hlavička

Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019

ÚVOD

Na základě údajů z literatury a dlouholetých zkušeností na vlastní zahrádce uvádím pro zahrádkáře sérii praktických rad, které lze využít v jednotlivých měsících při ochraně ovocných dřevin, zeleniny a révy vinné. Jde o doporučení, jež je nutné samozřejmě v jednotlivých měsících upřesňovat, a to podle vývoje počasí a podle skutečné potřeby ochrany u jednotlivých plodin. Dlouhodobě se musí přihlížet k novým poznatkům v ochraně rostlin, které se objevují v odborné literatuře a také k tomu, které nové, šetrné, účinné a zaregistrované přípravky se objeví na trhu. Tento každoročně novelizovaný kalendářní přehled ochrany je zpracován podle publikace Josef Horák, Jaroslav Rod: Účinná ochrana zahradních plodin, která byla vydána na začátku května 2011 v nakladatelství Grada Publishing s.r.o. v Praze. Cílem této knihy, bylo uvést přehledným způsobem nejen zásady ale především praktické návody k provádění šetrné ochrany zahradních plodin. Tato publikace kromě přehlednosti vynikala především více jak 200 barevnými fotografiemi chorob a škůdců zahradních plodin z rozsáhlého archivu Ing. Roda. Na internetu byla tato publikace označena 5 body, je samozřejmě i s následným dotiskem z roku 2012 vyprodána.

MUDr. Josef Horák

Kalendářní přehled byl aktualizován pro rok 2019

celý text -->

Leden

V lednu (stejně jako v prosinci) pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce. Skladovací prostory pravidelně větráme, hnilobami napadené plody ihned odstraňujeme a likvidujeme.

celý text -->

Únor

V únoru lze navázat na opatření uvedená pro měsíce prosinec a leden. Tento měsíc je také nejzazší termín, kdy je třeba odstranit ručně, pomocí nůžek či houseníku (jde o stříhací zařízení upevněné na delší tyči) mumifikované moniliózní plody a zámotky housenek. Tento materiál je pak nutné zlikvidovat nejlépe spálením.

celý text -->

Březen

Především si obstaráme chybějící základní chemické a biologické přípravky k ochraně rostlin, feromonový lapák k monitorování náletu obaleče jablečného (např. Deltastop CP) a feromonový lapák k monitorování obalečů peckovin (Deltastop CF), žluté lepové desky ke sledování náletu pilatek, vrtule třešňové a mšic a konečně bílé lepové desky k registrace náletu pilatek na slivoně a na jabloně...

celý text -->

Duben

Většinou v polovině měsíce provádíme u ovocných stromů první jarní postřik proti přezimujícím škůdcům, nejlépe na líhnoucí se nebo již na vylíhlé škůdce (ve fázi zeleného až růžového poupěte u jádrovin a zeleného až bílého poupěte u peckovin) čili ve stejné vývojové fázi u všech stromů. Místo přípravku Oleoekol, u kterého byla zrušena registrace, použijeme hodnotné náhrady ve formě TM směsi 90-100ml Ekolu s Mospilanem 20 SP 2,5 g /10 l vody, nebo místo Calypsa  nověji registrovaný Reldan 22 v dávce 25 ml + 100 ml Ekolu/10 l vody. Místo Ekolu, by se dal použít v TM směsi přípravek Biool a nebo lze použít i Rock Effect (uvádím příslušnou vhodnou kombinaci – Přezimující škůdci STOP- Rock Effect 90-100 ml + Mospilan 20 SP 2,5 g na 10 l vody).

celý text -->

Květen

Jádroviny kvetou převážně v květnu. Pokračujeme především v ochraně jádrovin proti strupovitosti a současně i proti padlí jabloně. Doposud se používaly v období maximálního výletu askospor (před květem, těsně po odkvětu a potom za 14 dnů) k ošetření strobiluriny (Discus nebo Zato 50 WG) v kombinaci s kontaktními přípravky, např. s Dithanem DG Neotec či s  Merpanem 80 WG. Nyní se však spíše doporučuje použít náhradou za strobilurin kombinaci systémových triazolových přípravků (např. Talent, Topas 100 EC) s kontaktními přípravky (nejčastěji s přípravkem Dithane DG Neotec, dále ev. Merpan 80 WG nebo Thiram Granuflo). Strobilurinysi raději ponechme v rezervě pro pozdější ošetření jádrovin. V době maximálního rozkvětu jabloní je vhodné v této sérii postřiků z kontaktních přípravků použít v TM směsi Merpan 80 WG.

celý text -->

Červen

Při silném infekčním tlaku houbových chorob (vlhké a teplé počasí) provádíme i v červnu ošetření proti houbovým chorobám jádrovin (padlí a strupovitosti). Z přípravků doporučuji buď Talent, nebo Topas 100 EC. Oba působí proti oběma jmenovaným chorobám. K prodloužení účinku a oddálení vzniku rezistence se kombinují s kontaktními preparáty, např. Dithanem DG Neotec. Jakmile však infekční tlak poklesne nebo pomine, vracíme se zpět k samotným kontaktním přípravkům, proti strupovitosti tedy použijeme  Dithane DG Neotec a proti padlí přípravek na bázi síry Kumulus WG.

celý text -->

Červenec

Od začátku měsíce začínáme u jabloní s opakovanými postřiky v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vápenatými solemi proti vzniku Ca-deficientní skvrnitosti jablek. Použijeme přípravky obsahující chlorid vápenatý, např. Kalkosol 25 či Kalkosan 30 v 0,3–0,6% koncentraci nebo ledek vápenatý v 0,5–1% koncentraci. Další preparáty, které je možné použít jsou Fertikal, Lamag vápník, Wuxal Sus Kalcium, Wuxal Aminocal. Začínáme s uvedenými nižšími koncentracemi a ty pak postupně zvyšujeme až do období před sklizní. Velmi důležité je pak poslední ošetření 14 dnů před sklizní.

celý text -->

Srpen

Průběžně ze zahrady odstraňujeme a následně likvidujeme opadané, většinou červivé a nahnilé plody ovoce.

U jabloní pokračujeme v opakovaných 14denních postřicích plodů k zamezení Ca-deficientní skvrnitosti jablek. Používáme chlorid vápenatý v přípravcích Kalkosol 25, Kalkosan 30 či Kalcolit forte (0,5–1% roztok), Wuxal Sus Calcium, Lamag Ca nebo 1% roztok ledku vápenatého.

celý text -->

Září

Vyčistíme, vybílíme a vysíříme sklep, očistíme a vydezinfikujeme police a lísky na ovoce. K dezinfekci použijeme 1% suspenzi Chloraminu, nebo přidáváme do vody přípravek Savo.

Dokončujeme ošetřování plodů jabloní proti Ca-deficientní skvrnitosti jablek solemi vápníku. Rozhodující je poslední postřik 14 dnů před sklizní, a to např. 1% koncentrací Kalkosolu 25 nebo nebo jiným přípravkem s obsahující chlorid vápenatý.  Zde navíc připomínám, že poslední dvě ošetření solemi vápníku mají navíc velmi příznivý efekt na delší bezproblémové skladování plodů na loži ve sklepě, zvláště když se jablka současně v  této době před sklizní ošetřují i proti skládkovým hnilobám.

celý text -->

Říjen

Po sklizni ovoce obnovujeme na kmenech slivoní lepové pásy (případně znovu obnovujeme lep natřený přímo na kmeny). Tím zabraňujeme bezkřídlé samičce píďalky podzimní vylézt po kmeni a naklást v koruně stromu vajíčka. Z kmenů jádrovin pak likvidujeme (pálíme) pásy z vlnité lepenky a tak ničíme zde ukrytá různá vývojová stadia škodlivého hmyzu.

celý text -->

Listopad

U všech ovocných stromů a keřů provádíme těsně po opadu listů tzv. podzimní asanační postřik bakteriostatickým a fungicidním měďnatým přípravkem. Touto aplikační kapalinou ošetříme nejen stromy a keře, ale i zbylé opadané listy pod stromy. Takové ošetření např. Kuprikolem 50 je zvláště potřebné u broskvoní, kde podstatně omezí výskyt kadeřavosti v příštím roce, dále výskyt korových nekróz peckovin a navíc účinně zasáhne i proti rozšiřující se chorobě tzv. suché skvrnitosti listů a plodů peckovin.

celý text -->

Prosinec

V prosinci je většina prací na zahrádce již hotová, přichází doba přípravy na zimu, období bilancování a rozvahy nad úkoly v příštím roce. Je třeba především vyhodnotit průběh počasí (teplot a srážek) a s tím související průběh vegetace, zhodnotit pěstitelské výsledky a hlavně si uvědomit z hlediska rostlinolékařské ochrany stupeň a rozsah napadení rostlin na zahrádce chorobami a škůdci během proběhlého roku. Na základě tohoto vyhodnocení je zapotřebí si promýšlet a i materiálově zajišťovat přípravky a prostředky pro ochranná opatření v příštím roce.

celý text -->

Celkem:
Dnes:
On line:
4861749
609498
8
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.