Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../_panely/tiskova_hlavicka.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/98526/virtual') in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Ovocný strom v krajině

Garance kurzu
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Zahradnická fakulta Lednice
Mendelova univerzita v Brně
Garant kurzu: Doc.Dr.Ing. Petr Salaš
Vedoucí kurzu: Ing. Stanislav Boček, Ph.D.

Termín realizace výuky
Březen 2014–listopad 2014, pět třídenních bloků, vždy čtvrtek až sobota

Místo konání kurzu
Zahradnická fakulta Lednice (Lednice, Valtická 337)

Termín pro podávání přihlášek
Do 31. ledna 2014

Kontaktní adresa pro zaslání přihlášek
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Ing. Hana Sasková
Valtická 337
691 44 Lednice
e-mail: saskova@mendelu.cz

Obecné požadavky na absolvování kurzu:
Účast na přednáškách a cvičeních v souladu se studijním a zkušebním řádem MENDELU
Vypracování, prezentace a odevzdání závěrečné seminární práce.

Způsob ukončení
Závěrečné kolokvium s představením závěrečné práce. Frekventanti obdrží oficiální osvědčení o
absolvování kurzu.

Poplatek za účast na dvousemestrovém kurzu:
7100,- Kč vč. DPH (cena bez ubytování a stravy)

 

Program I. výukového bloku (březen, 6.3.–8. 3. 2014)
1. den – přednášky (čtvrtek 6. březen)
 Současný stav ovocnářství v ČR. Extenzivní ovocnářství – charakteristika, typy výsadeb.
 Staré a krajové odrůdy – produkční, šlechtitelský, estetický, ekologický a kulturní význam.
 Původ, botanické a hospodářské členění ovocných druhů.
 Ovocné dřeviny v krajině. Historie a současnost.
 Územní systémy ekologické stability.

2. den – přednášky (pátek, 7. březen)
 Mapování a inventarizace ovocných dřevin. Teoretická příprava, terénní průzkum. Hodnocení
biometrických znaků, posuzování zdravotního stavu.
 Charakteristika ovocných druhů po stránce anatomické a morfologické stavby. Podzemní a
nadzemní soustava. Plodonosné útvary ovocných druhů.
 Životní pochody ovocného stromu, procesy růstu a vývoje. Velký životní cyklus. Druhy a odrůdy
ovocných dřevin podle rychlosti vývoje.
 Řez ovocných dřevin. Rozdělení dle různých kritérií, specifika řezu (technika, termín) u
jednotlivých druhů a odrůd. Používané nářadí, ošetření ran.
 Pokyny k vypracování závěrečné práce frekventantů: výběr lokality, provedení širšího krajinářského
hodnocení území, inventarizace ovocných dřevin. Ukázky dřívějších prací.

3. den – celodenní terénní výjezd, praktikum (sobota 8. březen)
Modelové lokality: Tišnovsko, Blanensko.
 Ukázky jednotlivých typů extenzivních výsadeb v krajině.
 Praktický řez kmenných tvarů jádrovin – výchovný, udržovací, sanační, zmlazovací.

Program II. výukového bloku (3.–5. 4. 2014)
1. den – přednášky (čtvrtek, 3. duben)
 Malý životní cyklus – fenologické fáze. Rozdělení, charakteristika, význam pro praxi.
 Choroby a škůdci ovocných rostlin – biologie a epidemiologie patogenů a bionomie škůdců.
 Významné choroby ovocných rostlin a metody ochrany.
 Podpora biodiverzity v sadech, odpor prostředí.
 Preventivní metody, biotechnické a biologické prostředky ochrany ovocných kultur.

2. den – přednášky (pátek, 4. duben)
 Množení ovocných druhů. Generativní a vegetativní, přímé a nepřímé způsoby.
 Roubování a přeroubování. Vhodné nářadí, broušení. Praktické ukázky a nácvik.
 Ovocné školkařství. Založení ovocné školky. Postup dopěstování výsadbového materiálu.
 Podnože ovocných dřevin, vhodné na vyšší kmenné tvary do extenzivních výsadeb.
 Legislativní rámec množení starých neregistrovaných odrůd v kategorii CAC.

