Zásady pro poskytování a použití prostředků ze státní dotace na činnost dle schváleného projektu

Vydává Český zahrádkářský svaz z.s., v souladu s ustanovením §18, odst. (3), písm. (d) Stanov ČZS o.s. a Přílohy k usnesení vlády České republiky ze dne 1. 2. 2010 č. 92

I.

1. Podle „Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním a neziskovým  organizacím ústředními orgány státní správy“, které jsou přílohou k usnesení vlády č. 114 ze dne 7. února 2001,  poskytuje ministerstvo zemědělství ČR, v souladu s rozpisem ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 329 – MZe na příslušný rok,  Českému zahrádkářskému svazu o.s. neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na realizaci schváleného programu: „Rozvoj zahrádkářských činností“.

  Název projektu: vzdělávání dospělých a mládeže, výstavnictví, poradenská činnost ke zvýšení úrovně odborné zahrádkářské činnosti, práce s mládeží, aktivní využívání volného času a rozšiřování mezinárodních aktivit

    Cíl dotace. Rozvoj odborné zahrádkářské činnosti, pěstování ovoce, zeleniny, květin a dřevin, účast na tvorbě a ochraně životního prostředí, vzdělávací, publikační a ediční činnost, výstavnictví a poradenská činnost.

2. Dotace z MZe nesmí zásadně přesáhnout 70 % skutečných výdajů za akce na které ÚS žádá dotaci.

3. Příjemcem neinvestiční dotace z MZe ČR je republiková rada ČZS o.s., která používá část těchto prostředků pro činnosti celosvazového charakteru dle schváleného projektu a část prostředků rozděluje účastníkům projektu – územním sdružením ČZS o.s. na akce, které jsou  rovněž součástí schváleného projektu.II.

1. Neinvestiční prostředky z MZe ČR jsou poskytovány na realizaci následujících činností z projektu "Rozvoj zahrádkářských činností": (maximální výše a účelnost prostředků byla schválena na RR dne 5.4.2008)

a) vzdělání

 • Mladý zahrádkář max. do výše 4 000,- Kč lze hradit např:
  - náklady na cestovné účastníků,
  - věcné ceny,
  - nájem sálů,
  - materiální  provozní náklady související se soutěží.
  NELZE NÁROKOVAT MZDOVÉ VÝDAJE PRO ORGANIZÁTORY A OBČERSTVENÍ

 • oblastní školení max. do výše 20 000,- Kč lze hradit např.:
  - dohody o provedení práce přednášejícím
  - cestovné přednášejícím,
  - pronájem sálů
  - materiál, poštovné
  - nutno uvést i veškeré příjmy.
  RR ČZS schválila uhradit ÚS, které pořádají oblastní školení zbývajících 30 % z fondu rozvoje.
  NELZE  NÁROKOVAT  OBČERSTVENÍ  !!!
  V případě čerpání dotace na oblastní školení nelze žádat v příslušném roce tytéž náklady z FR ÚS ČZS.

 • odborná výchova
  lze hradit např.:
  - dohody o provedení práce přednášejícím
  - cestovné přednášejícím,
  - pronájem sálů
  - materiál, poštovné,
  - nutno uvést i veškeré příjmy.
  ÚS ČZS může ve spolupráci se ZO pořádat odborné přednášky.
  NELZE  NÁROKOVAT  OBČERSTVENÍ  !!!
  NELZE FINANCOVAT TEMATICKÉ ZÁJEZDY !!!


b) periodika a publikace registrované, specializované

    lze hradit např.:
    - náklady na tisk
    - náklady na dohody o provedení práce a honoráře
    - náklady na materiál

    - nutno uvést i veškeré příjmy.

    JE NUTNÉ ZASLAT JEDEN VÝTISK PERIODIKA NEBO PUBLIKACE

    NELZE  NÁROKOVAT  OBČERSTVENÍ  !!!


c) výstavní činnost výstavy regionální a místní
    lze hradit např.:

    - cestovné,

    - dohody o provedení práce
    - věcné ceny (soutěžní výstava),
    - nájem,

    - materiál,
    - cestovné,
    - ubytování,
    - nutno uvést i veškeré příjmy.

    NELZE  NÁROKOVAT  OBČERSTVENÍ  !!!   


d) zahraniční činnost lze hradit náklady
    - spoluúčast na výstavě v zahraničí (viz. výstavy)      
    - účast na soutěži (viz. vzdělávání)

    NELZE HRADIT TEMATICKÝ ZÁJEZD DO ZAHRANIČÍ !!!III.

    Závazné zásady pro uplatnění požadavku na dotaci ze státního rozpočtu, její použití a vyúčtování:


1. Žádosti ÚS o dotaci z MZe na následující rok musí být písemně podána nejpozději do 31.8. běžného roku a rozdělena na činnosti dle předešlé části II.

2. Účastník projektu - územní sdružení ČZS je povinen:

- oznámit do 14. dnů RR ČZS o.s. případné změny všech identifikačních údajů, pokud by k jejich změně došlo během období na které byla dotace poskytnuta (např.: změna adresy, změna čísla bankovního účtu apod.).

3. Finanční prostředky z MZe ČR budou uvolňovány ústředím RR ČZS až po vyúčtování každé jednotlivé akce, v souladu s uzavřenou smlouvou. Vyúčtováním jednotlivé akce se rozumí doložení všech nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) na tuto akci včetně vazby na účetnictví organizace. Dotaci lze poskytnout jen na rozdíl mezi příjmy a výdaji.

    Územní sdružení nesmí poskytovat prostředky jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací úkolů ČZS o.s., na které byly prostředky určeny.

4. Prostředky z MZe ČR nelze použít na krytí mzdových výdajů, funkčních odměn a výdajů na pohoštění a dary funkcionářům a zaměstnancům ČZS o.s.. Tyto výdaje hradí ÚS výhradně ze svých vlastních zdrojů.

5. Nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedených ve smlouvě se nepovažuje za neplnění stanovených podmínek, ale nezakládá právo žadatele na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce.

6. Vyúčtování dotace za akce musí být, spolu s kopiemi účetních dokladů a tabulkou (Příloha k finančnímu vypořádání dotace NNO), doručeno ústředí ČZS o.s. nejpozději do 1. listopadu roku na který byla dotace poskytnuta. ÚS i ZO budou své akce plánovat tak, aby mohly termín dodržet. Jestliže se ve výjimečném případě stane, že termín nemohou dodržet, pošlou zbývající doklady neprodleně po obdržení na ústředí ČZS, maximálně však do 10. prosince roku na který byla dotace poskytnuta.

7. Poskytnutí podílu na neinvestiční dotaci z MZe ČR se uskutečňuje na základě písemné žádosti jednotlivých účastníků projektu formou". SMLOUVY o poskytnutí a použití neinvestiční dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva zemědělství ČR pro příslušný rok".


Schváleno PRR ČZS dne: 4. 4. 2008 a upraveno dne 20. 4. 2009
dle Usnesení vlády ČR č. 1333 ze dne 3. listopadu 2008 a upraveno dne 22. 2. 2012
dle Přílohy k usnesení vlády České republiky ze dne 1. 2. 2010 č. 92.
Aktualizováno IV. 2013