Zápisy ze zasedání představenstva ÚS ČZS Vsetín


Zápis č. 4/2019

 

Ze zasedání představenstva Územního sdružení  ČZS Vsetín, konaného  dne 9.9.2019 na sekretariátě ÚS ČZS Vsetín.

 

Přítomni :   Ing. V.Kotas, ing. J. Janoušek, J. Martiš, ing. Z.Pavelka, Ester Miniariková, E.Sypták, J.Blaha.

Omluven : 

Program :

1.       Kontrola zápisu ze schůze představenstva ze dne  10.6.2019

2.       Rozpracování přijatého usnesení na Konferenci dne 7.9.2019.

3.       Organizační záležitosti.

4.       Různé.

5.       Usnesení.

 

Doba trvání schůze od 14:45 hodin do 18:00 hodin. Schůzi řídil ing. Kotas, předseda ÚS. Schůzi zahájil přivítáním všech přítomných a oznámením programu. Krátce zhodnotil průběh Konference dne 7.9. 2019, poděkoval za zvolení, poděkoval dosavadnímu představenstvu za výbornou práci za celé pětileté období, zejména pak odstupujícím členům, vedoucímu OOI a tajemníkovi. Vyslovil nespokojenost s malou účastí delegátů z ZO ČZS.

 

Ad  1.  Protože zápis ze schůze představenstva ze dne  10.6.2019 dostali všichni písemně, bylo upuštěno od jeho čtení. Uložené úkoly byly splněny, proto byl zápis schválen.

 

Ad 2.  Předseda jmenuje do funkce  místopředsedy pÚS ČZS  Evžena Syptáka, tajemníka  a hospodáře                    ing. Jiřího Janouška, vedoucího OOI Jiřího Martiše,  komise práce s mládeží Ester Miniarikovou,                  dokumentaristy ing. Zbyňka Pavelku. Tajemník předkládá návrh Kalendářního plánu činnosti pÚS ČZS    Vsetín

Ad 3. Tajemník seznamuje představenstvo s došlou poštou. ZO ČZS Študlov zaslala Usnesení o dobrovolném zrušení  ZO.  ZO ČZS Študlov nemá vůči ÚS ČZS žádné povinnosti. Dále informuje o problémech provozovatele bufetu Sokolovny se zajišťováním občerstvení mimo letní sezonu.  Tajemník předkládá k odsouhlasení proplacení nákladů na předplatné časopisu Zahrádkář pro členy pÚS pro rok 2020.

Ad  4.     Vedoucí OOI  žádá o proplacení nákladů na PHM – dovoz dataprojektoru na Konferenci, dále žádá o proplacení příspěvku na oblastní školení Karviná ( 2 – 3 OOI ). Připomíná následující akce pro OOI – Zubří, 3. – 6. 10. Hortikomplex Olomouc – problémy s ovocem -  doplnění expozice z Ratiboře ( Gladyrys , ), travináři Zubří apod. Informuje o nutnosti zakoupení rámečků na fotografie . Př. Miniariková informuje pÚS o možnostech aranžování – projedná s aranžérkou z Ratiboře.  Ing. Pavelka informuje o akci  Zmapování Valašské jaderničky – podrobnosti zašle tajemníkovi.

Ad  6.     Představenstvo  ÚS ČZS  Vsetín na základě podaných zpráv, informací a diskuse

1.       bere na vědomí :  - kontrolu zápisu ze schůze představenstva ze dne 10.6.2019

       - ukončení činnosti ZO ČZS Študlov 

2.    schvaluje  :           - proplacení nákladů na PHM – dovoz dataprojektoru

                                     -  50 % příspěvek na oblastní školení Karviná

                                     -  proplacení nákladů na předplatné časopisu Zahrádkář pro rok 2020.

                                     -  proplacení nákladů souvisejících s výstavou Hortikoplex                                    

3.    ukládá :                 - svolat zasedání představenstva na 11.11.2019 na 15.00 hod – Sokolovna Vsetín

Odpovídá – tajemník

 

Zapsal : Jiří Janoušek, tajemník

Obdrží  :  všichni členové Územního sdružení  ČZS Vsetín

                 Ústředí ČZS Praha

                 předseda revizní skupiny př. Josef BlahaZápis č. 3/2019

Ze zasedání představenstva Územního sdružení  ČZS Vsetín, konaného  dne 10.6.2019 na sekretariátě ÚS ČZS Vsetín.
Přítomni :   Ing. V.Kotas, ing. J. Janoušek, J. Martiš, ing. Z.Pavelka, P.  Orság,  ing. P. Dušek, E.Sypták, J.Blaha.
Omluven : 
Program :
1.  Kontrola zápisu ze schůze představenstva ze dne  11.3.2019
2.  Organizační záležitosti.
3.  Různé.
4.  Usnesení.

