hlavika
placená inzerce reklama

O NÁS

ČZS úvod
  - Zahrádkáření, jako lidská činnost má hluboké kořeny. Ani si neuvědomujeme, že pramení z dob, kdy jsme …
CZS english -
  - Gardening, as a human activity, has very deep roots. We don´t realize nowadays, that it dates back to …
CZS deutsch -
  - Die Arbeit im Kleingarten als menschliche Tätigkeit hat tiefe Wurzeln. Wir werden uns fast dessen nicht …
CZS francais -
  - Le jardinage, en tant qu'activité humaine, a ses profondes racines. Nous ne nous presque pas compte, …
Zahrádkářský zákon - Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti
  - Předkládáme vám návrh zákona, tak jak byl předán do Poslanecké sněmovny k projednání. Návrh …
Petice k Zahrád. zákonu - Petice
  - k přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti, (zahrádkářský zákon). Vážení spoluobčané, …
Informace k petici
  - PETIČNÍ MÍSTO Pomozte nám sbírat podpisy tím, že vytvoříte petiční místo, které budou moci vyhledat …
Kontakt
  - Český zahrádkářský svaz, z.s. Rokycanova 318/15 130 00 Praha 3 - …
Členské příspěvky
  - Na činnost Svazu přispívají jednotliví členové formou členských …
Úprava členského příspěvku
  - Organizace zahrádkářů organizují pro své členy zájezdy, exkurze, besedy, výstavy, přednášky, školení, …
Sněm ČZS - Sněm Českého zahrádkářského svazu
  - Sněm Českého zahrádkářského svazu je nejvyšší …
Republiková rada ČZS
  - Republiková rada je nejvyšší orgán svazu mezi konáním sněmů. Je složena ze zástupců všech územních …
Zasedání RR a PRR - Zasedání Republikové rady a představenstva RR
  - Termíny zasedání Republikové rady v roce 2020 jarní zasedání: 28. března. 2020 (v souvislosti s …
Usnesení RR - Usnesení Republikové rady
 
Přítomnost stat. zástupců - Přítomnost statutárních zástupců na ústředí ČZS
  - Statutární zástupci ČZS jsou k zastižení na ústředí jen v jednacích dnech, které nejsou závazné a jsou …
Odborné komise
  - Českého zahrádkářského svazu z.s.Činnost Českého zahrádkářského svazu zasahuje nejen do pěstitelské …
Územní sdružení
  - Číselné označení územních sdružení je odvozeno od krajů, pro urychlení výběru můžete využít …
Základní organizace
  - V rámci ČZS jsou základní organizace pobočnými spolky, které se řídí příslušnými ustanoveními Stanov …
Webové stránky ZO v rámci www.zahradkari.cz
  - Seznam základních organizací, které provozují své webové stránky pod doménou www.zahradkari.cz.Pokud …
Zřízení webových stránek pro ZO ČZS
  - Vážení přátelé zahrádkáři, již od roku 2012 vám Svaz nabízí možnost zřízení webových stránek pro ZO …
Specializované organizace - Specializované základní organizace
  - Sdružují členy podle jejich zájmu - specializace, některé mají regionální, jiné celorepublikovou …
SZO chryzantema - CHRYZANTÉMA
  - Specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazu sdružují zájemce o pěstování chryzantém.
CITRUSÁŘI
  - Specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazusdružují pěstitele tropických a …
PER ROLLAM rozhodování mimo zasedání - korespondenčně
  - Vážení zahrádkáři, rozhodování per rollam, tj. mimo zasedání, stanovy svazu neupravují, …
Registrace ZO/ÚS - Registrace pobočných spolků
 
Zápis ZO - Zápis pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku
  - závazný výklad postupuAgendu registrace a změn ve spolkovém rejstříku na Ústředí ČZS zpracováváIng. …
Změny zápisu ZO, SZO ve spolkovém rejstříku
  - závazný výklad postupuAgendu registrace a změn ve spolkovém rejstříku na Ústředí ČZS zpracováváIng. …
Změny zápisu ÚS ve spolkovém rejstříku
  - závazný výklad postupuAgendu registrace a změn ve spolkovém rejstříku na Ústředí ČZS zpracováváIng. …
Zánik pobočných spolků
  - V současné době, zejména v souvislosti s právní úpravou registrací spolků ve spolkovém rejstříku, …
Úrazové pojištění členů při hromadných akcích
  - Vážení členové Českého zahrádkářského svazu,Na základě častých dotazů ze základních organizací i …
E-obchod pro členy - Obchod pro ZO, ÚS i jednotlivé členy
  - Propagační předměty a výrobky do zahrady pro činnost svazu a jeho členy.
Publikace a Kalendáře
  - Český zahrádkářský svaz pro své ZO, ÚS i jednotlivé …
Dokumenty, předpisy, formuláře, loga
  - Činnost svazu se řídí tak jako v každém zapsaném spolku platnými právními předpisy ČR a zároveň …
Právní předpisy - Platné právní předpisy
  - Český zahrádkářský svaz, z.s. je z hlediska svého postavení ve společenském systému právním subjektem s …
Ekonomické informace
zákony, vyhlášky, zásady, formuláře a vzory

