ÚS ČZS konference 16.6.2014 a zápisy z představenstva.

zápisy z ÚS ČZS 

ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

OSTRAVA

702 00 OSTRAVA 1, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 10 tel: 596 248 266

 

 

Zápis z volební konference konané dne 16. 6. 2014

 

1.  Předseda ÚS Zdeněk Novotný zahájil konferenci a přivítal hosty.

2.  Volba pracovních komisí: mandátová – PhDr. Jaromír Matýsek

                                                                   Zdislava Šotková

                                                            Mgr. Milena Trnková

                                            volební  -          Pavel Ráček

                                                                   Ludmila Müllerová

                                                                   Gabriela Čejková

                                          návrhová -           Ľubomír Fortuník

                                                                   Jaromír Planka

                                                                   Josef Janoš

3.  Předseda ÚS Zdeněk Novotný, přednesl zprávu o činnosti za roky 2009 – 2014.

4.  Fortuník Ľubomír přečetl usnesení z konference, konané v roce 2013. Neseznámil delegáty s plněním tohoto usnesení.

5.  Zpráva o hospodaření za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 byl delegátům předložen v písemné formě s ostatními materiály.

6.  Zpráva kontrolní komise o výsledku hospodaření ÚS ČZS Ostrava za období roku 2013 byl delegátům předložen v písemné formě s ostatními materiály.

7.  Jako hosté vystoupili: členové zastupitelstva - Bc. Aleš Boháč a Ing. Jiří Hrabina, kteří přislíbili zahrádkářům pomoc při odkupu pozemku.

8.  Jako host vystoupil:  Ing. Josef Valenta -  předseda revizní komise Republikové rady. Zdůraznil a vysvětlil důležitost volby členů do Územní rady.

9.  Zpráva mandátové komise:  přítomn   37 delegátů + 20 hostů

  celkem:  57 přítomných

Územní konference je usnášení schopná.

Za mandátovou komisi:

PhDr. Jaromír Matýsek, Zdislava Šotková, Mgr. Milena Trnková.

Volba členů Územní rady, Územního sdružení, kontrolní komise,

předsedy ÚS a tajemníka ÚS, bude provedena aklamací.

 

Hlasování: Pro - 37, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

 

10.  Volba členů Územní rady.

 Zdeněk Novotný vysvětlil delegátům, že od 1. 1. 2014 kdy platí nový Občanský zákoník, musí mít Územní rada minimálně 22 členů. Př. Pavel Ráček navrhnul, aby se členy ÚR stali všichni přítomní delegáti. Jejich povinností bude dohlížet na práci Územního sdružení a scházet se minimálně jednou v roce. Pan Ivan Kauzlarič a někteří další delegáti se ohradili proti špatné informovanosti ze strany ÚS, co se týká samotných voleb do ÚR, s čímž nelze souhlasit, protože všichni předsedové ZO dostali Věstník č.3/2013 ve kterém je celé znění stanov a volebního řádu. Po delší diskusi k tématu a vysvětlování proběhla volba členů ÚR tak, že každý delegát vyslovil nahlas souhlas, nebo nesouhlas s členstvím v ÚR. Z 37 delegátů vyslovili nesouhlas 2 delegáti.

  ÚR ČZS OSTRAVA se skládá z 35 členů, kteří budou zasedat minimálně jednou v roce.

 

11.  Volba členů kontrolní komise. Předseda – Jan Kuboschek

                                                              František Franko

                                                              Leondhard Hudeček

Hlasování: Pro - 37, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

12.  Volba členů ÚS:

Předseda:   Zdeněk Novotný

Hlasování: Pro - 37, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

 

Tajemník:   Jarmila Řezníčková

Hlasování: Pro - 37, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

 

1 místopředseda:    Vilém Hofbrucker

2 místopředseda:    Pavel Ráček 

Hospodář:    Marie Zýskalová

Předseda komise mládeže:  Zdislava Šotková

Hlasování: Pro - 37, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

Člen:  Ľubomír Fortuník

Hlasování: Pro - 33, proti - 0, zdržel se - 4. Návrh byl přijat

 

   

13.   Volba delegátů na Sněm ČZS:  Zdeněk Novotný

                                                  Pavel Ráček

Hlasování: Pro - 37, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

 

 

 

V Ostravě dne: 25. 06. 2014 

Zapsala:    Jarmila Řezníčková

     Tajemník ÚS ČZS OSTRAVA

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

OSTRAVA

702 00 OSTRAVA 1, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 10 tel: 596 248 266

 

Zápis č. 1/2015

z řádného jednání konaného dne 26. 1. 2015

 

ÚS jednalo ve složení: Novotný Zdeněk, Řezníčková Jarmila, Ráček Pavel, Zýskalová Marie, Fortuník Lubomír.

