Materiály Rady Územního sdružení ČZS Opava

- Zápis ze zasedání Územní rady ÚS ČZS Opava ze dne 22. 7. 2020.
- Usnesení ze zasedání Územní rady ÚS ČZS Opava ze dne 22. 7. 2020.

 

Zápis  ze zasedání Územní rady ÚS ČZS Opava  konané dne  22.7.2020
v sídle ÚS Na nábřeží 4 v Opavě

 

 

Schůzi zahájil a řídil př. Stanislav Kubesa.

Po schválení programu proběhla
- volba členů mandátové komise – Vilém Tomíček, Jan Melecký a Oldřich Čerbák;
- volba návrhové komise – Josef Teuer, Stanislav Kubesa a Jaromír Válek;
- zapisovatelem byl zvolen Zdeněk Seidl a ověřovatelem zápisu Věra Klapetková.

Zprávu o činnosti a hospodaření ÚS ČZS Opava od posledního zasedáni přednesl předseda ÚS Stanislav Šmajdler. Hospodaření a činnost ÚS je prováděna bez nedostatků v souladu s plánem činnosti. Kvůli problémům způsobeným pandemii koronaviru se část plánovaných akcí, ať už v ZO/SZO, tak z úrovně Územní rady muselo zrušit nebo odložit. Také menší účast zástupců ZO na dnešním zasedání rady územního sdružení je ovlivněna koronavirovou situací.

Zprávu kontrolní komise přednesl Zdeněk Sekeráš. Komise neshledala žádné závady.  

Zprávu o plnění aktuálních úkolů ÚS v roce 2020 přednesl předseda ÚS Stanislav Šmajdler.

K bodu programu: Realizace rozhodnutí Rozhodčí komise ČZS k ZO ČZS U starého cukrovaru Opava kontrolních orgánů k ZO ČZS U starého cukrovaru, Opava, předseda ÚS vysvětlil důvody, které vedly k přijetí závazných opatření vůči uvedené ZO a to nejvyšších kontrolních orgánů ČZS -  rozhodčího nálezu Rozhodčí komise ČZS a závěru Kontrolní komise ČZS. Sdělil, že s pozvánkou na dnešní zasedáni rady ÚS všem ZO  zaslal v příloze pozvánky podklady, dokumenty a vydaná rozhodnutí, aby účastníci zasedání rady US měli všechny informace  ke svému rozhodnutí.

K tématu se postupně několikrát polemicky vyjádřili předseda ZO př. Pavel Horák a předseda ÚS př. Stanislav Šmajdler.
           
Předseda Územního sdružení informoval o všech krocích, které Představenstvo  pro vyřešení sporu mezi Pachovými a ZO podniklo. Přes opakované pokusy pomoci situaci vyřešit se po mnoho let situace neměnila. Proto se do řešení vložila Rozhodčí komise ČZS a vydala opatření, jehož realizace je obsahem dnešního jednání Rady.

Předseda P. Horák uvedl, že v případu Pachových není vše jednostranně v pořádku a na vině ZO.  Na odvolání neměla jejich ZO finanční prostředky, proto se neodvolal. Předložená žaloba Pachových u okresního soudu v Opavě na úhradu jim vzniklé škody na zahrádce, by byla v případě jejího schválení, pro celou jejich základní organizaci likvidační, neví, kde přišli k takové částce, všichni členové ZO by pak přišli o své zahrádky. Uvedl, že vyloučení Pachových a jejich znovu přijetí do ZO souvisí přímo s podanou žalobou Pachových na úhradu jim údajně ZO způsobené škody.  Informoval také o jednání a podvodu Pachových v organizaci a jejím negativním dopadu v ZO, uvedl, že Pachovi měli již vážné problémy v jiné ZO v Opavě, odkud odešli. 

Předseda ÚS uvedl, že toto zasedání územní rady neslouží k posuzování a diskuzi o vydaném rozhodnutí v Rozhodčím nálezu Rozhodčí komise ČZS ve věci Pachových, ale k jeho realizaci v souladu se Stanovami ČZS rozhodnutím rady územního sdružení na základě radou schváleného usnesení.

