Usnesení Republikové rady

předchozí následující
USNESENÍ z 5. ZASEDÁNÍ RR ČZS, z.s. (2014-2019) konané dne 25. 3. 2017 v restauraci Želivárna v Praze

V. zasedání se zúčastnilo 58 členů, tj. 77,3 %, 17 členů bylo omluveno. Zasedání byli přítomni někteří vedoucí pracovníci Ústředí ČZS. Po diskuzi, ve které bylo předneseno  22 diskusních příspěvků, 5. zasedání RR ČZS:

1. Bere na vědomí:
 • informaci o předběžném výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši zisk 461 127 Kč před zdaněním 
 • informaci o stavu neuhrazených členských příspěvků za rok 2016 a 2015
 • informaci o průběhu registrace pobočných spolků Svazu ve veřejném rejstříku.
 • K 20. 3. 2017 je zaregistrováno 2 179 pobočných spolků, 85 je ve stadiu schvalování návrhu, ale od 234 ZO zatím podklady k registraci podány nebyly, nebo jsou neúplné.
 • informaci o dopracování návrhu Zahrádkářského zákona a o postupu přípravy na jeho opakované předložení do parlamentu ČR
 • vyhlášení témat pro výtvarnou a fotografickou soutěž na rok 2018
 • zprávu kontrolní komise

2. Schvaluje:
 • zápis ze 4. zasedání RR ČZS, konané dne 4.-5.11.2016
 • kooptaci členů do republikové rady ČZS za ÚS Ústí n. Labem Josefa Košnera, za ÚS Pardubice Ing. Michala Vargu, za ÚS Brno venkov Ing. Bohumila Jakubce a za ÚS Praha západ RNDr. Stanislava Pelešku
 • volbu člena kontrolní komise svazu Ing. Jaroslava Hýzlera
 • zprávu předsedy ČZS Stanislava Kozlíka o činnosti před­sta­venstva a Ústředí ČZS za období od 4. zasedání Republikové rady ČZS 4.-5. 11. 2016
 • postup ÚČZS důsledně odmítat opožděné návrhy, žádosti a vyúčtování po dohodnutých termínech
 • úpravu stanov o čestném členství u § 4 odst. 2 a zrušení §12 
 • ruší se usnesení RR o čestném členství ze 4.11.1995 a ze 16. 12. 2006
 • doplnění Pokynů o oceňování členů a organizací ČZS o část 3) Čestné členství
 • 2000 Kč na věnec k památníku v Lidicích
 • žádost ÚS Ostrava o dodatečné ocenění členů pro rok 2017
 • úpravu rozpočtu pro rok 2017 se zvýšením výdajů o 465 800 Kč na celkových 37 256 000 Kč a se zvýšením příjmů o 705 000 Kč na celkových 37 357 000Kč s konečným   ziskem 101 000 Kč
 • výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 ve fondu rozvoje 11 139 726,69 Kč a v rizikovém fondu 905 931,70 Kč

3. Ukládá:
a) představenstvu
 • přednostně organizovat, spolu s ÚS, dokončení registrace zbývajících ZO do rejstříku spolků do 30.6.2017 
 • dořešit, ve spolupráci s ÚS, existenci ZO, které přestaly platit členské příspěvky,  ale nejsou zatím zrušeny (nemají zrušeno IČO)
 • program jubilejního roku 60. výročí ČZS zaměřit na propagaci činnosti ČZS, na zvýšení zájmu veřejnosti o časopis Zahrádkář a posílení spolupráce s místními veřejnými orgány
b)  členům RR ČZS:
 • přednostně se podílet na dokončení registrace ZO a SZO 
 • pomoci dořešit dluhy za členské příspěvky za r. 2016, 2015
 • zasadit se v mateřském ÚS o dodržování termínů pro podávání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu a jejího vyúčtování a termínu podávání návrhů na ocenění  
 • podílet se na opatření ke zkvalitnění placení členských příspěvků ve stanovených termínech
c) předsedovi ČZS
 • vyhodnotit diskusi z 5. zasedání RR ČZS a zabezpečit její využití v další činnosti Svazu
 • zabezpečit vydání Zpravodaje č. 1/2017 s výsledky jednání 5. zasedání RR ČZS do konce dubna 2017
d) ÚS
 • organizovat ze svých ÚS návštěvu (zájezdy) na výstavy Europom a k 60. výročí ČZS 
 • zajistit pro ÚS odběr zvýhodněného výtisku Zahrádkáře a projednat se ZO v rámci ÚS odběr zvýhodněného výtisku Zahrádkáře pro ZO a SZO
 • spolu se ZO ve vašem ÚS provést opatření ke zkvalitnění placení členských příspěvků
e)  ZO, SZO
 • věnovat mimořádnou pozornost dokončení registrace všech zbývajících ZO a SZO do veřejného rejstříku nejpozději do 30.6. 2017
 • využít nabídku zvýhodněného výtisku Zahrádkáře pro vlastní ZO, SZO
 • zajistit plnění termínů pro objednávání a placení členských příspěvků 
 • seznámit s rozhodnutím RR o zrušení osvobození od placení členských příspěvků čestným členům

Usnesení bylo projednáno členy RR ČZS s následujícím výsledkem:
 • Pro usnesení: 50
 • Proti usnesení: 3
 • Zdrželo se: 5
Usnesení bylo schváleno 25. 3. 2017.

29. 3. 2018 - zpět na zprávy