Omluveni: - Hofbrucker Vilém, Šotková Zdislava.

Hosté: : - Kuboschek Jan – předseda kontrolní komise.

PROGRAM:  1. Schválení plánu práce na rok 2015.

                 2. Organizační – Setkání zahrádkářů v květech.

                 3. Došlá pošta a organizační.

1.

Schválení předloženého plánu práce na rok 2015.

Členové předsednictva Územního sdružení se rozhodli, na návrh př. Kuboschka, že řádné schůze budou probíhat vždy jednu středu v měsíci v 15:00, a to podle plánu práce. Důvodem je, aby tyto schůze probíhaly mimo úřední den, který byl změněn ze středy na pondělí.

Plán práce byl prodiskutován a schválen.

2.

Setkání zahrádkářů v květech.

 Ceny do tomboly nakoupí Marie Zýskalová a Jarmila Řezníčková.

Občerstvení – chlebíčky a jednohubky zajistí př. Novotný.

Obsluha v baru: Pavel Ráček

Šatna: Jarmila Řezníčková a Zdislava Šotková.

 3.

Dostali jsme pozvánku na členskou schůzi ZO Muglinov, která se koná dne

27. 1. 2015 v 16:00 v kulturním domě v Muglinově.

Členské schůze se za ÚS ČZS zúčastní př. Jan Kuboschek.

 

Kuboschek Jan:

- Ze zápisů není zřejmé, jak jsou plněny úkoly. Opakují se v každém zápise, ale nejsou plněny. Např. př. Ráček navrhoval svolat ÚR na listopad, což se nestalo a podle stanov se musí ÚR scházet minimálně 1x v  roce. Několikrát se v zápisech opakuje: Udělat inventarizaci majetku do 3. 12. 2014. Změnit podpisové právo v bance. Podat podnět Finančnímu úřadu na kontrolu účetnictví ZO ČZS Bláhová.

- Revize účetnictví by měla být prováděna 1x za půl roku. V letošním roce bude provedena 4. 3. 2015.

- V předsednictvu ÚS je Vás málo, bude třeba rozšířit předsednictvo minimálně o 2 členy a v předsednictvu by měla být zástupkyně svazu žen.

- Navrhuji dělat schůze předsednictva v jiný den než je den úřední.

Jarmila Řezníčková:

- Dne 6. 1. 2015 jsme se zúčastnili s př. Hofbruckerem schůze ZO Bláhová, na kterou nás pozvala nová předsedkyně paní Mgr. Pavla Rygelová. Bývalý předseda Dr. Petr Bureš předložil členům hospodaření, které předal nově zvolenému výboru.

- Podpisové právo v bance bylo změněno dne 12. 11. 2014

- Podnět Finančnímu úřadu na kontrolu účetnictví ZO ČZS Bláhová byl podán

dne 20. 11. 2014.

 

Úkoly:

1.)  Udělat inventarizaci majetku, do konce března.

      Inventarizaci majetku provede, př. Novotný, př. Ráček a př. Hofbrucker.

2.)  Poslat pozvánku členům kontrolní komise.

3.)  Svolat jednání ÚR  na 18. 5. 2015 v 16:00 hod.


Příští řádná schůze ÚS, se koná dne 18. 2. 2015 v 15:00 hodin,

v zasedací místnosti ÚS na nám. Svatopluka Čecha č. 10.

V Ostravě dne: 28. 01. 2015

Zapsala:     tajemnice ÚS: Jarmila Řezníčková       

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

OSTRAVA

702 00 OSTRAVA 1, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 10 tel: 596 248 266

 

Zápis č. 2/2015

z mimořádného jednání konaného dne 18. 2.2015

 ÚS jednalo ve složení: Novotný Zdeněk, Řezníčková Jarmila, Hofbrucker Vilém, Zýskalová Marie.

Omluveni: - Šotková Zdislava, Ráček Pavel, Fortuník Lubomír.

Hosté: : - Kuboschek Jan – předseda kontrolní komise.

PROGRAM:  1. Došlá pošta a organizační.

                 2. Vyhodnocení plesu.

                 3. Úkoly

Došlá pošta a organizační:

Zdeněk Novotný:

- Došly 2 pozvánky na členskou schůzi.

Členská schůze ZO ČZS Garáže, která se koná v sobotu 7. 3. 2015 ve 14:00 v restauraci Šatlava Ostrava – Poruba.

Na žádost předsedy bez účasti zástupce předsednictva ÚS.

Členská schůze ZO ČZS Petřkovice, která se koná v sobotu 7. 3. 2015 v 15:00 v Kulturním domě Petřkovice.

Členské schůze se zúčastní př. Vilém Hofbrucker a jako host se zúčastní př. Zdeněk Novotný.

- Setkáni zahrádkářů v květech, v roce 2016 se uskuteční 6. 2. 2016.

