Kdy nepotřebujete povolení k zastřešení terasy

Kdy nepotřebujete povolení k zastřešení terasy

 

Lenka Zahradníková | 12.10.2019 

 

Terasa je skvělé místo, kde můžeme v pohodlí domova trávit čas venku na čerstvém vzduchu. A nemusí se čas vztahovat pouze na letní dny, můžeme si ho prodloužit i během podzimu a jara. Stačí terasu jen zastřešit. V některých případech k tomu dokonce nebudeme potřebovat ani povolení. 

Povolení nepotřebujeme, je-li rozloha terasy do 25 m2 a není-li součástí stavby

Pokud máte na pozemku nezastřešenou zpevněnou plochu do velikosti 25 m2, která je pokryta dlažbou nebo asfaltem či je vybetonovaná, nepřiléhá k domu a chtěli byste ji zastřešit, je to z hlediska legislativy celkem jednoduché. Nepotřebujete totiž žádné povolení. Pokud však chcete zastřešit větší plochu pozemku než je 25 m2 nebo předmětná plocha přiléhá k rodinnému domu je situace složitější. V tomto případě se bude již jednat o rozšíření zastavěné plochy na pozemku. O povolení záměru je nutné se informovat na místně příslušném stavebním úřadě.

Na začátek je však třeba si vysvětlit rozdíl mezi zpevněnou a zastavěnou plochou pozemku.

Zastavěná plocha

Zastavěná plocha” z hlediska legislativy je část pozemku, na níž jsou vybudovány budovy a stavby. Je jednoznačně  definována v  §2, odst.(7) stavebního zákona takto (citace):

Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Přičemž zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. …….

Z uvedeného vyplývá, že se do zastavěné plochy nezapočítávají přesahující střechy a balkóny, které nemají sloupy nebo jinou svislou konstrukcí, zakotvenou do země. V tomto případě je terasa součástí domu a počítá se k zastavěné ploše hlavní stavby

 

Zpevněná plocha

Zpevněná plocha” pozemku dle legislativy je část pozemku pouze se zpevněným povrchem, bez staveb a zařízení. Bez ohledu na to, zda se jedná o dlažbu, asfalt, beton apod. Jsou to např. nezastřešené terasy, volná parkovací místa, pochozí plochy, chodníčky a pod.

Povolení zastřešení plochy do 25 m²

K povolení zastřešení  terasy se vztahuje ustanovení § 79 odst.(2) stavebního zákona (citace):  o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě, …….. ..je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreac Zastřešením terasy prodloužíte možnost pobytu venku na čerstvém vzduchu

 

Povolení zastřešení plochy nad 25 m2

U povolovacího procesu u zastřešení ploch velikosti nad 25 m2 nebo ploch přiléhajících k rodinnému domu se bude dle situace v území jednat o dva kroky, a to o Územní souhlas a  Ohlášení stavebnímu úřadu. Při územním souhlasu se vychází  z ustanovení §96 stavebního zákona (citace):

(1) Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu…………………..

(2) Územní souhlas postačí v případech ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení……

Z hlediska Ohlášení stavby se na záměr zastřešení dále vztahuje ustanovení  § 104  stavebního zákona (citace):

(1) Ohlášení stavebnímu úřadu postačí u 

a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím….

 

Také určité omezení zástavby na pozemku může ovlivnit Územní plán obce, pokud je vydán, kde bývá v regulativech určeno také procento zpevněných ploch na pozemku Řádné informace o možné zástavbě vydává příslušný stavební úřad.

  

Celkem:
Dnes:
On line:
16078
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha-západ
Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, č.zo: 110000, IČO: 433276, tel. 608055978, mail: urprahazapad@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.