Osadní řád


zahrádkářské osady ZO ČZS Zdiby, osada Přemyšlení

Čl. I

Vznik a poslání zahrádkářské osady

1)  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zdiby – osada Přemyšlení, org. číslo 109024 (dále jen „ZO ČZS“) má, jak vyplývá z dopisu Ministerstva vnitra ze dne 27.04.1994, č.j. II/s-OS/1-2277/94, právní subjektivitu.

2)  Pro zřízení zahrádkářské osady ZO ČZS na parcelách č. 115/1, 115/3 a st. 82, katastrální území Přemyšlení, nebylo vydáno samostatné územní rozhodnutí.  Územní a stavební řízení  bylo sloučeno podle § 10 odst. 6 vyhl. č. 85/1976 Sb. Bývalý odbor výstavby Okresního národního výboru Praha  - východ vydal ve sloučeném řízení podle § 39 a 66 zákona č. 50/1976 Sb. stavební povolení pro jednotlivé zahrádkářské chaty, následně i kolaudační rozhodnutí. Tím byla, jak vyplývá  z vyjádření Okresního úřadu Praha východ , referát regionálního rozvoje ze dne 9.12.1993 č.j. 182/93/RR, zahrádkářská osada z hlediska územního plánování lokalizována a právně založena.

3)  V současné době se zahrádkářská osada rozkládá na pozemcích v obci Zdiby, katastrální území Přemyšlení, zapsaných na příslušných listech vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, a to č. parc. 115/1, 115/3, 115/6 až 115/59, 115/65 a 135/3 až 135/5.

4)  Ke společnému užívání členů zahrádkářské osady slouží

a)  zařízení, která jsou ve vlastnictví ZO ČZS

- studna,

- vodárna se zařízením zdrží, průsakové studně a hlavní rozvod letního vodovodu na užitkovou vodu,

- rozvod el. energie s přípojkovými skříněmi,

- společné ploty a vstupy do areálu osady,

- společné hygienické zařízení (suché WC),

- odstavná plocha pro motorová vozidla členů osady na pozemku č. parc. 135/3,

b)  pozemky, které jsou ve spoluvlastnictví ZO ČZS a členů zahrádkářské osady,

- přístupové cesty do areálu zahrádkářské osady a k jednotlivým zahrádkám na pozemcích č. parc. 115/1 a 115/3, a odstavná plocha pro motorová vozidla členů zahrádkářské osady na části pozemku č. parc. 115/1 a na pozemku č. parc. 115/59.

5)  Pozemky členů zahrádkářské osady slouží k pěstování ovocných stromů, keřů a zeleniny, květin, okrasných rostlin a jiných plodin a současně jsou místem pro rekreaci a odpočinek členů zahrádkářské osady a jejich rodinných příslušníků a případných hostů.

Čl. II

Správa osady

1)  Správa osady je demokratickou a zastupitelskou složkou bez právní subjektivity. Vzhledem, k tomu, že jde o samostatnou zahrádkářskou osadu, která funguje současně jako základní organizace s právní subjektivitou, se správa osady nevolí. Tuto funkci vykonává v plném rozsahu výbor ZO ČZS zvolený na výroční členské schůzi (dále jen “výbor ZO ČZS“).

2)   Výbor ZO ČZS při výkonu správy zahrádkářské osady zejména

a)  vykonává organizační činnost,

b)  zajišťuje podle plánu a příslušných povolení údržbu zahrádkářské osady,

c)  spravuje společná zařízení a pozemky uvedené v čl. I odst. 4 a zajišťuje jejich opravy a údržbu,

d)  zajišťuje výběr finančních prostředků od členů zahrádkářské osady, kteří jsou členy ZO ČZS za členské příspěvky, spotřebovanou elektřinu a za údržbu společných zařízení v souladu s tímto osadním řádem a ve výši schválené členskou schůzí ZO ČZS,

e)  zajišťuje uzavření smlouvy a výběr finančních prostředků od členů zahrádkářské osady, kteří nejsou členy ZO ČZS za spotřebovanou elektrickou energii a za užívání společných zařízení, která jsou ve vlastnictví ZO ČZS, v souladu s tímto osadním řádem a ve výši schválené členskou schůzí ZO ČZS,

f)  uchovává potřebnou dokumentaci ohledně zahrádkářské osady včetně finanční agendy, zápisů jednání s úřady a smluv s dodavatelskými firmami,

g)  dohlíží na dodržování osadního řádu.

