Metodický pokyn pro udělování svazových ocenění

Aktuální a archivní znění metodických pokynů.

předchozí
Metodický pokyn ČZS pro udělování svazových ocenění - 2017


čl. 1

    Svazová ocenění se podle § 11 Stanov ČZS udělují členům a orgánům svazu, případně i jiným osobám, institucím a organizacím, které se zasloužili o rozvoj ČZS.

    Udělovat svazová ocenění mohou všechny organizační složky svazu v rozsahu dále v těchto pokynech stanoveném.

    Svazová ocenění se zpravidla předávají při významných a slavnostních příležitostech, u příležitosti životních jubileí a výročí činnosti.

čl. 2

    Členům ČZS se udělují svazová ocenění za obětavou a dlouholetou činnost ve prospěch svazu, za významné výsledky a úspěchy v této činnosti.

   Základním organizacím, specializovaným základním organizacím a územním sdružením se udělují svazová ocenění za dlouhodobě úspěšnou činnost pro zahrádkáře, pro rozvoj svazové činnosti a propagaci svazu.

    Nesvazovým orgánům, organizacím, institucím a nečlenům svazu se udělují svazová ocenění za pomoc, spolupráci, podporu a propagaci činnosti svazu.

čl. 3
 Jednotlivé organizační složky svazu, udělují svazová ocenění podle těchto zásad:

Základní organizace a specializované základní organizace ČZS:
 • Udělují členům ZO a SZO za vynikající výsledky, čestná uznání.
 • Předkládají radě ÚS návrhy na ocenění svých členů radou ÚS, nebo republikovou radou ČZS.

Rada územního sdružení ČZS:
 • Na návrh ZO a SZO uděluje členům ZO a SZO „Čestné uznání“  rady ÚS a uděluje „Čestné uznání“ členům rady ÚS, základním a specializovaným ZO.
 • Předkládá republikové radě návrhy na ocenění členů ZO, SZO a funkcionářů územního sdružení.
 • Uděluje „Čestné uznání“ nečlenům svazu – jednotlivcům.

Republiková rada ČZS:
 • Na návrh rady ÚS ČZS uděluje republiková rada ČZS nejvyšší svazová ocenění členům ZO, SZO, ÚS ČZS a organizacím ČZS (ZO, SZO, ÚS).
 • Na návrh představenstva RR uděluje RR ČZS nejvyšší svazová ocenění funkcionářům republikové rady, významným funkcionářům svazu, svazovým organizacím a orgánům, po předběžné konzultaci s příslušným ÚS. Tato ocenění jsou mimo stanovené počty pro ÚS.
 • Na návrh ÚS a PČZS uděluje RR ČZS nejvyšší svazová ocenění nečlenům ČZS, mimosvazovým orgánům, organizacím a institucím. Pro tento účel jsou svazová ocenění mimo stanovený počet udělovaných svazových ocenění a bez finančního ohodnocení.

 čl. 4

Nejvyšší svazová ocenění, která uděluje republiková rada ČZS:

Bronzová medaile,
Stříbrná medaile,
Zlatá medaile,
Za zásluhy o ČZS - stříbrná medaile,
Zlatá růže,
Za zásluhy o ČZS - zlatá medaile,
Zápis do knihy cti ČZS Čestné členství

 

čl. 5

Pravidla pro udělování nejvyšších svazových ocenění:


1)    Za aktivní činnost v ČZS:

Bronzová medaile
 • Minimálně 5 let aktivního členství v ČZS, nebo 3 roky aktivní práce ve funkcích ČZS.
 • Nositel čestného uznání ÚR ČZS.
Stříbrná medaile
 • Minimálně 8 let aktivního členství v ČZS, nebo 5 let aktivní a úspěšné práce ve funkcích ČZS.
 • Nositel Bronzové medaile, nebo dřívějšího Vyznamenání III. st.
Zlatá medaile
 • Minimálně 12 let aktivního členství v ČZS, nebo 10 let obětavé a úspěšné práce ve funkcích ČZS.
 • Nositel Stříbrné medaile, nebo dřívějšího Vyznamenání II. st.
Zlatá růže
 • Minimálně 15 let aktivního členství v ČZS, nebo dlouholetá práce ve funkcích ČZS s přínosem pro rozvoj ČZS.
 • Nositel Zlaté medaile, nebo dřívějšího Vyznamenání I. st.
Zápis do Knihy cti ČZS
 • Nejvyšší svazové vyznamenání pro zasloužilé členy a dlouholeté funkcionáře ČZS.
 • Nositel dřívějšího ocenění Za zásluhy o rozvoj zahrádkářského svazu (hnutí), nebo Zlaté růže, nebo Za zásluhy o ČZS – zlatá medaile.
Pro udělování výše uvedených svazových ocenění je nutno zachovat u jednotlivce odstup alespoň 3 roky.

