Zasedání zástupců ZO ČZS


U s  n e s  e n í

ze Zasedání zástupců všech ZO ČZS ÚS ČZS Vsetín konaného dne 1.12.2018 ve Vsetíně.

Zasedání se zúčastnilo 38 členů, tj. 82,6 %. Jedna členka byla omluvena. Účastníci zasedání zástupců všech ZO ÚS ČZS Vsetín, konané dne 1.12.2018 vyslechli zprávu o činnosti ÚS Vsetín přednesenou předsedou představenstva ÚS Ing.V. Kotasem, zprávu o hospodaření ÚS od 1.1 2018 do 31.10.2018 a návrh rozpočtu na rok 2019, přednesené pokladníkem Ing. J. Janouškem, zprávu o kontrole hospodaření ÚS ČZS za rok 2017, přednesenou předsedou revizní skupiny J. Blahou, zprávu o jednání RR ČZS Praha přrdnesenou P. Orságem, informaci o Nařízení EU „GDPR“ o ochraně osobních údajů a Předpis upravující nakládání s osobními údaji přednesenými tajemníkem ing. Janouškem. Po diskusi k předneseným zprávám a po celkové diskusi přijímá toto usnesení :

1. Bere na vědomí informaci o Nařízení EU „GDPR“ o ochraně osobních údajů

2. Schvaluje :

a) Zprávu o činnosti ÚS ČZS Vsetín za období od 3.12.2017 do 30.11.2018 přednesenou jejím předsedou Ing. Vítězslavem Kotasem

b) Zprávu o hospodaření za období od 1.1.2018 do 31.10.2018 přednesenou hospodářem Ing. Jiří Janouškem

c) Zprávu o hospodaření za rok 2017 přednesenou předsedou revizní skupiny Josefem Blahou

d) Rámcový rozpočet na rok 2019 přednesený hospodářem Ing. Jiří Janouškem

e) Program školení OOI a OR na příští období přednesený předsedou komise OOI Jiří Martišem

f) Zprávu z jednání RR ČZS přednesenou Petrem Orságem

g) Předpis upravující nakládání s osobními údaji přednesený tajemníkem ing. Janouškem

3. Ukládá :

a) Zpracovat plán práce představenstva ÚS Vsetín na rok 2019.                                                                                                                                                                                           odpovídá : představenstvo ÚS                                                                                                                                             termín : 15.1.2019

b) Vyplnit a na sekretariát ÚS ČZS Vsetín zaslat přehled o činnosti ZO ČZS za rok 2018.                                                                                                                                       odpovídá : předsedové všech ZO ČZS                                                                                                                                 termín : 20.1.2019.

c) Realizovat program školení a akcí pro okresní odborné instruktory a odborné referenty.                                                                                                                                              odpovídá : tajemník a předseda komise OOI

d) Svolat členské volební schůze ZO ČZS a na nich dle stanov zvolit na další pětileté období – předsedu, výbor + min.  2 členy výboru, 3 členy kontrolní komise, zvolit delegáta(y) ( organizace nad 100 členů volí 2 delegáty) na zasedání konference ÚS ČZS Vsetín - nahlásit na ÚS ČZS Vsetín ( písemně, emailem nebo telefonem). Zaslat nové RL na sekretariát ÚS včetně Žádosti o provedení změny, výmazu a zápisu ve spolkovém rejstříku + příslušné souhlasy a usnesení z Výroční členské schůze ( nebo zápis ).                                                                                                                                                                                                                             odpovídá : předseda výboru ZO ČZS                                                                                                                                                termín : do 15.6.2019.

Ve Vsetíně dne 1.12.2018 Za návrhovou komisi : předseda Josef Blaha v.r.                                                                                                                                             členové: Ing. Zbyněk Pavelka v.r.