Doba trvání schůze od 14:45 hodin do 18:00 hodin. Schůzi řídil ing. Kotas, předseda ÚS. Schůzi zahájil přivítáním všech přítomných a oznámením programu. Poděkoval přítomným za přípravu, organizaci a průběh volebních členských schůzí. Dále poděkoval tajemníkovi za činnost související s kontrolou nových RL, žádostí o změnu, čestných prohlášení či souhlasu.

Ad  1.    Protože zápis ze schůze představenstva ze dne  14.1.2019 dostali všichni písemně, bylo upuštěno od jeho čtení. Uložené úkoly byly splněny, proto byl zápis schválen.

Ad 2.  Tajemník seznamuje představenstvo s došlou poštou. Konference ÚS ČZS Vsetín se uskuteční v sobotu 7.9.2019 v Sokolovně Vsetín s tímto programem :
1.  8.00 -  8.15 - prezentace
2.  8.15  - zahájení Konference ÚS ČZS Vsetín
3.  Volba pracovního předsednictva, komisí a zapisovatele
4.  Zprávy funkcionářů :  - předsedy ÚS
     - hospodáře ÚS
     - předsedy revizní skupiny ÚS
     - informace člena RR př. Petra Orsága
5.  Diskuse
6.  Občerstvení
7.  Zpráva mandátové komise
8.  Volba   -  předsedy ÚS ČZS Vsetín
-  ostatních členů předsednictva ÚS ČZS Vsetín
-  zástupce do RR ČZS Praha a delegáta na sněm
-  předsedy revizní skupiny ÚS ČZS Vsetín
-  ostatních členů RS ÚS ČZS Vsetín
9.  Usnesení
10.  Závěr
Dále tajemní předkládá kandidátku do pÚS a RK na období 2019 – 2024:
předseda ÚS ČZS Vsetín :  ing. Vítězslav Kotas, ZO ČZS  Krhová
členové předsednictva ÚS ČZS Vsetín : ing. Jiří Janoušek, ZO ČZS Vsetín, Jiří Martiš, ZO ČZS Vsetín Janišov, Evžen  Sypták, ZO ČZS Růžďka, ing. Zbyněk Pavelka, ZO ČZS Zubří, Ester Minariková, ZO ČZS Ratiboř,
delegát na sněm : ing. Vítězslav Kotas, ZO ČZS  Krhová
předseda kontrolní komise ÚS ČZS Vsetín - Josef Blaha, ZO ČZSV.M. Krásno
členové KK : Zdenka Matošková, ZO ČZS V  Jasenice, Martina Smočková, ZO ČZS Zubří
Návrh na pracovní předsednictvo konference ÚS ČZS Vsetín - Ing. Vítězslav Kotas, předseda ÚS, Petr Orság, člen RR ČZS Praha, Jiří Martiš – pověřen řízením schůze,
Návrh na složení mandátové komise  :  předsedkyně  - Ester Minariková  + dva čl. z pléna
Návrh na složení  návrhové komise  :  předseda  - Ing. Pavel Dušek + dva čl. z pléna
Návrh na složení volební komise :  předseda  -  Josef  Blaha + dva čl. z pléna
Zapisovatelem je navrhován  Ing. Ing. Zbyněk Pavelka
Hospodář předkládá ke schválení návrh rozpočtu na rok 2020.Ing. Pavel Dušek informuje představenstvo o ukončení činnosti v ÚS s ukončením funkčního období. Předseda navrhuje za činnost v ÚS ČZS př. Petra Orsága  a Ing. Pavla Duška nepeněžitý dar v hodnotě 500,- Kč. Vedoucí OOI informuje o dnu otevřených dveří pálenice Janová dne 11.5. –přednášky Ing. Trčálek – rostlinolékař – choroby a škůdci trnek, Jiří Martiš – hrušky, Ing. Z.Pavelka – roubování ovocných
stromů. Dále informuje o požadavku př. Vaníčka, HB, o zaslání plánu  akcí př. Valovi. Dále informuje o zajištění zájezdu osobními auty na Slovensko  dne 10.8.2019- Ján Maizel – Žilina Brodno, ing. Jozef Čerňanský Teplička nad Váhom. Informuje o kulminaci náletu obaleče švestkového a jablečného – při vhodném počasí stříkat ( mospilan ). Ing. Pavelka informuje o akci – Javis Zubří – neděle 16.6. v 15.00 hod – Jan Lacina - „Pěstování borůvek“.