3. den – celodenní terénní výjezd, praktikum (sobota, 5. duben)
Modelové lokality Kunštátsko, Olešnicko
 Zahnův řez peckovin, přeroubování
 Demonstrace pěstování kmenných tvarů v ovocné školce zaměřené na produkci starých a krajových odrůd.
 Možnost praktického nácviku roubování.

Program III. výukového bloku (5.–7. 6. 2014)
1. den – přednášky (čtvrtek,5. červen)
 Tvorba krajiny, krajinný ráz, krajinný plán.
 Estetika krajiny, její vnímání a hodnocení stetika.
 Symbolika stromů a strom v krajině jako symbol.
 Ekologické faktory ovlivňující růst a vývoj ovocných dřevin.
 Nároky ovocných druhů na stanoviště. Druhová a odrůdová rajonizace.
 Opylovací poměry ovocných druhů, příčiny neplodnosti, řešení.

2. den – přednášky (pátek, 6. červen)
 Obecná pomologie. Stromové a plodové znaky a vlastnosti ovocných odrůd.
 Speciální pomologie červených peckovin, charakteristika starých odrůd třešní a višní.
 Speciální pomologie starých a krajových odrůd slivoní. Problematika jejich návratu do krajiny.
 Starší odrůdy jabloní a hrušní s letní dobou zrání plodů.
 Pěstování meruněk a broskvoní – odrůdy vhodné pro okrajové oblasti, extenzivní pěstování.

3. den – terénní výjezd (sobota 7. červen)
Modelové území: Lednicko-valtický areál.
 Vývoj kulturní (komponované) krajiny, krajinářské hodnocení území.
 Vnímáni krajiny, vizuální hodnocení a kreslení krajiny.

Program IV. výukového bloku (11.–13. 9. 2014)
1. den – přednášky + výstavka a ochutnávka ovoce (čtvrtek, 11. září)
 Speciální pomologie starých a krajových odrůd jabloní a hrušní – podzimní a zimní odrůdy.
 Technologie zpracování ovoce. Kompotování, příprava povidel, marmelád a džemů, sušení,
kandování, výroba ovocných šťáv, vín a destilátů.
2. –3. den – dvoudenní terénní výjezd (pátek, 12. září – sobota 13. září)
pátek, 12. září
Holešov
 Štěpnice zámeckého parku v Holešově – historie, současnost a budoucnosti.
 Pomologie: poznávání historických odrůd v zámeckém parku.
Bojkovice
 Prohlídka ovocné školky Radima Peška, specializované na staré odrůdy a minoritní druhy (rakytník, dřín, oskeruše, morušovník, mišpule, kdouloně apod.)

sobota, 13. září
Hostětín
 Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat – moštárna a sušárna ovoce, technologie, bioprodukty
 Exkurze po modelových projektech udržitelného rozvoje (Centrum Veronica Hostětín)
Pitín
 Exkurze u ekologického ovocnáře Ing. Zdeňka Ševčíka
 Pěstování starých a krajových odrůd, opatření na zvýšení biodiverzity v sadech
 Zpracování ovoce sušením, bioprodukty

Program V. výukového bloku (20.–22. 11. 2014)
1. den – přednášky, výstavka a ochutnávka odrůd (čtvrtek 20. 11.)
 Zakládání extenzivních ovocných sadů. Výběr stanoviště, příprava pozemku, výsadba.
 Výživa a hnojení ovocných výsadeb. Meliorační hnojení před výsadbou a udržovací hnojení
plodících výsadeb.
 Zatravnění a pastva zvířat v extenzivních sadech.

2. den – přednášky, představení závěrečných prací (pátek, 21.11.)
 Moderní odrůdy odolné k chorobám, vhodné do extenzivních a ekologických výsadeb.
 Prezentace závěrečných prací účastníků kurzu spojená s diskuzí.

3. den – Prezentace prací účastníků kurzu, ukončení kurzu (sobota 22.11.)
 Prezentace závěrečných prací účastníků kurzu spojená s diskuzí.
 Předání osvědčení o absolvování kurzu. Ukončení kurzu.

 

Kompletní program - soubor

Další novinky - - - >
 
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.