  - Český zahrádkářský svaz, z.s. se při svém hospodaření musí dodržovat mnoho zákonů, vyhlášek, předpisů …
Ekonomické tiskopisy a vzory ke stažení
  - Předkládáme vám často používané tiskopisy - formuláře a vzory smluv ekonomického charaktaru, které …
Svazové předpisy - Vnitrosvazové právní předpisy
  - Činnost Českého zahrádkářského svazu se řídí závaznými vnitrosvazovými právními předpisy.
Stanovy ČZS - STANOVY
  - Českého zahrádkářského svazu, z.s. Stanovy jsou nejvyšším právním předpisem ČZS, tvoří právní …
Jednací a volební řád - Jednací řád a Volební řád
  - orgánů Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Statut Ústředí
  - Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Vzorový osadní řád
  - zahrádkové osady ZO ČZS
směrnice právnických osob - SMĚRNICE
  - k přijímání právnické osoby za člena Českého zahrádkářského svazu, z.s. a o její činnosti Podle ust. § …
k pořádání výstav vín - METODICKÝ POKYN RR ČZS
  - pro pořádání místních výstav vín v organizačních složkách ČZS. (platný od 1. 1. 2012)
k evidenci org. jednotek - METODICKÝ POKYN
  - k evidenci organizačních jednotek Českého zahrádkářského svazu o.s. (zpracoval JUDr. Ladislav Labuta) …
k činnosti kontrolních komisí - Metodický pokyn k činnosti kontroních komisí
  - Pro snazší seznámení členů výborů ZO s kontrolní činností vytvořili na Územním sdružení Karviná …
pro udělování svaz. ocenění - METODICKÝ POKYN
  - pro udělování svazových ocenění
Směrnice pro rozhodčí řízení v Českém zahrádkářském svazu, z.s.
  - Část I – Obecná ustanovení Čl. 1 Řízení ve věcech sporných záležitostí (dále jen rozhodčí …
Statut fondu aktivity ÚS
  - FOND AKTIVITY ÚS ČZS Článek 1 Účel fondu Fond se zřizuje za …
Formuláře a vzory - Formuláře a vzory ke stažení
  - Předkládáme vám často používané formuláře a vzory smluv, které potřebujete ke své činnosti. Soubory ke …
Tiskopisy, diplomy ... - Tiskopisy diplomy a další propagační svazové předměty
  - Vážení přátelé zahrádkáři, ČZS má pro svou činnost řadu tiskopisů - přihlášek, diplomů, pozvánek, …
Propagační materiály - Propagační materiály
  - Ústředí ČZS objednalo hromadně následující propagační …
Logo ČZS a logomanuál - Logo ČZS a logomanuál
  - V souvislosti se stále častějšími dotazy na parametry loga ČZS při jeho použití v regionálních …
Prezentace - instruktáže - návody
  - Pro účely zlepšení šíření informací nutných pro správné fungování ZO (výborů a kontrolních orgánů) v …
Interní informace
  - Vážení přátelé omlouváme se Vám, ale některé informace na našich stránkách jsou interní (pracovní) …
MP pořádání výstav vín - METODICKÝ POKYN RR ČZS
  - pro pořádání místních výstav vín v organizačních složkách ČZS. (platný od 1.1.2005 do 31.12.2011)
GDPR - osobní údaje - GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
  - Evropský parlament a Rada Evropy vydaly v dubnu 2016 Nařízení o ochraně …
Zpravodaje
  - Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který …
Věstníky
  - Český zahrádkářský svaz do konce roku 2013 vydával pro své členy 2-4 x ročně Věstník, ve kterém …
tomboly a loterie - Tombola
  - (informace pro pořádající ZO, ÚS ČZS)
Programy pro PC
  - vhodné pro ÚS, ZO i jednotlivé členy
Účetní programy - Programy na účetnictví v ZO a ÚS
  - Na trhu existuje pestrá paleta účetních nástrojů. Prvním krokem je ale uvědomit si, jakými povinnostmi …
Jednoduché účetnictví - daňová evidence
  - Novelou č. 437/2003 Sb. byl upraven zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Díky …
Kalendář Zahrádkáře
  - pro vedení vlastních poznámek a kontaků - obsahuje rady do zahrady.
Evidence členů pro ZO - Evidence členů pro Základní organizace
  - Nabídka doposud používaného evidenčního programu př. Milana Hradeckého byla s ohledem na úmrtí autora …
Mladí zahrádkáři
  - pracují v Českém zahrádkářském svazu v kroužcích "Mladý zahrádkář".Práce s mládeží má v ČZS již dosti …
Soutěž Mladý zahrádkář
  - Nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977. …Vložené články: • Soutěž Mladý zahrádkář 2020 - v náhradním termín  • Mladý zahrádkář 2019 - XXXII. ročník  • Mladý zahrádkář 2018 - XXXI. ročník   • Mladý zahrádkář 2017 - XXX ročník  • Mladý zahrádkář 2016 - XXIX. ročník  • Mladý zahrádkář 2015 - XXVIII. ročník  • Mladý zahrádkář 2014 - XXVII. ročník   • Mladý zahrádkář 2013 - XXVI. ročník  • Mladý zahrádkář 2012 - XXV. ročník  • Mladý zahrádkář 2011 - XXIV. ročník  • Mladý zahrádkář 2010 - XXIII. ročník  • Mladý zahrádkář 2009 - XXII. ročník  • Mladý zahrádkář 2008 - XXI. ročník  • Mladý zahrádkář 2007 - XX. ročník 
