Historie

( Něco z kronik i vzpomínek naších pamětníků )

  Psal se únor 1936, kdy došlo k založení spolku zahrádkářů ,, Praizler  „ v Olomouci a okolí. K tomuto aktu došlo v restauraci  u Zlaté koule na dnešní třídě Míru ( mimo  jiné, tato restaurace existuje do dnešních  dnů ). Územní sdružení vlastní vzácný dokument - a to kroniku - se zápisem o založení  uvedeného spolku. Dále je nutné upozornit , že až do dnešních dnů činnost spolku vlastně nebyla  přerušena, i když se měnili názvy a místo  sekretariátu . Ale to nese  doba a pokrok.

Spolek Praizler byl  jedním  z prvních  na střední Moravě a asi třetí až  pátý  na Moravě.

Něco o historii spolku  a navazujících organizací

 V roce 1935 se pánové a sice pan učitel Dvořáček, pan učitel  Penker  a pan učitel Augustín  Pospíšil v Neředíně  dohodli, že je nutné do Olomouce zavolat  nějakého  odborníka zahrádkáře k provedení odborné přednášky věnované  zahrádkářské činnosti. Toto rozhodování a dohadování trvalo bezmála půl roku. Na vánoce roku 1935 byl do Prahy – Radotína  zaslán dopis panu Praizlerovi s požadavkem na uskutečnění odborné přednášky. Organizátoři měli stále obavy, aby akce neskončila nezdarem. Báli se že nebude dostatečná účast posluchačů. V zápětí došla stručná odpověď od pana Praizlera. Stavím  se někdy v únoru 1936 v Olomouci. V kronice se posléze  uvádí cituji „ … bylo rozesláno na 300 dopisů, udělány a vyvěšeny plakáty a zváno dům od  domu tak jako o volbách…“ 

Již dne 18. Ledna 1936  o 5 hod . odpolední pan Praizler do Olomouce přijel a týž den se konala  večer schůzka organizátorů s panem Praizlerem v hostinci u Koule ( dnes u Zlaté koule ). V kronice se dále uvádí : „ V neděli ráno jsme netrpělivě  čekali a čekali jaká bude návštěva. Odhadovali jsme tak 30  až 50 lidí. V 9.oo hod již nebylo kde sednout. V uvedený den se přihlásilo 83 členů „ .

Pan Praizler  vždy  rád do Olomouce zajížděl a měl zde vždy zvídavé posluchače. Mezi posluchači byl i tehdy 30 tiletý pan Nitka. V roce 2013  dne 14.8.  zemřel ve věku nedožitých  107 let. Narodil se 22.11.1907.

K zamyšlení  několik čísel 

V roce 1982  ZO ČZS Olomouc - město měla  525 řádných členů. V současnosti se stav členů pohybuje  okolo 100. Okres Olomouc v uvedeném roce měl 63 ZO ČZS , dnes je jich 38. Tehdy  bylo v okrese 6 150 členů, dnes má okres  1 551 řádných členů .

   *  Na Moravě byly v minulosti  tyto spolky :

1767 až 1770 c.k. vlastenecko hospodářská společnost

1820 –založen pomologický  spolek Čech a Moravy

1868 -  ustavena stálá komise pro ovocnictví

1837 – 1847- působil na území Čech a Moravy spolek pěstitelů jiřinek

1843- česká zahradnická společnost

1900- zemský ovocnický spolek pro markrabství Moravské později moravskoslezské

V období první republiky vznikaly organizace a spolky jednak živelně, jednak dle požadavků v různých místech, obcích a městech, jako např.:

- zahrádkářská organizace = ústřední sdružení zahrádkářů a chovatelů drobného zvířectva

- společnost přátel zahrad, řada místních poboček

- vzdělávání, osvětová činnost, propagační aktivity, výstavy, kurzy, exkurze, okrašlovací  místní spolky apod.

