CZS

Časopis Zahrádkář - právě vyšel

Žďár nad Sázavou

Plenární zasedání 19. 11. 2015


Zápis

 

z Územní konference ÚS ČZS Žďár nad Sázavou (614 00)konané dne

19.11.2015 ve společenské místnosti moštárny ZO ČZS – město.

 

Přítomni:  viz prezenční listina.

 

     Pozvánku na zasedání obdrželo 26 předsedů, či zástupců  ZO z celého

okresu. Přítomno 18 funkcionářů. Schůze je usnášení schopná.

      Předseda ÚR ÚS ČZS př. Hedbávný seznámil přítomné s průběhem

Republikové rady konané dne 24.října 2015. Informoval o nutnosti placení

členských známek včas. Přes veškeré urgance ke konci měsíce října neměly zaplaceny známky ZO : Bystřice I. , Velká Bíteš a  Bohdalov.

   (Žádný zástupce z těchto ZO nebyl přítomen). Telefonicky stále

urgujeme jak zaplacení známek, tak i Registrační listy a Čestná prohlášení.

     Špatný přístup mají organizace k předávání  nových Registračních

listů a Čestných prohlášení na ÚS. Dosud odevzdalo pouze sedm organiza-

cí. Ty již máme potvrzené zpět – z Prahy.

     Na dnešním jednání dodaly podklady pouze čtyři organizace. Další 

čtyři zástupci potvrdili, že předají podklady na ÚS ČZS v úřední den

30.11.2015.

    Termíny na vyznamenání členů se snižují z pěti let na možnost žádat

již po třech letech. Vyznamenání směřovat ke „kulatému výročí“.

Nutno dodržovat postupná ocenění, nejdříve Diplomy od ZO, potom od ÚS ĆZS a následně potom žádat o Republikové vyznamenání.

     Od 1.1.2016 se snižuje výše odměn pro oceněné, proti dříve propláce- ným částkám.

     Na Republikové radě bylo organizacím ZO, které neodebírají časopis

Zahrádkář doporučeno přihlásit se k odběru časopisu. ZO mají možnost

získat slevu na časopis, pokud ji dosud nevyužívají.

     Informace o Republikovém kole Mladý zahrádkář přednesl místopřed-

seda př. Souček. Jak v předcházejících letech se naše děti umístily na před-

ních místech, letos skončily mezi posledními.

     Následovala zpráva Revizní komise. Tu přednesl její předseda

Ing. Hromádko. Provedena kontrola hospodaření s kladným výsledkem,

účetní uzávěrka bez závad.

     Shromáždění bere na vědomí předloženou Revizní zprávu.

     Další informace podal př. Štegner ze ZO Radostín. Ten se zúčastnil

školení vedoucích moštáren konaném v měsíci dubnu v Brandýse nad

Labem. Součástí přednášek byla jak hygiena v moštárnách,kvalita dodá-vaného ovoce do moštáren a výroba nízko alkoholového CÍDRU (lehký

alko.nápoj).

     Tajemník př. Veselý přečetl program Oblastního školení pro rok 2016

konaného v Jihlavě. Slíbil, že termíny konání přednášek pošle e-mailem

všem organizacím v okrese.

     Dále požadoval dodání Přehledu o činnosti ZO ČZS za rok 2015 a

znovu urgoval organizace, které dosud neodevzdaly RL  a ČP.

    Následovala diskuze především znovu k Registračním listům a Čestným

prohlášením. Jak postupovat k získání příspěvku z Fondu rozvoje nebo

příspěvku na dotace z Mze. Předseda znovu vše vysvětlil a připoměl, že

vše je srozumitelně vysvětleno v Informačním zpravodaji ÚS ČZS 1/2015.

     Po diskuzi př. Hedbávný poděkoval všem přítomným za účast

na tomto Plenárním zasedání. Popřál všem hlavně hodně pevné zdraví,

mnoho zahrádkářských a pěstitelských úspěchů v následujícím roce 2016

a jednání ukončil.

 

 

 

 

 

Zapsal:

tajemník ÚR ÚS ČZS Žďár nad Sázavou

Veselý Jiří

 

 

 

 

Rozdělovník:

členové ÚR ÚS ČZS

předseda Revizní komise

Ústředí Praha

Celkem:
Dnes:
On line:
25989
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou
Komenského 1190, 591 00 Žďár nad Sázavou, č.zo: 614000, tel. 778 241 575, mail: josef.hedbavny@gmail.com
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.