 

Vyhodnocení plesu:

Prodalo se 179 vstupenek, př. Marie Zýskalová předložila předběžnou kalkulaci plesu, konečný stav bude k dispozici až po dodání všech dokladů (faktura za sál atd.)

Vilém Hofbrucker:

Připomínky k plesu: Nebyl označen druh koláčů, je třeba upozornit výrobce, aby popsal krabice. Bylo by dobré pro příští rok změnit hudbu i za cenu, že bude dražší. Je třeba udělat maximum pro to, aby se zvýšil výtěžek z baru. Letošní výtěžek byl mizerný.

Kuboschek Jan:

- Členská schůze ZO ČZS Muglinov, které jsem se zúčastnil, neměla velkou účast, ale byla připravena dobře.

 

Úkoly:

1) Pozvánky pro členy kontrolní komise byly rozeslány. Kontrola účetnictví se uskuteční 4. 3. 2015 v 16:00 v kanceláři ÚS ČZS.

2) Pozvánky pro členy ÚR na jednání 18. 5. 2015 rozeslat do 15. 4. 2015

3) Požádat Republikovou radu o heslo k vytvoření nových webových stránek ÚS a stránky založit. Úkol provede př. Jarmila Řezníčková.

 

 

Příští schůze ÚS, se koná dne 18. 03. 2015 v 15:00 hodin,

v zasedací místnosti ÚS na nám. Svatopluka Čecha č. 10.

V Ostravě dne: 26. 02. 2015

Zapsala:     tajemnice ÚS  Jarmila Řezníčková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

OSTRAVA

702 00 OSTRAVA 1, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 10 tel: 596 248 266

 

Zápis č. 3/2015

z řádného jednání konaného dne 18. 3.2015

 

ÚS jednalo ve složení: Řezníčková Jarmila, Šotková Zdislava, Hofbrucker Vilém, Ráček Pavel, Fortuník Lubomír, Zýskalová Marie.

Omluveni: - Novotný Zdeněk,

Hosté: : - Kuboschek Jan – předseda kontrolní komise.

PROGRAM:  1. Kontrola zápisu z minulého zasedání

                  2. Předložení rozpočtu ÚS ČZS Ostrava na rok 2015 a předložení  hospodaření za rok 2014

                  3. Organizační a různé.

                  4. Úkoly

1.

Jarmila Řezníčková:

- Webové stránky máme založené. Jsou na nich všechny aktuální informace, včetně provozní doby kanceláře.

- Kontrola účetnictví se uskutečnila 4. 3. 2015, jak bylo dohodnuto.

 2.

-  př. Zýskalová předložila podrobné hospodaření za rok 2014. Rozpočet na rok 2015 a jeho schválení bude předloženo na jednání 27. 4. 2015 až bude přítomen také předseda. Podrobně rozepsané hospodaření dostali členové předsednictva v písemné formě.

Kuboschek Jan:

- Kontrola účetnictví roku 2014 proběhla dne 4. 3. 2015, jak bylo dohodnuto, kontrolní komise neshledala žádné pochybení. Zpráva z kontroly bude písemně vypracovaná do příštího jednání ÚS 27. 4. 2015

 3.

 Došlá pošta a organizační:

- Vzhledem k tomu, že předseda s tajemnicí jsou zaměstnaní, nemůže předsednictvo ÚS s časových důvodů jednat ve středu, jak je v plánu práce uvedeno. Po souhlasu všech členů předsednictva budou jednání probíhat vždy 3 nebo 4 pondělí v měsíci. Plán práce bude změněn a na webových stránkách budou uvedeny pondělky, kdy bude kancelář otevřena jen do 17:00 hodin.

Hlasování: Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

Šotková Zdislava:

- Datum vědomostní soutěže, která proběhne na školním statku, je 4. 5. 2015. Soutěže se chce zúčastnit také gymnázium. Otázky pro soutěž jsou zpracované.

- 3. 6. 2015 je pro děti zajištěna odborná exkurze v Kroměříži.

 

Členské schůze základních organizací:

ZO ČZS Hošťálkovice konané dne 8. 3. 2015 v 16:00 hod.

ZO ČZS Poruba – Ves konané dne 7. 3. 2015 v 15:00 hod.

ZO ČZS Heřmanice konané dne 3. 3. 2015 v 16:30 hod.

Zúčastnil se př. Pavel Ráček

 

ZO ČZS Petřkovice konané dne 7. 3. 2015 v 15:00 hod.

Zúčastnil se př. Vilém Hofbrucker

ZO ČZS Bartovice konané dne 24. 3. 2015 v 16:00 hod.

Zúčastní se př. Vilém Hofbrucker

ZO ČZS Radvanice konané dne 21. 3. 2015 v 15:00 hod.

