Aktuality z ČZS

    Na této stránce Vás informujeme o těch nejdůležitějších informacích, které přináší oficiální Web ústředí Českého zahrádkářského svazu www.zahradkari.cz.

 

Děkujeme za petici, Zahrádkářský zákon je již v Senátu

   Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří přispěli podpisem pod naši petici za přijetí Zahrádkářského zákona. Celkem se nám sešlo přes 23 tisíc podpisů, kterých se velmi vážíme a všechny jsme je předali do Senátu Parlamentu České republiky.

   V Senátu se projednávání zahrádkářského zákona ujala senátorka Ing. Jaromíra Vítková. Předseda ČZS Stanislav Kozlík a člen petičního výboru Pavel Rus dostali 15. února v Senátu příležitost představit Zahrádkářský zákon a jeho význam a záměr před senátory na veřejném slyšení. Zákon podpořil před senátory i zástupce předkladatelů poslanec Adam Kalous a další.


VYHLÁŠKA č. 589/2020 MPSV

ze dne 21. prosince 2020

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 138 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,

d) 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

§ 5

Vyhláška č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.


 

Všem ÚS a ZO - Rozhodování mimo členskou schůzi prodlouženo do 30. 6. 2021

 

Vážení předsedové a členové výborů ZO a představenstva ÚS,

 

dovoluji si Vás informovat, že možnost hlasovat per rollam, tj. mimo členskou schůzi, korespondenčně (poštou, mailem) byla novelou zákona č. 191/2020 Sb. prodloužena z 31. 12. 2020 do 30. 6. 2021, viz níže § 18 odst. 2 zákona. Jinak bližší informace, jakož i vzor pro korespondenční hlasování naleznete na: https://www.zahradkari.cz/czs/index.php?str=149

 

HLAVA IV

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K PRÁVNICKÝM OSOBÁM

§ 18

(1) Práva a povinnosti podle § 20 až 22 vznikají jen v době trvání mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, nejdéle však do 31. prosince 2020, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Ustanovení § 19 se použije do 30. června 2021 bez ohledu na trvání mimořádného opatření při epidemii.

 

Pokračování naleznete Zde.


Už jen Senát a pak podpis Prezidenta ČR

Vážení přátelé,

   dne 20. 1. 2021 prošel úspěšně poslaneckou sněmovnou návrh Zahrádkářského zákona. Napomohla tomu jistě souhra několika faktů. Díky předchozím pokusům jsme získali zkušenosti s průběhem legislativních procesů. Významnou roli sehrála i pomoc pana ministra zemědělství ve spolupráci s legislativním odborem MZe. Na naši stranu se podařilo získat i premiéra a vyjednat podporu napříč politickým spektrem. Tato část cesty byla úspěšně zakončena hlasováním ve 3. čtení, kdy se pro přijetí tohoto zákona vyslovilo 81 poslanců ze 100 přítomných. Pro přijetí zákona hlasovali poslanci ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Piráti, SPD a STAN. Poslancům těchto stran patří naše poděkování. Naopak proti byly tradičně poslanci ODS a TOP09. Kompletní výsledky hlasování  najdete na tomto odkazu https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=75019&l=cz

   Legislativní cesta návrhu Zahrádkářského zákona pokračuje do Senátu, a pokud nám budou senátoři nakloněni podobně jako jejich kolegové poslanci, mohl by návrh pokračovat rovnou k podpisu panem prezidentem. V průběhu období příprav a jednání o podpoře Zahrádkářskému zákonu jsme absolvovali celou řadu jednání i se senátory. Bohužel, v podzimních volbách došlo k výměně určité části senátorů a některé předjednané dohody již nelze naplnit. I mezi senátory lze najít zapálené zahrádkáře a snad tím pádem i podporovatele našeho zákona. Jen je potřeba se jim nyní náležitě a mohutně připomenout. Senát má na projednání zákona 30 dnů.

Je nutné intenzivně jednat s každým senátorem a zdůraznit pozitivní přínosy zahrádkaření jako činnosti veřejně prospěšné. Vyzdvihnout nutnost právní ochrany především ve věci smluvních podmínek při sjednávání pronájmů a pachtů pozemků k zahrádkářské činnosti.

