís. 2 v Položce č. 4 a 5.


V následujících krocích naleznete návod, jak postupovat, abychom dosáhli registrace vašeho pobočného spolku co nejjednodušeji:

 

 

 1. Podívejte se na webové stránky http://www.justice.cz, v sekci veřejný rejstřík zadejte IČO nebo název své organizace a zkontrolujte údaje, které jsou tam uvedeny.

  Nyní může nastat několik variant:

 

 

  1. Jste v rejstříku a všechny údaje jsou správné, tedy název i sídlo organizace
   - V tom případě nemusíte zasílat Dokument č. 1, osvědčující umístnění sídla
  2. Jste v rejstříku zapsáni, ale údaje neodpovídají skutečnosti
   - Pokud je chybně uveden název organizace, ale sídlo je správně, je nutné zaslat správně vyplněný Registrační list
   - Pokud je chybně uvedeno sídlo organizace, je nutné zaslat správně vyplněný Registrační list a zároveň dokument osvědčující umístnění sídla
  3. Nejste dosud v rejstříku zapsáni
   - V tom případě musí Ústředí zpracovat prvopis návrhu. K tomu musíte zaslat všechny požadované dokumenty, jako byste zakládali „novou“ organizaci.
   1. Jste existující základní organizací, která nemá IČO
    • z výroční schůze nyní na jaře 2015 pořídíte zápis, ve kterém uvedete, že jste za statutární zástupce ZO nebo SZO zvolili vašeho předsedu a další dva členy výboru (bez ohledu na to kolik máte celkem členů výboru), dále předsedu a další dva členy kontrolní komise (ZO s počtem do 10 členů uvedou pouze předsedu ZO). Zápis podepíší dva ověřovatelé zápisu z řad členů vaší ZO
    • vyplníte nový Registrační list (viz. Dokument č. 2, bez uvádění zkratek) do kterého uvedete jen jména zvolených statutárních funkcionářů, které uvádíte v zápisu. Pokud jde o sídlo vaší základní organizace, budete postupovat podle další části pokynu, kde se o této otázce hovoří. Registrační list podepíší vaši dva statutární zástupci, a pokud máte, dáte razítko vaší ZO, na kterém musí být shodný název ZO jako na Registračním listu
    • funkcionáři uvedení  v Registračním listu musí vyplnit Čestné prohlášení (viz. Dokument č. 3), u kterého nechají svůj podpis ověřit
     Všechny tyto dokumenty v originále zašlete na Územní sdružení, kde je potvrdí a zašlou na Ústředí ČZS.
   2. Jste nově založená základní organizace, nebo se právě zakládáte:
    • provedete ustavující schůzi základní organizace a ve všem postupujete tak, jak je uvedeno výše u bodu 1).

 

 

 

Dokument č. 1 Osvědčující umístnění sídla pobočného spolku

 

 

 