Zúčastní se př. Jan Kuboschek

  

ÚS  projednal

Ø  a schválilo proplacení toneru do tiskárny ve výši 549,- Kč př. Marii Zýskalové. 

Hlasování: Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

Ø  a schválilo poskytnout ZO ČZS Michálkovice vratnou půjčku ve výši 1 000,- Kč na zakoupení kolku. Hotovost bude, po podepsání dohody, vyplacena předsedovi ZO ČZS Michálkovice Boleslavu Bombionkovi.

Hlasování: Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

Ø  a schválilo finanční odměnu za vypracování soutěžních otázek ve výši

2000,- Kč.

 Hlasování: Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

 

4.

Úkoly:

1) Pavel Ráček dodá delegační lístky z členských schůzí, kterých se zúčastnil.

 2) Pavel Ráček přednese na 1. zasedání RR ČZS dne 21. 3. 2015 požadavek na vytvoření zásad hospodaření.

3) Pozvat na jednání ÚR ČZS př. Hudečka Leonharda a př. Žabkovou Jiřinu.

Za splnění úkolu zodpovídá Jarmila Řezníčková

4) 10. 4. – 11. 4. 2015 se uskuteční školení na provoz moštáren.

Školení se zúčastní Pavel Ráček.

 

Příští schůze ÚS, se koná dne 27. 04. 2015 v 17:00 hodin,

v zasedací místnosti ÚS na nám. Svatopluka Čecha č. 10.

V Ostravě dne: 26. 03. 2015

Zapsala:     tajemnice ÚS Jarmila Řezníčková------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

OSTRAVA

702 00 OSTRAVA 1, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 10 tel: 596 248 266

 

Zápis č. 4/2015

z řádného jednání konaného dne 27. 4. 2015

 

ÚS jednalo ve složení: -  Novotný Zdeněk,Řezníčková Jarmila, Šotková Zdislava, Hofbrucker Vilém, Fortuník Lubomír, Zýskalová Marie.

Omluveni: - Ráček Pavel

 

 

PROGRAM:  1. Kontrola zápisu z minulého zasedání

                 2. Informace ze zasedání RR ČZS

                 3. Příprava na zasedání ÚS a ÚR v květnu 2015, připravit doplnění nových členů Územního                           sdružení ČZS Ostrava

                 4. Organizační a různé

1.)

Plnění úkolů:

1. + 2. - Úkoly 1 a 2 ze zápisu č.3/2015  nejsou splněny z důvodu nepřítomnosti  př. Ráčka.

3. -  Na jednání ÚR ČZS byli písemně pozváni př. Hudeček Leonhard a př. Žabková  Jiřina.

4. - 10. 4. – 11. 4. 2015 se uskutečnilo školení na provoz moštáren, kterého se  zúčastnil př. Ráček.

 2.)

Informace s jednání RR ČZS nemáme, protože př. Ráček, který se jednání účastnil, není přítomen.

3.)

Přesný plán programu pro zasedání ÚR ČZS bude dohodnut v kanceláři ÚS dne 4. 5. 2015. Pozvánky pro členy ÚR ČZS byly odeslané.

 4.)

 Došlá pošta a organizační:

Novotný Zdeněk:

- Dne 21. 4. 2015 jsme se zúčastnili v Olomouci konzultace na téma „ Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku“. Podrobný závazný výklad, včetně formulářů ke stažení čestného prohlášení a vzor souhlasu s umístěním spolku, je uveden na stránkách Českého zahrádkářského svazu.

- Oslovila nás nová předsedkyně př. Hálová ZO Bartovice s několika dotazy na podmínky registrace pobočného spolku do spolkového rejstříku. Na dotazy ji emailem odpověděla př. Řezníčková.

- Členky ČSŽ nás žádají o příspěvek na činnost.

- Vzhledem k tomu, že ženy dostaly proplacen veškerý materiál a za výzdobu na ples dostaly zaplaceno stejně jako ostatní, kteří se na přípravě podíleli, předsednictvo nesouhlasí.

Šotková Zdislava:

- Datum vědomostní soutěže, která dne 6. 5. 2015 proběhne na školním statku, začíná v 9:00 hodin, vzorky zajišťuje př. Ph. Dr. Matýsek, semínka př. Šotková.

- 3. 6. 2015 je pro děti zajištěna odborná exkurze v Kroměříži. Je třeba poslat objednávku.

Soutěž Mladý zahrádkář 2015 - XXVIII. ročník

Národní kolo se uskuteční v Rakovníku ve dnech 12. až 14. června.

Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách ČZS www.zahradkari.cz

Hofbrucker Vilém:

- V Poděbradech se ve dnech 24. 7. – 26. 7. 2015 uskuteční školení o drobném ovoci.

