Materiály Rady Územního sdružení ČZS Opava

- Usnesení z konference ÚS ČZS Opava ze dne 27. listopadu 2019.

  Usnesení  ze zasedání územní rady ČZS Opava  konané dne  27.11.2019

v sídle ÚS Na nábřeží 4 v Opavě

 

Zasedání územní rady ÚS ČZS Opava  se zúčastnilo  43  členů,  to je 66%  zástupců ZO.  Po diskuzi, ve které byl předneseno 6 diskuzních  příspěvků  

 

Zasedání územní rady ČZS Opava  dne 27.11.2019

 

1.     Bere na vědomí: 

-        Informaci o stavu členské základny. Členská základna je tvořena 4.200 členy

-        Informaci o závěrech 2 sjezdu ČZS, nových Stanovách ČZS a Jednacím a volebním řádu ČZS, schválené nové platbě členské známky od r. 2020 ve výši 150 Kč, z toho 50 Kč zůstává v ZO.  

2.     Schvaluje:

-        Zprávu předsedy ÚS o činnosti představenstva územního sdružení od jarního zasedání rady a konference ÚS 22. 5. 2019

-        Zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu územního sdružení za uvedené období.

-        Zprávu kontrolní skupiny územního sdružení za uvedené období

-        Zapojení ÚS Opava do plnění podmínek fondu aktivity US ČZS

3.    Ukládá:

a) představenstvu územního sdružení

           1. Zveřejnit na webových stránkách územního sdružení Zpravodaj  2/2019 územního sdružení a usnesení z dnešního zasedání územní rady,    

  2. Svolat na 18. 3. 2020 jarní zasedání rady územního sdružení, na zasedání zajistit přednesení odborné aktuální informace

  3. Zpracovat plán činnosti US na 1. pololetí 2020, v plánu zabezpečit v měsíci dubnu 2020 okresní kola soutěže Mladý zahrádkář a floristickou soutěže

   4. Důsledně dodržet splnění termínu hlášení na ústředí ČFZS a to:

       - zaslání účetní závěrky ÚS do 30. 6. 2020

        - zaslání přehledu o činnosti ÚS do 31. 3. 2020 za předešlý rok

        - zaslání vyhodnocení dotace MZe dle pokynu ústředí ČZS do 1. 11. 2020 

b) kontrolní komisi ÚS

   - Plnit úkoly v souladu se schváleným plánem práce na rok 2020

  Základním organizacím ÚS

1.    Nahlásit představenstvu ÚS terminy svých VČS 2020. V  případě potřeby provést podle schválených registračních listů ZO případné změny oprávněných osob ZO u zájmových organizací / banka, pošta atd./

2.    Nahlásit termíny svých vlastních zahrádkářských výstav v roce 2020.

3.  Nejpozději do konce února 2020 závazně předložit na představenstvo ÚS / e-mail uropava@seznam.cz /svoji platnou emailovou adresu a případný podnět nebo požadavek do plánu činnosti územního sdružení na rok 2020, požadavky na konání odborných přednášek instruktorů ÚS, nahlásit případné připojení základních škol v místě působení ZO do okresního kola zahrádkářské soutěži Mladý zahrádkář a floristika 2020. Ve výborech ZO a na VČS seznámit a informovat členy o nových Stanovách ČZS a Jednacím a volebním řádem ČZS a změně platby a rozdělení využití členského poplatku od r. 2020, zodpovědně zpracovat a zaslat přehled o činnosti ZO za rok 2019 

4.   Požádat členy ZO o odebírání časopisu Zahrádkář za zvýhodněných podmínek ročního předplatného 360 Kč, výbory ZO projednat možnost odběru 1  ks  časopisu Zahrádkář pro svoji základní organizaci za sníženou cenu 180 Kč. Podrobnou informaci k odběru časopisu Zahrádkář najdete na internetové adrese ČZS v sekci zahrádkář nebo na tel. 720674717.  

5.    Upřesnit, konkretizovat v místě své činnosti spolupráci ZO s  orgány státní, samosprávy a spol. organizacemi. 

        

6.   Vyslat 20.3. delegáty  svých ZO  na jarní í zasedání  rady územního sdružení     Výsledek hlasování o usnesení ze schůze:                                        

     

Výsledek hlasování o usnesení:                                                                                

                   pro usnesení :  43                           zdr želo se: 0                                     proti usnesení:  0    

----------------------------------------------- ------ ----------------------------------------------------------------------

Předsedající schůze: Dr. Stanislav Kubesa                          Předseda  ÚS Dr. Stanislav Šmajdler

 

Zapisovatel: Ing. Zdeněk Seidl                                            Ověřovatel  zápisu:Věra Klapetková

 


Celkem:
Dnes:
On line:
39020
10
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Opava
Na nábřeží 4, 746 01 Opava, č.zo: 706000, mail: uropava@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.