Návod pro ús k žádosti pro poskytování a použití prostředků ze státní dotace na činnost dle schváleného projektu

Dotace znamená příspěvek do výše 70 % vyúčtované sumy na akci, kterou pořádá ÚS nebo ZO ve spolupráci s ÚS.

PRVNÍ KROK

Žádost o dotaci z Mze ČR
– termín je do 31. srpna 2012 na rok 2013 (a tak dále)

ÚS ČZS jméno, registrační číslo (např.: ÚS ČZS Benešov 101) žádá oposkytnutí neinvestiční dotace ministerstva zemědělství České republikyna (zde sečteny požadavky ZO a samotného ÚS a rozděleny do uvedenýchtématických okruhů):


a) vzdělání
    - Mladý zahrádkář - max. do výše 4 000,- Kč
       NELZE NÁROKOVAT OBČERSTVENÍ A MZDOVÉ NÁKLADY ORGANIZÁTORŮ !!!

    - oblastní školení - max. do výše 20 000,- Kč
       V případě čerpání dotace na oblastníškolení nelze žádat v příslušném roce tytéž náklady z FR ÚS ČZS.
       NELZE NÁROKOVAT OBČERSTVENÍ !!!

    - odborná výchova
       ZO ČZS můžou ve spolupráci s ÚS pořádat odborné přednášky.
       ZO nebo ÚS mohou pořádat soutěže pro děti i dospělé (vědomostní nebo pěstitelské)
       NELZE FINANCOVAT TEMATICKÉ ZÁJEZDY A OBČERSTVENÍ !!!

b) periodika a publikace
       NELZE NÁROKOVAT OBČERSTVENÍ !!!

c) výstavní činnost - výstavy regionální a místní
       NELZE NÁROKOVAT OBČERSTVENÍ !!!

d) zahraniční činnost
    - lze hradit náklady na účast na zahraničních výstavách
      NELZE HRADIT TEMATICKÝ ZÁJEZD DO ZAHRANIČÍ !!!

Celkem: ………………….
Razítko a podpis ÚS ČZS


DRUHÝ KROK

Ústředí ČZS zpracuje všechny žádosti. Podle výše přiznané dotace z MZeČR vytvoří návrh, který předloží HFK (Hospodářsko-finanční komisi) a tanávrh předá ke schválení RR ČZS. EO zapracuje schválené sumy do „Dohodo neinvestiční dotaci“ a rozešle příslušným ÚS ve dvojím vyhotovení. ÚS vrátí jeden podepsaný a vyplnění stejnopis Dohody na ústředí ČZS do 31. 5. každého příslušného roku.KROK TŘETÍ

Vyúčtování dotace:

Vyúčtování dotace se od roku 2012podle příkazu Mze a Přílohy k usnesení vlády České republiky ze dne 1.2. 2010 č. 92 mění takto: Za akce musí být, spolu se dvěmakopiemi účetních dokladů a tabulkou (Příloha k finančnímu vypořádánídotace NNO), doručeno ústředí ČZS o.s. nejpozději do 1. listopadu roku,na který byla dotace poskytnuta.

Finanční prostředky z MZe ČR mohou být uvolněny ústředím ČZS až po vyúčtování.

Vyúčtováním se rozumí doložení všech nákladů a výnosů (příjmů a výdajů)na tuto akci včetně vazby na účetnictví organizace (příjmové a výdajovépokladní doklady nebo výpis BÚ).

Dotaci lze poskytnout jen na rozdíl mezi příjmy a výdaji. Proto vevyúčtování uveďte, nemáte-li žádné příjmy: Příjmy z výstavy nemáme.;Příjmy z vytisknuté rukověti jsou nulové, byla pro členy ČZS zdarma.;Školení bylo jen pro členy ČZS a zdarma. atd.

Maximální výše dotace z MZe je 70 % vyúčtovaných a doložených výdajů po odečtení příjmů za akce na které ÚS žádá dotaci.