ÚS  projednal

Ø  a schválilo objednat 5 ks DVD Jaroslav Matejsek -  „Úspěšné roubování“ 

Hlasování: Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

 

Úkoly:

1) Na jednání ÚR ČZS dne 18. 5. 2015 zajistí chlebíčky př. Řezníčková, vaření kávy zajistí př. Hofbrucker. Podrobná příprava programu jednání se dohodne dne 4. 5. 2015.

2) Dne 30. 4. 20156 se uskuteční na Černé louce jednání Krajské koordinační rady. Jednání se zúčastní př. Hofbrucker.

3) Udělat seznam vyplacených peněz na činnost žen, odměn za pomoc při akcích a proplacených nákladů na materiál. Seznam zpracuje př. Zýskalová.

4) Pavel Ráček vrátí do konce května na ÚS ČZS zapůjčený notebook.

Příští schůze ÚS, se koná dne 25. 05. 2015 v 17:00 hodin,

v zasedací místnosti ÚS na nám. Svatopluka Čecha č. 10.

V Ostravě dne: 05. 05. 2015 

Zapsala:     tajemnice ÚS Jarmila Řezníčková


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

OSTRAVA

702 00 OSTRAVA 1, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 10 tel: 596 248 266


Zápis č. 5/2015

z řádného jednání konaného dne 25. 5. 2015

ÚS jednalo ve složení: -  Novotný Zdeněk, Řezníčková Jarmila, Šotková Zdislava, Hofbrucker Vilém, Fortuník Lubomír, Ráček Pavel, Zýskalová Marie.

Omluveni: Zdeněk Špak, Ing. Jarmila Mrázková

Hosté: :   Kuboschek Jan – předseda kontrolní komise.


PROGRAM:  1. Kontrola zápisu z minulého zasedání

  2. Organizační zajištění krajské výstavy „Život na zahradě“

  3. Organizační a různé

 Plnění úkolů:

1.)Na jednání ÚR ČZS dne 18. 5. 2015 bylo zajištěno občerstvení a schválený program jednání ÚR ČZS.

2.) Jednání Krajské koordinační rady bylo přesunuto z 30. 4. 2015 na 14. 5. 2015 Jednání se zúčastnil př. Hofbrucker.

př. Hofbrucker přečetl zápis z jednání Krajské koordinační rady.

- Výstava „Život na zahradě“ se uskuteční ve dnech 25. 9. – 27. 9. 2015

25. 9. 2015    od 10:00 -  18:00

26. 9. 2015    od 10:00 -  18:00

27. 9. 2015    od 10:00 -  16:00

Vstupné:  dospělí  80,- Kč

    důchodci  60,- Kč

    školy  20,- Kč/dítě


Poradenskou službu zajistí každé ÚS samostatně.

Dotace RR ČZS bude 68 000,- Kč

Dotace od Krajského úřadu bude 60 000,- Kč

Pro soutěž dětí může přihlásit každé ÚS ČZS 6 dětí. 

3.) př. Zýskalová předložila vyčíslení finančních nákladů ÚS na činnost žen od roku 2010.

 4.) př. Ráček vrátil zapůjčený notebook na ÚS ČZS.


Došlá pošta a organizační:

Novotný Zdeněk:

- V dopise žádá př. Bedřich Farana náměstka primátora o pozemky, které by bylo možno pronajmout za přijatelnější cenu. Musíme žádat, aby pozemky byly pronajaty za cenu pachtovného, která je nižší než běžný pronájem.

- Dopis od JUDr. Ladislava Labuty CSc, týkající se ZO ČZS Vratimov, bude přeposlán panu Kolkovi pod kterého ZO patří.

- ZO ČZS Družba Ostrava Pustkovec má řádně vystavené rozhodnutí o výstavbě zahrádkářského domu. V katastru nemovitostí je špatně zapsaný název (v názvu chybí Družba). Na katastrální úřad se musí zajít a žádat opravu názvu, aby bylo možno jednat s majiteli pozemku, manžely Hoňkovými.


Šotková Zdislava:

- 3. 6. 2015 je pro děti zajištěna odborná exkurze v Kroměříži.

Program: Květná zahrada, muzeum Karla Kryla, zámecká zahrada a osobní volno.


Soutěž Mladý zahrádkář 2015 - XXVIII. ročník

Národní kolo se uskuteční v Rakovníku ve dnech 12. až 14. června.

Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách ČZS www.zahradkari.cz

Vzhledem k okolnostem se soutěže nezúčastníme.


Kuboschek Jan:

- Do dnešního dne není vyhotovený inventární seznam.

- Kontrolní komisi sice nepřísluší, aby kritizovala práci předsednictva ÚS, ale přesto chci říci, že 1. jednání ÚR byla ostuda a Usnesení bylo nepřipravené.