 1. Pokud máte ve veřejném rejstříku správnou adresu sídla pobočného spolku (ZO, US) viz. Krok 1a), pak NEPŘEDKLÁDÁTE ŽÁDNÝ DOKUMENT OSVĚDČUJÍCÍ UMÍSTNĚNÍ SÍDLA POBOČNÉHO SPOLKU
 2. Pokud nemáte ve veřejném rejstříku správně uvedenu adresu sídla, je nutné postupovat následovně:
  1. Máte sídlo v objektu, který je v majetku vašeho pobočného spolku a váš pobočný spolek je uveden jako majitel v katastru nemovitostí nebo jiném veřejném rejstříku, pak není nutné zasílat žádný doklad osvědčující umístnění sídla spolku. Předkládáte Registrační list (viz. Krok 3) kde musí být správně uvedena adresa sídla pobočného spolku
  2. Nemáte sídlo v objektu, který je ve vlastnictví pobočného spolku
   1. Sídlo je v pronajatém objektu
    V tom případě je nutné předložit úředně ověřenou kopii nájemní smlouvy
   2. Sídlo je v domě nebo bytové jednotce funkcionáře spolku
    • Dům nebo byt je výhradně ve vlastnictví funkcionáře
     Je nutný souhlas vlastníka s umístněním sídla (vzor byl publikován a je dispozici na všech ÚS)
    • Dům nebo byt je ve vlastnictví funkcionáře a dalších majitelů
     V tom případě je nutno předložit souhlas všech vlastníků uvedených v katastru nemovitostí (u společného jmění manželů vyžaduje rejstříkový soud souhlas obou manželů)
    • Dům nebo byt je ve vlastnictví obce, bytového družstva nebo společenství vlastníků
     V tom případě je nutno získat souhlas majitele nemovitosti a postupovat podle stanov, kde je uvedeno kdo může jménem družstva nebo společenství vlastníků vydat souhlas s umístněním sídla (u společenství vlastníků postačí jen souhlas vlastníka bytu, pokud stanovy společenství neurčují jinak).
   3. Sídlo je v objektu ve vlastnictví územního sdružení
    V případě, že se nepodaří zřídit sídlo ve výše uvedených objektech, je možné požádat územní sdružení o souhlas s umístněním sídla ZO v objektu ÚS, pokud je v jeho vlastnictví. V tom případě je nutný souhlas statutárního zástupce ÚS.
    Pokud je na adrese sídla ÚS hlášeno více ZO, stačí souhlas pro všechny tyto ZO na jedné listině, v tomto případě je nutné podat návrhy na zápis takto umístěných spolků v rámci jednoho územního sdružení hromadně
   4. Sídlo je na adrese obecního úřadu
    Lze umístit sídlo pobočného spolku i na adresu obecního úřadu, pokud s tím bude obecní úřad souhlasit. Opět je nutný ověřený souhlas obecního úřadu s umístněním sídla pobočného spolku

 

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístněním sídla pobočného spolku, (dle podbodu 2 b.), c.), d.)), tedy jeho podpis, musí být úředně ověřen a nesmí být starší 3 měsíců.

Adresa sídla pobočného spolku musí souhlasit s předloženým Registračním listem.

 

 

 

 

Dokument č. 2 Registrační list


Je nutné předložit originál nebo úředně ověřenou kopii Registračního listu

 

 

 

 

 

 1. Pokud se uvedené údaje nezměnily oproti registračním listům vyplněným v loňském roce a souhlasí s údaji uvedenými ve veřejném rejstříku (viz. Krok 1) pak postačí nechat úředně ověřit tento loňský registrační list a ověřenou kopii přiložit k požadavku na zápis a zaslat spolu s ostatními dokumenty přímo na Ústředí svazu.
  Pokud ZO (ÚS) nemůže nebo nechce nechat ověřit registrační list, potom vyplní jeho nový originál a zašle jej na sekretariát územního sdružení, které jej potvrdí a zašle jej na Ústředí spolu s ostatními nutnými dokumenty (viz dále).
 2. Pokud došlo ke změně údajů (adresa sídla, jména funkcionářů, atd.) je nutné vyplnit nový Registrační list na předepsaném formuláři, zejména musí být přesně vyplněny tyto údaje
  • název základní organizace – územního sdružení podle § 1 Stanov (bez zkratek), např. „Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ……….“,“Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu ……………“
  • sídlo pobočného spolku = přesná adresa s uvedením názvu obce (části obce), ulice, čísla popisného, event. orientačního či evidenčního
  • přidělené identifikační číslo (IČO) – pokud nebylo IČO přiděleno, rubrika „IČO“ se nevyplňuje
   (tyto údaje by měly souhlasit s údaji, které jsou uvedeny ve stávajících záznamech ve spolkovém rejstříku k příslušnému pobočnému spolku, údaje naleznete na webových stránkách http://www.justice.cz, viz. Krok 1)
   Dále:
  • počet členů statutárního orgánu, jejich jména, příjmení a přesné adresy (název obce, ulice, číslo popisné, orientační či evidenční)
  • počet členů kontrolního orgánu, jejich jména, příjmení a přesné adresy (viz výše)
  • razítka a podpisy dle formuláře.
 3. Pokud nejste dosud uvedeni ve veřejném rejstříku (viz. Krok 1c) ), je nutné vyplnit a poslat správně vyplněný registrační list ( viz. Krok 3 b) )

 

 

 

 

 

 Dokument č. 3 Čestné prohlášení členů statutárního a kontrolního orgánu


Dalšími dokumenty jsou čestná prohlášení ČLENŮ STATUTÁRNÍHO A KONTROLNÍHO ORGÁNU pobočného spolku o způsobilosti k výkonu funkce podle § 152 odst. 2 (svéprávnost) a § 153 (insolventnost) občanského zákoníku, kterým je výslovně vyjádřen souhlas člena orgánu se zápisem své osoby ve spolkovém rejstříku (viz § 12 rejstříkového zákona). ROVNĚŽ PODPIS TOHOTO DOKUMENTU MUSÍ BÝT ÚŘEDNĚ OVĚŘEN!

