Usnesení Republikové rady

následující
USNESENÍ z 6. ZASEDÁNÍ RR ČZS, z.s. (2014-2019) konané 8. 10. 2017 v hotelu Ibis v Olomouc

VI. zasedání se zúčastnilo 60 členů, tj. 80 %, 15 členů bylo omlu­veno. Zasedání byli přítomni někteří vedoucí pracovníci Ústředí ČZS.
Po diskuzi, ve které bylo předneseno 23 diskusních příspěvků, 6. zasedání RR ČZS:
 
 
1. Bere na vědomí:
 • informaci o Mezinárodní pomologické výstavě Europom 2017, kterou uskutečnil ČZS ve dnech 6–8.10.2017 na Výstavišti Flora Olomouc
 • informaci o výstavě k 60. výročí založení ČZS ve dnech 6.10. až 8.10.2017
 • informaci o předání zlatých medailí významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj a popularizaci zahrádkářství v české a slovenské republice
 • informaci o výsledku hospodaření za I. pol. 2017
 • informaci o stavu neuhrazených členských příspěvků za rok 2015, 2016 a 2017
 • zprávu kontrolní komise ČZS
 • hodnocení 30. ročníku soutěže Mladý zahrádkář a 7. ročníku Floristické soutěže
 • informace o registraci, změnách registrace a výmazu ZO ze spolkového rejstříku
 • informaci o zrušených nebo nečinných ZO překlopených z Ministerstva vnitra do spolkového rejstříku:
 • k 26.9.2017 je zaregistrováno 2 460 ZO, 40 ZO je ve stadiu rozpracovanosti, u 74 ZO nebyly předány potřebné doklady k registraci, ze spolkového rejstříku bylo vymazáno 84 ZO, ve 2 případech probíhá klasická likvidace
 • informaci o soutěžích pro děti a mládež v r. 2017 a pro r. 2018
 
2. Schvaluje:
 • zápis ze 5. zasedání RR ČZS, konané dne 25.3.2017
 • kooptaci členů do republikové rady ČZS za ÚS ČZS Břeclav Ing. Vladimíra Konečka za ÚS Karlovy Vary Ing. Františka Schovance
 • zprávu předsedy ČZS Stanislava Kozlíka o činnosti před­sta­venstva a Ústředí ČZS za období od 5. zasedání Republikové rady konané dne 25.3.2017
 • účetní uzávěrku hospodaření za rok 2016 s výsledkem: zisk 104.257 Kč, s výdaji ve výši 36 813 019 Kč a příjmy ve výši 36 917 276 Kč. Výsledky hospodaření proúčtovat proti vlastnímu jmění
 • pozastavení finančních prostředku na vyznamenání r. 2018 ÚS ČZS, jejichž ZO ČZS nemají uhrazeny členské příspěvky
 • výši členského příspěvku 100 Kč, s rozdělením 40 Kč pro ZO ČZS, 30 Kč pro ÚS ČZS, 25 Kč pro RR ČZS, 4 Kč Fond rozvoje a 1 Kč pro Rizikový fond
 • cenu časopisu Zahrádkář 28 Kč v předplatném a 34 Kč ve volném prodeji
 • návrh rozpočtu na r. 2018 ve výši: zisk 4 550 Kč, výdaje ve výši 35 695 450 Kč, příjmy 35 700 000 Kč s možnou odchyl­kou +/- 1 mil. Kč
 
3. Ukládá:
a) představenstvu
 • - přednostně organizovat, spolu s ÚS, dokončení registrace zbývajících ZO do rejstříku spolků do konce roku 2017 
 • - dořešit, ve spolupráci s ÚS, existenci ZO, které přestaly platit členské příspěvky, ale nejsou zatím zrušeny (nemají zrušeno IČO)
 • - existenci ZO, které jsou zapsány ve spolkovém rejstříku, ale již nejsou v systému svazu evidovány
b) členům RR ČZS:
 • - přednostně se podílet na dokončení registrace ZO a SZO 
 • - pomoci dořešit dluhy za členské příspěvky za r. 2016, 2015
 • - zasadit se v mateřském ÚS o dodržování termínů pro podávání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu a jejího vyúčtování a termínu podávání návrhů na ocenění 
 • - podílet se na opatření ke zkvalitnění placení členských příspěvků ve stanovených termínech
c) předsedovi ČZS:
 • - vyhodnotit diskusi z 6. zasedání RR ČZS a zabezpečit její využití v další činnosti ČZS
 • - zabezpečit vydání Zpravodaje č. 2/2017 s výsledky jednání 6. zasedání RR ČZS
d) územním sdružením
 • - zajistit pro ÚS odběr zvýhodněného výtisku Zahrádkáře a projednat se ZO v rámci ÚS odběr zvýhodněného výtisku Zahrádkáře pro ZO a SZO
 • - spolu se ZO ve vašem ÚS provést opatření ke zkvalitnění placení členských příspěvků
 • - dokončit ve spolupráci s ústředím ČZS registraci všech zbývajících ZO do spolkového rejstříku
 • - dořešit ve spolupráci s ústředím ČZS
  1. existenci ZO, které přestaly platit členské příspěvky, ale nejsou zatím zrušeny a jsou zapsány ve spolkovém rejstříku
  2. existenci ZO, které jsou zapsány ve spolkovém rejstříku, ale již nejsou v systému svazu evidovány 
 • - zjistit v rámci ÚS za pomoci ZO a SZO počet členů osvo­bozených od placení členských příspěvků.
e) základním organizacím a specializovaným ZO
 • - věnovat mimořádnou pozornost dokončení registrace všech zbývajících ZO a SZO do veřejného rejstříku 
 • - využít nabídku zvýhodněného výtisku Zahrádkáře pro vlastní ZO, SZO
 • - zajistit plnění termínů pro objednávání a placení členských příspěvků 
 • - vypracovat seznam členů vlastní ZO, SZO, kteří jsou osvo­bozeni od placení členských příspěvků za čestné členství, za dovršení věku 70. let, nebo jiné věkové hranice i ze všech jiných důvodů, zajistit jejich seznámení s rozhodnutím RR o zrušení osvobození od placení členských příspěvků a pro­jed­nat zjednání nápravy.
 
Usnesení bylo projednáno členy RR ČZS s následujícím výsled­kem: 
 • Pro usnesení: 59
 • Proti usnesení: 0
 • Zdrželo se: 1 
Usnesení bylo schváleno 8. 10. 2017.

29. 3. 2018 - zpět na zprávy