ÚS  projednalo


  • a schválilo př. Pavlu Ráčkovi jednorázový příspěvek za práci pro ÚS ČZS Ostrava ve výši 100,- Kč měsíčně + částku za parkovné.

     Hlasování: Pro – 7,  proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

Úkoly:

1) Objednat 5 ks DVD Jaroslav Matejsek -  „Úspěšné roubování“

Objednání zajistí Zdeněk Novotný.

2) Poslat objednávku na záštitu pro výstavu na Černé louce.

3) Poslat žádost o bannery a upomínkové předměty.

Splnění úkol 2 a 3 zajistí Zdeněk Novotný.

4) Požádat př. Hálovou o výpomoc s aranžmá k výstavě.


Příští schůze ÚS, se koná dne 29. 06. 2015 v 17:00 hodin,

v zasedací místnosti ÚS na nám. Svatopluka Čecha č. 10.

V Ostravě dne: 08. 06. 2015

Zapsala:     tajemnice ÚS Jarmila Řezníčková


   ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

OSTRAVA

702 00 OSTRAVA 1, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 10 tel: 596 248 266

 

Zápis č. 6/2015

z řádného jednání konaného dne 29. 6. 2015

 

ÚS jednalo ve složení: -  Novotný Zdeněk, Řezníčková Jarmila, Šotková Zdislava, Hofbrucker Vilém, Fortuník Lubomír, Ráček Pavel, Zýskalová Marie, Zdeněk Špak, Ing. Jarmila Mrázková.

Hosté: :   Kuboschek Jan – předseda kontrolní komise.

PROGRAM:  1. Kontrola zápisu z minulého zasedání

2. Organizační zajištění krajské výstavy „Život na zahradě“

3. Organizační a různé

 Plnění úkolů:

1.) 5 ks DVD Jaroslav Matejsek -  „Úspěšné roubování“, bylo objednáno.

2.) Žádost o bannery a upomínkové předměty je napsaná a bude doručena na magistrát.

3.) Inventární seznam je vyhotovený.

 

ÚS  projednal

Ø  a schválilo př. Zdislavě Šotkové proplatit náklady na zajištění vědomostní soutěže a odborné exkurze v Kroměříži, ve výši 585,- Kč.

 Hlasování: Pro – 9,  proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

Ø  a schválilo př. PhDr. Jaromíru Matýskovi proplatit náklady na zajištění vědomostní soutěže a odborné exkurze v Kroměříži, ve výši 572,- Kč.

 Hlasování: Pro – 9,  proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

Ø  a schválilo konání předsednictva dne 27.7.2015 v 17:00 hod. v zasedací místnosti ÚS ČZS na nám. Svatopluka Čecha č.10.

 Hlasování: Pro – 9,  proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

 

Došlá pošta a organizační:

 

Novotný Zdeněk:

- Je připravena žádost na magistrát ohledně výstavy. Je to žádost na zapůjčení  banneru výstava „Život na zahradě“ 3 vykřičníky a 1 kus banneru - záštita náměstka primátora. V dopise také žádáme o věcné odměny pro soutěžící děti v mezinárodní soutěži „Mladý zahrádkář“.

Hofbrucker Vilém:

- Co se týká výstavy, tak Karviná neposlala plánek rozvržení výstavní plochy. Je třeba oslovit aranžéra, který je schopen navrhnout celý koncept naši části výstavy.

 Šotková Zdislava:

- 3. 6. 2015 jsme byli na odborná exkurze v Kroměříži.

Exkurze se vydařila, navštívili jsme Květnou a Zámeckou zahradu, také Muzeum Karla Kryla, které se dětem velice líbilo. Byla vznesena výtka na zbytečně dlouhou cestu po okresních silnicích.

Soutěž Mladý zahrádkář 2015 - XXVIII. ročník

Národního kola, které se uskutečnilo v Rakovníku ve dnech 12. až 14. června se od nás zúčastnila jedna soutěžící.

 

Ráček Pavel:

- Měli bychom tlačit na předsednictvo Republikové rady, aby začalo centrálně vyjednávat o dotačních titulech pro zahrádkáře.

 

 

Úkoly:

1) Oslovit skalničkáře, kaktusáře, citrusáře a Základní organizace aby svými výpěstky obohatili výstavu.

 

2) Poslat objednávku na záštitu pro výstavu na Černé louce.

 

3) Poslat žádost o bannery a upomínkové předměty.

Splnění úkol 2 a 3 zajistí Zdeněk Novotný.

 

4) Na doporučení př. Hálové oslovit př. Bártovou a požádat ji o výpomoc s aranžmá  výstavy.

 

 

Příští schůze ÚS, se koná dne 27. 07. 2015 v 17:00 hodin,

v zasedací místnosti ÚS na nám. Svatopluka Čecha č. 10.

