Statut Ústředí

Českého zahrádkářského svazu, z.s.

I.

 1. Český zahrádkářský svaz, z.s. (dále jen ČZS, z.s.). zřizuje, podle §18, odst. (3), písm. (p) Stanov ČZS, z.s. "Ústředí ČZS".
 2. Ústředí ČZS je organizační útvar se stálými zaměstnanci, který se člení na část "ústředí" a část "redakce časopisu Zahrádkář a nakladatelství Květ".
  Ke své činnosti používá Ústředí ČZS vlastní objekty, kancelářské, technické, elektronické a dopravní prostředky, zařízení a vybavení.
 3. a) Ústředí ČZS není samostatnou právnickou osobou. Je výkonným útvarem republikové rady ČZS, z.s.,(dále jen RR ČZS, z.s.) jedná v rozsahu jejích pravomocí a její právní subjektivity. Ve své činnosti se řídí Stanovami ČZS, z.s. a tímto Statutem. Není samostatnou účetní jednotkou, ale je součástí účetní jednotky RR ČZS, z.s.
  b) Ředitel Ústředí ČZS může činit rozhodnutí a úkony se souhlasem orgánů RR ČZS, z.s. a v rozsahu zmocnění tímto Statutem.
  c) Zaměstnanci Ústředí ČZS mohou jménem RR ČZS, z.s. činit rozhodnutí a úkony pouze v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem - organizačním řádem Ústředí ČZS
 4. Vlastníkem a vydavatelem časopisu Zahrádkář je ČZS, z.s. Časopis je vydáván a prodáván na základě živnostenského oprávnění,
 5. Vlastníkem nakladatelství Květ je ČZS, z.s.. Nakladatelství Květ vydává a prodává, podle potřeby ČZS, z.s., publikace na základě živnostenského oprávnění.

II.

 1. Ústředí ČZS se zřizuje za účelem zabezpečování činností RR ČZS, z.s. a jejích orgánů po stránce organizační, ekonomické, redakčních prací, technické a administrativních prací, zejména:
  a) zajišťuje zasedání republikových orgánů ČZS, z.s.
  b) uskutečňuje závěry a úkoly, vyplývající z usnesení republikových orgánů Svazu
  c) vede registr a adresář základních organizací ČZS, z.s. (dále jen ZO ČZS, z.s.) specializovaných základních organizací ČZS, z.s. (dále jen SZO ČZS, z.s.), územních sdružení ČZS, z.s. (dále jen ÚS ČZS, z.s.) a krajských koordinačních rad ČZS, z.s. (dále jen KKR ČZS, z.s.)
  d) zajišťuje vydávání časopisu Zahrádkář, Rukověti zahrádkáře, Věstníku, odborné literatury a tiskovin ČZS
  e) zřizuje a provozuje internetové stránky ČZS
  f) eviduje, vydává a rozesílá členské příspěvkové známky
  g) vytváří organizační a ekonomické podmínky pro činnost odborných komisí RR ČZS, z.s.
  h) organizuje a zabezpečuje odborné vzdělávání členů ČZS, z.s.
  i)  organizuje a zabezpečuje práci s mládeží
  j)  organizuje poradenskou činnost pro členy ČZS a v odborných pěstitelských otázkách i pro veřejnost
  k) zajišťuje styk se státními a hospodářskými orgány a organizacemi, zejména Ministerstvem zemědělství ČR,
  l) zabezpečuje spolupráci s ostatními zájmovými svazy, včetně zahraničních zahrádkářských svazů
  m) spravuje agendu a finanční prostředky fondů RR ČZS, z.s.- (svépomocného fondu (dále jen SVF), fondu rozvoje ČZS, z.s. (dále jen FR ČZS, z.s.) a rizikového fondu ČZS, z.s.)
  n) zajišťuje propagační a výstavní činnost ČZS
 2. Organizuje a zprostředkovává styk a metodickou pomoc a spolupráci se ZO ČZS, z.s., SZO ČZS, z.s. s orgány ÚS ČZS, z.s. a KKR ČZS, z.s.
 3. Zabezpečuje činnosti pro výkon funkcí předsedy, místopředsedů, tajemníka a předsedy revizní skupiny RR ČZS, z.s.
 4. Zabezpečuje provozní činnosti pro vlastní fungování Ústředí ČZS:
  a) vede personální agendu pracovníků Ústředí ČZS
  b) vede mzdovou agendu pracovníků Ústředí ČZS a agendu odměňování volených
  členů RR ČZS, z.s. a jejího aktivu
  c) zabezpečuje dokumentaci a úhrady cestovních náhrad
  d) vede účetní agendu RR ČZS, z.s. a Ústředí ČZS
  e) spravuje finanční- prostředky RR ČZS, z.s.
  f) zajišťuje prodej a vlastní agendu inzerce v časopise Zahrádkář
  g) zajišťuje prodej a předplatné časopisu Zahrádkář
  h) zajišťuje tisk, výrobu a prodej vlastních publikací, vnitrosvazových diplomů, vyznamenání , členských průkazů a formulářů vnitrosvazové dokumentace
  i) vyřizuje korespondenci se čtenáři časopisu Zahrádkář
  j) organizuje práci s autory v časopisu Zahrádkář a na internetových stránkách ČZS, z.s.
  k) vede daňovou agendu RR ČZS, z.s. a Ústředí ČZS
  l) zpracovává statistické a operativně technické výkazy a provádí jejich rozborovou činnost
  m) provádí archivaci a skartaci dokumentace republikových orgánů svazu
  n) organizuje provoz služebních vozidel
  o) vykonává správu a údržbu nemovitého i movitého majetku RR ČZS, z.s.
  p) vytváří podmínky a zajišťuje dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců Ústředí ČZS při práci

III.

Ústředí ČZS se zmocňuje:

 1. provádět metodickou a poradenskou činnost orgánům, organizacím a členům svazu i veřejnosti
 2. vydávat pokyny a výklad k realizaci obecně závazných předpisů ve specifických podmínkách svazu pro vnitrosvazové účely
 3. vydávat, po schválení orgány RR ČZS, z.s., zásady, instrukce a metodické materiály k vnitrosvazové činnosti a hospodaření orgánů a organizací svazu
 4. k uzavírání smluv o vzájemné spolupráci ( bartrových smluv) pro časopis Zahrádkář a smlouvy pro činnost Ústředí ČZS, v souladu s dispozičním právem, které je stanoveno v Organizačním řádu Ústředí ČZS
 5. v souladu s §§ 305 a 306 zák. č. 262/2006 zákoníku práce vydávat pracovní řád Ústředí ČZS a další vnitropodnikové směrnice.

IV.

 1. Organizační uspořádání Ústředí ČZS řeší Organizační řád Ústředí ČZS , který schvaluje PRR ČZS, z.s.
 2. Pracovně právní otázky zaměstnanců Ústředí ČZS řeší Pracovní řád Ústředí ČZS a vnitropodnikové předpisy a vztahuje se na ně Zákoník práce v aktuálním znění.

V.

 1. Ruší se dříve vydané Statuty Ústředí ČZS
 2. Tento Statut Ústředí ČZS byl schválen na ustavujícím zasedání RR ČZS, z.s. 12. prosince 2009 a nabývá platnosti dnem schválení.
 3. Tento Statut Ústředí ČZS nabývá účinnost dnem 1. ledna 2010.

Ing. J. Hinterholzinger, CSc, předseda ČZS
Doc. J. Ernest, místopředseda ČZS
Od r. 2014 upraven název v souladu s novým občanským zákonem.