   Byla by škoda, abychom v této fázi usnuli na vavřínech a přestali hledat podporu v Senátu. Veškeré dosavadní úsilí a obrovské nasazení i mnohých z Vás, kteří jste pomáhali sbírat podpisy pod petici, by přišla vniveč. Petici s více než 23 000 podpisy předáváme do Senátu. Vybojovali jsme již několik bitev, ale ještě není vyhráno.

V této souvislosti se na Vás obracíme s prosbou o pomoc a spolupráci. Oslovte prosím každý z Vás, ve svém obvodu, svého senátora, ať již je za jakoukoli stranu. Vždyť senátoři by měli být osobnosti, které hlasují sami za sebe, ze svého přesvědčení a nejsou tak svázáni stranickou disciplínou. Pokud hájí zájmy občanů svých obvodů, měli by je také vyslyšet. Přijetím Zahrádkářského zákona pomohou mimo jiné:

 • ochránit zemědělský půdní fond a zachovat městskou zeleň,
 • zmírnit dopady klimatických změn a zachovat zadržování vody v půdě,
 • podpořit druhovou rozmanitost a pestrost krajinného rázu,
 • utvářet vztah mladé generace k přírodě a podmínky pro mezigenerační soužití,
 • k samozásobení ovocem a zeleninou a tím i ke snižování uhlíkové stopy.

 Nezasloužíme si stejnou podporu a legislativní ukotvení jakou mají zahrádkáři v Německu, Rakousku, Francii, Lucembursku nebo i v Polsku, na Slovensku a jinde?

Děkujeme za podporu.

Předseda ČZS Stanislav Kozlík


Zahrádkářský zákon prošel druhým čtením

   Za posledních deset let bylo v rámci ČR zrušeno na 2000 zahrádkářských kolonií. Zastavit tento trend, posílit jejich ochranu a zajistit, aby nadále plnily smysluplně svou funkci, se snaží Český zahrádkářský svaz.

Předseda ČZS Stanislav Kozlík aktivně pracuje na úpravě postavení a veřejné prospěšnosti zahrádkářského hnutí v českém právním řádu již několik let. Aktuální – již čtvrtý pokus uchopit zahrádkářskou činnost legislativně je prozatím, jak okolnosti nasvědčují, na nejlepší cestě k úspěšnému dovršení celého procesu. Intenzivním vyjednáváním se podařilo zajistit podporu sedmi parlamentních stran, které návrh zákona, dne 31. 1. 2020 posunuly do druhého čtení, které bylo oddáleno Covidem. 

Nyní bude následovat posouzení zemědělským výborem a výborem pro veřejnou správu, vypořádání připomínek a pozměňovacích návrhů. 

Tím ale naše snahy nekončí, právě naopak, jsme stále na začátku a čeká nás ještě dlouhý boj za uznání zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšné. Na podporu zdárného pokračování legislativního procesu byl dne 4. 2. 2020 uspořádán předkladatelem zákona Adamem Kalousem seminář v prostorách poslanecké sněmovny. Úvodního slova, ve kterém přítomné seznámil se stanovisky ČZS k jednotlivým ustanovením návrhu zákona a odůvodněním snahy o jeho přijetí, se ujal předseda ČZS Stanislav Kozlík.

Více se dozvíte Zde.


PER ROLLAM rozhodování mimo zasedání - korespondenčně

Vážení zahrádkáři,
rozhodování per rollam, tj. mimo zasedání, stanovy svazu neupravují, protože primárně je kladen důraz na to, aby bylo rozhodováno přímo na zasedání příslušného orgánu. Za současného stavu, kdy trvají mimořádná opatření při epidemii, je možné rozhodovat mimo zasedání přímo na základě nově přijatého zákona.

   Dne 24. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. Zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám (tj. i k organizačním jednotkám svazu) platí jen v době trvání mimořádných opatření při epidemii, nejdéle však do 31. 12. 2020.

Tento zákon mimo jiné rozšiřuje v § 19 možnost rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků v době trvání mimořádných opatření při epidemii i pro ty právnické osoby, které možnost rozhodování mimo zasedání nemají vůbec ve stanovách upraveny.