3)  Výbor ZO ČZS je oprávněn řešit případy porušení osadního řádu a přijímat odpovídající opatření. V případě hrubého nebo opakovaného porušování osadního řádu nebo sousedského soužití a v nezaplacení fakturovaných úhrad nebo záloh na elektřinu je výbor ZO ČZS oprávněn omezit členovi zahrádkářské osady výhody vyplývající z užívání společných zařízení, zejména užívání letního vodovodu a dodávání elektrické energie.

4)  Členové výboru ZO ČZS jsou oprávněni v odůvodněných případech (požár, unikání vody z letního vodovodu, neodkladná údržba společných zařízení) vstupovat na zahrádky jednotlivých členů zahrádkářské osady i bez jejich přítomnosti; v ostatních případech pouze po jejich předběžném souhlasu a za jejich přítomnosti.

Čl. III

Režim a provoz osady

1)  Zahrádkářská osada je souborem společných prostor, zařízení a zahrádek užívaných členy zahrádkářské osady a slouží především k zabezpečení jejich společných a oprávněných individuálních zájmů při zahrádkářské činnosti, relaxaci a aktivním odpočinku.

2)  Používání hlučných přístrojů (např. motorové pily, sekačky) je dovoleno v pracovní dny v době od 8:00 do 20:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. V neděli a ve státní svátek je používání těchto přístrojů zakázáno.

3)  Vjíždět motorovými vozidly do areálu osady je možno pouze ve výjimečných případech, a to pouze po pozemku č. parc. 115/1 a proti směru hodinových ručiček (po spodní cestě vjezd, po horní výjezd). V případě přivezení materiálu v průběhu dne je možné najet do areálu osady na nezbytnou dobu na vyložení či naložení a poté vyjet z areálu. Za velkého deště, náledí, oblevy je vjezd motorovými vozidly do osady zakázán.

4)  Noční parkování vozidel je povoleno na pozemcích ve vlastnictví členů zahrádkářské osady a na pozemku 115/59. Na pozemku č.parc. 115/1 je povoleno parkování pouze v době od 20:00 hodin večer do 9:00 hodin ráno.

5)  V areálu zahrádkářské osady není zásadně dovoleno

a)  volné pobíhání psů,

b)  mytí a umývání aut a jiných dopravních prostředků,

c)  používání střelných zbraní,

d)  odkládání odpadů všeho druhu, plastů, skla apod. mimo určené kontejnery a vytváření  tzv. „černé skládky“ v areálu osady  nebo v jejich bezprostředním okolí.

Čl. IV

Povinnosti členů zahrádkářské osady

1)  Členové zahrádkářské osady jsou povinni

a)  užívat zahrádku k zahrádkářským a rekreačním účelům a dodržovat tento osadní řád,

b)  respektovat sousedská práva, zejména neobtěžovat nad míru přiměřenou poměrům ostatní členy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, pachy, chemickými postřiky, pevnými a tekutými odpady, stíněním, vnikáním chovaných zvířat na sousední pozemky a společné plochy, neohrožovat sousední pozemky nebo stavby úpravami užívaného pozemku nebo staveb na něm se nacházejících,

c)  umožnit ostatním členům zahrádkářské osady užívání společných přístupových cest a zachovávat jejich průchodnost a průjezdnost, zejména sekat trávu a odstraňovat překážky,

d)  neodstraňovat a neničit společná zařízení umístěná na jejich zahrádkách a podílet se na jejich udržování,

e)  umožnit, aby se na zahrádkách prováděly práce potřebné pro údržbu společných zařízení (výměna vodovodního potrubí, zavedení nebo oprava elektrických rozvodů apod.).

2)  Členové zahrádkářské osady jsou povinni zajistit, aby omezení a povinnosti uvedené v čl. II odst. 2 a v předchozím odstavci dodržovali i jejich rodinní příslušníci, popřípadě osoby, které jsou u nich na návštěvě.

3)  Členové zahrádkářské osady jsou povinni poskytnout výboru ZO ČZS své kontaktní údaje a neodkladně oznamovat jejich změny.

4)  Členové zahrádkářské osady jsou povinni zúčastňovat se brigád souvisejících s výstavbou a údržbou společných zařízení.

