UPOZORNĚNÍ !!!!!

OD 16. 3. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ BUDE KANCELÁŘ ÚS ČZS OSTRAVA UZAVŘENA
V ČERVENCI A SRPNU BUDE KANCELÁŘ ÚS UZAVŘENA

PEVNÁ LINKA JE K 1.10.2016 ZRUŠENA V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE NA ČÍSLO
ŠPAK ZDENĚK               737 567 731
ŘEZNÍČKOVÁ JARMILA   605 132 115 

ÚS ČZS volební konference 16.6.2014, 17.6.2019.


ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

OSTRAVA

702 00 OSTRAVA 1, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 10 tel: 596 248 266

 

 

Zápis z volební konference konané dne 16. 6. 2014

 

1.  Předseda ÚS Zdeněk Novotný zahájil konferenci a přivítal hosty.

2.  Volba pracovních komisí: mandátová – PhDr. Jaromír Matýsek

                                                                   Zdislava Šotková

                                                            Mgr. Milena Trnková

                                            volební  -          Pavel Ráček

                                                                   Ludmila Müllerová

                                                                   Gabriela Čejková

                                          návrhová -           Ľubomír Fortuník

                                                                   Jaromír Planka

                                                                   Josef Janoš

3.  Předseda ÚS Zdeněk Novotný, přednesl zprávu o činnosti za roky 2009 – 2014.

4.  Fortuník Ľubomír přečetl usnesení z konference, konané v roce 2013. Neseznámil delegáty s plněním tohoto usnesení.

5.  Zpráva o hospodaření za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 byl delegátům předložen v písemné formě s ostatními materiály.

6.  Zpráva kontrolní komise o výsledku hospodaření ÚS ČZS Ostrava za období roku 2013 byl delegátům předložen v písemné formě s ostatními materiály.

7.  Jako hosté vystoupili: členové zastupitelstva - Bc. Aleš Boháč a Ing. Jiří Hrabina, kteří přislíbili zahrádkářům pomoc při odkupu pozemku.

8.  Jako host vystoupil:  Ing. Josef Valenta -  předseda revizní komise Republikové rady. Zdůraznil a vysvětlil důležitost volby členů do Územní rady.

9.  Zpráva mandátové komise:  přítomn   37 delegátů + 20 hostů

  celkem:  57 přítomných

Územní konference je usnášení schopná.

Za mandátovou komisi:

PhDr. Jaromír Matýsek, Zdislava Šotková, Mgr. Milena Trnková.

Volba členů Územní rady, Územního sdružení, kontrolní komise,

předsedy ÚS a tajemníka ÚS, bude provedena aklamací.

 

Hlasování: Pro - 37, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

 

10.  Volba členů Územní rady.

 Zdeněk Novotný vysvětlil delegátům, že od 1. 1. 2014 kdy platí nový Občanský zákoník, musí mít Územní rada minimálně 22 členů. Př. Pavel Ráček navrhnul, aby se členy ÚR stali všichni přítomní delegáti. Jejich povinností bude dohlížet na práci Územního sdružení a scházet se minimálně jednou v roce. Pan Ivan Kauzlarič a někteří další delegáti se ohradili proti špatné informovanosti ze strany ÚS, co se týká samotných voleb do ÚR, s čímž nelze souhlasit, protože všichni předsedové ZO dostali Věstník č.3/2013 ve kterém je celé znění stanov a volebního řádu. Po delší diskusi k tématu a vysvětlování proběhla volba členů ÚR tak, že každý delegát vyslovil nahlas souhlas, nebo nesouhlas s členstvím v ÚR. Z 37 delegátů vyslovili nesouhlas 2 delegáti.

  ÚR ČZS OSTRAVA se skládá z 35 členů, kteří budou zasedat minimálně jednou v roce.

 

11.  Volba členů kontrolní komise. Předseda – Jan Kuboschek

                                                              František Franko

                                                              Leondhard Hudeček

Hlasování: Pro - 37, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

12.  Volba členů ÚS:

Předseda:   Zdeněk Novotný

Hlasování: Pro - 37, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

 

Tajemník:   Jarmila Řezníčková

Hlasování: Pro - 37, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

 

1 místopředseda:    Vilém Hofbrucker

2 místopředseda:    Pavel Ráček 

Hospodář:    Marie Zýskalová

Předseda komise mládeže:  Zdislava Šotková

Hlasování: Pro - 37, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

Člen:  Ľubomír Fortuník

Hlasování: Pro - 33, proti - 0, zdržel se - 4. Návrh byl přijat

 

   