Rady ÚS předkládají počet návrhů podle následující tabulky.
Při celkovém počtu členů ČZS v rámci ÚS:
Do 1 500 členů - 3 návrhy
1 501 - 3 000 členů - 6 návrhů,
3 001 - 5 000 členů - 8 návrhů,
Nad 5 000 členů - 10 návrhů.


2)    Za zásluhy o ČZS

Za zásluhy o ČZS – stříbrná medaile - členům a organizacím ČZS
 • Uznávaným aktivním členům ČZS za dlouholeté zásluhy o rozvoj zahrádkářského svazu, k významným životním jubileím, k ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch zahrádkářského hnutí.
 • Jednotlivým organizacím a územním sdružením ČZS za dlouhodobou aktivní a úspěšnou činnost
 • Pro významné ocenění nečlenů svazu a mimosvazových orgánů, organizací a institucí

Za zásluhy o ČZS – zlatá medaile - členům a organizacím ČZS
 • Uznávaným členům a funkcionářům ČZS za dlouholeté zásluhy o rozvoj zahrádkářského svazu, k významným životním jubileím, k ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch zahrádkářského hnutí. ČZS
 • Jednotlivým organizacím a územním sdružením ČZS za dlouhodobou úspěšnou činnost a rozvoj zahrádkářského hnutí
 • Pro ocenění nečlenů svazu a mimosvazových orgánů, organizací a institucí za dlouholetou spolupráci a významnou pomoc ČZS
 
Rady ÚS předkládají počet návrhů na ocenění organizací ČZS Za zásluhy o ČZS při celkovém počtu základních organizací v rámci ÚS takto:
Do 40 ZO (včetně SZO) 1 návrh
Od 41 – do 100 ZO 2 návrhy
Nad 100 ZO 3 návrhy

Výjimky z těchto pravidel může, na základě řádného zdůvodnění, povolit Představenstvo ČZS. Návrhy na udělení ocenění se podávají na Ústředí ČZS na předepsaných tiskopisech.
Návrhy se podávají vždy do 31.8. na následující rok a jsou schvalovány představenstvem ČZS a podzimním zasedáním RR ČZS.

čl. 6

Finanční ocenění vyznamenaných:

 • Bronzová medaile      300 Kč
 • Stříbrná medaile      400 Kč
 • Zlatá medaile      500 Kč
 • Zlatá růže      700 Kč
 • Zápis do Knihy cti ČZS      1 500 Kč
 • Za zásluhy o ČZS – stříbrná medaile – členové a organizace ČZS – 1 000 Kč, nečlenové ČZS a mimosvazové orgány bez finančního ocenění.
 • Za zásluhy o ČZS – zlatá medaile – členové a organizace ČZS – 1 000 Kč, nečlenové ČZS a mimosvazové orgány bez finančního ocenění

čl. 7

Návaznost dosavadních a nových ocenění

Na dříve udělená ocenění: je dalším stupněm nového ocenění
Vyznamenání III. stupně - Stříbrná medaile
Vyznamenání II. stupně - Zlatá medaile
Vyznamenání I. stupně - Zlatá růže

Za zásluhy o ČZS stříbrná i zlatá medaile - nemá návaznost na dřívější ani současná ocenění – do roku 2007 existovalo jako nejvyšší svazové vyznamenání se stejným názvem ale udělovalo se jen jako diplom, nově má medaili.

čl. 8

Čestné členství
 • uděluje republiková rada ČZS členům jako poděkování za dlouholetou aktivní činnost v době, kdy nebudou moci ze zdravotních důvodů, pro pokročilý věk, nebo z jiných závažných důvodů plnit členské povinnosti. Čestní členové se mohou, podle svých možností a zájmu účastnit činnosti a dění základní organizace a dalších akcí ČZS.
 • čestné členství může republiková rada ČZS udělit i nečlenům svazu za dlouholetou spolupráci a pomoc při propagaci činnosti ČZS.
 • návrhy na udělení čestného členství se předkládají prostřednictvím územních sdružení podle potřeby.


čl. 9

Příležitostná ocenění
 • U příležitosti 60. výročí ČZS udělí republiková rada, na návrh ÚS ČZS, čestná uznání:
  • Čestné uznání za dlouholetou aktivní práci ve prospěch ČZS
  • Zakládající člen ČZS (a ZO do roku 1980), bude uděleno jednorázově v r. 2017
 • Jednotlivé organizační složky ČZS mohou udělit diplom za pomoc při svazových akcích, za mimořádné pěstitelské výsledky u příležitosti výstav apod. členům a organizačním složkám ČZS i nečlenům ČZS a mimosvazovým orgánům, organizacím a institucím.
čl. 10

    Zrušují se pokyny pro udělování svazových ocenění orga­ni­začními složkami ČZS schválené republikovou radou ČZS dne 24. 10. 2015.

    Upravené Pokyny pro udělování svazových ocenění byly schváleny RR ČZS 25. 3. 2017 s účinností od 1. 6. 2017. V srpnu 2017 se podle těchto pokynů budou předkládat návrhy na rok 2018.

zpět