Mladý zahrádkář - kategorie pro juniory
  - Český zahrádkářský svaz od roku 2016 rozšířil tradiční …
Test pro juniory 2020-2021
  - Vzhledem ke komplikacím, které v našich soutěžích způsobil Covid-19 se soutěž Mladý zahrádkář v roce …
Test pro juniory 2019
  - Podmínky soutěže pro rok 2019: Soutěž Mladý zahrádkář - kategorie pro juniory je určena výhradně …
Test pro juniory 2018 vyhodnocen
  - Výsledková listina k testu pro Juniory 2018 č. 1 Komůrková Jana, Gymnázium Cheb, BODY (30 + 40) = 70č. …
test pro juniory 2017 - Test pro juniory v soutěži Mladý zahrádkář 2017
  - Děkujeme všem za účast v testu Do testu se zapojilo téměř 300 soutěžících. Vaše odpovědi komise pro …
test pro juniory 2016 - Test pro juniory v soutěži Mladý zahrádkář 2016
  - Vážení soutěžící, pokud jste se zúčastnili vstupního znalostního testu a máte zájem se podívat na …
Výtvarná soutěž
  - Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní …Vložené články: • Ovoce plné vitamínů - výtvarná soutěž 2022  • Vyhodnocení výtvarné soutěže 2021 - Zahrada plná života  • Zahrada plná života - výtvarná soutěž 2021  • Výtvarná soutěž 2020 - Voda v zahradě - vyhodnocení  • Voda na zahradě - výtvarná soutěž 2020  • Výtvarná soutěž 2019 - Moje oblíbená rostlina  • Výtvarná soutěž 2019 - vyhlášení  • Výtvarná soutěž 2018 - vyhodnocení  • Výtvarná soutěž 2017  • Výtvarná soutěž 2016  • Výtvarná soutěž 2015  • Výtvarná soutěž 2014  • Výtvarná soutěž 2013  • Výtvarná soutěž 2012  • Výtvarná soutěž 2011  • Výtvarná soutěž 2010  • Výtvarná soutěž 2009  • Výtvarná soutěž 2008  • Výtvarná soutěž 2007  • Výtvarná soutěž 2006 
Okresní kola výtvarné soutěže
  - Někteří pořadatelé okresních kol výtvarné soutěže se nejprve pochlubí šikovností svých dětí na domácí …
Fotografická soutěž
  - Český zahrádkářský svaz vyhlásil poprvé fotografickou soutěž v roce 2011. Od roku 2012 byla …Vložené články: • Ovoce našich zahrádek - fotografická soutěž 2022  • Fotografická soutěž 2021 - vyhodnocení  • Fotografická soutěž 2021 vyhlášení  • Fotografická soutěž 2020 - vyhodnocení  • Fotografická soutěž 2020 - vyhlášení  • Fotografická soutěž 2019 - výsledky  • Fotografická soutěž 2019 - vyhlášení  • Fotografická soutěž 2018  • Fotografická soutěž 2017  • Fotografická soutěž 2016  • Fotografická soutěž 2015  • Fotografická soutěž 2014   • Fotografická soutěž 2013   • Fotografická soutěž 2012   • Fotografická soutěž 2011  
Floristická soutěž
  - Jde o nejnovější soutěž vyhlášovanou Českým zahrádkářským svazem od roku 2012. Soutěž z počátku …Vložené články: • Floristická soutěž 2020 - celostátní kolo  • Floristická soutěž 2020 - nový termín  • Floristická soutěž 2019 - celostátní kolo  • Floristická soutěž 2019  • Floristická soutěž 2018 - celostátní kolo  • Floristická soutěž 2018 - moravské zemské kolo  • Floristická soutěž 2018 - české zemské kolo  • Floristická soutěž 2018 - vyhlášení  • Floristická soutěž 2017 - celostátní kolo  • Floristická soutěž 2017 - moravské zemské kolo  • Floristická soutěž 2017 - české zemské kolo  • Floristická soutěž 2017 - vyhlášení  • Floristická soutěž 2016 - celostátní kolo  • Floristická soutěž 2016 - Zemské kolo Prostějov  • Floristická soutěž 2016 - Zemské kolo Praha  • Floristická soutěž 2016 - vyhlášení  • Floristická soutěž 2015  • Floristická soutěž 2014  • Floristická soutěž 2013  • Floristická soutěž 2012 
Příroda kolem nás - elektronická soutěž pro děti a mládež
  - Vědomostní a fotografická soutěž zájmových svazů organizátorem je …Vložené články: • Elektronická soutěž pro děti a mládež PŘÍRODA KOLEM NÁS 2021  • Fotografická soutěž Příroda kolem nás  • Příroda kolem nás - 2020 Vyhlášení soutěže  • Příroda kolem nás 2019 - Vyhodnocení soutěže  • Příroda kolem nás - 2019 Vyhlášení soutěže  • Fotografická soutěž Příroda kolem Nás 2018 - výsledky  • Fotografická soutěž Příroda kolem Nás - 1. ročník 2018  • Příroda kolem nás 2018 - Vyhodnocení soutěže  • Příroda kolem nás - 2018 Vyhlášení soutěže  • Příroda kolem nás - 2017  • Příroda kolem nás - 2016  • Vědomostní soutěž 2015 
Další akce pro mládež
 
