Usnesení Republikové rady

předchozí následující
USNESENÍ z 3. ZASEDÁNÍ RR ČZS, z.s. (2015-2019) konané dne 19. 3. 2016 v restauraci Želivárna v Praze

III. zasedání se zúčastnilo 61 členů, tj. 80 %, 14 členů bylo omluveno. Zasedání byli přítomni někteří vedoucí pracovníci Ústředí ČZS. Po diskuzi, ve které bylo předneseno 13 diskusních příspěvků, 3. zasedání RR ČZS:

 

1. Bere na vědomí:

 • předběžnou informaci o výsledku hospodaření RR ČZS za rok 2015 s výsledkem - zisk 1 598 489Kč před zdaněním
 • informaci o stavu neuhrazených členských příspěvků za rok 2015
 • informaci o průběhu registrace pobočných spolků Svazu ve spolkovém rejstříku. K 15. 3. 2016 je zaregistrováno 1137 pobočných spolků, 521 je připraveno k podání návrhu, ale od 842 ZO zatím žádné podklady k registraci podány nebyly
 • informaci předsedů odborných komisí, předsedy Kontrolní, Rozhodčí a komise ČZS
 • informaci o připravované vinařské výstavě v Břeclavi
 • rezignaci předsedy kontrolní komise ČZS Ladislava Woloszcuka ze zdravotních důvodů
 • rezignaci člena RR ČZS Josefa Dejla za ÚS Most a Zdeňka Baláše za ÚS Nový Jičín
 • informace o přípravě návrhu zahrádkářského zákona
 • informaci předsedkyně  ERÚ  Ing. Aleny Vitáskové o přípravě nové tarifní soustavy v energetice. Doporučuje členům ČZS spolupracovat s ERÚ při získávání informací

 

2. Schvaluje:

 • zápis z 2. zasedání RR ČZS, konané dne 24. 10. 2015
 • Oldřicha Janků, člena kontrolní komise ČZS, do funkce předsedy
 • kontrolní komise ČZS
 • kooptaci členů do republikové rady ČZS za ÚS Most – Václava Hrdličky a za ÚS Nový Jičín – Ing. Tomáše Macka
 • zprávu předsedy ČZS Stanislava Kozlíka o činnosti svazu za období
 • od 2. zasedání Republikové rady ČZS 24. 10. 2015
 • závěrku hospodaření ve fondech ČZS za rok 2015 s výsledkem 19.263.502,10 Kč
 • navržené změny rozpočtu RR ČZS na rok 2016 s předpokládaným ziskem 65 800 Kč
 • 2 000Kč na věnec k památníku v Lidicích
 • pro jubilejní rok 60. výročí ČZS zdvojnásobení počtu oceňovaných členů a ZO ČZS (návrhy předložit do konce srpna 2016)

 

3. Ukládá:

a) představenstvu ČZS:

 • přednostně řešit (nejpozději do 30. 6. 2016) ve spolupráci s ÚS ČZS
 • dokončení zaregistrování zbývajících ZO a SZO do spolkového rejstříku
 • dořešit ve spolupráci s ÚS existenci ZO, které přestaly platit členské příspěvky, ale nejsou zatím zrušeny
 • připravit pro rok 2017 rámcový program jubilejního roku - 60. výročí ČZS, se zaměřením na propagaci činnosti ČZS, na zvýšení zájmu veřejnosti o časopis Zahrádkář a posílení spolupráce s místními veřejnými orgány. Návrh předložit na 4. zasedání RR ČZS
 • zasílat členům RR podkladové materiály pro jednání elektronicky s předstihem

 

b) členům RR ČZS:

 • podílet se na dokončení registrace ZO a SZO ve stanoveném termínu
 • pomoci dořešit dluhy za členské příspěvky za r. 2015, 2014 a opožděné platby za rok 2016
 • v rámci svých regionů kontaktovat poslance k podpoře zahrádkářského zákona v Poslanecké sněmovně

 

c) předsedovi ČZS:

 • připravit do konce roku 2016 návrh na ocenění šedesáti dlouholetých funkcionářů ČZS a pracovníků Ústředí ČZS, kteří se významným způsobem podíleli a podílí na rozvoji ČZS, /navíc, mimo dvojnásobné počty oceněných/
 • vyhodnotit diskusi ze 3. zasedání RR ČZS a zabezpečit její využití v další činnosti Svazu
 • zabezpečit vydání Zpravodaje č. 1/2016 s výsledky jednání 3. zasedání RR ČZS do 15. 4. 2016

 

d) ÚS, ZO a SZ

 • věnovat mimořádnou pozornost dokončení registrace všech zbývajících ZO a SZO  do veřejného rejstříku nejpozději do konce roku 2016

 

 

Usnesení bylo projednáno členy RR ČZS s následujícím výsledkem:

 • Pro usnesení: 51
 • Proti usnesení: 0
 • Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno 19. 3. 2016.


29. 3. 2018 - zpět na zprávy