V Ostravě dne: 10. 07. 2015 

Zapsala:    tajemnice ÚS Jarmila Řezníčková               


   ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

OSTRAVA

702 00 OSTRAVA 1, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 10 tel: 596 248 266

 

Zápis č. 7/2015

z řádného jednání konaného dne 27. 7. 2015

 

ÚS jednalo ve složení: -  Novotný Zdeněk, Řezníčková Jarmila, Hofbrucker Vilém, Fortuník Lubomír, Ráček Pavel, Zýskalová Marie, Ing. Jarmila Mrázková.

Omluveni: Zdeněk Špak, Šotková Zdislava.

Hosté: :   Kuboschek Jan – předseda kontrolní komise.

    Žabková Jiřina – členka kontrolní komise.

PROGRAM:  1. Kontrola zápisu z minulého zasedání

2. Projednání a schválení návrhu na čerpání dotací z MEZ

  v roce 2016.

3. Organizační a různé

 Plnění úkolů:

1) Základní organizace, skalničkáři, kaktusáři, citrusáři byli osloveni, aby svými výpěstky obohatili výstavu“Život na zahradě“. Účast přislíbila ZO Radvanice, ZO Krásné Pole, ZO Zábřeh, ZO Petřkovice a ZO Hošťálkovice, která bude mít expozici a prodej koláčů.

 

2) Statutární město Ostrava nám schválilo za záštitu pro výstavu jen 20 000,- Kč. Je to o 10 000,- Kč méně než v roce 2014.

 

3) Žádost o bannery a upomínkové předměty byla předána.

 

4) Na doporučení př. Hálové jsme oslovili př. Bártovou a požádali ji o výpomoc s aranžmá  výstavy. Sdělila nám, že si na tak velké aranžmá netroufá, proto jsme oslovili aranžérky Františku Bestovou a Oldřišku Grygarovou, které nám výpomoc přislíbily.

 

ÚS  projednal

Ø  a schválilo návrh na čerpání dotací z MEZ v roce 2016 ve výši 23 000,- Kč

6 000,- Kč – plenární zasedání a školení funkcionářů

4 000,- Kč – Uzemní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“

5 000,- Kč – periodika a Informátor

8 000,- Kč – místní a regionální výstavy

Hlasování: Pro – 7,  proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

 

Ø  a schválilo přijmout nabídku fa. National Pen na zakoupení 50 ks propisek s potiskem pro reklamní účely ÚS ČZS Ostrava

  Hlasování: Pro – 7,  proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

 

Ø  a schválilo proplacení 1000,- Kč za smuteční kytici pro zesnulou Zdenku Fitlovou.  Hlasování: Pro – 7,  proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

 

Došlá pošta a organizační:

Novotný Zdeněk:

- Byla oslovena firma, která bude na výstavě prodávat koláče. Musíme ji vymezit prostor k prodeji.

- Pan Hrtoň, z ZO Bláhová nám poslal email, v kterém píše, že žádal, abychom podali trestní oznámení na bývalého předsedu ZO Bláhová pana Bureše za špatné hospodaření se svěřenými finančními prostředky a v této souvislosti podali podnět také finančnímu úřadu na provedení kontroly účetnictví. O toto žádal už v loňském roce a z jeho pohledu jsme pro věc nic neudělali.

- Služební pozemek 261/13 v katastrální území Michálkovice získala ZO Michálkovice na základě koupě od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za podpory účelového příspěvku Magistrátu města Ostravy. Na tuto nemovitost žádá pan Vozňák, který má přes tuto komunikaci přístup do své nemovitosti, zřízení věcného břemene, aby mohl po komunikaci jezdit jakýmkoliv prostředkem. ZO Michálkovice s tím nesouhlasí a je vázána Magistrátem města Ostravy, že tam nebudou jezdit nákladní auta, parní válec a podobné dopravní prostředky. Cesta může být využita jen pro osobní automobily a motorky.

 

 

Ráček Pavel:

- Panu Vozňákovi pošleme návrh, který nám poslal svazový právník, to znamená, že cestu může používat pouze pro jeho osobní přepravu, dovoz materiálu případně návštěvy, nikoliv vozidla pro podnikání, s tím, že zaplatí jednorázový poplatek za vyřízení věcného břemene a bude se nadále podílet na údržbě komunikace.

 

Hofbrucker Vilém:

- Co se týká výstavy, tak budeme mít stejný prostor jako v předloňském plánu. Poslední schůzka ohledně výstavy na Černé louce proběhne 18. 8. 2015

Úkoly:

1) Zakoupit 45 ks tašek pro děti, které se zúčastní mezinárodní soutěže „Mladý zahrádkář“ na výstavě „Život na zahradě“.

Zakoupení zajistí Jarmila Řezníčková.

 

2) Do 10. 8. 2015 napsat dopis na Finanční úřad a také napsat odpověď panu Hrtoňovi.