V diskuzi z pléna vystoupilo několik členů. U některých sugestivní vyjádření předsedy P. Horáka zanechalo dojem a vedlo k nerozhodnostiZejména se  polemizovalo o reálnosti termínů (30.8. a 15.9.2020) stanovených v návrhu usnesení se zřetelem na probíhající soudní jednání mezi Pachovými a ZO ČZS
U starého cukrovaru, Opava. Předseda ÚS uvedl, že žaloba Pachových na ZO se týká údajně jejich majetkové škody od ZO a nesouvisí s řešením členství v ZO a přidělením zahrádek, které řeší Rozhodčí nález Rozhodčí komise ČZS.  Do diskuse se rovněž přihlásil př. Josef Teuer, který podpořil návrh usnesení přijatý představenstvem ÚS.

Po ukončení diskuse přednesl př. Melecký zprávu mandátové komise. Zasedání Územní rady ÚS ČZS Opava se zúčastnilo 36 členů územní rady, to je 55 %. Zasedání je tedy usnášení se schopné.

Návrh usnesení přednesl př. Teuer. Nechal o bodech usnesení hlasovat jednotlivě:

Bod 1. – byl schválen.

Body 2.a/ a 2.b/ - byly schváleny.

K bodu 2.c/ - byl z pléna vznesen návrh vyřadit z bodu odstavec 6, což bylo schváleno. Následně se hlasovalo o upraveném bodu 2.c/. Pro bylo 16 hlasů, 18 delegátů se hlasování zdrželo. Bod nebyl schválen.

Body 3.a/, 3.b/ a 3.c/ - byly schváleny.

Po ukončení hlasování předsedající schůze schůzi ukončil.

V Opavě 22. července 2020                                        

 

 

 Zapsal – Zdeněk Seidl v.r.                               Ověřovatel zápisu – Věra Klapetková v.r. 

 

 

Usnesení  ze zasedání Územní rady ÚS ČZS Opava  konané dne  22.7.2020
v sídle ÚS Na nábřeží 4 v Opavě

 

 

Zasedání Rady územního sdružení ČZS Opava se zúčastnilo 36 členů, to je 55 % zástupců ZO.  Po projednání všech bodů programu a diskuzi,

zasedání Rady územního sdružení ČZS Opava 

  1. Bere na vědomí: 

a/ Informaci o stavu členské základny. Členská základna ÚS ČZS Opava je tvořena 4.200 členy.

 

  1. Schvaluje:

a/ Zprávu představenstva ÚS o činnosti a hospodaření ÚS od podzimního zasedání rady ÚS 27.11.2020

    Hlasování:  pro usnesení:  36 členů             proti usnesení: 0 členů               zdrželo se: 0 členů

    Usnesení 2a/ bylo přijato

 

b/ Zprávu kontrolní skupiny územního sdružení za uvedené období.

     Hlasování:  pro usnesení:  36 členů             proti usnesení: 0 členů               zdrželo se: 0 členů

     Usnesení 2b/ bylo přijato

 

c/  Na základě § 19 odst. 2  Stanov ČZS, z.s., rada územního sdružení ČZS Opava, na základě návrhu  představenstva územního sdružení ČZS Opava předloženým v souladu s § 20 odst.5, pís. a) Stanov ČZS, z.s., se na dnešním zasedání  usnesla a rozhodla ve věci sjednání nápravy ve věci paní L. Pachové a pana Ing.  Mgr.P. Pacha, členů základní organizace ČZS U starého cukrovaru Opava, aby výbor a členská ZO této základní organizace přijali a realizovali tato závazná opatření:

 

-/ 1  Do 31.8.2020  provedení opatření  stanovených:  rozhodčím nálezem   Rozhodčí komise  ČZS č.j. 1/2018 ze dne 22.10.2018, závazným  rozhodnutím  Kontrolní komise ČZS ze dne 7.9.2017 a  rozhodnutím představenstva územního sdružení ČZS Opava ze dne 24.9.2019, ke sjednání nápravy  ve věci paní  L. Pachové a pana Ing. Mgr.P. Pacha, nařizující neprodlené  přijetí  opatření ke zrušení svého rozhodnutí o vyloučení obou výše jmenovaných ze svazu a statutárním orgánem  této základní organizace vydat  jmenovaným písemné podnájemní smlouvy na zahradní dílce č.7 a č.8 v zahrádkářské osadě, v nájmu ZO ČZS U starého cukrovaru Opava Kateřinky, jak učinil u ostatních podnájemců. 