Prostředky z MZe ČR nelze použít na krytí mzdových výdajů organizátorů(školení, soutěží apod.), funkčních odměn, výdajů na pohoštění a daryfunkcionářům a zaměstnancům ČZS o.s.. Tyto výdaje hradí ÚS výhradně zesvých vlastních zdrojů.

Veškeré vícenáklady pracovníků se musí hradit v rámci „Dohody oprovedení práce“ do bodu 3. Další ujednání (např. telefony, povolenívlastního auta, ubytování, ….)

Tabulka (Příloha k finančnímu vypořádání dotace NNO) podle Rozhodnutí Ministerstva zemědělství reg.č. 7/2012-16230 je nutné rozepsat dotabulky jednotlivé akce a u každé akce udělat rozúčtování na jednotlivépoložky podle tabulky. (aktualizovanou tabulku si můžete zde stáhnou jako dokument pro Excel). Tématické okruhy

CO JE MOŽNÉ NÁROKOVAT, NUTNOST UVÉST PŘÍJMY

Vzdělání

Mladý zahrádkář:
    - náklady na cestovné účastníků
    - věcné ceny
    - nájem sálů
    - materiál a provozní náklady související se soutěží
    ----------------------------------------------------------
    Celkem
    NELZE NÁROKOVAT MZDOVÉ VÝDAJE PRO ORGANIZÁTORY A OBČERSTVENÍ !!!!

oblastní školení:
    - dohody o provedení práce přednášejícím
    - cestovné přednášejícím
    - pronájem sálů
    - materiál, poštovné
    - příjmy
    ----------------------------------------------------------
    Celkem
    NELZE NÁROKOVAT OBČERSTVENÍ !!!!


odborná výchova - školení:
    - dohody o provedení práce přednášejícím
    - cestovné přednášejícím
    - pronájem sálů
    - materiál, poštovné
    - příjmy
    ----------------------------------------------------------
    Celkem
    NELZE NÁROKOVAT OBČERSTVENÍ !!!!

odborná výchova – soutěž:
    - náklady na cestovné účastníků
    - věcné ceny
    - nájem sálů
    - materiál a provozní náklady související se soutěží
    ----------------------------------------------------------
    Celkem
    NELZE NÁROKOVAT OBČERSTVENÍ !!!!

Periodika a publikace:
    - náklady na tisk
    - náklady na dohody o provedení práce na redakční práce
    - náklady na materiál
    - příjmy
    ----------------------------------------------------------
    Celkem

Výstavní činnost:
    - cestovné
    - dohody o provedení práce
    - věcné ceny (soutěžní výstava)
    - nájem
    - materiál
    - cestovné
    - ubytování
    - příjmy
    ----------------------------------------------------------
    Celkem
    NELZE NÁROKOVAT OBČERSTVENÍ !!!!

Zahraniční činnost:
    - spoluúčast na výstavě v zahraničí (viz.výstavy)
    - účast na soutěži (viz.vzdělávání)
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Celkem
    NELZE HRADIT TEMATICKÝ ZÁJEZD DO ZAHRANIČÍ !!!!!Sumarizační list:
1) tematický okruh,
2) číslo výdajového nebo příjmového pokladního dokladu nebo faktury,
3) specifikace položky,
    (např. Dohoda Jan Veselý, florex, cestovné Jana Novotná, ... příjmy ze vstupného, ... )
4) částka,
5) celková částka v tematickém okruhu,
6) celková částka za všechny tematické okruhy.
  

ÚČETNÍ DOKLADY:
- paragon + příslušný pokladní výdajový doklad,
- faktura (odběratel Český zahrádkářský svaz) + výpis příslušného BÚ,
- příjmový doklad + příslušný pokladní příjmový doklad (např. výnos z prodeje vstupenek na výstavě),
- dohoda o provedení práce + příslušný výdajový doklad,
- cestovní příkazy + příslušný výdajový doklad.