Za správnost opisu Ing. Jiří Janoušek, taj. ÚS ČZS Vsetín.   Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín

Mostecká 367, 755 01 Vsetín. Tel.: 723846959

Pozvánka

na Zasedání zástupců všech ZO ČZS ÚS ČZS Vsetín, které se uskuteční v sobotu 1.12.2018 v Sokolovně Vsetín v 8.00 hod – druhý vchod ze dvora od Telecomu s  tímto programem:

  1. 8.00 - 8.15 - prezentace

  2. 8.15 - zahájení zasedání

  3. Volba návrhové komise, zapisovatele

  4. Zprávy funkcionářů : - předsedy ÚS

        - hospodáře ÚS

        - předsedy revizní skupiny ÚS

        - informace člena RR Petra Orsága

  1. Občerstvení

  2. Diskuse

  3. Usnesení

  4. Závěr


Plánované zakončení naše společného jednání je v 11.00 hod. Po zasedání bude možnost na sekretariátě ÚS vyzvednutí Rukověti zahrádkáře pro rok 2019. Žádáme všechny pozvané o co největší účast na zasedání zástupců ZO ČZS. Vyplňte prosím přiložený Souhlas se zpracováním osobních údajů a doneste je s sebou, popř zašlete na ÚS ČZS Vsetín spolu s Hlášením o činnosti ZO za rok 2018. Děkuji.


Za Územní sdružení ČZS Vsetín           Ing. Vítězslav Kotas v.r.                          Ing. Jiří Janoušek

                                                         předseda ÚS                                                           tajemník ÚS


U  s  n  e  s  e  n  í

ze Zasedání zástupců všech ZO ČZS ÚS ČZS Vsetín konaného dne 2.12.2017 ve Vsetíně.

 

Zasedání se zúčastnilo 34 členů, tj. 73,91 % z pozvaných. Účastníci zasedání zástupců všech ZO ÚS ČZS Vsetín, konané dne 2.12.2017 vyslechli zprávu o činnosti ÚS Vsetín přednesenou předsedou představenstva ÚS Ing.V. Kotasem, zprávu o hospodaření ÚS přednesenou pokladníkem Ing. J. Janouškem, návrh rozpočtu na rok 2018, zprávu o kontrole hospodaření ÚS ČZS za rok 2016, přednesenou předsedou revizní skupiny J. Blahou. Po diskusi k předneseným zprávám a po celkové diskusi přijímá toto usnesení :

 1.      Bere na vědomí :

-          informaci o stavu registrace  pobočných spolků ČZS u rejstříkového soudu

  2.      Schvaluje :

          a)  Zprávu o činnosti ÚS ČZS Vsetín za období od 19.11.2016 do 1.12.2017 přednesenou jejím předsedou Ing. Vítězslavem  Kotasem      

          b)  Zprávu o hospodaření za období od 1.1.2017 do 15.11.2017 přednesenou hospodářem ÚS ČZS Vsetín Ing. Jiří Janouškem.

          c)  Zprávu o hospodaření za rok 2016  přednesenou předsedou revizní skupiny Josefem Blahou

          d)  Rámcový rozpočet na rok 2018.

          e)  Program školení OOI a OR na příští období přednesený předsedou komise OOI Jiří Martišem.

          f)   Zprávu z jednání RR ČZS přednesenou Petrem Orságem 


3.  Ukládá :

     a)    Zpracovat plán práce představenstva ÚR Vsetín na rok 2018.

                                                                                  odpovídá : představenstvo  ÚR

                                                                                  termín :      15.1.2018

     b)    Vyplnit a na sekretariát ÚS ČZS Vsetín zaslat přehled o činnosti ZO ČZS za rok 2017.

                                                                                  odpovídá : předsedové všech ZO ČZS

                                                                                   termín :    20.1.2018.

c)         Realizovat program školení a akcí pro okresní odborné instruktory a odborné referenty. 

                                                                                    odpovídá : tajemník a předseda komise OOI


 

 

Ve Vsetíně dne 2.12.2017.     Za návrhovou komisi :                 předseda   Sypták Evžen v.r.

                                                                                                          členové     Kopřiva Jaroslav v.r. 

                                                                                                                             ing. Taurek Josef v.r.

Za správnost opisu :  Janoušek JiříCelkem:
Dnes:
On line:
34996
7
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín
Mostecká 367, 755 01 Vsetín, č.zo: 710000, IČO: 00433985, tel. 723 846 959, mail: ur.czs.vsetin@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.