Východočeské zahrádkářské muzeum
  - Hradec Králové
Výstavy a příbuzné akce
  - Organizace Českého zahrádkářského svazu pořádají každoročně téměř 700 místních či regionálních …
Celostátní výstava vín 2020
 
Uplynulé výstavy
  - Vážení přátelé zahrádkáři, Organizace Českého zahrádkářského svazu každoročně pořádají téměř 700 …
slevy na výstavy - Slevy poskytované členům ČZS na výstavy
  - V současné době, kdy se mnoho výstav nemůže konat, nemáme žádné …
nahlásit výstavu - Nahlásit konání výstavy nebo příbuzné akce
  - Nenašli jste v našem seznamu výstavu, přednášku, či jinou pro zahrádkáře zajímavou akci, kterou sami …
Moštárny a pálenice
  - Každý podzim se na nás obracejí nejen naši členové - zahrádkáři, s prosbou o pomoc při zpracování …
Aktuální provozní informace moštáren a palíren
  - Provoz moštáren od 22.10. do 3. 11. 2020 Usnesením vlády č. 1079 ze dne …

 

ODBORNÉ INFORMACE

Odborné informace
  - pro členy ČZS a zahrádkářskou veřejnost
Zahrádkářské tradiční kalendárium
  - Nevíte si rady co máte nyní dělat na zahrádce? Dovolte abychom vám pomohli s řešením …
Denní rady do zahrady - Podrobné rady do zahrady na každý den
  - Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve …
Kalendárium ochrany - Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin
  - Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019
Atlasy chorob a škůdců - Atlas chorob a škůdců zahradních rostlin pro zahrádkáře
  - Atlas obsahuje téměř 3 000 fotografií a více než 700 nejdůležitějších abiotických poruch, chorob a …
Degustace v ČZS
  - V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná …
Degustace jablek
  - V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná …
Degustace brambor
  - Degustace brambor se staly již tradicí pro mnohé základní organizace.
metodika pro degustace - Metodický pokyn pro degustaci brambor v základní organizaci ČZS
  - Technika vařeníHlízy jedné odrůdy dáme do rašlových pytlíků nejmenší velikosti (pro 5 kg brambor). …
směrnice degustací brambor - Směrnice pro provádění odborných degustací brambor
  - K pořádání degustací brambor v ČZS vypracovala pěstitelská komise za výrazného přispění Miroslava …
Diskusní fórum
  - Naše diskusní fórum jsme přestěhovali na nový web Izahradkar.cz.
Stručný výkladový slovník
  - pro mladé a začínající zahrádkáře
Odborná výchova
  - Školení a odborný růst členů je realizován v Českém zahrádkářském svazu ve třech stupních: stupeň - …
Oblastní školení odborných instruktorů
  - Oblastní školení je jednou z forem odborného vzdělávání Okresních odborných instruktorů Českého …
Odborné poradny
  - Český zahrádkářský svaz poskytuje svým členům poradenství v problematice: pěstitelské (je poskytováno …