13.   Volba delegátů na Sněm ČZS:  Zdeněk Novotný

                                                  Pavel Ráček

Hlasování: Pro - 37, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

V Ostravě dne: 25. 06. 2014 

Zapsala:    Jarmila Řezníčková

     Tajemník ÚS ČZS OSTRAVA
 


ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

OSTRAVA

702 00 OSTRAVA 1, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 10 tel: 737 567 731

                                                                                                                      605 132 115

 

 


Zápis z volební konference konané dne 17. 6. 2019


 1. Předseda ÚS Zdeněk Novotný zahájil konferenci a přivítal hosty.

   

 2. Volba pracovních komisí: mandátová – PhDr. Jaromír Matýsek

                                                                         Zdislava Šotková

                                                                         Marek Vjačka

                                                       volební  - Ing. Jarmila Mrázková

                                                                         Ing. Anna Hálová

                                                                         Roman Mikolajek

                                                     návrhová – Pavel Ráček

                                                                          Ludmila Müllerová

                                                                          Josef Vybíral

   

 3. Předseda ÚS Zdeněk Novotný, přednesl zprávu o činnosti za roky 2015 – 2019.

   

 4. Zpráva o hospodaření k 31. 10. 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 přednesla hospodářka ÚS Marie Zýskalová.

   

 5. Zprávu kontrolní komise o výsledku hospodaření ÚS ČZS Ostrava za období roku 2018 předložil delegátům předseda kontrolní komise Jan Kuboschek, který konstatoval, že mu hospodaření za listopad a prosinec 2018 i po několika urgencích, nebylo hospodářkou předloženo.

   

 6. Jako host vystoupila: hlavní ekonomka ČZS  - Monika Korbová, která se hlavně vyjádřila k neutěšené situaci v hospodaření ÚS ČZS. V roce 2014 zmizelo z účtu 111 000,- Kč. Jako jediné ÚS v republice nemáme dodanou žádnou účetní závěrku a pokud byla dodaná, tak byla špatně. Upozorňovala předsedu Zdeňka Novotného a hospodářku Marii Zýskalovou  na situaci, ale odezvu od předsedy nedostala a hospodářka odpověděla hanlivým dopisem. Předseda Zdeněk Novotný neuzavřel s hospodářkou hmotnou

  zodpovědnost. Předseda mi na dotaz, jak je to možné odpověděl, že to přece řeší stanovy.

   

 7. Delegáti územní konference neschvalují revizi účetnictví ÚS, auditorskou firmou, za roky 2015, 2016, 2017, 2018.

  Hlasování: Pro - 30, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

   

 8. Jako host vystoupil: místopředseda ČZS Kubesa Stanislav, který zhodnotil dobrou práci ÚS hlavně s mládeží. Popřál novému vedení ÚS hodně úspěchů v práci.

 9.  

 10. Zpráva mandátové komise:          přítomno:     30 delegátů + 6 hostů

                                                              celkem:        36 přítomných


  Územní konference je usnášení schopná.

 11. Za mandátovou komisi:

  PhDr. Jaromír Matýsek, Zdislava Šotková, Marek Vjačka.


Volba členů Územní rady, Územního sdružení, předsedy kontrolní komise, a předsedy ÚS, bude provedena aklamací.

           Hlasování: Pro - 30, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat


 1. Volba členů Územní rady.

   

  Všichni přítomní delegáti jsou členové ÚR na volební období 2019 – 2023

    ÚR ČZS OSTRAVA se skládá z 27 členů, kteří budou zasedat minimálně jednou v roce.

   

 2. Volba členů kontrolní komise. Předseda – Petr Káňa

                                                                               Ing. Luděk Červený

                                                                               Jiří Machala

  Hlasování: Pro - 30, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

   

 3. Volba členů ÚS:

  Předseda:                                       Zdeněk Špak

  Hlasování: Pro - 30, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

   

    Tajemník:                                       Jarmila Řezníčková

            Místopředseda:                              Vilém Hofbrucker

            Předseda komise mládeže:          Zdislava Šotková

            Členové:                                           Pavel Ráček

                                                                       Ing. Jarmila Mrázková

                                                                       Ing. Hana Hauptová

            Hlasování: Pro - 30, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat

                            


 1.   Volba delegátů na Sněm ČZS:   Zdeněk Špak


    Hlasování: Pro - 30, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat


 2.                                                           Pavel Ráček


  Hlasování: Pro - 27, proti - 3, zdržel se - 0. Návrh byl přijat


V Ostravě dne: 20. 06. 2019                     

Zapsala:                                                                                        Jarmila Řezníčková

                                                                                                Tajemník ÚS ČZS OSTRAVA