Čl. V

Úhrady, účelové příspěvky

1)  Každý člen zahrádkářské osady je povinen na základě vyúčtování předaného mu výborem ZO ČZS zaplatit úhrady za spotřebovanou elektrickou energii, účelový příspěvek za používání elektrorozvodných zařízení (čl. VI odst. 3), účelový příspěvek za užívání užitkové vody z letního vodovodu a používání souvisejících společných zařízení (čl. VII odst. 3) a účelový příspěvek představující jeho podíl na investičních záměrech ZO ČZS, zejména na nákladech souvisejících s provozováním, výstavbou a údržbou společných zařízení a zajištěním chodu zahrádkářské osady (čl. VIII odst. 2), a to ve výši a za podmínek uvedených v následujících ustanoveních.

2)  Výbor ZO ČZS je povinen vyúčtování za předchozí kalendářní rok, včetně zálohy na spotřebovanou elektrickou energii v probíhajícím roce, předat jednotlivým členům na výroční členské schůzi, která se zpravidla koná poslední dubnovou sobotu probíhajícího kalendářního roku; nedostaví-li se člen ZO ČZS na tuto schůzi, je povinen si vyúčtování vyzvednout osobně u hospodáře ZO ČZS. Členům zahrádkářské osady, kteří nejsou členy ZO ČZS výbor ZO ČZS předá vyúčtování osobně, popřípadě jim je zašle doporučeným dopisem na jimi uvedenou doručovací adresu, popřípadě na adresu uvedenou v katastru nemovitostí.

3)  Členové zahrádkářské osady jsou povinni provést úhradu bezhotovostním platebním stykem na účet ZO ČZS nejpozději do konce června kalendářního roku, v němž vyúčtování obdrželi. Neuhradí-li člen zahrádkářské osady příslušné platby řádně a včas, má ZO ČZS právo účtovat úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. VI

Užívání elektrické energie

1)  Každý člen zahrádkářské osady má v přípojkové skříni na vodiči vedoucím na jeho zahrádku osazen podružný elektroměr měřící elektrickou energii dodanou na toto spotřební místo. Každý člen má tedy možnost spolupodílet se na využívání elektrické energie dodávané na základě smlouvy sjednaným dodavatelem.  Členům zahrádkářské osady, kteří jsou členy ZO ČZS, vzniká nárok členstvím v ZO ČZS, členům zahrádkářské osady, kteří nejsou členy ZO ČZS, vzniká nárok na základě smlouvy uzavřené podle čl. II odst. 2 písm. d) tohoto osadního řádu.

2)  Každý člen zahrádkářské osady, který se spolupodílí na využívání elektrické energie, je povinen spolupodílet se na úhradách souvisejících s dodávkou elektrické energie.

3)  Výbor ZO ČZS při vyúčtování nákladů za spotřebovanou elektrickou energii je povinen postupovat tak, že počet spotřebovaných kWh vynásobí cenou za 1 kWh účtovanou ZO ČZS dodavatelem a k této úhradě připočte účelový příspěvek za užívání elektrorozvodných zařízení.

4)  Výbor ZO ČZS při vyúčtování účelového příspěvku za užívání elektrorozvodných zařízení je povinen postupovat tak, že se počet m2 zahrádky (včetně pozemku chaty) ve vlastnictví člena zahrádkářské osady  vynásobí částkou, jejíž výši na příslušný kalendářní rok stanoví členská schůze ZO ČZS.

5)  Člena zahrádkářské osady, který řádně a včas neuhradí vyúčtovanou částku je výbor ZO ČZS oprávněn odpojit od možnosti užívání elektrické energie.

6)  U členů zahrádkářské osady, kteří výboru ZO ČZS písemně sdělí, že elektrickou energii neužívají, zajistí výbor ZO ČZS, aby k jejímu užívání nemohlo docházet, a o úhrady podle tohoto článku sníží ve vyúčtování požadovanou částku. Změna je možná jen k 1. lednu následujícího roku.

Čl. VII

Užívání užitkové vody

1)  Každý člen zahrádkářské osady má na zahrádce osazen výstup z letního vodovodu. Každý člen má tedy možnost spolupodílet se na využívání užitkové vody rozváděné prostřednictvím letního vodovodu.  Členům zahrádkářské osady, kteří jsou členy ZO ČZS, vzniká nárok členstvím v ZO ČZS, členům zahrádkářské osady, kteří nejsou členy ZO ČZS, vzniká nárok na základě smlouvy uzavřené podle čl. II odst. 2 písm. d) tohoto osadního řádu.

