Evidence členů pro Základní organizace

Nabídka doposud používaného evidenčního programu př. Milana Hradeckého
byla s ohledem na úmrtí autora ukončena.

Nyní Ústředí poskytuje svým základním organizacím bezplatně Evidenci členů v rámci webových stránek ZO.

V současné době jsou v Evidecni členů dostupné tyto oblasti:
 • základní evidence členů v rozsahu daném Stanovami ČZS a dalších nečlenů - uživatelů zahrádek v osadách (na základě smlouvy o užívání společného zařízení ... )
 • evidence volených zástupců - svým rozsahem shodná s registračním listem
 • evidence členských příspěvků včetně evidence přijatých plateb
 • evidence brigád, jejich plnění a případné finanční náhrady
 • evidence pozemků užívaných členy a možnosti započtení úhrady z užívané plochy do příspěvku
 • evidenci pachtů u pozemků pronajatých či vlastněných ZO a rozúčtování pachtovného do příspěvku
 • evidenci podružných meřidel (vodoměrů a elektroměrů) se započtením spotřeby do příspěvku
 • tisk základních formulářů: prezenčních listin na schůze, brigády, příjmových dokladů k členským příspěvkům, seznamů přijatých plateb, odpracovaných brigád, evidenčních karet členů a další
 • pro počáteční pořízení Evidence - import dat z Excelu pomocí souboru CSV
 • v rámci evidence lze u jedné ZO odděleně sledovat:
  • až 99 skupin zahrádkářů - např. u ZO s více osadami a v rámci skupin 
  • až 99 podskupin zahrádkářů - např. z důvodu různé výše nájemného v rámci jedné osady
 • Evidence členů se rozsahem nadále rozvíjí, a to především s ohledem na požadavky jednotlivých ZO.

I přesto, že je Evidence součástí webových stránek ZO, nemusí být webové stránky zveřejněny a mohou sloužit pouze jako vstup do Evidence členů.

Pokud máte zájem o Evidenci členů ve své ZO a máte webové stránky zřízené v rámci domény www.zahradkari.cz pak vám stačí jen v administraci vašich webových stránek v Základním nastavení (dole) zapnout evidenci členů a vložit přístupové heslo.

Pokud webové stránky nemáte, postupujte podle instrukcí k zřízení webových stránek. Webové stránky pomáhají ZO v činnosti, slouží nejen jako prezentace činnosti, ale nahrazují i vývěsku a zprostředkovávají kontakt mezi vedením ZO a jednotlivými členy.


Doposud byl pro evidenci používán databázový program od př. Milana Hradeckého, který se skládal ze tří modulů: pro ZO ČZS vč. SZO, pro ÚS ČZS, pro ústředí ČZS. Program byl použitelný pod operačním systémem Win 95, 98, Me, 2000, XP. Vzhledem k úmrtí autora programu zanikla možnost jeho úprav a aktualizací pro nové operační systémy, tím tento program postupně pozbývá na významu. Přesto je program doposud používán na ústředí, na několika územních sdruženích a základních organizacích.