Pokyny k udělování svazových ocenění

často se ptáte, jak a kdy máte oceňovat členy svých organizací, tady je odpověď

POKYNY

pro udělování svazových ocenění

čl. 1

Svazová ocenění se podle § 5 Stanov ČZS udělují členům a orgánům svazu, případně i jiným osobám, institucím a organizacím, které se zasloužili o rozvoj ČZS.

Udělovat svazová ocenění mohou všechny organizační složky svazu v rozsahu dále v těchto pokynech stanoveném.

Svazová ocenění se zpravidla předávají při významných a slavnostních příležitostech, u příležitosti životních jubileí a výročí činnosti.

čl. 2

Členům ČZS se udělují svazová ocenění za obětavou a dlouholetou činnost ve prospěch svazu, jednotlivých svazových orgánů a základních organizací za významné výsledky a úspěchy v této činnosti.

Základním organizacím, specializovaným základním organizacím a svazovým orgánům se udělují svazová ocenění za dlouhodobě úspěšnou činnost pro zahrádkáře, pro rozvoj svazové činnosti a propagaci svazu.

Nesvazovým orgánům, organizacím, institucím a nečlenům svazu se udělují svazová ocenění za pomoc, spolupráci, podporu a propagaci činnosti svazu.

čl. 3

Jednotlivé organizační složky svazu, udělují svazová ocenění podle těchto zásad:

Základní organizace a specializované základní organizace ČZS:

 • Udělují členům ZO a SZO „Čestné uznání“.
 • Předkládají územní radě (dále ÚR) návrhy na ocenění svých členů územní, nebo republikovou radou ČZS.

Územní rada ČZS:

 • Na návrh ZO a SZO uděluje členům ZO a SZO „Čestné uznání“ ÚR.
 • Uděluje „Čestné uznání ÚR“ členům ÚR, základním a specializovaným ZO.
 • Předkládá republikové radě návrhy na ocenění členů ZO, SZO, ÚR, základních a specializovaných ZO.
 • Uděluje „Čestné uznání“ nečlenům svazu – jednotlivcům.

Republiková rada ČZS:

 • Na návrh ÚR ČZS uděluje republiková rada ČZS svazová ocenění členům ZO, SZO, ÚR a organizacím ČZS (ZO a SZO).
 • Na návrh představenstva RR uděluje RR ČZS svazová ocenění funkcionářům republikové rady, významným funkcionářům svazu, svazovým organizacím a orgánům, po předběžné konzultaci s příslušným ÚS. Tato ocenění jsou mimo stanovené počty pro ÚS.
 • Na návrh ÚR a PRR ČZS uděluje RR ČZS svazová ocenění nečlenům ČZS, mimosvazovým orgánům, organizacím a institucím. Pro tento účel jsou svazová ocenění mimo stanovený počet udělovaných svazových ocenění.

čl. 4

Svazová ocenění, která uděluje republiková rada ČZS:

Bronzová medaile,
Stříbrná medaile,
Zlatá medaile,
Za zásluhy o ČZS - stříbrná medaile,
Zlatá růže,
Za zásluhy o ČZS - zlatá medaile,
Zápis do knihy cti ČZS

 

čl. 5

Pravidla pro udělování svazových ocenění:

1) Za aktivní činnost v ČZS

Bronzová medaile

 • Minimálně 10 let členství v ČZS, nebo 5 let práce ve funkcích ČZS,
 • Nositel čestného uznání ÚR ČZS.

Stříbrná medaile

 • Minimálně 15 let členství v ČZS, nebo 10 let práce ve funkcích ČZS,
 • Nositel Bronzové medaile, nebo dřívějšího Vyznamenání III. st.

Zlatá medaile

 • Minimálně 20 let členství v ČZS, nebo 15 let práce ve funkcích ČZS,
 • Nositel Stříbrné medaile, nebo dřívějšího Vyznamenání II. st.

Zlatá růže

 • Minimálně 25 let členství v ČZS, nebo dlouholetá práce ve funkcích ČZS s dlouholetým přínosem pro rozvoj ČZS,
 • Nositel Zlaté medaile, nebo dřívějšího Vyznamenání I. st.