O možnosti rozhodovat mimo zasedání musí nejprve rozhodnout statutární orgán organizace (u základní organizace je to výbor, u územního sdružení představenstvo). Návrh na rozhodnutí mimo zasedání musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. Lhůta k vyjádření by měla činit alespoň 15 dnů.

Pokud základní organizace má k dispozici emailové adresy svých členů, je možné uskutečnit hlasování korespondenčně po emailu, popř. poštou u osob, které nemají emailovou adresu. Doporučujeme rozhodovat mimo zasedání pouze o nejnutnějších záležitostech jako schválení hospodaření a rozpočtu, účelových příspěvků a nutných oprav či investicí přesahujících částku 30.000 Kč. Ostatní záležitosti doporučujeme schválit v příznivější době přímo na zasedání s osobní účastní členů, až to epidemiologická situace dovolí.

NÁVOD na hlasování mimo zasedání členské schůze základní organizace:

(Základní organizace si přizpůsobí podle svých potřeb. Tento vzor mohou využít i územní sdružení pro zasedání rady s tím, že je potřeba přizpůsobit terminologii.)

ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

 

Adresáti: všichni členové ZO

 

Výbor Základní organizace Českého zahrádkářského svazu _______________________

IČ: _______________rozhodl o možnosti využití hlasování formou per rollam, tj. mimo zasedání členské schůze, v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, z důvodu přijatých mimořádných opatření státu při epidemii a s ohledem na zdraví našich členů.

 

Výbor předkládá tímto členům organizace k přijetí tato navrhovaná usnesení:

 

1. „Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření za rok ___________ .“

Zpráva o hospodaření byla zaslána s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání a je vyvěšena na úřední desce v osadě.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

2. „Členská schůze schvaluje rozpočet na rok ____________ .“

Rozpočet byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání a je vyvěšen na úřední desce v osadě.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

3. „Členská schůze schvaluje účelové příspěvky na rok _________ v celkové výši _________ Kč se splatností do ____________ .“

Podklad k výši jednotlivých účelových příspěvků a splatnosti byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání a je vyvěšen na úřední desce v osadě.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

4. „Členská schůze schvaluje nutné opravy a investice podle soupisu.“

Soupis nutných oprav a investicí byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání a je vyvěšen na úřední desce v osadě.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

ÚDAJE O HLASUJÍCÍM ČLENOVI:

Jméno a příjmení: ______________, 

Datum:______________,  Podpis: ______________, 

 

INSTRUKCE K HLASOVÁNÍ:

Hlasujte tak, že vyplněný formulář zašlete emailem na adresu: ______________,
nebo podepsaný odešlete poštou na adresu: _____________,
nebo podepsaný předejte předsedovi panu _________________,
nebo podepsaný vhoďte do schránky na adrese: _____________________, 

NEJPOZDĚJÍ DO _________________ .

 

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů základní organizace. V případě, že usnesení z Vaší strany neobdržíme v uvedené lhůtě, má se zato, že jste nehlasovali.

O výsledku hlasování budete informováni bez zbytečného odkladu emailem nebo vyvěšením na úřední desce v osadě.

Děkujeme za Vaši účast na tomto hlasování.

Datum:

Za výbor

 

______________                                                                      ______________
Jméno a příjmení                                                                      jméno a příjmení
Předseda                                                                                  člen výboru

 

Vzor si můžete ve formě editovatelného souboru .doc stáhnout zde.


Změna termínu zasedání Republikové rady

Vážení přátelé,
 
sdělujeme Vám změnu termínu konání podzimního zasedání RR ČZS :
 
14.11 - 15.11.2020
 
v hotelu Pramen při SOU Gastornomie a podníkání,
Za černým mostem 362/3, 198 00 Praha 9.
 

   Za Představenstvo Územního sdružení Mladá Boleslav se zasedání zůčastní člen RR př. Michael Šilinger. V případě požadavků ze strany ZO můžete podněty předat přímů jemu, který je bude tlumočit na zasedání RR.


