Usnesení Republikové rady

předchozí následující
Usnesení z 2. zasedání Republikové rady ČZS, z.s. (2015-2019) konaného dne 24. 10. 2015 v restauraci Želivárna v Praze

II. zasedání se zúčastnilo 63 členů, tj. 84 %, 12 členů bylo omluveno. Zasedání byli přítomni někteří vedoucí pracovníci ústředí ČZS. Po diskusi, ve které bylo předneseno 26 diskus­ních příspěvků, 2. zasedání RR ČZS:

1. Bere na vědomí:

 • předběžnou informaci o výsledku hospodaření ústředí ČZS za 1 až 3 Q / 2015,
 • informaci o stavu neuhrazených členských příspěvků za rok 2015,
 • informaci o stavu registrace pobočných spolků ČZS u rej­stří­kového soudu,
 • informaci o soutěžích dětí a mládeže v r. 2016 a návrhy témat pro soutěže v r. 2016,
 • informaci o stavu žádostí ÚS o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2016,
 • informaci o převzetí garance ÚS Břeclav za vinařskou výstavu 2016,
 • informaci o přípravě spolupráce ČZS s Českou televizí,
 • rezignaci Josefa Materny na funkci tajemníka ČZS a člena představenstva ČZS,
 • informaci o vyhodnocení ankety k oceňování členů a ZO.

2. Schvaluje:
 • zápis z 1. Zasedání RR ČZS, konané dne 21. 3. 2015,
 • Ing. Martu Pawlicovou, členku představenstva ČZS, do funkce tajemníka ČZS,
 • Marcelu Urbanovou, členku Republikové rady za ÚS Karviná za členku představenstva ČZS,
 • kooptaci členů do republikové rady ČZS za ÚS České Budějovice Petra Hrubeckého a za ÚS Brno-město Miroslava Dvořáka,
 • Zprávu předsedy ČZS Stanislava KOZLÍKA o činnosti před­sta­venstva a Ústředí ČZS za období od 1. Zasedání Republikové rady ČZS 21. 3. 2015,
 • závěrku hospodaření za rok 2014 s výsledkem ztráta 312 202 Kč. Výsledek hospodaření bude proúčtován proti vlastnímu jmění.
 • hospodaření ve fondech ČZS za rok 2014 s výsledkem 19 734 267,99 Kč,
 • návrh rozpočtu pro rok 2016 s výší nákladů 35 463 200 Kč, s výší příjmů 36 039 000 Kč a celkovým výsledkem zisk 575 800 s možnou odchylkou +/- 1 milion Kč,
 • pro rok 2016 výši členského příspěvku 100 Kč s rozdělením: 40 Kč pro ZO a SZO, 30 Kč pro Územní sdružení, 25 Kč pro Republikovou radu, 4 Kč do Fondu rozvoje ČZS a 1 Kč do Rizikového fondu ČZS,
 • upravený návrh pokynů k oceňování členů ČZS a ZO ČZS s účinností od 1. 1. 2016,
 • návrh na doplnění Stanov ČZS § 36 likvidace majetku svazu a jeho organizačních jednotek.

3. Ukládá:
a) představenstvu ČZS:
 • dořešit a uskutečnit do konce roku 2015 inovaci webových stránek ČZS,
 • uskutečnit koncem roku 2015 inventuru stavu registrace ÚS u rejstříkového soudu a před jarním zasedáním RR inventuru stavu registrace všech ZO a SZO. Na základě výsledku přijmout opatření k urychlení prací na registraci,
b) členům RR ČZS:
 • přispět k dořešení dluhů za členské příspěvky 2015, 2014 a 2013- podílet se na urychlení přípravy registrace ZO a ÚS u rej­stříkového soudu.
c) předsedovi ČZS:
 • vyhodnotit diskusi z 2. zasedání RR ČZS a zabezpečit její využití v další činnosti svazu
 • zabezpečit vydání Zpravodaje č. 2/2015 s výsledky jednání 2. zasedání RR ČZS do 15. 12. 2015
d) ÚS, ZO a SZO:
 • do konce roku 2015 zajistí zaregistrování ÚS do veřejného rejstříku,
 • věnovat prvořadou pozornost dořešení registrace všech ZO a SZO do veřejného rejstříku.

Usnesení bylo projednáno členy RR ČZS s následujícím výsledkem:
Pro usnesení:    60
Proti usnesení:    2
Zdržel se:           1
Usnesení bylo schváleno dne 24. 10. 2015

29. 3. 2018 - zpět na zprávy