Návrh zahrádkářského zákona

Republiková rada v lednu 2015 předložila Poslanecké sněmovně - Parlamentu České republiky návrh na vydání zákona "O podpoře zahrádkářské činnosti a o úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon)".

Podkladem pro zpracování návrhu zákona a změn zákonů v příslušných oblastech byla analýza a zhodnocení současného platného právního stavu v právním řádu České republiky, které zahrnuje lustrum právních předpisů, kde bylo třeba úpravu provádět. Návrh zákona obsahuje stručný přehled dosavadní právní úpravy. Při zpracování byly využity vlastní právní poznatky a srovnání s obdobnou zahraniční právní úpravou.

Předkládané znění návrhu bylo podrobeno v letech 2012-2013 široké celosvazové diskusi uveřejněné na webových stránkách Svazu a ve Věstníku ČZS, kde se ve dvou kolech mohly jednotlivé organizační složky zapojit do úpravy znění zákona formou připomínek a návrhů k jednotlivým paragrafům. Všechny zaslané návrhy a připomínky byly projednány o výsledku rozhodnutí a případném akceptování změny byly předkladatelé informování na webových stránkách i ve Věstníku ČZS.


Návrh zákona je dostupný zde ke stažení v podobě souboru .PDF