Ad  3.   Vedoucí OOI informuje o dnu otevřených dveří pálenice Janová dne 11.5. – přednášky Ing. Trčálek – rostlinolékař –  choroby a škůdci trnek, Jiří Martiš – hrušky, Ing. Z.Pavelka – roubování ovocných stromů. Dále informuje o požadavku př.  Vaníčka, HB, o zaslání plánu  akcí př. Valovi. Dále informuje o zajištění zájezdu osobními auty na Slovensko  dne  10.8.2019- Ján Maizel – Žilina Brodno, ing. Jozef Čerňanský Teplička nad Váhom. Informuje o kulminaci náletu obaleče  švestkového a jablečného – při vhodném počasí stříkat ( mospilan ). Ing. Pavelka informuje o akci – Javis Zubří – neděle  16.6. v 15.00 hod – Jan Lacina - „Pěstování borůvek“. Dále informuje o exkurzi firmy Veselý Grunt-Janová a borůvkové farmě v Provodově – 20.7.2019 – sraz v 8.30 u OÚ Lhota u Vsetína (doprava os. auty.)

Ad  4.   Představenstvo  ÚS ČZS  Vsetín na základě podaných zpráv, informací a diskuse
1.  bere na vědomí :  - kontrolu zápisu ze schůze představenstva ze dne 11.3.2019
2.   schvaluje  :  - návrh rozpočtu na rok 2020
    - nepeněžitý dar př. Petra Orsága  a Ing. Pavla Duška nepeněžitý dar v hodnotě 500,- Kč.
    - konání Konference i kandidátku do pÚS  viz bod č. 2.
   
3.  ukládá :     - svolat Konferenci ÚS ČZS Vsetín na 7.9.2019 na 8.00 hod – Sokolovna Vsetín   
                       - svolat zasedání představenstva na 9.9.2019 na 15.00 hod – Sokolovna Vsetín
                                                                                                       Odpovídá – tajemník
                                                                                                                  Zapsal : Jiří Janoušek, tajemník
Obdrží  :  všichni členové Územního sdružení  ČZS Vsetín
   Ústředí ČZS Praha
   předseda revizní skupiny př. Josef Blaha