Všechny uvedené skutečnosti, včetně osobních údajů (tj. jméno, příjmení, event. rodné jméno, datum narození, místo a okres narození, RODNÉ ČÍSLO) MOHOU BÝT UVEDENY NA JEDNÉ LISTINĚ (vzor čestného prohlášení byl rovněž publikován a je k dispozici na všech územních sdruženích).

Rodná čísla členů statutárního a kontrolního orgánu musí být v návrhu uvedena, avšak ve veřejném rejstříku nebudou volně přístupná.


DŮLEŽITÉ:
Je na zvážení pobočného spolku, kolik členů statutárního a kontrolního orgánu má být uvedeno ve spolkovém rejstříku (bez ohledu na jména a počet členů těchto orgánů, uvedených v registračním listě!!). Rozhodně by ve spolkovém rejstříku měl být uveden předseda a alespoň další dva členové statutárního orgánu, kteří budou organizaci zastupovat navenek (viz § 38 Stanov ČZS). Totéž platí i pro členy kontrolního orgánu, pokud je u ZO zřízen.

TITO ČLENOVÉ MUSÍ DLOŽIT SVŮJ ZÁPIS OVĚŘENÝM ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM – VIZ VÝŠE. OSTATNÍ ČLENOVÉ ORGÁNU ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ PŘEDKLÁDAT NEMUSÍ!!
Pozor! Osoba, jejíž data nebudou v plném rozsahu na uvedené listině uvedena, nebo která nedá souhlas k uvedení své osoby ve spolkovém rejstříku, nemůže být vedena jako člen statutárního či kontrolního orgánu v rejstříku a tím NEMÁ OPRÁVNĚNÍ VYSTUPOVAT JAKO STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ORGANIZACE NAVENEK – TJ. PODEPISOVAT SMLOUVY, JEDNAT ZA ORGANIZACI ATD.


U ZO s počtem do 10 členů vystupuje jako statutární orgán jen předseda ZO a kontrolní komise se nezřizuje.

Kromě těchto zásad postupu při zápisu do spolkového rejstříku, které byly výsledkem konzultací u rejstříkového soudu s cílem zjednodušení zápisu se upozorňuje, že nové (na sněmu ČZS upravené) Stanovy Českého zahrádkářského svazu, z.s. již rejstříkový soud nepotvrzuje, takže je nelze nechat ověřit. Pro obvyklé potřeby jsou Stanovy uvedeny ve Sbírce listin spolkového rejstříku a lze si je stáhnout na internetu na stránkách www.justice.cz

 

 

 

 

 

 

Postup stažení stanov z internetu

 

 

 

 1. Zadejte do vyhledávače adresu www.justice.cz
 2. Do vyhledávání ve veřejném rejstříku zadejte IČO ústředí: 00443182
 3. Klikněte na tlačítko „hledej“
 4. Nyní se zobrazí výpis hlavního spolku ČZS a pod ním ikona „Sbírka listin“
 5. Na další obrazovce se zobrazí tabulka se seznamem listin, kde je pouze jeden dokument pod číslem L1147/SL1/MSPH, po kliknutí na toto číslo se zobrazí soubor PDF a teprve po kliknutí na něj se zobrazí Stanovy ČZS


Tento výklad vychází z konzultací na Rejstříkovém soudu v Praze, učiněným dne 17. 2. 2015 a 23. 2. 2015 byl projednán na zasedání představenstva ČZS dne 19. 2. 2015.

V Praze dne 24. 2. 2015

 

 

Stanislav Kozlík, předseda ČZS, z.s.
JUDr. Ladislav Labuta, místopředseda ČZS, z.s.