Úrazové pojištění členů při hromadných akcích

Vážení členové Českého zahrádkářského svazu,

Na základě častých dotazů ze základních organizací i územních sdružení, ohledně pojištění našich členů na akcích pořádaných ČZS, rozhodlo představenstvo ČZS o sjednání úrazového pojištění pro všechny členy ČZS. 
Na základě výsledků poptávkového řízení byla vybrána pojišťovna Kooperativa, se kterou byla uzavřena smlouva o skupinovém úrazovém pojištění.

S účinností od 1. 3. 2020 je každý plnoletý člen ČZS pojištěn pro případ úrazu při akcích pořádaných ZO, ÚS nebo ústředím ČZS, které se dají označit jako mimopracovní činnost. Mimopracovní činností se rozumí dobrovolná a bezplatná činnost organizovaná ČZS nebo jeho pobočnými spolky v rámci jejich aktivit nebo akcí (tj. členské schůze, školení, zájezdy, brigády, aktivní účast na soutěžích a výstavách). Pojištění se vztahuje i na společnou cestu pojištěných osob do míst uvedených činností a zpět, pokud tuto cestu organizuje ČZS nebo jeho pobočné spolky.

Z výše uvedeného vyplývá, že pojištění se vztahuje jen na dobrovolné, neplacené aktivity (typicky brigáda v osadě nebo příprava výstavy). V případě, že člen vykonává např. pro ZO nějakou pracovní činnost za úplatu na pracovní smlouvu nebo DPP a zraní se při výkonu pracovní činnosti, tak na tuto činnost se toto pojištění nevztahuje.

Rovněž při pořádání zájezdu, kterého se zúčastní i nečlenové ČZS, se pojištění vztahuje jen na členy ČZS. Pojištění účastníků- nečlenů ČZS musí řešit organizátor zájezdu separátně. Na druhou stranu, pokud je zájezd organizován včetně dopravy, je účastník - člen ČZS pojištěn i během cesty tam a zpět.

Druh pojištění a pojistné částky

Druh pojištění:                                 Pojistná částka:

Smrt následkem úrazu                         100.000 Kč
Trvalé následky úrazu - %plnění           100.000 Kč (4-násobná progrese) až 400.000 Kč
Tělesné poškození úrazem - %plnění      20.000 Kč

 

Způsob nahlášení pojistné události:

Vzhledem ke specifické situaci, kdy pojistníkem je ústředí ČZS a pojištěnými je 130 000 členů ČZS, je nutné pojistnou událost hlásit prostřednictvím ústředí ČZS, které pojišťovně potvrdí jak okolnosti vzniku úrazu, tak i skutečnost, že poškozený je člen ČZS.


Postup nahlášení pojistné události:

  • Z stránek pojišťovny www.koop.cz v sekci:  Dokumenty > Pojištění osob > Skupinové pojištění > Formuláře k nahlášení pojistné události vyberte příslušný formulář podle typu poškození a vyplňte.
  • Vyplněný formulář odešlete emailem: ustredi@zahradkari.cz nebo písemně na adresu: Český zahrádkářský svaz z.s., Rokycanova 318/15, 130 00 Praha 3, k formuláři přiložíte následující dokumenty:
    • Popis události včetně fotografií pokud možno
    • Doklad osvědčující, že akce byla pořádána ZO nebo ÚS (pozvánku, plakát, oznámení, atd.)
    • Kontakt na poškozeného a organizátora akce.
  • V případě doplňujících požadavků od pojišťovny Vás budeme kontaktovat


Věříme, že toto pojištění, které je do jisté míry i reakcí na úpravu členského příspěvku od letošního roku, bude kladně přijato členy, které prioritně chrání při akcích pořádaných ČZS. Zároveň přináší i jistou úlevu pro výbory ZO a představenstva ÚS, které trápila právě ochrana zdraví členů pří akcích, které pořádali. Pro úplnost informací uvádím, že pojistné bude uhrazeno z podílu za členské známky připadající republikové radě, takže nebude mít dopad na financování ZO a ÚS z podílů z členských známek.