Zápis č. 2/2019
Ze zasedání představenstva Územního sdružení  ČZS Vsetín, konaného  dne 11.3.2019 na sekretariátě ÚS ČZS Vsetín.Přítomni :   Ing. V.Kotas, ing. J. Janoušek, J. Martiš, ing. Z.Pavelka, P.  Orság,  ing. P. Dušek, E.Sypták, J.Blaha.Omluven :  Program :  1.  Kontrola zápisu ze schůze představenstva ze dne  14.1.2019   2.  Sumář přehledů o činnosti ÚS ČZS Vsetín za rok 2018  3.  Organizační záležitosti.  4.  Různé.  5.  Usnesení.Doba trvání schůze od 14:45 hodin do 18:00 hodin. Schůzi řídil ing. Kotas, předseda ÚS. Schůzi zahájil přivítáním všech přítomných a oznámením programu. Ad  1.     Protože zápis ze schůze představenstva ze dne  14.1.2019 dostali všichni písemně, bylo upuštěno od jeho čtení. Uložené úkoly byly splněny, proto byl zápis schválen.Ad  2.  Tajemník ing. Janoušek předkládá Sumář přehledů o činnosti ÚS ČZS Vsetín za rok 2018.Ad  3.  Tajemník předkládá ke schválení návrhy na ocenění :  ZO ČZS Valašská Bystřice – Za zásluhy ČZS – stříbrnou   medaili, ZO ČZS Vsetín Jasénka Za zásluhy  ČZS – zlatou medaili, Ing. Oldřich Bečvář,  ZO ČZS Val. Meziříčí 3.osada  – zlatou medaili, Ing. Vítězslav Kotas,  ZO ČZS Krhová – zlatou růži, Martu Čokavcovou,  ZO ČZS Vsetín Hluboké –      stříbrnou medaili, Petr Orság,  ZO ČZS Vsetín Rokytnice – stříbrnou medaili, Mgr. Růžena Janošková, ZO ČZS Zubří –bronzovou medaili, Adolf Beseda, ZO ČZS VM Krásno – zlatou medaili. Dále tajemník informuje předsednictvo o        semináři předsedů a hospodářů  - doc. Ernest hovořil o volbách, o zvýšení členského příspěvku, o nových                  stanovách, O. Janků – pKK - spory  - písemně, věcné břemeno musí být v katastru, JUDr. Rus – prozhodčí K – řeší      věci pouze mezi členy ČZS – ne trestního řádu. Poškozená strana písemný návrh na ústředí – žádost o vydání              rozhodčího nálezu. Člen mimo osadu – smlouva o dodržení osadního řádu!! Korbová – bude zpracováno ve                Zpravodaji 1/2019. Peněžité odměny při ocenění od RR – nedaní se, peněžité odměny od ÚS či ZO- daní se 15%,pokud věcný dar – nedaní se. Dohody – funkční požitky – zdravotní i sociální pojištění.  Spotřeba PHM – auta starší    10 let – průměr ze tří spotřeb, novější – z techničáku třetí údaj. Inventarizacie – každoročně, k účetní závěrce přiložit i  pokladní deník včetně přehledu. Hospodář předkládá ke schválení fakturu za výkon Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy dle Smlouvy ze dne 3.12.2018.  Dále předkládá Dohodu o pracovní  činnosti  mezi ÚS ČZS Vsetín a Ing. Jiří Janouškem.                                             Ad  4.  Př. Martiš předkládá ke schválení požadavek na 50% jízdného na školení OOI Brno dne 2.3. - Martiš, Pohůnek,  Bezděk.  Dále informuje předsednictvo o akcích pořádaných pro OOI – 20.1.2019 – Roubování ovocných dřevin, 15.2. - FM Dobrá – mezinárodní degustace ovoce - žádá o proplacení 50% nákladů na dopravu, 20.2.2019 – Práce s mládeží  - 17 účastníků z ČZS, 3 ze základních škol. 2.3.2019 – Brno – Novinky v odrůdách  peckovin, skořápkaté ovoce – žádá o proplacení 50% nákladů na dopravu. Plánované akce – 21.3.2019 – ZO Krhová – Rakytník řešetlákový,  dovoz stromků pro malý zájem se neuskuteční.  Předseda informuje o svérázné VČS ZO ČZS Lešná. Dále se zúčastní 22.3. VČS ZO VM Krásno, 24.3. VČS ZO Zubří, 28.4. VČS ZO V Jasénka.  3.5. se VČS Krhová zúčastní Blaha.Ad  5.  Představenstvo  ÚS ČZS  Vsetín na základě podaných zpráv, informací a diskuse1.  Bere na vědomí :  -  kontrolu zápisu ze schůze představenstva ze dne  14.1.2019   2.  Schvaluje :  -  návrhy na ocenění – viz bod 3.                           -  Sumář  přehledů o činnosti ZO ČZS za rok 2018                                                                                                                     -    dohodu o pracovní činnosti mezi ÚS ČZS Vsetín a ing. J.Janouškem                         -  proplacení 50% jízdného na degustaci  FM Dobrá dne 15.2.  i na školení OOI – Brno dne 2.3.                          -  fakturu č. 201901 za Služby administrativní povahy                               3.  Ukládá :  -  svolat zasedání představenstva ÚS ČZS Vsetín na  10.6.2019.    Zajistí  tajemník   Zapsal : Jiří Janoušek,  tajemníkObdrží:  všichni členové Územního sdružení


Zápis č. 1/2019

Ze zasedání představenstva Územního sdružení  ČZS Vsetín, konaného  dne 14.1.2019 na sekretariátě ÚS ČZS Vsetín.

Přítomni :   Ing. V.Kotas, ing. J. Janoušek, J. Martiš, ing. Z.Pavelka, P.  Orság,  ing. P. Dušek, E.Sypták.

