Nová povinnost daně z nemovitosti pro ZO užívající státní pozemky či stavby.

Upozorňujeme ZO na změnu V DANI Z NEMOVITOSTÍ OD 1.1.2024, která byla schválena 12. 12. 2023

Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti do 31. ledna 2024 platí pro všechny uživatele STÁTNÍCH pozemků a staveb.

V souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem, který vstoupil v účinnost od 1. ledna 2024 a zavádí řadu změn i v oblasti daně z nemovitostí, upozorňujeme naše základní organizace na povinnost uživatelů nemovitostí ve vlastnictví státu podat do 31. ledna 2024 daňové přiznáni k dani nemovitých věcí a následně v květnu 2024 uhradit daň z nemovitosti. Platební výměr bude místně příslušný finanční úřad zasílat do datové schránky základní organizace. Proto pokud se nechcete vystavit riziku prodlení, podejte daňové přiznání včas přes datovou schránku. Formulář daňového přiznání naleznete na https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/podani/1UTA1dHG6p8w9oEDY89eTdPh/dne/dp6/zahlavi

 

Zákon o dani z nemovitých věcí (zákon č. 338/1992 Sb., ve znění novel)

 

§ 3 odst. 4

Uživatel je poplatníkem daně z pozemků, pokud a) vlastník pozemku není znám nebo b) s pozemkem je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

§ 8 odst. 4

Uživatel je poplatníkem daně ze staveb a jednotek u zdanitelné jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného domu, pokud a) vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky není znám, nebo b) je se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Daňové přiznání musí podat 

 

1. UŽIVATEL POZEMKU, KTERÝ VLASTNÍ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD (SPÚ)
Užíváte pozemek, který je v majetku SPÚ, tj. máte s úřadem uzavřenu nájemní či pachtovní smlouvu nebo užíváte nemovitou věc bez smlouvy?

Pokud ano, máte povinnost podat daňové přiznání a přiznat užívaný pozemek. 

 

2. UŽIVATEL NEMOVITÉ VĚCI, KTEROU VLASTNÍ ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH (ÚZSVM)
Užíváte pozemek, stavbu nebo jednotku, které jsou v majetku ÚZSVM, tj. máte s úřadem uzavřenu nájemní či pachtovní smlouvu nebo užíváte nemovitou věc bez smlouvy?

Pokud ano, máte povinnost podat daňové přiznání a přiznat užívanou nemovitou věc. Uživatel pozemku, budovy (kromě obytného domu) nebo jednotky (kromě jednotky pro bydlení), které vlastní ÚZSMV, je nově poplatníkem daně z nemovitých věcí.
 

3. UŽIVATEL BUDOVY NEBO JEDNOTKY, JEJÍŽ VLASTNÍK NENÍ ZNÁM
Užíváte stavbu nebo jednotku, jejíž vlastník není znám?
Pokud ano, máte nově povinnost podat daňové přiznání a přiznat tuto stavbu nebo jednotku. Uživatel budovy (kromě obytného domu) nebo jednotky (kromě jednotky pro bydlení), jejíž vlastník není znám, tj. v katastru nemovitostí není vlastník uveden nebo je nedostatečně identifikován, je nově poplatníkem daně ze staveb a jednotek.

 

V příloze najdete stručný popis významných změn na rok 2024, které novela zákona o dani z nemovitých věcí přináší. Tento dokument je uveřejněn na stránkách finanční správy. Dále zveřejňujeme zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, který vyšel ve sbírce zákonů 12. prosince. 2023 a je účinný od 1. ledna 2024.

Za Český zahrádkářský svaz, z.s. JUDr. Jarmila Štroblová, místopředseda

Přílohy:

Zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí.


Agro Bio reklama