Rukověť zahrádkáře
  - Od roku 2003 vydává Český zahrádkářský svaz publikaci určenou všem členům ČZS. Vychází ke konci roku …Vložené články: • Rukověť zahrádkáře 2020  • Rukověť zahrádkáře 2019  • Rukověť zahrádkáře 2018  • Rukověť zahrádkáře 2017  • Rukověť zahrádkáře 2016  • Rukověť zahrádkáře 2015  • Rukověť zahrádkáře 2014  • Rukověť zahrádkáře 2013  • Rukověť zahrádkáře 2012  • Rukověť zahrádkáře 2011  • Rukověť zahrádkáře 2010  • Rukověť zahrádkáře 2009  • Rukověť zahrádkáře 2008  • Rukověť zahrádkáře 2007  • Rukověť zahrádkáře 2006  • Rukověť zahrádkáře 2005  • Rukověť zahrádkáře 2004  • Rukověť zahrádkáře 2003 
Expedice Rukověti 2021
  - Vážení přátelé, Rukověť 2021 byla vytištěna 10. 11. a nyní se expeduje - odesílá ji Postservis …
Odborná CD a DVD - Odborné a informační materiály na CD a DVD
  - pro členy Českého zahrádkářského svazu Pro zvyšování odborné úrovně vydává Český zahrádkářský svaz …Vložené články: • Okrasné zahradnictví - Mělník 2020  • Výživa a ochrana rostlin - Poděbrady 2019  • Choroby a škůdci zahradních rostlin 2019  • Bramborářské školení - Havlíčkův Brod 2018  • Ovocnářské školení - Lednice 2017  • Bylinky a růže - školení pro odborné instruktory ČZS  • Seminář s vinařskou tématikou k Celostátní výstavě vín - Břeclav 2016  • Drobné ovoce - Seminář pro odborné instruktory - 2015  • Úspěšné roubování ovocných dřevin zlepšeným způsobem za kůru  • XII. Mezinárodní pomologický seminář  • Floristické soutěže ČZS 2012 a 2013  • Pěstování stolní révy vinné v okrajových oblastech  • Záznam přednášek s vinařskou tématikou  • OKRASNÁ, ODDECHOVÁ A RELAXAČNÍ ZAHRADA  • ODRŮDOVÁ SKLADBA pěstovaných ovocných druhů  • Výstavy - Český zahrádkářský svaz  • OVOCNÁŘSKÝ SEMINÁŘ ČZS  • KVĚTINÁŘSKÝ SEMINÁŘ ČZS  • ZELINÁŘSKÝ SEMINÁŘ ČZS  • 50 LET ČZS 
Objednání CD, DVD a odborných publikací
  - Český zahrádkářský svaz vydává pro své členy odborné informace, které lze objednat z následujícího …
Floristické kurzy
  - Školíme nové floristky pro Čechy a Moravu
Metodiky ochrany zahradních plodin
  - Souběžně s pátým vydáním Metodiky ochrany zahradních plodin v tištěné podobě, můžete využít i její …
Bezplatná inzerce
 
Jaký byl Europom 2017
  - V rámci výstavy Flora Olomouc - Hortikomplex (5.- 8. října 2017) uspořádal Český zahrádkářský svaz při …
Historické publikace - Historické odborné publikace
  - Český zahrádkářský svaz jako spolek sdružující obrovské profesní spektrum občanů musel investovat mnoho …
Pro zahrádkářskou praxi
  - Tyto listovky (jeden list papíru harmonikově složený do svisle úzkého formátu) patří mezi historické …
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.