Úprava členského příspěvku


Členský příspěvek od roku 2024

Vážení přátelé,
Český zahrádkářský svaz (dále také „Svaz“) patřil vždy mezi aktivní spolky organizující celou řadu činností na všech úrovních Svazu od místních a regionálních až po celostátní. Jedná se nejen o výstavy, ale také vzdělávání, semináře, školení, poradenství, práci s dětmi a mládeží a organizování soutěží. Aby všechny tyto aktivity mohly být vykonávány a to na odpovídající úrovni, je kromě personálního zajištění nutné i dostatečné finanční krytí. Kromě těchto aktivit však celá řada organizací zabezpečuje i další činnosti – pečují o nemovitosti, provozují moštárny, povidlárny a další služby. 
Postupem času však vlivem inflace klesá reálná hodnota peněz a zvyšují se náklady na všechny tyto aktivity. Pokud chceme v těchto aktivitách pokračovat a udržet stávající úroveň, musíme hledat možnosti pokrytí finančních prostředků. Na krytí těchto nákladů jsou využívány především dotace ze státní správy i samosprávy, výnosy časopisu Zahrádkář a přijaté členské příspěvky. Bohužel, dotační politika státu nyní směřuje spíše ke krácení či rovnou zamítnutí žádostí o dotaci. Změny ve společnosti vedou k poklesu zájmu o tištěná media všeobecně, a tak i přes řadu kampaní na podporu prodeje dochází k mírnému, ale trvalému poklesu produkce časopisu Zahrádkář. Významným zdrojem financí pro chod Svazu je proto členský příspěvek. 

číst dále

Úprava členského příspěvku od roku 2020

Organizace zahrádkářů organizují pro své členy zájezdy, exkurze, besedy, výstavy, přednášky, školení, akce pro děti a mnoho dalších činností. Obdobně postupují na oblastní a celostátní úrovni. K tomu využívají peníze ze členských příspěvků.

V důsledku inflace však klesá kupní síla peněz a tím i členských příspěvků. Věci a služby, které pro činnost nakupujeme, jsou stále dražší. Postupný úbytek členů vede k poklesu příjmů za členské příspěvky. Pokud chceme naši bohatou činnost zachovat, musíme získat další finanční prostředky. Jedinou možností je zvýšit členský příspěvek.

Prostředky získané z členských příspěvků by v prvé řadě měli sloužit na činnost a proto je ke zvýšení i rozdělení členského příspěvku přistupováno s ohledem na podporu aktivní činnosti na všech úrovních ČZS. Po řadě různých variant a diskusí předložila HFK představenstvu ČZS návrh, který byl na zasedání PČZS projednán a upraven do finální podoby, která je předkládána republikové radě ke schválení.


číst dále