Úprava členského příspěvku

Organizace zahrádkářů organizují pro své členy zájezdy, exkurze, besedy, výstavy, přednášky, školení, akce pro děti a mnoho dalších činností. Obdobně postupují na oblastní a celostátní úrovni. K tomu využívají peníze ze členských příspěvků.

V důsledku inflace však klesá kupní síla peněz a tím i členských příspěvků. Věci a služby, které pro činnost nakupujeme, jsou stále dražší. Postupný úbytek členů vede k poklesu příjmů za členské příspěvky. Pokud chceme naši bohatou činnost zachovat, musíme získat další finanční prostředky. Jedinou možností je zvýšit členský příspěvek.

Prostředky získané z členských příspěvků by v prvé řadě měli sloužit na činnost a proto je ke zvýšení i rozdělení členského příspěvku přistupováno s ohledem na podporu aktivní činnosti na všech úrovních ČZS. Po řadě různých variant a diskusí předložila HFK představenstvu ČZS návrh, který byl na zasedání PČZS projednán a upraven do finální podoby, která je předkládána republikové radě ke schválení.

I.  Výše a termín platnosti zvýšení členského příspěvku

 1. Výše členského příspěvku 150,- Kč ročně
 2. Termín účinnosti od roku 2020

 

 

II.  Dělení členského příspěvku a jeho podíly pro ZO, ÚS a RR

 1. Souhrnné rozdělení členského příspěvku 150,- Kč
  1. Podíl pro ZO/SZO je 50,- Kč (zvýšení ze současných 40,-Kč)
  2. Podíl pro ÚS je 40,- Kč (zvýšení ze současných 30,- Kč)
  3. Podíl pro RR je 37,- Kč (zvýšení ze současných 25,- Kč)
  4. Podíl do Fondu rozvoje ČZS  7,- Kč (zvýšení ze současných 4,-Kč)
  5. Podíl do Rizikového fondu ČZS  1,- Kč (zůstává stejná výše)
  6. Podíl do Fondu aktivity ÚS ČZS  15,- Kč (nově zřízený fond)
 2. Podíl pro ZO/SZO je stanoven na 50,- Kč
  Podíl z členské známky pro ZO/SZO ve výši 50,- Kč. Tento podíl zůstává přímo v rozpočtech ZO/SZO a měl by být použit na činnost a aktivitu ZO/SZO
 3. Podíl pro ÚS je stanoven na 40,- Kč s možností čerpání dalších 15,-Kč z Fondu aktivity ÚS ČZS.  Celkem může ÚS získat podíl až 55,- Kč
  Podíl z členské známky pro ÚS se skládá za dvou částí:
  1. Přímo vyplácený podíl ve výši 40,- Kč z každé zaplacené členské známky v působnosti ÚS, dle dosud platných pravidel pro vyplácení podílu ÚS
  2. Podíl ve výši až 15,- Kč vyplácený z Fondu aktivity ÚS ČZS při splnění stanovených podmínek pro jeho vyplacení, viz bod III.
   Základní podíl z členské známky slouží pro zajištění činnosti ÚS (provoz kanceláří, nájmy, energie, služby), ale hlavně pro zajištění servisu a obslužnosti pro ZO v působnosti ÚS a vytváření podmínek pro rozvoj zahrádkářské činnosti v daném regionu vůbec. Zvýšený podíl z členské známky až do výše 15,- Kč je možno čerpat při splnění stanovených podmínek a v souladu se Statutem Fondu aktivity ÚS ČZS na činnost nad rámec obvyklých aktivit, které slouží ke zvýšené aktivitě ÚS nejen uvnitř ČZS, ale hlavně navenek činností, která pomáhá k propagaci a zvyšování povědomí veřejnosti o aktivitách ČZS.
 4. Podíl pro RR ČZS je stanoven na 37,- Kč
  Podíl z členské známky pro RR je stanoven na 37,- Kč a slouží pro zajištění činností RR a chodu Ústředí ČZS po stránce organizační, metodické, ekonomické, odborné a administrativní pro ÚS, ZO i členy ČZS.
 5. Podíl odváděný do Fondu rozvoje ČZS činí 7,- Kč
  Fond rozvoje ČZS byl zřízen na pomoc ÚS a ZO/SZO, které se dostanou do tíživé finanční situace a pomocí tohoto „Fondu „jim mohou být na základě řádné žádosti a za stanovených podmínek vypláceny příspěvky.
 6. Podíl odváděný do Rizikového fondu ČZS činí 1,- Kč
  Rizikový fond ČZS byl zřízen na pomoc ÚS a ZO/SZO, které se vlivem živelných nebo přírodních katastrof dostanou do nečekaných finančních potíží, které lze na základě žádosti vyřešit pomocí příspěvků z tohoto „Fondu“.
 7. Podíl odváděný do Fondu aktivity ÚS ČZS činí 15,- Kč
  Tento nově vzniklý „ Fond“ slouží k podpoře aktivit jednotlivých ÚS, které mohou při splnění podmínek stanovených Statutem Fondu aktivity ÚS ČZS získat finanční prostředky na krytí nákladů spojených s aktivitou, kterou není možno v plné míře podpořit z dotací z MZe ani jiných dotačních titulů. Kritéria pro vyplacení zvýšeného podílu jsou nastavena tak, aby všechna ÚS měla stejnou možnost k jejich dosažení. Jsou stanoveny tři okruhy činností, které se budou vyhodnocovat. Každé ÚS má již nyní povinnost zasílat do 31. března následujícího roku Přehled o činnosti, který bude rozšířen o hodnotící formulář aktivit, který bude každé ÚS vyplňovat samo a následně zasílat na ústředí ČZS. Zvýšený podíl bude vyplácen na základě vyhodnocení aktivit v předchozím roce. 

 

 

III.  Statut Fondu aktivity ÚS ČZS (dále jen FAÚS)

Úplné znění statutu včetně formuláře pro ÚS najdete na samostatné stránce.