Omluven :  J.Blaha.

Program :

  1.  Kontrola zápisu ze schůze představenstva ze dne  3.12.2018

   2.  Uzávěrka za rok 2018

  3.  Organizační záležitosti.

  4.  Různé.

  5.  Usnesení.

Doba trvání schůze od 15.00 hodin do 18.00 hodin. Schůzi řídil ing. Kotas, předseda ÚS. Schůzi zahájil přivítáním všech přítomných a oznámením programu.

Ad  1.    Protože zápis ze schůze představenstva ze dne  3.12.2018 dostali všichni písemně, bylo upuštěno od jeho čtení. Uložené úkoly byly splněny, proto byl zápis schválen.

Ad  2.     Hospodář  ing. Janoušek předkládá uzávěrku  hospodaření za rok 2018.  ÚS ČZS Vsetín hospodařilo s přebytkem 4.785,59 Kč 

Ad  3.    Předseda ing.V.Kotas jmenuje inventarizační komisi ve složení : předseda  Ing. Evžen Sypták, člen Petr Orság a Jiří                    Martiš. Tajemník informuje představenstvo o zajištění školení  Práce s mladými zahrádkáři – Vlasta Ambrožová                            požaduje proplacení nákladů na PHM osobního auta. J.Martiš informuje představenstvo o angažovanosti pracovnice                 Okresní knihovny paní Goláňové v souvislosti se zajištěním pozvání škol na školení. Dále informuje o degustaci jablek              14.12. 2018 – Klub seniorů VM – žádá proplacení nákladů na pronájem a občerstvení - malá účast OOI. V neděli 20.1.2019 – dům zahrádkářů Zubří - Roubování ovocných dřevin. Př. Pavelka do 15.1. zpracuje nabídku na instruktáž,                  tajemník ji rozešle na jednotlivé ZO ČZS. Martiš – v pátek 15.2.2019 – degustace ovoce Dobrá – žádá o proplacení 50%                jízdného hromadným dopravním prostředkem (4 – 8  OOI ). ÚS ČZS Olomouc 16.2.2019 -  Odrůdy vyšlechtěné ve VŠÚO              Holovousy -  žádá o proplacení 50% jízdného hromadným dopravním prostředkem .     

Ad  4.  Př. Martiš informuje předsednictvo o přehledu srážek  a výskytu obalečů za posledních 15 roků v ZO ČZS Janišov . ž                  Předseda vyslovil spokojenost s organizací a úrovni degustace ovoce ve Val. Meziříčí. Ing. Pavelka zve na degustaci                  páleného. E. Sypták požaduje ocenění od ÚS ČZS pro př.     Vladislava Trlicu, ing. Kotas pro Milenu Palackou a ing.                      Otakara Petřeka. J. Martiš žádá o proplacení příspěvku 300,-Kč na telefon pro rok 2019. Předseda informuje o koštu                    slivovice (hasiči Krhová). Tajemník informuje představenstvo o zvýšení pronájmu za sekretariát o 25%.

Ad  5.  Představenstvo  ÚS ČZS  Vsetín na základě podaných zpráv, informací a diskuse

1.  Bere na vědomí :  -  kontrolu zápisu ze schůze představenstva ze dne  3.12.2018

   -  zvýšení nájmu 

2.  Schvaluje :  -  proplacení nákladů na degustaci  ve Val. Meziříčí                                                                                           

     -  proplacení nákladů na PHM – Vlasta Ambrožová, ÚS ČZS Prostějov – přednáška

     -  proplacení 50% jízdného HDP pro OOI do Dobré a Olomouce

  -  Čestné uznání ÚS ČZS pro Vl. Trlicu, M. Palackou a ing. O. Petřeka

  -  proplacení příspěvku na telefon př. J. Martišovi

  - 

3.  Ukládá :  -  svolat zasedání představenstva ÚS ČZS Vsetín na  11.3.2019.

  Zajistí  tajemník

Zapsal : Jiří Janoušek,  tajemník

Obdrží:  všichni členové Územního sdružení

Ústředí ČZS Praha                                                     
Celkem:
Dnes:
On line:
35695
3
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín
Mostecká 367, 755 01 Vsetín, č.zo: 710000, IČO: 00433985, tel. 723 846 959, mail: ur.czs.vsetin@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.