Po německé okupaci spolky v pohraničí byly zrušeny a začleněny  do říšskoněmeckých organizací. V protektorátu většina spolků byla zrušena. V  Olomouci spolek Praizler pracoval bez přerušení.

Po 2. světové válce byl stav následující :

1946 – 1949 svaz zahradnicko vinařský

1945 – v českých zemích vytvořen Jednotný  svaz Českých zemědělců(JSČZ), zrušen v roce  1950

Zahrádkářské  spolky a organizace vycházely z činnosti zahradnických, ovocnářských, vinařských, okrašlovacích a jiných spolků působících v českých zemích již v 19. Stol a před 1 světovou válkou. Již tehdy  docházelo k postupnému oddělování amatérského pěstování od poloprofesionálního a taky od profesionálních činností.

   * Ještě několik informací k historii :

V roce  1917 vznikl ústřední svaz spolků pro zakládání zahrádkových kolonií ze sídlem v Praze. V roce 1925 byl založen Svaz zahrádkářů a přátel přírody v Brně. V roce 1934 vzniklo ústřední sdružení zahrádkářů a chovatelů drobného zvířectva. V roce 1945 obnovena činnost uvedeného spolku. V roce 1947 název změněn na Jednotu zahrádkářů. V roce 1957 název změněn v součinnosti ze vznikem krajů, transformací  do Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů. Od roku 1979 změna na Český zahrádkářský svaz.

Zahrádkářské spolky od prvopočátku své  existence se významně podílely na šíření poznatků v pěstování a zužitkování zahradních výpěstků a plodin. V osmdesátých letech měl svaz až 450 tisíc členů.

Po roce 1989 nebyla obnovena  ani založena žádná stavovská organizace, která by  sjednocovala a hájila  zájmy všech zahradnických oborů.

     V současné době  sekretariát  PÚR ČZS pro  okres  Olomouc sídlí na ulici  1. Máje č. 5 v Olomouci. Olomoucká PÚR  pořádá pravidelná oblastní školení, odborné  exkurze, pravidelně a dlouhodobě spolupracuje s výstavištěm Flora  a.s. Olomouc, zúčastňuje se výstav na  uvedeném výstavišti. Spolupracuje ze  zahrádkáři ze Slovenska a Polska. Dříve i se zahrádkáři s Lipska a Drážďan. Značná část místních ZO spolupracuje s obecními či městskými  úřady a zastupitelstvy. Za těch 77 let organizované činnosti zahrádkáři zanechali  důležitou  stopu. Žel současná doba nepřeje příliš naší  bohulibé činnosti. Chybí nám dorost, který nemá zájem o zahrádkaření  a většina z mladších ročníků  vidí smysl života jinak něž pohyb na zdravém vzduchu, při smysluplné práci a v přírodě. To že si touto činností prodlužují život jim zatím nějak nedochází.

     Tak jako v minulosti ČZS spočívala  činnost hlavně v oblasti osvětové, odborně vzdělávací, tak je tomu i nyní. Je nutné si uvědomit ,  že zahrádkáři zúrodňovali mnohdy ladem ležící půdu, nevhodnou pro  jinou činnost, u rodinných domů upravují  předzahrádky, mnohde ošetřují veřejnou zeleň, veřejné  plochy apod. Zejména na Moravě  jsou v mnoha obcích vidět výsledky zahrádkářského umu, nadšení a  pracovitosti zdejších  lidí.

Snad se dočkáme  lepšího porozumění  jak ze strany politiků, školských zařízení a především  pak v rodinném zázemí. Věřme, že  budeme mít pokračovatele a nadšence pro  zahrádkářskou činnost.


Zpracoval :  Jiří Skarupský  tajemník  PÚR ČZS Olomouc

Normal 0 21 false false false Normal 0 21 false false false
Celkem:
Dnes:
On line:
47078
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Olomouc
Zamenhofova 790, 779 00 Olomouc, č.zo: 705000, mail: mirek.pazdera@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.