Splnění úkolu zajistí Zdeněk Novotný.

 

3) Svolat schůzku s aranžérkami na 3. 8. 2015.

Splnění úkolu zajistí Zdeněk Novotný.

 

Příští schůze ÚS, se koná dne 14. 09. 2015 v 17:00 hodin,

v zasedací místnosti ÚS na nám. Svatopluka Čecha č. 10.

V Ostravě dne: 10. 08. 2015 

Zapsala:    tajemnice ÚS Jarmila Řezníčková   


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

OSTRAVA

702 00 OSTRAVA 1, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 10 tel: 596 248 266

 

Zápis č. 10/2015

z řádného jednání konaného dne 23. 11. 2015

 

ÚS jednalo ve složení: Novotný Zdeněk, Řezníčková Jarmila, Hofbrucker Vilém, Fortuník Lubomír, Zýskalová Marie, Ráček Pavel, Zdeněk Špak, Ing. Jarmila Mrázková.

Omluveni: - Šotková Zdislava.

Hosté: : - Kuboschek Jan – předseda kontrolní komise.

  PROGRAM:  1. Kontrola zápisu z minulého zasedání.

  2. Příprava akce „Setkání zahrádkářů v květech“

  3. 16,00 hod. Revize účtů.

4. Organizační a různé

1.)  Všechny úkoly z 19. 10. 2015 byly splněny.

2.)  Novotný Zdeněk: Hudba na ples je zajištěna. Pavel Ráček doloží do konce roku seznam skladeb.

3.)  Revize účtu proběhla 16. 11. 2015 a kontrolní orgán nenalezl žádné pochybení.

4.) 

Zdeněk Novotný:

- V prostorách ÚS proběhlo jednání s panem Hrtoněm ve věci hospodaření ZO ČZS Bláhová, ke kterému měl výhrady. Za ZO se jednání zúčastnil také místopředseda ZO ČZS Bláhová. Ve středu 25. 11. 2015 se zúčastním jednání v Praze ve věci ZO ČZS Odra. Jde o vyloučení člena, který je přesvědčen, že je vyloučený neprávem. 

Ráček Pavel:

- Podal informace z jednání RR.

- Uvažuje se o výměně členských průkazů za plastové.

- Rezignoval sněmem zvolený tajemník, který byl nahrazen členem představenstva, a na uvolněné místo byla zvolena paní Urbanová z Karviné.

- Co se týká ocenění členů, tak ty zůstaly zachované a snížily se finanční odměny.

- Projednával se návrh na úpravu stanov a byl schválený rozpočet, který byl předložen ve zkrácené podobě. Vše by mělo být uvedeno ve zpravodaji.

 

Kuboschek Jan:

- Byla provedena revize účtu, při které nebylo shledáno žádné pochybení. O revizi je vypracovaná zpráva, která je uložena u předsedy ÚS ČZS Ostrava. Revizní komise hodnotí práci ÚS kladně.

- Členové kontrolního orgánu navrhují předsednictvu, aby se v rámci úspor nevyplácel př. Ráčkovi měsíčně paušální poplatek na telefon ve výši 100,-  a 150,- Kč na provoz vozidla, ale aby se postupovalo stejně jako u ostatních členů ÚS, kterým se proplácí jen částka, doložená platným dokladem.

 

Hofbrucker Vilém:

- Snižuje se zájem o přednášky.

Možnost přednášek je třeba dát do zpravodaje. Naše komise se zúčastnila akce na Černé louce. Přednáška letos nebyla žádná, jinak se zúčastňujeme všech akcí.

 

 

ÚS  projednal

Ø  a schválilo zrušení paušálu př. Ráčkovi od 1. 1. 2016 s tím, že mu bude proplacena částka, kterou doloží platným dokladem.

  Hlasování: Pro - 7, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat

Úkoly:

1.)  Doložit seznam skladeb do konce roku.

 Zodpovídá: Ráček Pavel

2.) Vypracovat do 18. 1. 2016 plán práce na rok 2016

   Zodpovídá: Novotný Zdeněk

  3.) Zajistit v kantýně na trolejbusech chlebíčky na ples

   Zodpovídá: Řezníčková Jarmila

 

Příští řádná schůze ÚS, se koná dne 16.12.2015 v 15:00 hod. v zasedací místnosti ÚS na nám. Svatopluka Čecha č. 10.

 

V Ostravě dne: 10. 12. 2015

Zapsala:     tajemnice ÚS: Jarmila Řezníčková                                                                 

Celkem:
Dnes:
On line:
46070
2
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Ostrava
Nám. Svatopluka Čecha 10, 702 00 Ostrava 1, č.zo: 707000, IČO: 60339900, tel. 596 248 266, mail: zahradkariostrava@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.