Zápis do Knihy cti ČZS

 • Nejvyšší svazové vyznamenání pro zasloužilé členy a dlouholeté funkcionáře ČZS,
 • Nositel dřívějšího ocenění Za zásluhy o rozvoj zahrádkářského svazu, nebo Zlaté růže, nebo Za zásluhy o ČZS – zlatá medaile.

Pro udělování výše uvedených svazových ocenění je nutno zachovat odstup alespoň pěti let

Územní rady předkládají počet návrhů podle následující tabulky. Při celkovém počtu členů ČZS v rámci ÚS:

Do 1 500 členů- 3 návrhy
1 501 - 3 000 členů- 6 návrhů,
3 001 - 5 000 členů- 8 návrhů,
Nad 5 000 členů- 10 návrhů.

 

2) Za zásluhy o ČZS

Za zásluhy o ČZS – stříbrná medaile
Za zásluhy o ČZS – zlatá medaile
(Odstupňováno podle rozsahu a významu činnosti)

a) členům ČZS

    Uznávaným aktivním členům ČZS za dlouholeté zásluhy o rozvoj zahrádkářského svazu, jeho jednotlivých organizací a orgánů, k významným životním jubileím, k ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch zahrádkářského hnutí, kteří nejsou nositeli jiných svazových ocenění, udělovaných RR ČZS

b) organizacím a orgánům ČZS

    za dlouholetou úspěšnou činnost pro rozvoj zahrádkářského hnutí ve prospěch svazové činnosti a propagaci svazu.
      Územní rady předkládají počet návrhů na ocenění členů ČZS, organizací a orgánů ČZS za zásluhy o ČZS při celkovém počtu základních organizací v rámci ÚS takto:

Do 40 ZO (včetně SZO)1 návrh

Od 41 – do 100 ZO2 návrhy

Nad 100 ZO3 návrhy

c) mimosvazovým orgánům, organizacím, institucím a nečlenům svazu

    za významnou dlouhodobou mimořádnou pomoc, spolupráci, podporu a propagaci zahrádkářského hnutí a ČZS.

Výjimky z těchto všech pravidel, obsažených v článku 5 těchto pokynů, může, na základě řádného zdůvodnění, povolit PRR. Návrhy na udělení ocenění se podávají na Ústředí ČZS na předepsaných tiskopisech.

Návrhy se podávají do 15. září vždy na příští rok. Republiková rada schvaluje jejich udělení na podzimním zasedání RR ČZS.

 

čl. 6

Finanční ocenění vyznamenaných:

Bronzová medaile500 Kč
Stříbrná medaile700 Kč
Zlatá medaile1 000 Kč
Zlatá růže1 500 Kč
Zápis do Knihy cti ČZS3 000 Kč
Za zásluhy o ČZS – stříbrná medaile
- členové a organizace ČZS
- nečlenové ČZS a mimosvazové orgány

1 000 Kč
bez finančního ocenění
Za zásluhy o ČZS – zlatá medaile
- členové a organizace ČZS
- nečlenové ČZS a mimosvazové orgány

1 500 Kč
bez finančního ocenění

 

čl. 7

Návaznost dosavadních a nových ocenění

Na dříve udělené ocenění:je dalším stupněm nového ocenění:
Vyznamenání III. stupně- Stříbrná medaile,
Vyznamenání II. stupně- Zlatá medaile,
Vyznamenání I. stupně- Zlatá růže,
Za zásluhy o rozvoj zahrádkářského svazu- Zápis do Knihy cti ČZS.
Za zásluhy o ČZS stříbrná i zlatá medaile- nemá návaznost na dřívější ocenění
následně může být udělen zápis do Knihy cti ČZS.
Pro ZO ČZS (neplatí pro členy)
Čestné uznání 2. stupněbronzová medaile
Čestné uznání 1. stupně za zásluhy stříbrná

 

Příležitostná ocenění

Jednotlivé organizační složky ČZS mohou udělit diplom za pomoc při svazových akcích,  za mimořádné pěstitelské  výsledky u příležitosti výstav apod. členům a organizačním složkám ČZS i  nečlenům ČZS a mimosvazovým orgánům, organizacím a institucím.

Celkem:
Dnes:
On line:
84636
11
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Břeclav
U Tržiště 16, 690 02 Břeclav, č.zo: 604000, IČO: 00433772, tel. 519 373 060, mail: zahradkari.breclav@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.