Usnesení Republikové rady

předchozí následující
Usnesení z 4. zasedání RR ČZS, z.s. (2015–2019) konané dne 4.–5. 11. 2016 v hotelu Pramen v Praze

IV. zasedání se zúčastnilo 63 členů, tj. 86,3 %, 10 členů bylo omluveno. Zasedání se zúčastnili také členové kontrolní, rozhodčí a právní komise a vedoucí pracovníci Ústředí ČZS. Po diskuzi, ve které bylo předneseno 40 diskusních příspěvků, 4. zasedání RR ČZS:

1. Bere na vědomí:
 • informaci o čerpání rozpočtu za ¾ roku 2016
 • informaci o stavu neuhrazených členských příspěvků za rok 2016 a 2015
 • informaci o průběhu registrace pobočných spolků Svazu ve veřejném rejstříku.
 • K 30. 10. 2016 je zaregistrováno 2 195 pobočných spolků, ale od 253 ZO zatím podklady k registraci podány nebyly nebo jsou neúplné
 • informaci o projednávání návrhu Zahrádkářského zákona v par­la­mentu ČR
 • informaci o hlavních celosvazových akcích v jubilejním roce 2017
 • informaci o vyhlášení témat pro soutěže dětí a mládeže v r 2017
 • informaci o předběžném ekonomickém zhodnocení vinařské výstavy v Břeclavi
 • informaci o připravované výstavě ČZS k 60. výročí Svazu 2017
 • informaci o připravované výstavě Europom 2017
 • informaci o připravovaném odborném školení instruktorů ÚS v Olo­mouci
 • rezignaci Václava Vokáče z ÚS Cheb na člena RR ČZS ze zdravotních důvodů 
 • uvolnění Václava Hrdličky z důvodu zvolení nového předsedy ÚS Most

2. Schvaluje:
 • zápis ze 3. zasedání RR ČZS, konané dne 19. 3. 2016
 • kooptaci členů do republikové rady ČZS za ÚS Cheb Jana Picka, za ÚS Sokolov Josefa Krágla a za ÚS Most Milana Pecha
 • zprávu předsedy ČZS Stanislava Kozlíka o činnosti předsta­venstva a Ústředí ČZS za období od 3. zasedání Republikové rady ČZS 19. 3. 2016 
 • závěrku hosp. ČZS za rok 2015 s výsledkem zisk 1 146 825 Kč, z toho 600 000 Kč převést do fondu rozvoje a 546 825 proúč­tovat proti vlastnímu jmění na zmírnění ztrát z let 2013 a 2014
 • ukončení a zrušení Svépomocného fondu k 31. 12. 2016
 • upravený Statut fondů ČZS
 • závěrku hospodaření Svépomocného fondu k 31. 10. 2016 s výsledkem 7 736 021 Kč 
 • návrh rozpočtu pro rok 2017 s výší nákladů 36 790 200 Kč a s výší příjmů  36 652 000 Kč a celkovým výsledkem - ztráta 138 200 Kč s možnou odchylkou +/- 1 milion Kč
 • výši členského příspěvku 100 Kč pro rok 2017 s rozdělením: 40 Kč pro ZO a SZO, 30 Kč pro Územní sdružení, 25 Kč pro Republikovou radu, 4 Kč do Fondu rozvoje a 1 Kč do Rizikového fondu ČZS
 • cenu časopisu Zahrádkář pro rok 2017 na předplatné 28 Kč a 34 Kč ve volném prodeji
 • návrh členů a ZO ČZS na vyznamenání v roce 2017
 • metodický pokyn k činnosti kontrolních komisí.

3. Ukládá:
a) představenstvu ČZS:
 • přednostně organizovat, spolu s ÚS, dokončení registrace zbývajících ZO do rejstříku spolků 
 • dořešit, ve spolupráci s ÚS, existenci ZO, které přestaly platit členské příspěvky, ale nejsou zatím zrušeny (nemají zrušené IČO)
 • program jubilejního roku 60. výročí ČZS zaměřit na propagaci činnosti ČZS, na zvýšení zájmu veřejnosti o časopis Zahrádkář a posílení spolupráce s místními veřejnými orgány
b) členům RR ČZS:
 • přednostně se podílet na dokončení registrace ZO a SZO 
 • pomoci dořešit dluhy za členské příspěvky za r. 2016, 2015
 • zasadit se v mateřském ÚS o dodržování termínů pro podávání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu a jejího vyúčtování, termínu podávání návrhů na ocenění a včasné úhrady členských známek
c) předsedovi ČZS:
 • připravit do konce roku 2016, návrh na ocenění 60. dlouholetých funkcionářů ČZS a pracovníků Ústředí ČZS, kteří se významným způsobem podíleli a podílí na rozvoji ČZS, navíc, mimo dvoj­násobné počty oceněných
 • vyhodnotit diskusi ze 4. zasedání RR ČZS a zabezpečit její využití v další činnosti Svazu
 • zabezpečit vydání Zpravodaje č. 2/2016 s výsledky jednání 4. zasedání RR ČZS do 15. 12. 2016
 • d) ÚS, ZO a SZO:
 • věnovat mimořádnou pozornost dokončení registrace všech zbývajících ZO a SZO do veřejného rejstříku nejpozději do konce roku 2016

Usnesení bylo projednáno členy RR ČZS s následujícím výsledkem:
 • Pro usnesení: 62
 • Proti usnesení: 0
 • Zdržel se: 1
Usnesení bylo schváleno 5. 11. 2016

29. 3. 2018 - zpět na zprávy