Soutěž Mladý zahrádkář

Nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977. Nejprve se uskutečnila na místní úrovni a v roce 1981 se pak poprvé sjela soutěžní družstva z 12 okresů na celostátní soutěži.

Soutěž probíhá každoročně v základních organizacích, pokračuje na územních sdruženích ČZS a vrcholí národním kolem. Počet územních rad, které vysílají vítěze okresních kol soutěže do národního kola stále stoupá.

Od roku 2016 byla soutěž rozšířena o kategorii "Juniorů" - studentů středních škol, gymnázií a učilišť, ti ale postupují do celostátního kola na základě testu, který je zveřejňován na našich stránkách.

Naší snahou je vždy zapojit do jednotlivých soutěží co nejvíce dětí bez ohledu na to, zda jsou organizovány v kroužcích při základních organizacích, územních radách ČZS nebo v přírodovědných kroužcích při školách a stanicích mladých přírodovědců.

Cílem soutěže Mladý zahrádkář je podpořit zájem mládeže o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny. Soutěž rozvíjí znalosti a dovednosti dětí v těchto oborech a propojuje nabyté znalosti v systému základního školství s praxí. Soutěž podporuje a rozvíjí nadání mladých talentů a napomáhá s volbou jejich dalšího studijního a odborného zaměření. Klade důraz na výchovně vzdělávací práci s talentovanou mládeží. Účastníci soutěže se s úspěchem zapojují i do dalších mimoškolních aktivit, řada z nich jsou i úspěšní řešitelé například biologických olympiád.

 
 
 
Soutěž se řídí závazným postupem a pravidly, která jsou zveřejněna na konci této strany.
 

1 2 3 4 (celkem: 17)

Mladý zahrádkář 2013 - XXVI. ročník

Celostátní soutěž Mladý zahrádkář 2013 se opět konala ve dnech 21-23. 6. v královském městě Klatovy.

Po několikadenních extrémních vedrech se mírně ochladilo, a tak město Klatovy v pátek dopoledne přivítalo soutěžící příjemným počasím, dobrou náladou a pěkným zázemím, které poskytla tak jako v minulém roce Střední zemědělská a potravinářská škola Klatovy.

číst dále
Mladý zahrádkář 2012 - XXV. ročník

Dějištěm jubilejního 30. ročníku celostátní soutěže Mladý zahrádkář 2012 se stalo v sobotu 23. 6. královské město Klatovy.

Soutěžící do Klatov přijeli s výhledem krásného slunného počasí  již v pátek v odpoledních hodinách. Přivítala je Střední zemědělská a potravinářská škola Klatovy s dlouhou pedagogickou historií, perfektním zázemím a vzorným přístupem všech pracovníků, kteří se o soutěžící i doprovod starali. V předvečer samotné soutěže proběhlo slavnostní zahájení. Soutěžící přivítal nejprve ředitel školy Ing. Vladislav Smolík, dále všem úspěšnou soutěž popřál místostarosta města Klatovy JUDr. Jiří Štancl, a předseda ČZS Ing. Jan Hinterholzinger, své přání výtečných výsledků v soutěži připojili ve svých proslovech i poslanci parlamentu ČR Jan Látka a Jiří Papež, kteří celou akci významně podpořili. Závěrem účastníkům popřál za hlavního organizátora akce ÚS ČZS Klatovy, předseda Ing. Josef Novotný na jehož bedrech ležel největší podíl přípravných prací.

číst dále
Mladý zahrádkář 2011 - XXIV. ročník

Národní kolo se konalo ve dnech 17.-19. 6. 2011 v prostorách Střední hotelové školy a služeb v Kroměříži, a to již posedmé. Do celkově již 24. ročníku se zapojilo 72 soutěžících z 37 územních rad.

číst dále
Mladý zahrádkář 2010 - XXIII. ročník

V sobotu 12. června 2010 se konalo třiadvacáté celonárodní kolo soutěže Mladý zahrádkář. Pátým rokem poskytla soutěži prostory Střední škola hotelová a služeb v Kroměříži. Soutěž probíhala ve dvou etapách a soutěže se letos zúčastnilo sedmdesát pět účastníků rozdělených do dvou kategorií na mladší a starší žáky. Nejprve se psaly písemné testy, po nich se účastníci museli vypořádat s poznáváním rostlin, chorob, škůdců a semen. Tak jako v minulých letech poskytla Odborná škola pro soutěž vynikající zázemí.

