METODICKÝ POKYN

k evidenci organizačních jednotek Českého zahrádkářského svazu o.s.

(zpracoval JUDr. Ladislav Labuta)


Zahrádkářské hnutí zaznamenalo od doby vzniku své novodobé organizační struktury řadu organizačních změn. Současně se měnila i organizace a postavení jeho organizačních složek na základní i střední úrovni. Ačkoliv podle stanov Českého zahrádkářského svazu mají organizační jednotky svazu podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb., právní subjektivitu, v jejímž smyslu jednají vlastním jménem, stále přitom užívají v mnoha případech již neplatných názvů, případně tak jednají nikoliv jménem svým ale jménem Českého zahrádkářského svazu jako celku (tak je to chápáno úřady a soudy tehdy, když se na své adrese a na razítku uvádí nejdříve Český zahrádkářský svaz a teprve následně název organizační jednotky).

V registru Českého statistického úřadu, případně v registrech jiných orgánů jsou názvy organizačních jednotek vedeny různě, např. od základních organizací Československého zahrádkářského a ovocnářského svazu, přes okresní výbory a územní rady ČZS až po současné názvy základních organizací a územních sdružení.

Výklad stanov Českého zahrádkářského svazu schválený představenstvem republikové rady jednoznačně upravil názvy organizačních jednotek svazu, pod nimiž v rámci své právní subjektivity mají oprávnění samostatně jednat. Ujednocení těchto názvů bylo publikováno ve Věstníku ČZS č. 3/2010.

Ve smyslu usnesení republikové rady z 20. 11. 2010 bylo uloženo právní komisi RR připravit podrobný návod k evidenci organizačních jednotek. Právní komise zpracovala metodiku, podle které je třeba při ujednocení názvů organizačních jednotek a jejich evidence postupovat:

REGISTRAČNÍ LIST

1. Základním dokumentem evidence organizačních jednotek svazu je registrační list, jehož tiskopis je publikován v příloze tohoto metodického pokynu a je rovněž k dispozici ke stažení na webových stránkách ČZS (www.zahradkari.cz). Vzor správně vyplněného registračního listu tvoří rovněž přílohu tohoto metodického pokynu.

Registrační list slouží jako oficiální doklad o existenci organizační jednotky (základní organizace, specializované základní organizace a územního sdružení) v rámci Českého zahrádkářského svazu, kterým se organizační jednotka prokazuje při úředním jednání a slouží jako oficiální podklad k zařazení do celostátní evidence, kterou povinně ze zákona vede Ústředí ČZS.


Při vyplňování rubrik registračního listu je třeba postupovat podle těchto zásad:


 • Rubrika - Název organizační jednotky: Musí obsahovat přesný název základní organizace nebo specializované základní organizace nebo územního sdružení podle údajů publikovaných ve Věstníku ČZS č. 3/2010, tedy
  • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu... (její pojmenování, pokud se užívá, např. Rozvoj, Na zavážce atp.)... (sídlo), nebo
  • Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu... (její jméno, např. Martagon, Pelargonium atp.)... (sídlo),
  • Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu... (sídlo).

  Úplný název organizace musí být uveden v plném znění, tedy nezkráceně a nikoliv ve zkratce.

 • Rubrika - Evidenční číslo ČZS: Jde o šestimístné číslo přidělené základní organizaci při jejím vzniku - první tři místa jsou označením územního sdružení, další tři místa označením ZO (SZO), např. 605120 (pozor - neplést si s identifikačním číslem).
 • Rubrika - Adresa sídla organizační jednotky: Musí být podle 19c občanského zákoníku určena místem, kde je umístěna její správa a kde se může veřejnost se ZO stýkat (např. adresa, na které jedná výbor organizace, resp. kde lze jednat se zástupcem organizace). Pokud organizační jednotka nemá ani takové místo, uvede se kontaktní adresa na níž se zasílají materiály pro organizaci.
 • Rubrika - Místo působnosti: Je místo, kde převážně jsou pozemky, event. nemovitosti organizace, které ZO využívá k zahrádkářské činnosti.
 • Rubrika - Datum založení organizace/Datum registrace: Do této rubriky uvede organizace, která byla založena před registrací ČZS podle zákona č. 83/1990 Sb., před lomítkem datum, kdy byla skutečně založena a za lomítkem uvede datum 2. 10. 1990, tj. datum, kdy podle zmíněného zákona byl registrován Český zahrádkářský svaz. Základní organizace, která byla založena po tomto datu registrace ČZS, uvede pouze datum svého založení tj. datum, kdy byl vznik ZO schválen usnesením ustavující členské schůze (event. rozhodnutím členské schůze o vzniku nové organizace po rozdělení původní ZO).
 • Rubrika - Identifikační číslo: Uvádí se osmimístné identifikační číslo, které přidělil příslušný státní orgán (do 30. 6. 2010 Český statistický úřad, od 1. 7. 2010 Ministerstvo vnitra) přímo základní organizaci (pozor - neplést si s evidenčním číslem ČZS). Jiná identifikační čísla, například identifikační číslo územního sdružení, nesmí základní organizace používat.