Floristické soutěži 2020

                          Zemská kola se konají :    17.  9. 2020 - Prostějov

                                                                                 25.  9. 2020 - Praha
                                      Finálové kolo se koná :     2. 10. 2020 - Výstaviště Flora Olomouc - Hortikomplex


23. ročník výstavy Květy bude v podání Českého zahrádkářského svazu

výstaviště Lysá nad Labem

 

 Výstava se každoročně stává svátkem pro všechny milovníky křehké krásy květin a vzhledem k prázdninovému termínu jsou právě Květy cílem příjemných dnů letní dovolené.
Voda základ života
  
Přijďte s celou rodinou strávit letní prázdninový den k vodě na výstaviště v Lysé nad Labem!
Jak to? Jednoduše. Letošní v pořadí již 23. ročník výstavy Květy bude v podání Českého zahrádkářského svazu (ČZS) zpracován na palčivé téma Voda.
Po příchodu do pavilónu B, který se promění v názorný koloběh vody, se budete cítit jako kapka vody. Kapka, která stéká z ledovců do moří, plave v podmořském světě mezi korály a mořskou květenou, dále se vynořuje na pláži, kde si na chvilku před pokračováním ve své dlouhé cestě zařádí v brouzdališti pro děti a zalenoší v plážových lehátcích. Po krátkém relaxu se vydá do hustých tropických lesů, místy naštěstí ještě nepoznamenaných lidskou stopou až k monumentálnímu vodopádu uprostřed pralesa. Odtud jí čeká dlouhá pouť vzduchem v podobě vodní páry, která se sráží v oblacích. Nakonec padne jako déšť (nebo sníh) na plochu rybníků, polí nebo luk odkud se cestou přes mokřady posune potůčkem do řeky a následně dopluje utrmácená zpět tam, kde začala – k oceánu… Více ZDE.
 


 

Televizní pořad o zahrádkaření na TV Relax

Vážení členové ČZS,
věříme, že tyto těžké okamžiky, způsobené probíhající epidemií, by Vám mohly zpříjemnit chvilky u televizního pořadu o zahrádkaření. O to víc, že na obrazovkách uvidíte naše vlastní odborníky Českého zahrádkářského svazu. Budou to odborný poradce Ivan Dvořák a floristky Pavlína Švecová a Jana Lapáčková, kteří se v jednotlivých dílech prostřídají.

    Po dlouhé době tak máme možnost se opět prezentovat na televizní obrazovce a také propagovat náš časopis Zahrádkář. Tento pořad se jmenuje PANÍ DOMU naleznete ho na televizní stanici TV Relax a to v premiéře každou sobotu ve 14:35 a nebo opakování v neděli v 6:30 a ve středu v 19:25.

   Zatím jsme natočili 6 dílů a pokud budeme mít kladné ohlasy a pozitivní odezvu i v redakci časopisu Zahrádkář, budeme ve spolupráci pokračovat. Budeme rádi, když nám po shlédnutí pořadu napíšete jak se Vám pořad líbil nebo i třeba náměty na další reportáže a co by se Vám líbilo.

    V příloze naleznete další informace a taky harmonogram vysílání dalších dílů.
Přejeme Vám úspěšné zvládnutí současné situace a příjemné chvíle při sledování našich reportáží v TV Relax.

Více se dozvíte Zde.


 

Propozice pro rok 2020 KATEGORIE SENIOR, JUNIOR, HOBBY 49. ročník

„Děčínská kotva kvete pro první linii!”

Děčínská kotva chce touto formou poděkovat našemu integrovanému záchrannému systému, vojákům, prodavačkám, pečovatelům, dobrovolníkům a všem, kteří zůstali statečně v první linii, abychom my mohli ve zdraví vázat kytice.

XLIX. ročník soutěže bude probíhat mimořádně na sociální síti. 

Pravidla účasti:

Pravidla hlasování:

TERMÍNY: Vyhlášení soutěže, zveřejnění propozic: 13. 4. 2020 Přijímání soutěžních fotografií na email: do 13.5.2020 Zveřejnění soutěžních fotografií pro veřejné hlasování: 23.5.2020 Veřejné hlasování: do 5. 6. 2020 Vyhlášení vítězných prací: 13. 6. 2020 ve 20 hod online

Místo konání: Facebooková stránka Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR Vyhlašovatelé: Svaz květinářů a floristů ČR, Olomouc Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda Kategorie:    HOBBY –  žáci základních škol bez omezení věku, zahrádkáři, amatéři, soutěžní nováčci. JUNIOR –  žáci středních zahradnických škol a učilišť bez omezení věku  SENIOR – profesionální floristé, kteří již mají soutěžní zkušenosti.

Více se dozvíte Zde.


Na vědomí RR, ÚS a ZO  

Aktualizováno k 16. 3. 2020

 Milí členové Českého zahrádkářského svazu, zahrádkáři,

jistě jste zaznamenali, že vláda zakázala s účinností od 16. března do 24. března 06:00 volný pohyb lidí po celé České republice. Během mimořádného zasedání vláda rovněž upřesnila opatření k zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách.

Rádi bychom Vás informovali, že tato opatření, se díky včasnému apelu předsedy Českého zahrádkářského svazu, Stanislava Kozlíka, nově netýká prodejen zahrádkářských a zemědělských potřeb! Tudíž můžete nakoupit osivo, sadbu a další materiál, a pokud to počasí dovolí, můžete tyto těžké časy strávit při činnosti, kterou máte nejraději, na zahrádce. Alespoň částečně je tak možné přijít na jiné myšlenky v záplavě negativních zpráv. V takové době je důležitý i psychický stav, který se následně může odrazit v lepším zvládnutí kritického období.

Více informací naleznete v příloze Zde.


Soutěže pro mládež se na doporučení MŠMT ruší

V souvislosti se současnou mimořádnou situací doporučuje MŠMT zrušit všechny soutěže do konce školního roku 2019-2020.

ČZS tímto "RUŠÍ" Floristickou soutěž a soutěž Mladý zahrádkář. V současnosti tedy neplatí původní avizované termíny jednotlivých kol. V případě příznivějších zpráv, budeme ihned informovat o dalším postupu. Vše o soutěži se dozvíte na stránkách ústředí ČZS, z.s., ZDE.


Vážení přátelé,

S ohledem na zpřísnění bezpečnostních opatření jsme nuceni zareagovat a rovněž v uvnitř našeho svazu učinit závažné kroky a nepříjemná opatření týkající se:

 • Členských schůzí a schůzí ÚR
 • Společenských akcí
 • Oblastních porad
 • Celostátní výstavy vín
 • Provozu ústředí a redakce časopisu Zahrádkář

Více informací naleznete v příloze Zde.


Petice

k přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti,

(zahrádkářský zákon).

Vážení spoluobčané, zahrádkáři a milovníci přírody, Český zahrádkářský svaz, z.s. (dále jen ČZS z.s.) usiluje řadu let o přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činností (dále jen zahrádkářský zákon), který by právně posílil postavení početně nejsilnější zahrádkářské veřejnosti v ČR a současně garantoval zachování a další rozvoj zahrádkářské činnosti, umožnil získávání půdy od státu, zakládání nových zahrádkářských osad a současně vytvořil i legislativní překážku enormním snahám a zájmům developerů o pozemky stávajících zahrádkářských osad a jejich využití pro stavební účely. Návrh zahrádkářského zákona se v současné době nachází v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Usnesením II. Sněmu ČZS,z.s., konaného ve dnech 23.-24.11. 2019 v Praze bylo pověřeno představenstvo ČZS,z.s., aby na podporu přijetí zahrádkářského zákona byla sepsána Petice, adresovaná oběma komorám parlamentu ČR a prezidentu ČR, což tímto činíme, neboť jsme přesvědčeni o tom, že nemůžeme nadále zůstat lhostejnými k zanechanému dědictví předchozích generací zahrádkářů a zároveň cítíme také povinnost postarat se o budoucnost zahrádkaření v ČR se všemi souvisejícími aktivitami a výchovnými aspekty.

Za vaši podporu podpisem Petice děkujeme.

Praha 12.12. 2019 Představenstvo ČZS, z.s.


Zahrádkářský zákon prošel prvním čtením

 Za posledních deset let bylo v rámci ČR zrušeno na 2000 zahrádkářských kolonií. Zastavit tento trend, posílit jejich ochranu a zajistit, aby nadále plnily smysluplně svou funkci, se snaží Český zahrádkářský svaz.

Předseda ČZS Stanislav Kozlík aktivně pracuje na úpravě postavení a veřejné prospěšnosti zahrádkářského hnutí v českém právním řádu již několik let. Aktuální – již čtvrtý pokus uchopit zahrádkářskou činnost legislativně je prozatím, jak okolnosti nasvědčují, na nejlepší cestě k úspěšnému dovršení celého procesu. Intenzivním vyjednáváním se podařilo zajistit podporu sedmi parlamentních stran, které návrh zákona, dne 31. 1. 2020 posunuly do druhého čtení.

 

Nyní bude následovat posouzení zemědělským výborem a výborem pro veřejnou správu, vypořádání připomínek a pozměňovacích návrhů.

Tím ale naše snahy nekončí, právě naopak, jsme stále na začátku a čeká nás ještě dlouhý boj za uznání zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšné. Na podporu zdárného pokračování legislativního procesu byl dne 4. 2. 2020 uspořádán předkladatelem zákona Adamem Kalousem seminář v prostorách poslanecké sněmovny. Úvodního slova, ve kterém přítomné seznámil se stanovisky ČZS k jednotlivým ustanovením návrhu zákona a odůvodněním snahy o jeho přijetí, se ujal předseda ČZS Stanislav Kozlík.

Více se dozvíte Zde.

Vyšel nová Zpravodaj 2/2019

II. Sněm ČZS 
Mladý zahrádkář 2019 
Celostátní kolo Floristické soutěže 2019 
X. zasedání Republikové rady ČZS 
Zpráva o činnosti ČZS za uplynulé volební období 
Zpráva kontrolní komise Svazu za uplynulé volební období 
K činnosti právní komise ČZS v období 2015–2019 
Výsledky činnosti Rozhodčí komise za uplynulé volební období 2014-2019 
Zpráva komise pro odbornou činnost Českého zahrádkářského svazu 
Zpráva o činnosti komise pro práci s dětmi a mládeží za období 2015–2019 
Zpráva hospodářsko-finanční komise hospodaření ČZS 2015–2019 
Návrh hlavních programových cílů ČZS pro období let 2019–2024 
USNESENÍ z 10. zasedání RR ČZS z.s 
USNESENÍ z II. zasedání Sněmu ČZS  
ZÁPIS o volbách provedených na II. Sněmu ČZS  
Pravidla pro čerpání příspěvků na činnost krajských koordinačních rad  
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS pro rok 2020 
Členění členského příspěvků od roku 2020 
Expedice Členských známek ČZS 
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2020 
Vyznamenání schválená na rok 2020 
Výstavy v roce 2020 
Zahrada východních Čech se opět vydařila 
Jak jsme se poprali se suchem letošního roku 
Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech 
Výstava ovoce a zeleniny v Koclířově 
Podzimní výstava v Křenovicích 
60 let v Domažlicích  
Společenská rubrika  

Vložené přílohy k vyjmutí 
- Hlášení o činnosti ZO ČZS 
- Stanovy ČZS 
- Jednací řád a volební řád ČZS 
- Petice za přijetí Zahrádkářského zákona

Zpravodaj vyšel 18. 12. 2019

Zpravodaj 2/2019 ve formátu .PDF ke stažení

 

Přílohy:

Stanovy ČZS
stanovy_czs_2020.pdf

Jednací řád a volební řád od orgánů ČZS
jednaci_volebni_rad_czs_2020.pdf

Petice za přijetí Zahrádkářského zákona

petice_za_zahradkarsky_zakon.pdf

Hlášení o činnosti ZO ČZS
hlaseni_zo.pdf


Soutěž "Mladý zahrádkář" 2020

 Nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977. Nejprve se uskutečnila na místní úrovni a v roce 1981 se pak poprvé sjela soutěžní družstva z 12 okresů na celostátní soutěži.

Soutěž probíhá každoročně v základních organizacích, pokračuje na územních sdruženích ČZS a vrcholí národním kolem. Počet územních rad, které vysílají vítěze okresních kol soutěže do národního kola stále stoupá.

Od roku 2016 byla soutěž rozšířena o kategorii "Juniorů" - studentů středních škol, gymnázií a učilišť, ti ale postupují do celostátního kola na základě testu, který je zveřejňován na našich stránkách.

Naší snahou je vždy zapojit do jednotlivých soutěží co nejvíce dětí bez ohledu na to, zda jsou organizovány v kroužcích při základních organizacích, územních radách ČZS nebo v přírodovědných kroužcích při školách a stanicích mladých přírodovědců.

Cílem soutěže Mladý zahrádkář je podpořit zájem mládeže o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny. Soutěž rozvíjí znalosti a dovednosti dětí v těchto oborech a propojuje nabyté znalosti v systému základního školství s praxí. Soutěž podporuje a rozvíjí nadání mladých talentů a napomáhá s volbou jejich dalšího studijního a odborného zaměření. Klade důraz na výchovně vzdělávací práci s talentovanou mládeží. Účastníci soutěže se s úspěchem zapojují i do dalších mimoškolních aktivit, řada z nich jsou i úspěšní řešitelé například biologických olympiád.

Více se můžete o soutěži dozvědět Zde


Skončil II. Sněm Českého zahrádkářského svazu

   Ve dnech 22. až 24. listopadu se do hotelu Pramen v Praze 9 sjeli zástupci zahrádkářů ze všech okresů ČR, aby se zúčastnili Republikové rady a následně jako delegáti II. Sněmu ČZS. Na Sněmu, který se koná jednou za 5 let byl volen nový předseda na další volební období a nové představenstvo. Předsedou ČZS se stal opět Stanislav Kozlík, který Svaz úspěšně řídil i v minulém volebním období, což dokazuje i fakt, že neměl žádného protikandidáta a byl zvolen jednomyslně. Hlavním cílem nového vedení je přijetí zahrádkářského zákona, který by konečně naši činnost jasně definoval. Podporu zahrádkářskému zákonu vyslovil i premiér Andrej Babiš, který delegáty Sněmu v sobotu po oběde navštívil a přes hodinu odpovídal na četné dotazy. Projednávání zahrádkářského zákona na vládě přislíbil hned na následující pondělí 25. 11. Zákon by částečně zmírnil značnou nejistotu ve které zahrádkáři žijí. Sám se přiznal že za mlada býval zahrádkářem, když musel svému otci který byl vyhlášený šlechtitel mečíků často pomáhat na zahradě a dobře ví jaká je to pak radost, když vše dobře rostlo a kvetlo.

Informace převzata z portálu ČZS

Krátký videozáznam z vystoupení vzácných hostů jednání účastníků Sněmu je ke zhlédnutí Zde.
Další informace k tématu zahrádkářského zákonu si můžete přečíst Zde.

II. Sněm Českého zahrádkářského svazu

   Sněm Českého zahrádkářského svazu je nejvyšší orgán svazu a koná se dle Stanov ČZS platných od r. 2014 vždy jedenkrát za 5 let - na počátku nového volebního období. Delegáty sněmu volí zprostředkovaně všichni členové svazu na územních konferencích. Sněm rozhoduje o koncepčním a hlavním zaměření svazu pro následující volební období a mimo jiné volí republikovou radu, představenstvo svazu a kontrolní a rozhodčí komisi svazu. Více informací po kliknutí naleznete Zde.


Výše členského příspěvku

   Výše členského příspěvku a jeho rozdělení pro organizační složky Svazu je vždy stanovena rozhodnutím Republikové rady (dříve, před rokem 1995 rozhodnutím Ústředního výboru ČZS).
Informace o případné změně hodnoty členského příspěvku je včas zveřejněna ve Věstníku ČZS.

 

Od roku 2020 činí členský příspěvek 150 Kč za rok. Tato částka se dělí pro organizační složky následovně:

 • 50 Kč zůstává k dispozici základní organizaci v níž je člen registrován,
 • 40 Kč je určeno na činnost příslušného územního sdružení, pod které ZO spadá,
 • 37 Kč je určeno na provoz Ústředí ČZS,
 • 7 Kč je určeno do fondu rozvoje,
 • 1 Kč je určena do rizikového fondu (na hrazení nepředvídatelných událostí např. škod po povodních)
 • 15 Kč je určeno do fondu aktivity ÚS (bude rozděleno na jednotlivá ÚS dle prokázané činnosti).

Členské příspěvky nehradí členové mladší 15 let. Rozhodnutí o členství je výhradně v pravomoci ZO a  příslušného Územního sdružení. Členové mladší 15 let neobdrží členskou známku, neboť členská známka je doklad o uhrazení členského příspěvku.

Členové ve věku 15-18 let hradí členský příspěvek ve výši 20-40 Kč, o konkrétní výši rozhodne základní organizace. Takto stanovené členské příspěvky se nezahrnují do odvodů za ZO - jsou plně určeny k využití v základní organizací, neposkytují se za ně ani členské známky, uhrazení příspěvku ZO pouze vyznačí do členské legitimace.
 
Členské příspěvky právnických osob
Na právnické osoby se uvedená výše členského příspěvku řadových členů nevztahuje. Členský příspěvek je pro právnické osoby stanoven individuálně na základě dohody.
Více informací po kliknutí naleznete Zde.


Zahrádkářský zákon bude?

   Že jsme jedna z posledních zemí v Evropě, která nemá zahrádkaření zakotveno v zákonech, ví už nyní i pan premiér Andrej Babiš, který při své návštěvě zahrádkářské výstavy v Častolovicích opakovaně přislíbil plnou podporu tomuto zákonu. To že náš zákon provázela smůla, kdy byl nejprve zcela odmítnut, v druhé verzi nepodepsán prezidentem Klausem, vědí díky Zpravodaji snad všichni aktivní zahrádkáři. Nyní se Ústředí s týmem právníků vybavilo znalostmi z minulých nezdarů a připravilo zákon, který by konečně díky podpoře ANO mohl postavit zahrádkaření na úroveň obdobnou jako v Rakousku, Německu, Polsku, Slovensku a další většině Evropských států. Více informací po kliknutí naleznete Zde.

Zpravodaj SNĚM/2019

Mimořádné vydání Zpravodaje určené pro účastníky Sněmu ČZS v roce 2019.

Obsah tohoto Zpravodaje bude součástí Zpravodaje 2019/2 které bude vydáno po Sněmu.

 

Zpráva o činnosti ČZS za uplynulé volební období

Zpráva kontrolní komise Svazu za uplynulé volební období
K činnosti právní komise ČZS v období 2015-2019
Výsledky činnosti Rozhodčí komise za uplynulé volební období 2014-2019
Zpráva komise pro odbornou činnost Českého zahrádkářského svazu
Zpráva o činnosti komise pro práci s dětmi a mládeží za období 2015-2019
Zpráva HFK o hospodaření za období 2015-2019
Návrh hlavních programových cílů ČZS pro období let 2019–2024

Přílohy
Stanovy ke schválení na Sněmu
Jednací a volební řád ČZS

 

Vyšel 11. 11. 2019

Zpravodaj snem 2019 .PDF ke stažení

Přílohy ke stažení

Stanovy pro snem 2019 .PDF

Jednací a volební řád pro snem 2019 .PDF


Atlasy chorob a škůdců

   ČZS nabízí obrazové atlasy abiotických poruch, chorob a škůdců, doplněné o povolené přípravky na webových stránkách. Atlasy obsahují téměř 3 000 fotografií, více než 700 nejdůležitějších poruch, chorob a škůdců zahradních rostlin.

 Jednotlivé atlasy jsou pravidelně aktualizovány, proto při opakovaném použití doporučujeme zkontrolovat, zda již nabyla zveřejněna nová verze a to zvláště s ohledem na nově registrované přípravky. Uvedené atlasy lze získat i na CD. Více informací po kliknutí naleznete Zde.


Sledujte s námi Zahrádkářské tipy na Českém rozhlasu

 

   Vždy v pátek v 10:10 se na Českém rozhlasu Region - Praha a střední Čechy dozvíte aktuální rady co máte dělat v danou dobu na zahrádce a na co nezapomenout. Do poradny přispívá Ivan Dvořák z Ústředí ČZS. Na Zahrádkářské tipy se v textové podobě můžete podívat také na stránky ČR, kde najdete i minulé příspěvky. Více informací po kliknutí naleznete Zde.

Celkem:
Dnes:
On line:
50015
178
10
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Mladá Boleslav,  č.ús: 107
Pavel SEDLÁČEK, Obruby 82, 294 03 Obruby, IČO: 00433241, tel. 733 216 942, mail: zahradkari.mb@centrum.cz
Vedené ve Veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze 3 pod spisovou značkou: L 43689