číst dále
Mladý zahrádkář 2009 - XXII. ročník

Již tradičně se Národní kolo soutěže MZ koná v polovině června. Tentokrát se sjeli finalisté postupující z okresních kol 12. června 2009 do Kroměříže, aby opět předvedli své znalosti. XXII. ročník pořádal Český zahrádkářský svaz ve spolupráci SOŠ a SOU v Kroměříži již potřetí. Odborná škola pro soutěž poskytla vynikající hostitelské zázemí.

číst dále

1 2 3 4 (celkem: 17)

Závazná pravidla soutěže

 
Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:
  1. kategorie – mladší žáci 4.–6. tř. (odpovídající ročníky gymnázií)
  2. kategorie – starší žáci 7.–9. tř. (odpovídající ročníky gymnázií)
  3. kategorie – středoškoláci, učni (odpovídající ročníky gymnázií)
 
Pro kategorie žáků je soutěž tříkolová:
  1. Základní kola probíhají na školách nebo v kroužcích Mladý zahrádkář v průběhu února a března.
  2. Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Je pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
  3. Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS, je pořádáno v druhé polovině června 
Pro kategorii středoškoláků je soutěž dvoukolová:
  1. Základní a okresní kolo je nahrazeno on-line testem zahrnujícím vědomostní test z 40 otázek a poznávačku z 40 rostlin na webových stránkách ČZS.
  2. Celostátní kolo je společné s kategoriemi žáků.
 
Celostátní kolo je třídenní a koná se přímo pod dohledem Komise pro práci s mládeží ČZS a ústředí ČZS. 
Pořádá se putovně po celém území ČR tak, aby se v rámci soutěže dal vytvořit zajímavý odborný program. K pořádání je vybrána zpravidla odborná škola se zemědělským nebo zahradnickým zaměřením. 
Podílí se na něm i pracovníci středních zemědělských škol v místech, kde se národní kola konají a další odborní pracovníci z oblasti přírodních věd. Ti pro děti organizují také další doprovodné akce v rámci třídenního programu. Součástí bývají praktické ukázky roubování, aranžování květin, návštěva zemědělských pracovišť atd.
 
 
Vědomostní test
K hodnocení znalostí soutěžících se používá vědomostní test se 40 otázkami, ke kterým jsou k výběru vždy 3 až 4 odpovědi, kdy jen jedna je správně.  Na vypracování testu je určena jedna hodina.
Správná odpověď je hodnocena 1 bodem.
Test je pro 1. kola připraven v kroužcích MZ nebo na škole pedagogickým pracovníkem dané školy. Pro vyšší kola je test připraven komisí pro práci s mládeží - v rámci ÚS ČZS nebo Ústředí ČZS.
Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem.
 
Pro kategorii středoškoláků je on-line test připraven komisí pro práci s mládeží na Ústředí ČZS. Na tento test je časový limit 1 hodina a zahrnuje i poznávačku podle vložených obrázků.
 
 
Poznávačka
V rámci poznávačky je účastníkům předloženo k rozpoznání 40 vzorků živých i suchých rostlin, semen, plodů. U 1. a 2. kola žáků je možné počet vzorků snížit na 20. Úkolem je uvést rodový název rostliny, případně jeho druhový název, případně i latinský název. Správná odpověď je ohodnocena 1 bodem, za uvedení správného druhového názvu nebo latinského názvu je přidělen doplňkový bod.
Poznávačka je shodná pro všechny tři kategorie a je připravena pracovníky škol, kroužků či územních sdružení v místě konání.
 
 
Výsledné pořadí soutěžících
Na základě součtu dosažených bodů v testu a poznávačce je stanoveno výsledné pořadí soutěžících. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů je větší váha dána počtu bodů z poznávačky, v případě další shody je přihlédnuto k doplňkovým bodům.
 
 
Postup v soutěži
  • Ze základních kol do okresního kola postupuje různý počet finalistů (1-3). O počtu rozhodnou jednotlivá ÚS na základě zkušeností z minulých let. Důvodem je naplnění soutěže a zároveň omezení horního počtu soutěžících dané prostorovými možnostmi.
  • Z okresních kol postupují vždy finalisté z prvního místa, případně náhradníci v každé věkové kategorii.
 
 
Garant soutěže
Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy.