Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019

následující
ÚVOD

Na základě údajů z literatury a dlouholetých zkušeností na vlastní zahrádce uvádím pro zahrádkáře sérii praktických rad, které lze využít v jednotlivých měsících při ochraně ovocných dřevin, zeleniny a révy vinné. Jde o doporučení, jež je nutné samozřejmě v jednotlivých měsících upřesňovat, a to podle vývoje počasí a podle skutečné potřeby ochrany u jednotlivých plodin. Dlouhodobě se musí přihlížet k novým poznatkům v ochraně rostlin, které se objevují v odborné literatuře a také k tomu, které nové, šetrné, účinné a zaregistrované přípravky se objeví na trhu. Cílem tohoto kalendářního přehledu je uvést přehledným způsobem nejen zásady le především praktické návody k provádění šetrné ochrany zahradních plodin dle moderních zásad.   

Dříve než přistoupím k uvedení ochranných opatření v jednotlivých měsících, chtěl bych Vás požádat, abychom si znovu připomenuli zákonné předpisy, které platí při realizaci rostlinolékařské péče. Jak je všeobecně známo, v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie (EU) byl přijat nový zákon o rostlinolékařské péči (č. 326/2004 Sb.) a současně i nové doprovodné vyhlášky, z nichž např. vyhl. č. 327/2004 Sb. se týká ochrany včel, zvěře, vodních a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin a vyhláška č. 329/2004 Sb., která mimo jiné rozvádí údaje a podmínky při užívání přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin. Tento náš zákon vycházel ze směrnice Evropské unie č. 91/144 z roku 1991.

Následně 25. listopadu 2009 došlo ke schválení a uvedení v platnost v Evropské unii nového dokumentu, jež nahrazuje původní směrnici z roku 1991 pod názvem Směrnice 2009/128/ES stanovující rámec pro činnost Evropského společenství (ES) za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. Tato směrnice má za cíl snížení risik a dopadů na lidské zdraví a životní prostředí při používání přípravků na ochranu rostlin při nezbytné ochraně. V příloze č. III této směrnice 2009/128/ES je uvedena definice Integrované ochrany rostlin a dále osm základních obecných zásad při realizaci integrované ochrany rostlin (IOR). Tato výše uvedená směrnice ES je již v současné době součástí naší národní legislativy v podobě novely rostlinolékařského zákona zákonem č.199/2012 Sb. Tento zákon obsahuje 5 základních komplexů: především stanovuje povinnosti a příkazy pro profesionální pracovníky, kteří se podílejí na ochraně rostlin. Jeden ucelený komplex je věnovaný integrované ochraně rostlin (IOR). V tomto zákonu je uvedena nová definice IOR, opatření IOR, chemické a nechemické metody k ochraně před škodlivými organismy a konečně je zde uveden odkaz na prováděcí předpis, kterým je doprovodná vyhláška č. 205/2012, kde jsou stanoveny obecné zásady IOR. Jde právě o těchto osm základních zásad, které budou citovány na konci tohoto úvodu. A konečně je zde i příkaz pro profesionální uživatele přípravků, že je právě povinností dodržování těchto základních zásad integrované ochrany rostlin pro všechny velkopěstitele ovoce, zeleniny, révy vinné, chmele a polních plodin a to od 1. 1.  2014.

Nakonec tohoto úvodu cituji definici Integrované ochrany rostlin (IOR) a osm obecných zásad a povinností při realizaci IOR, protože soudím, že i zahrádkář při pěstování svých zahradních plodin by měl, pokud je to možné, respektovat zásady integrované ochrany rostlin.

Dle směrnice 2009/128/ES: je IOR pečlivé zvažování veškerých dostupných metod ochrany rostlin a následná integrace vhodných opatření, která potlačují rozvoj populací škodlivých organizmů a udržují používání přípravků na ochranu rostlin jiných forem zásahu na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit a které snižují či minimalizují ohrožení lidského zdraví a životního prostředí. Systém integrované ochrany rostlin klade důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských ekosystémů a podporuje mechanizmy přirozené ochrany proti škodlivým organizmům.

V ČR v současné době jsou povinni velkopěstitelé dodržovat systémy IOR při velkoprodukci (v rámci systémů integrované produkce ) - v ovocných sadech a ve vinicích, při pěstování zeleniny, chmele a i polních plodin.

Povinnosti pro profesionální uživatele přípravků jsou upřesněny v rámci osmi obecných zásadách IOR, které jsou formulovány ve vyhlášce č. 205/2012 Sb. k zákonu č. 326/2004 Sb. ve znění zákona č. 199/2012 Sb. a to jako základní povinnosti pro profesionální uživatele pesticidů. Jsou formulovány takt:

 

  1. Provádět především preventivní opatření pro omezení výskytu škodlivých organizmů (střídání plodin, provádět správnou agrotechniku, výběr odrůd, osivo a sadbu, podporu užitečných organizmů atd.);
  2. Monitorovat výskyt škodlivých organizmů, včetně využívání systémů předpovědí (prognóz) a systémů varování a včasné diagnózy;
  3. Rozhodovat o provedení ošetření podle prahů škodlivosti (kritického počtu) ve srovnání s výskytem škodlivého organizmu na poli;
  4. Preferovat nechemické prostředky a metody před chemickými přípravky, pokud uspokojivě zajistí ochranu před škodlivými organizmy;
  5. Provádět výběr selektivních přípravků k přirozeným nepřátelům, s co nejmenšími vedlejšími účinky pro lidské zdraví, necílové organizmy a životní prostředí;
  6. Používání pesticidů a dalších způsobů chemické ochrany profesionálními uživateli by mělo být pouze v nezbytném rozsahu;
  7. Uplatňování antirezistentních strategií při používání chemické ochrany;
  8. Ověřovat úspěšnosti provedených ochranných opatření.

K zákonu č.199/2012 Sb. náleží i vyhláška 206/2012 o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky:

Podle § 46a odstavce odst. 3 písm. g) zákona je fyzická nebo právnická osoba při distribuci přípravků nebo dalších prostředků na ochranu rostlin povinna distribuovat přípravky povolené k profesionálnímu použití (zejména velkobalení) pouze osobám, které zajistí, že s přípravky bude nakládat pouze držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně..

Dle § 46a odst. 4 novely zákona je distributor, s výjimkou distributora, který uvádí na trh pouze přípravky pro neprofesionální použití, povinen zabezpečit, aby tyto přípravky prodávala osoba, která je držitelem osvědčení třetího stupně. Tato osoba v době jejich prodeje poskytuje informace týkající se použití přípravku, rizik pro zdraví a životní prostředí a bezpečnostní pokyny k zamezení těchto rizik.

§ 46a odst. 5 novely zákona dále stanoví, že při uvádění na trh přípravku určeného pro neprofesionální použití (zpravidla v malobalení pro zahrádkáře) je distributor povinen poskytovat osobám informace, které se týkají rizik souvisejících s používáním těchto přípravků, zejména informace o nebezpečí vlivu přípravku na osoby nebo životní prostředí, způsobů správného skladování, správné aplikace přípravku, způsobů nakládání s ním a  o jeho bezpečné likvidaci v souladu s právními předpisy, včetně informace o možnostech ochrany rostlin těmito přípravky představujícími nízké riziko.

Upozorňuji, že v novém, aktualizovaném textu pro rok 2021 budou uvedeny  k ochraně zahradních rostlin pro zahrádkáře především přípravky a prostředky registrované a označené - jen pro neprofesionální uživatele anebo s přívlastkem – bez omezení. Převážně jde přípravky, které jsou uváděny na trh v malobalení a většinou pro integrovanou produkci. A  navíc i tomto vydání pro rok  2021 jsou opět uváděny k ošetření i přípravky a prostředky ekologické a biologické ochrany, které jsou označeny červeným písmem.

Tyto přípravky a prostředky ekologické a biologické ochrany čili přípravky pro ekologické zemědělství čili pro ekologickou produkci lze objednat u fy Biocont Laboratory s r.o. Mayerova 784, 664 42 Modřice. Totéž lze získat u další novější firmy BIOAGENS – biologická ochrana rostlin se sídlem Horní Lhota 152, 763 23 Horní Lhota u Luhačovic. Tato firma přijímá objednávky a dodává prostředky ekologické a biologické ochrany prostřednictvím České pošty a navíc provádí konzultace v oblasti ochrany rostlin – všechno prostřednictvím internetováho e-shopu na telef. 420 228 885 123 event. 420 608 748 548 s přítomností u telefonu Po-Ne 9-20 hodin. 

A nyní se již konečně dostáváme k přehledu ochranných opatření zahradních kultur v jednotlivých měsících.


zpět