Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

1 2 3 4 5 (celkem: 23)

Zpravodaj zákon/2021

Vyšel zvláštní Zpravodaj k přijetí Zahrádkářského zákona. Přináší kompletní znění Zákona o podpoře zahrádkářské činnosti včetně historie snah o přijetí, petice, důvodové zprávy, dopadů na pobočné spolky, nájemní smlouvy a hlasování jednotlivých senátorů a poslanců.


číst dále

Zpravodaj 1/2021

Zahrádkářský zákon se vrací do Poslanecké sněmovny

Fotografická soutěž 2021
Výtvarná soutěž 2021
Usnesení z 2. zasedání RR ČZS
Zpráva k aktuálnímu vývoji přijetí zahrádkářského zákona
Zpráva o činnosti ČZS
Výmazy, likvidace a nedořešené registrace ZO
Právní informace
Zpráva Kontrolní komise ČZS
Zpráva Hospodářsko–finanční komise ČZS
Komise pro práci s mládeží – zpráva o činnosti
Zpráva o časopisu Zahrádkář
Zveřejňování účetních závěrek ZO, SZO ČZS
Účetní závěrky, pojem účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a podvojné účetnictví
Podvojné účetnictví a kategorizace účetních jednotek
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Minimální mzda v roce 2021
Mzdové a osobní náklady v činnosti spolku platné pro rok 2021
Úhrada členských známek ZO a ÚS
Cestovní náhrady
Vzory smluv a prohlášení
Mezinárodní pomologické setkání
Výstavy v roce 2021
Vyznamenání k 65. výročí ČZS
Výtvarná soutěž za oknem
Květiny za sklem v Holešově
Výstavy naruby
Tradice výstav v Libomyšli
60 let Českého zahrádkářského svazu v Rapotíně
Společenská rubrika

číst dále

Zpravodaj 2/2020

Úvod předsedy ČZS
Květy tradičně nezklamaly
Zahrádkáři na Floře Olomouc
Floristická soutěž 2020 - celostátní kolo
Ani pandemie neovlivnila naši činnost
Moravské Zemské kolo floristické soutěže 2020
Výstava v Polici nad Metují
Zpráva o činnosti ČZS
Usnesení RR konané Per rollam
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2021
Povinnost uchovávat zápisy z jednání
Aktuální stav registrací ZO a ÚS ČZS
Zveřejňování účetních závěrek pobočných spolků
Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2019
Zpráva Komise pěstitelské a odborné výchovy ČZS
Zpráva Komise pro práci s mládeží
Zpráva o činnosti Právní komise za rok 2020
Zpráva o činnosti Kontrolní komise ČZS
Zpráva o činnosti Rozhodčí komise ČZS
Zpráva o činnosti Hospodářsko-finanční komise
Zpráva o časopisu Zahrádkář
Vyznamenání na rok 2021
Připomenutí termínů probíhajících soutěží
Složení odborných komisí ČZS
Harmonogram hlášení ÚS ČZS podávaných na Ústředí
Společenská rubrika
Poděkování JUDr. Jarmile Štroblové
Výstavy v roce 2021
Čestné uznání pro děti z MŠ Bendova
Zahrádkáři kouleli
Příroda kolem nás
Výstava po celých Hradčanech
Výstava ovoce, zeleniny a květin v Teplýšovicích
Zahrádkáři v Častolovicích a koronavirus
Mladý pěstitel 2020
Pracovní dílnička v Prostějově
Hlášení o činnosti ZO - formulář k vyjmutí

číst dále

Zpravodaj 1/2020

Úvod předsedy
Jaké byly výstavy v roce 2019
Fotografická soutěž 2020
Jak žijí zahrádkáři ve Strašících na Rokycansku
Mezinárodní setkání ovocnářů v Krásném Poli u Ostravy
Úrazové pojištění členů ČZS
Zahrádkářský zákon a petice
Informace k registracím a výmazům z veřejného rejstříku
Registrace 2019–2024
Vzor usnesení pro likvidaci ZO
Právní komise
Komise odborné výchovy
Komise pro práci s mládeží
Hospodářsko finanční komise
Vyhodnocení rozpočtu za rok 2019
Časopis Zahrádkář
Elektronická soutěž pro děti a mládež "Příroda kolem nás"
Vyhlášení soutěží ČZS
Aktuální informace k soutěžím ČZS
Výstavy v roce 2020
Účtování neziskových organizací
Vzorový účtový rozvrh pro ÚS ČZS na rok 2020
Zdanění nízkých výdělků včetně odvodů na ZP a SP
Vyúčtování dotace MZe za rok 2020
Zahrádkářský zákon prošel prvním čtením
Výstava Květy 2020
Zahrádkářská výstava ve Vyškově
Den životního prostředí v Prostějově
Degustace na Daliborce
Výtvarná soutěž 2020 vyhodnocena
Zahrada Čech se Zahrádkářem
Společenská rubrika


číst dále

Zpravodaj 2/2019

II. Sněm ČZS 
Mladý zahrádkář 2019 
Celostátní kolo Floristické soutěže 2019 
X. zasedání Republikové rady ČZS 
Zpráva o činnosti ČZS za uplynulé volební období 
Zpráva kontrolní komise Svazu za uplynulé volební období 
K činnosti právní komise ČZS v období 2015–2019 
Výsledky činnosti Rozhodčí komise za uplynulé volební období 2014-2019 
Zpráva komise pro odbornou činnost Českého zahrádkářského svazu 
Zpráva o činnosti komise pro práci s dětmi a mládeží za období 2015–2019 
Zpráva hospodářsko-finanční komise hospodaření ČZS 2015–2019 
Návrh hlavních programových cílů ČZS pro období let 2019–2024 
USNESENÍ z 10. zasedání RR ČZS z.s 
USNESENÍ z II. zasedání Sněmu ČZS  
ZÁPIS o volbách provedených na II. Sněmu ČZS  
Pravidla pro čerpání příspěvků na činnost krajských koordinačních rad  
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS pro rok 2020 
Členění členského příspěvků od roku 2020 
Expedice Členských známek ČZS 
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2020 
Vyznamenání schválená na rok 2020 
Výstavy v roce 2020 
Zahrada východních Čech se opět vydařila 
Jak jsme se poprali se suchem letošního roku 
Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech 
Výstava ovoce a zeleniny v Koclířově 
Podzimní výstava v Křenovicích 
60 let v Domažlicích  
Společenská rubrika  

Vložené přílohy k vyjmutí 
- Hlášení o činnosti ZO ČZS 
- Stanovy ČZS 
- Jednací řád a volební řád ČZS 
- Petice za přijetí Zahrádkářského zákona


číst dále

1 2 3 4 5 (celkem: 23)