2)  Každý člen zahrádkářské osady je povinen spolupodílet se na nákladech souvisejících s provozováním, údržbou a opravami společných zařízení sloužících k rozvodu užitkové vody.

3)  Výbor ZO ČZS při vyúčtování nákladů souvisejících s provozováním, údržbou a opravami společných zařízení sloužících k rozvodu užitkové vody účtuje účelový příspěvek za užívání společných zařízení sloužících k rozvodu užitkové vody.

4)  Výbor ZO ČZS při vyúčtování účelového příspěvku za užívání společných zařízení sloužících k rozvodu užitkové vody je povinen postupovat tak, že se počet m2 zahrádky (včetně pozemku chaty) ve vlastnictví člena zahrádkářské osady vynásobí částkou, jejíž výši na příslušný kalendářní rok stanoví členská schůze ZO ČZS.

5)  Člena zahrádkářské osady, který řádně a včas neuhradí vyúčtovanou částku je výbor ZO ČZS oprávněn odpojit od možnosti užívání užitkové vody.

6)  U členů zahrádkářské osady, kteří výboru ZO ČZS písemně sdělí, že užitkovou vodu neužívají, zajistí výbor ZO ČZS, aby k jejímu užívání nemohlo docházet, a o úhrady podle tohoto článku sníží ve vyúčtování požadovanou částku. Změna je možná jen k 1. lednu následujícího roku

Čl. VIII

Investiční záměry

1)  Každý člen zahrádkářské osady je povinen spolupodílet se na ostatních investičních záměrech ZO ČZS schválených členskou schůzí ZO ČZS, zejména souvisejících se zajištěním provozu, údržbou, opravami a výstavbou společných zařízení a pozemků.

2)  Výbor ZO ČZS při vyúčtování účelového příspěvku na náklady související se schválenými investičními záměry je povinen postupovat tak, že se počet m2 zahrádky (včetně pozemku chaty) ve vlastnictví člena zahrádkářské osady vynásobí částkou, jejíž výši na příslušný kalendářní rok stanoví členská schůze ZO ČZS.

3)  Výbor ZO ČZS stanoví pro každý kalendářní rok brigády. Členové zahrádkářské osady, kteří odpracují podprůměrný počet brigádnických hodin, jsou povinni za každou hodinu do průměru uhradit účelový příspěvek, jehož výši na příslušný kalendářní rok stanoví členská schůze ZO ČZS; členům zahrádkářské osady, kteří odpracují nadprůměrný počet brigádnických hodin, bude za každou nadprůměrnou hodinu v dané výši snížen účelový příspěvek.

Čl. IX

Převod pozemků

1)  Člen zahrádkářské osady může pozemky v areálu zahrádkářské osady převést na třetí osobu pouze za těchto podmínek

a)  převést lze pouze současně všechny pozemky, které vlastní, a to jako jeden celek; předkupní právo na pozemky ve spoluvlastnictví s ostatními členy zahrádkářské osady nelze uplatnit,

b)  třetí osobou mohou být pouze fyzické osoby,

c)  třetí osoba se v kupní smlouvě zaváže dodržovat všechny povinnosti stanovené pro prodávajícího člena, zejména dodržovat osadní řád,

d)  třetí osoba se zaváže, že se stane členem ZO ČZS nebo jejího právního nástupce.

2)  Člen zahrádkářské osady je povinen před převodem pozemku informovat o této skutečnosti výbor ZO ČZS a dohodnout s ním všechny potřebné kroky k vypořádání vzájemných závazků.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

1)  Osadní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí ZO ČZS.

2)  Pro členy zahrádkářské osady je osadní řád závazný dnem nabytí jeho účinnosti.  

3)  Změny a doplňky k osadnímu řádu jsou platné a účinné po schválení členskou schůzí ZO ČZS a publikaci podle odstavce 1.

Osadní řád byl schválen na členské schůzi ZO ČZS dne 23. srpna 2014

Osadní řád je uveřejněn na webových stránkách www.zahradkari.cz/zo/premysleni

 

 

Předseda ZO ČZS:  František Horák VR                   Člen výboru ZO ČZS: Martin Kadlas VR 

Celkem:
Dnes:
On line:
8073
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zdiby, osada Přemyšlení
Klecany 369, 250 67, č.zo: 109024, IČO: 66002699
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.