Pokud základní organizace nemá v době vyplnění registračního listu identifikační číslo příslušným státním orgánem přiděleno, postupuje podle odstavce 3 tohoto metodického pokynu. Bez identifikačního čísla nemají základní organizace právní subjektivitu, tudíž nemohou vlastním jménem jednat a ztrácejí tak charakter právnické osoby. Právní úkony, tj. úkony z nichž vznikají práva a povinnosti (např. smlouvy, majetkové převody atp.) činí v takovém případě organizační jednotka (základní organizace) jménem Českého zahrádkářského svazu a to pouze s písemným souhlasem nejblíže vyššího orgánu ČZS, kterým je příslušná územní rada, resp. její představenstvo, které pak nese za tato úkony vlastní právní a majetkovou odpovědnost (tato skutečnost plyne i z návrhu nového občanského zákoníku).

 • Rubrika - Název banky: Uvede se název a sídlo banky či peněžního ústavu, u něhož má ZO uloženy své finanční prostředky.
 • Rubrika - Číslo účtu organizační jednotky: Uvádí se číslo bankovního účtu, na kterém má ZO uloženy finanční prostředky (např. 1234567891/0300). Pokud má ZO svá finanční aktiva na více účtech, uvede všechna jejich čísla.
 • Rubrika - Územní sdružení ČZS: Uvede se plný název územního sdružení podle vzoru uvedeného ve Věstníku č. 3/2010 (např. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Mělník).
 • Rubrika - Telefonní číslo organizační jednotky: Uvede se telefonní číslo, na kterém lze uskutečnit kontakt s odpovědným funkcionářem ZO - např. s předsedou ZO, jednatelem nebo jiným funkcionářem odpovědným jednat za ZO. Nemá-li ZO telefon, lze uvádět soukromá telefonní čísla funkcionářů ZO jen s jejich souhlasem.
 • Rubrika - E-mail: Platí totéž, co k rubrice - telefonní číslo. Pokud ZO nemá elektronické spojení, rubrika se nevy-plňuje.
 • Rubriky - Adresa pro zasílání Věstníku ČZS a Adresa pro zasílání členských známek ČZS: Pokud ZO nemá adresu sídla, na kterou lze uvedené materiály zasílat, uvedou se jména a adresy funkcionářů pověřených jejich přijetím. Adresy uvedených funkcionářů lze uvádět jen s jejich souhlasem.
 • Rubriky jmen funkcionářů ZO: Uvádí se dle předtisku. Pokud se funkce v ZO svým názvem liší (např. místo pokladníka je v ZO funkce hospodáře), pak se jména uvedou ve funkci odpovídající tomuto zařazení. Do rubriky předseda RS se uvede revizor vystupující jménem revizorů ZO. Uvádí se jen počet funkcionářů podle rubrik v registračním listu, další funkcionáři se do registračního listu neuvádí.
 • Do rubriky - razítko, datum a dva podpisy za organizační jednotku ZO: Otiskne se razítko, které si nechá ZO vyhotovit podle vzoru uvedeného v další části tohoto pokynu. Údaje v razítku musí být shodné s názvem ZO uvedeným v příslušné rubrice registračního listu. Do této rubriky se uvede rovněž datum vyplnění registračního listu. Pokud ZO nemá razítko nebo razítko neodpovídá údajům o názvu ZO, pak se v rubrice podepíší pouze statutární zástupci ZO (předseda a pověřený člen výboru).

Pokud bude organizační jednotka potřebovat registrační list k daňovým účelům, uvede se pod tabulku poznámka: Plátce daně.

Registrační list se vyplní dvakrát originál (nikoliv kopie) a zašle k potvrzení územní radě územního sdružení ČZS, která ho po ověření správnosti údajů potvrdí k určitému datu podpisem dvou oprávněných funkcionářů a razítkem územního sdružení a zašle na Ústředí ČZS. Po potvrzení na Ústředí ČZS a zapsání do celostátního registru jeden originál zůstane na územním sdružení a jeden originál obdrží zpět základní organizace.