 -/2  Pokud výbor ZO ČZS U starého cukrovaru Opava výše uvedené usnesení územní rady ČZS Opava nařízená stanovená opatření do 31.8.2020 nesplní a nepodá do 2.9.2020 představenstvu územního sdružení ČZS Opava zprávu o jeho   splnění, uzemní rada ČZS Opava, tímto usnesením v souladu § 8 odst. 3  pís. d), § 8/8, § 8/ 8b  Stanov ČZS tímto dnem  odvolává   z funkce  stávající předseda  výboru ZO ČZS Opava p. Pavla Horáka z odůvodněním, že není schopen naplnit výše uvedená závazná  rozhodnutí Kontrolní komise ČZS, rozhodčí nález Rozhodčí  komise ČZS a rozhodnutí územního sdružení ČZS Opava  a tím porušuje povinnosti dle Stanov ČZS a to podle § 10 odst 2/ pís.a)  / dodržovat stanovy a ostatní vnitrosvazové normy vydané v souladu se stanovami/  a §10, odst 2, pís. b) / plnit usnesení orgánů svazu a organizační jednotky jejimž je členem, plnit jeho rozhodnutí  přijatá podle stanov a smluvní závazky z nich vyplývající/.

   -/3  Územní rada v souladu s § 19 odst. 6 pís. c)  ukládá statutárnímu orgánu ZO ČZS U starého cukrovaru §povinnost svolat do 15.9.2020  mimořádnou  členskou  schůzi své základní organizace a   provést volbu nového předsedy ZO, případně podle svého rozhodnutí  i navrhnout členské schůzi rekonstrukci výboru a kontrolní komise. Nově zvoleným výborem ZO   neprodleně nejpozději však do 30.9.2020 splnit všechna výše  uvedená závazná  nařízení k nápravě v záležitosti Pachových.   

-/4   V případě nesplnění výše uvedených bodů tohoto usnesení ve stanovených termínech, rada územního sdružení ukládá představenstvu územního sdružení předložit do programu podzimního zasedání uzemní radě v měsíci listopadu 2020 zdůvodněný návrh, aby  v souladu s § 35 odst 3, pís.3  Stanov ČZS, byla zrušena   základní organizace ČZS U starého cukrovaru Opava.

-/5  Rada územního sdružení ČZS Opava ukládá představenstvu územního, aby při zabezpečení plnění úkolů stanovených tímto usnesením, poskytla  ZO ČZS U starého cukrovaru Opava  v rámci stanov a na požádání nezbytnou pomoc.

    Hlasování:  pro usnesení: 16  členů              proti usneseni: 0  členů              zdrželo se: 18 členů

    (Dva zástupci před projednáváním bodu 2c/ ze zasedání odešli.)

    Usnesení 2c/ nebylo přijato

 

 

3.  Ukládá

Představenstvu územního sdružení

1. Zveřejnit na webových stránkách územního sdružení  usnesení z dnešního zasedání územní rady.

2. V případě potřeby svolat podzimní zasedání rady územního sdružení.

3. Informovat základní organizace územního sdružení aktivitách a činnosti organizací územního sdružení. Rozšířit nabídku školám o možnosti účasti žáků v soutěžích organizovaných územním sdružením v roce 2021. Vydat do konce listopadu Zpravodaj ÚS 2020/2.

4. V souvislosti s očekávaným zrušením od. 1.4.2021 možnosti užívání stávajících místnosti pro činnost územního sdružení, usilovně se snažit najít vhodné náhradní místnosti v Opavě pro činnost územního sdružení. 

b) kontrolní komisi ÚS

    Plnit úkoly v souladu se schváleným plánem práce na rok 2020 poskytnout pomoc kontrolní komisi   ZO ČZS U starého cukrovaru Opava na základě jejího požádání.

c) Základním organizacím ÚS

     Zabezpečit činnost ve svých organizacích v souladu s novými stanovami a volebním a jednacím řádem ČZS.

      Hlasování:    pro usnesení:  34 členů             proti usnesení: 0 členů               zdrželo se: 0 členů

      Usnesení bylo přijato

 

 

Podpisy:

Předsedající schůze: Dr. Stanislav Kubesa    v.r.


          

Předseda ÚS: Dr. Stanislav Šmajdler  v.r.


 

Zapisovatel: Ing. Zdeněk Seidl   v.r.           


     

Ověřovatel zápisu: Věra Klapetková  v.r.

 

Celkem:
Dnes:
On line:
42048
15
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Opava
Na nábřeží 4, 746 01 Opava, č.zo: 706000, mail: uropava@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.