Zasedání UR Šumperk- Jeseník

Český zahrádkářský svaz

Územní sdružení Šumperk – Jeseník

Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk

 

Zápis z konference  Územního sdružení Šumperk – Jeseník, konané dne 1.6.2019 v 09:00 hod. v H- klubu v Šumperku

 

Přítomni:  dle prezenční listiny – konference byla usnášení schopná.

Program:

1.      Zahájení – př. Kocůrková – která vedla průběh konference

2.      Volba zapisovatele

3.      Schválení programu konference

4.      Volba mandátové komise

5.      Volba návrhové komise

6.      Volba volební komise

7.      Zpráva o činnosti US za r. 2014 až 2019

8.      Zpráva mandátové komise

9.      Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na r. 2019

10.  Zpráva kontrolní komise

11.  Plán práce na r. 2019

12.  Volba předsednictva, kontrolní komise a delegátů na sněm RR

13.  Diskuze

14.  Návrh na usnesení

15.  Závěr a pohoštění

 

ad. 1: Př. Kocůrková B. - přivítala přítomné.

 

ad. 2:př. Krmelová Marie byla všemi přítomnými schválena za zapisovatelku.

 

ad. 3:  Přednesený program konference (všichni přítomní obdrželi jeho písemnou podobu před započetím konference k případné změně, či doplnění) byl všemi přítomnými schválen.

 

ad. 4: Volba mandátové komise: př. J.Fiala, př. K.Klbáček, př. Vilém Kohut – mandátová komise byla schválena

 

ad. 5.Volba návrhové komise:př. L. Lehar, př. V. Havránek, př. J.Švábek- návrhová komise byla schválena

 

ad. 6:Volba volební komise: př. Sitařová J., př. J.Weigl, př. Š.Brablec- volební komise byla schválena

 

ad. 7.: př. Zd. Hudospřednesl zprávu o činnosti za r. 2014-2019, zároveň poděkoval výboru za práci v US – zpráva o činnosti byla vzata na vědomí

ad. 8.: Zprávu mandátové komise přednesl př. J.Fiala – nebylo připomínek.

ad. 9.: Zprávu:o výsledku hospodaření za r. 2018, o hospodaření a návrh rozpočtu na r. 2019 – přednesla př. Krmelová M. (př. Žváčková B. – dovolená)– výsledek hospodaření za r. 2018 byl schválen, zpráva o hospodaření byla schválena, taktéž návrh rozpočtu na r. 2019 byl schválen bez připomínek.

ad. 10.: Zprávu kontrolní komise přednesla př. J.Sitařová- zpráva byla všemi přítomnými schválena a vzata na vědomí

ad. 11.: Plán práce na rok 2019 – přednesl př. J.Švábek –  plán práce byl schválen nebyly vzneseny připomínky

ad. 12.: Volbu předsednictva, kontrolní komise a delegátů na sněm RR- řídila př. Sitařová J- před začátkem konference obdrželi přítomní návrh kandidátky předsednictva US Šumperk – Jesení a návrh delegátky na sněm RR v Praze v písemné podobě k případným změnám a doplnění. Všichni navrhovaní byli přítomnými schváleni bez připomínek.

Představenstvo ÚS na volební období 2019 – 2024:

předseda – př. Zdeněk Hudos

místopředseda – př. Božena Kocůrková

tajemník – př. Marie Krmelová

hospodář – př. Bohumila Žváčková

člen – př. Jitka Sitařová

člen – př. Jiří Fiala

člen – př. Viktor Havránek

Kontrolní komise ÚS na období 2019-2024

předseda – př. Lubomír Lehar

člen- př.Ing. Eva Černá

člen – př. Ing. Lenka Švábová Phd.

Delegáti na volební sněm do Prahy: př. Jitka Sitařová – členka RR, př. Božena Kocůrková-delegát

ad. 13.:V diskuzi vystoupil zástupce ZO ČZS Krásný vrch Šumperk – zpracování registračních listů, zvýšení výše členského příspěvku od r. 2020 – odpověděl př. Švábek- zvýšení výše – od r. 2020 na 150,- Kč, bude také nové rozdělení příspěvku, př. Hudos Zd. odpověděl na zpracování registračních listů – dotaz byla učiněn na Ing. Pavlicovou a odpověď byla přečtena (je nutné zpracovat nové reg. listy ve trojím vyhotovení i když nedošlo ke změně výboru ZO).

př. J.Sitařová- je vhodné také navštěvovat www. stránky, kde jsou zveřejněny nejen stanovy, osadní řády ale i další potřebné informace k činnosti ZO.

Vzhledem ke změnám ve výborech ZO ČZS je nutno vyhotovit nový seznam předsedů ZO ČZS.

Dosavadní a nově zvolený předseda P ÚS Šumperk – Jeseník na závěr poděkoval všem jednak za důvěru, novému výboru a všem přítomným poděkoval za práci v uplynulém období a popřál jim mnoho úspěchů v dalším volebním období.

Na závěr konference bylo podáno občerstvení.

 

 v Šumperku dne 30. 6. 2019

Zapsala: Krmelová Marie

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Celkem:
Dnes:
On line:
117045
9
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Šumperk - Jeseník
Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, č.zo: 709000, tel. 583 382 409
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.