Registrační list se nově vyplní při každé změně údajů, které jsou v registračním listu uvedeny, např. při změně názvu ZO nebo jejího sídla, změně bankovního spojení, změně ve složení funkcionářů ZO atd. a na začátku každého pětiletého volebního období, i když se funkcionáři vůbec nezměnili.RAZÍTKA

2. Pokud dochází v rámci ujednocení názvů organizačních jednotek svazu ke změně, resp. k úpravě názvu základní organizace nebo územního sdružení, doporučuje se těmto organizačním jednotkám zajistit úpravu razítek s povinnými a nepovinnými údaji podle níže uvedených vzorů.

Povinné a nepovinné údaje:

 • označení Základní organizace, Specializovaná základní organizace, Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu,
 • název ZO a její dislokace,
 • evidenční číslo a identifikační číslo,
 • sídlo (eventuálně kontaktní adresa - nepovinný údaj).

Vzor:


Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu
Vítov u Velkého Března
ev. č. 999999, IČ 11223344
403 23 Velké Březno
Specializovaná základní organizace
Českého zahrádkářského svazu
Dagla Praha
ev. č. 999999, IČ 11223344
108 00 Praha - Malešice
Územní sdružení
Českého zahrádkářského svazu
Praha - město
ev. č. 999999, IČ 11223344
100 00 Praha ……


Toto razítko se použije při vypracování nového registračního listu, event. při ohlášení změny názvu příslušným organizacím - viz dále.

Pokud organizační jednotka dosud nemá identifikační číslo přidělené ČSÚ (MV), zajistí si vyhotovení razítka až po jeho přidělení.


IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

3. Při žádosti o identifikační číslo

 1. Organizační jednotka svazu, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo (dále IČ) a která jako samostatná právnická osoba je oprávněna jednat vlastním jménem, je povinna ve smyslu 9 zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění a podle zákona č. 89/1995 Sb. o přidělení IČ požádat.
 2. Organizační jednotka svazu, která vznikla před datem 1. 7. 2010, požádá o přidělení IČ příslušnou pobočku Českého statistického úřadu. Sídlo pobočky příslušné pro dané území lze nalézt na internetové doméně "Český statistický úřad-Firmy.cz". Na této pobočce ČSÚ si vyžádá formulář "Oznámení ekonomického subjektu". Vyplněný formulář spolu s registračním listem potvrzeným ÚS ČZS a Ústředím ČZS zašle spolu s kopií (nemusí být notářsky ověřená) stanov ČZS této pobočce, která IČ organizační jednotce přidělí a zařadí ji do registru ekonomických subjektů. Organizační jednotce pak přidělení IČ oznámí.
 3. Organizační jednotka svazu, která vznikla po dni 1.7.2010 nežádá již o přidělení IČ pracoviště ČSÚ, ale podle nové právní úpravy žádá stejným způsobem o přidělení IČ Úsek sdružování ministerstva vnitra na adrese "Ministerstvo vnitra, oddělení volební a sdružování, PSČ 140 21, Praha 4, Náměstí Hrdinů č. 3" po případné konzultaci na tel. čís. 974 817 391 - mgr. Dianišková.
 4. Po přidělení IČ je organizační jednotka užívá jako samostatná právnická osoba při jednání svým jménem. Jeho přidělení není třeba oznamovat, organizační jednotka je uvede až v případě dalších změn, pro které je nutno zpracovat nový registrační list.

Organizační jednotky, které již mají IČ přiděleno o nové IČ nežádají.


4. Po potvrzení a vrácení registračních listů zašlou organizační jednotky úřadům a institucím, u kterých jsou pod předchozími názvy registrovány, oznámení o změně názvu. Oznámení o změně názvu je třeba zaslat zejména

 • příslušnému pracovišti katastrálního úřadu, u kterého je veden list vlastnictví - pokud má organizační jednotka ve vlastnictví nemovitost, která je v katastru nemovitosti vedena (podle ust. 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 344/ 1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou vlastníci nemovitostí povinni do 30 dnů oznámit změny týkající se údajů uvedených v katastru nemovitostí),
 • příslušnému finančnímu úřadu, pokud organizační jednotka svazu je plátcem daně, příp. pokud je u finančního úřadu registrována,
 • příslušnému peněžnímu ústavu či bance, u které má organizační jednotka uloženy finanční prostředky,
 • institucím, s nimiž má organizace uzavřeny pod předchozím názvem smluvní vztahy,
 • soudním orgánům, pokud u nich probíhá soudní řízení s účastí organizační jednotky svazu pod jejím předchozím jménem (názvem).
Sdělení (oznámení) o změně názvů orgánům příslušným k přidělení identifikačního čísla organizací (IČ) organizační jednotky nezasílají. Podle ujednání s ministerstvem vnitra zašle toto oznámení hromadně za všechny organizační jednotky (základní organizace a územní sdružení) po převzetí jejich registračních listů Ústředí ČZS.

5. K oznámení o změně názvu je třeba jako doklad přiložit úředně ověřenou kopii registračního listu (ověření provede příslušný obecní úřad nebo notář). Lhůta k oznámení změny se počítá ode dne potvrzení registračního listu republikovým orgánem ČZS.

6. Náklady na ujednocení názvů organizačních jednotek a s nimi spojené úkony (oprava razítek, poštovné, poplatky apod.) hradí organizační jednotky v rámci vlastní právní subjektivity ve smyslu jednání republikové rady ČZS z  20. 11. 2010 z  vlastních prostředků.

Za účelem zavedení pořádku v organizační struktuře svazu, bezproblémového uplatňování vlastní právní subjektivity organizačních jednotek při výkonu právních úkonů v souladu se zákonem a urychleného ujednocení evidencí organizačních jednotek svazu je třeba všechny úkony podle tohoto metodického pokynu provést neprodleně.

Pokud organizační jednotky uskuteční členské schůze, event. schůze územní rady, při kterých dojde ke změnám údajů registračních listů (např. při ustavení nových funkcionářů uvedených v registračních listech) do konce prvního pololetí 2011, zašlou nové registrační listy neprodleně až po těchto jednáních.

Na organizační jednotky, které již užívají názvy ve znění uvedeném v odstavci 1 a 2 tohoto metodického pokynu a jsou pod těmito názvy registrovány u příslušných orgánů, se úkoly plynoucí z tohoto metodického pokynu nevztahují.

7. Za splnění úkolů vyplývajících z tohoto metodického pokynu odpovídají statutární orgány základních organizací a územních sdružení (územní rady, resp. jejich představenstva). Kontrolu plnění stanovených úkolů zajistí příslušná územní sdružení. O výsledku provedené kontroly budou písemně informovat Ústředí ČZS do konce měsíce října 2011.

S H R N U T Í


1) Organizační jednotky svazu (základní organizace Českého zahrádkářského svazu, specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazu a územní sdružení Českého zahrádkářského svazu) v rámci své právní subjektivity jednají svým jménem, tj. pod názvem upraveným ve Věstníku ČZS č. 3/2010.


2) Všechny organizační jednotky svazu u nichž dochází k úpravě názvu zpracují nové Registrační listy podle čl. 1 tohoto metodického pokynu na formulářích, které tvoří přílohu pokynu a zašlou je na určená registrační místa,

 • organizační jednotky, u nichž se podle tohoto pokynu jejich přesný název podle Věstníku č. 3/2010 a tohoto pokynu nemění, zpracují nové registrační listy jen v případě změny dalších údajů,
 • při zpracování nových registračních listů, pokud organizační složky nemá upravené razítko, staré razítko nepoužije, uvede jen podpisy statutárních zástupců a poznámku, že razítko nemá.


3) Organizačním jednotkám se v souladu s tímto metodickým pokynem doporučuje úprava razítek ve vlastní

režii. Razítko musí být v souladu s upraveným názvem podle tohoto metodického pokynu.


4) Organizační jednotky, které nemají přiděleno identifikační číslo (dále IČ), jsou ze zákona povinny o ně podle čl. 3 tohoto metodického pokynu požádat. Razítko se doporučuje upravit až po přidělení IČ,

 • organizační jednotky, které mají již IČ přiděleny, o nové IČ již nežádají.


5) Při změně názvu organizační jednotka tuto změnu ve smyslu zákona a dalších právních předpisů oznámí příslušným orgánům podle čl. 4 tohoto metodického pokynu.

 • o změně názvu orgánům příslušným k přidělení IČ organizační jednotka oznámení nezasílá - oznámení zajišťuje Ústředí ČZS.


6) Úkoly a doporučení plynoucí z tohoto metodického pokynu je nutné provést neprodleně, o jejich provedení podají zprávu ústředí ČZS ve stanoveném termínu příslušné územní rady.V Praze dne 3.3.2011


Předseda RR ČZS:

Ing. Jan Hinterholzinger, CSc. vr.


Ředitel Ústředí ČZS:

doc. Josef Ernest vr.


Vzory pro správné vyplnění Registračního listu organizační jednotky - ZO, SZO, ÚS ČZS a prázdné registrační listy k vyplnění najdete ve složce tiskopisy

Vzor pro ZO a SZO a registrační list k vyplnění byl otištěn ve Věstníku ČZS 1/2011

Vzor vyplnění Registračního listu organizační jednotky pro ÚS a prázdný registrační list pro ÚS obdrželo každé územní sdružení souběžně s Věstníkem 1/2011 jako volnou přílohu.