hlavička

Diskusní fórum

Diskusní fórum je otevřené - bez registrace a je částečně moderované. Na váš dotaz odpovídají přímo pracovníci ústředí, nebo zprostředkují názor odborníka v oboru, proto odpověď nepřichází bezprostředně. Na některé dotazy však odpovědět nelze, buď jsou příliš obecné a neobsahují dostatek informací pro identifikaci problému, nebo naopak velmi speciální, že na ně ani my odpověď neznáme. V každém případě doporučujeme pomocí hledání ve fóru zjistit, zda již někdo neřešil stejný problém.

Právní dotazy ve fóru zásadně neřešíme. Pro řešení právních sporů disponuje ČZS právní poradnou a to zdarma pokud se jedná o spor v ZO ČZS při zahrádkářské činnosti.

Dále pamatujte na slušnost - nevhodné dotazy, ale i odpovědi z fóra odstraňujeme.

Pokud sháníte či nabízíte zahrádku, použijte inzerci, inzertní příspěvky v diskusi budou odstraněny.

Odměny členů výboru

  <<< zpět na hlavní stranu
  < zpět

 

Autor: Míra 2010-12-29 08:02:004244
Kdo mi dá úplnou a správnou odpověď na otázku: dle jakých pravidel (zákonů a vyhlášek) lze odměňovat členy výboru ZO ČZS? Jedni schvalují dohody o pracovní činnosti; jiní to považují za obcházení zákona o zdravotní dani. Děkuji za pomoc.
Autor: Jiří 2010-12-29 17:44:484245
Pokud se uvede v dohodě o provedení práce, že se jedná o odměnu za výkon funkce, tak je to špatně a je to napadnutelné při případné kontrole. Odměna funkcionářů výboru ZO ČZS spadá mezi funkční odměny podle zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů - § 6, odst. (10), bod b). Na funkčí odměnu se vztahuje srážková daň (odměna do 5000 Kč) nebo zálohová daň (odměna nad 5000 Kč) a také se na ni vztahuje zdravotní pojištění (od 1.1.2008). Sociální pojištění se na ni nevztahuje. Podle informací z VZP se ani nedivím, že je snaha se zdravotnímu pojištění vyhnout. Podle informace z VZP: na členské schůzi, kde byl zvolen nový výbor ZO, by se mělo schválit, zda budou funkcionáři vykonávat danou funkci zdarma nebo za odměnu. Pokud to bude za odměnu, tak musí na příslušnou zdravotní pojišťovnu každého zvoleného funkcionáře, který bude někdy v budoucnu dostávat nějakou funkční odměnu, nahlásit ZO jako zaměstnavatele a funkcionáře jako zaměstnance. Potom každý měsíc doručit na příslušné zdravotní pojišťovny papír s údajem zda tito zaměstnanci dostali v daném měsíci nějakou odměnu či nikoliv. V případě vyplacení funkční odměny nutno za daný měsíc srazit z odměny i zdravotní pojištění a toto pojišťovnám odvést. Možná jiná zdravotní pojišťovna podá vysvětlení jiné - i to je v našem státě možné. Jestliže v zápise ze schůze, kde se volil nový výbor ZO, bude uvedeno, že funkce budou vykonávány zdarma, tak není co řešit (předmětný problém není).
Autor: Míra 2011-01-14 18:56:394274
Obešel a obeslal jsem několik institucí a nejdůkladnější odpověď jsem získal z referátu kontroly a správy pohledávek VZP:
S platností zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází k 1.1.2008 k řadě změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Zásadní změnou je rozšíření okruhu osob, z jejichž příjmu je nutno odvádět pojistné a kteří se pro účely zdravotního pojištění stávají zaměstnanci.
Od 1.1.2008 podléhá odměna člena statutárního orgánu, dle §3, odst.1 zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, odvodu pojistného. Výkon této funkce se tak pro účely zdravotního pojištění stává zaměstnáním &#8211; dle §2, odst. 3, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V tomto § je odkaz na §5, písm.a zmíněného zákona, kde je jasně stanoveno, že za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu, atd.
Výkon takových funkcí se tak stává pro účely zdravotního pojištění zaměstnáním a tito pojištěnci jsou po dobu trvání funkce zaměstnanci, bez ohledu na to, zda jsou vypláceni každý měsíc, nebo jenom občas. Jako zaměstnanci musí být samozřejmě přihlášeni po celou dobu trvání funkce (§8, odst.2, písm.i., zák. č. 48/1997 Sb.), v tomto případě od účinnosti zákona - tj. Od 1.1.2008. Přihlášeni nemusí být pouze ti, u kterých je jasné, že skutečně za výkon funkce nikdy žádnou odměnu neobdrží.
S tímto je mimo jiných zákonných povinností samozřejmě spojena i povinnost předávat měsíční přehledy o platbách pojistného dle §25, odst.3, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění, přestože budou tyto přehledy ve většině případů s nulovým vyměřovacím základem.

S tím se ztotožnil správce účetnictví:
Od 1.1.2008 vstoupil v platnost zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. Z jeho znění a ze znění navazujících orgánů vyplývá, že výkon funkce statutárního orgánu se stává zaměstnáním dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Z toho dále vyplývá nejen to, že odměny členům statutárních orgánů jsou předmětem odvodů srážek na zdravotní pojištění, ale i povinnost registrace společenství jako malé organizace u příslušné zdravotní pojišťovny toho člena orgánu, který odměnu obdrží.
Za každého člena a za každý měsíc je organizace povinna podávat příslušné zdravotní pojišťovně hlášení na předepsaném formuláři a to po dobu 12 měsíců v roce vždy, bez ohledu na to, zda-li člen odměnu obdržel či nikoliv.. V případě, že člen odměnu nedostal, zašle organizace za člena tzv. nulové hlášení. V měsíci, kdy bude odměna členovi vyplacena, provede organizace odvod povinného pojištění ve výši 9% z hrubé odměny člena za organizaci a ve výši 4,5% z hrubé odměny, kterou srazí členovi a obě částky poukáže na účet příslušné zdravotní pojišťovny. Odměna se ještě zároveň zdaní ve výši 15% z tzv. superhrubé mzdy. Daň ze mzdy se vypočte, ale neodvede v případě člena &#8211; důchodce, pokud jeho hrubá měsíční odměna nepřesáhne 12.000,- Kč a člen podepíše prohlášení k dani, že nemá jiné příjmy.
Hlavní problém pro malá občanská sdružení spočívá v nepravidelnosti výplat odměn a jejich výše, ve střídání vyplácených členů statutárního orgánu a v existenci mnoha zdravotních pojišťoven. Zvládnutí této situace bude vyžadovat přesnou a pravidelnou evidenci osob a zdravotních pojišťoven. Dále bude třeba odvádět zdravotní pojištění a daň ze superhrubé mzdy ve správné výši a v ostatních měsících zasílat předepsaná nulová hlášení. Je nutno také počítat s účastí na kontrolách z pojišťoven. V zásadě se jedná o vedení agendy mzdové evidence včetně vyhotovení výplatní listiny.
Nový zákon nezlze obejít tím, že statutární orgány budou odměňovány na základě dohod o provedení práce, které nejsou předmětem odvodů zdravotního pojištění. Dohody o provedení práce slouží k jinému účelu a nelze je použít na výkon funkce statutárního orgánu.
Autor: Míra 2011-01-19 10:38:364290
Tak se mi řešení důkladně zamotává. Na jedné straně odpověď Jiřího, stanoviska referátu VZP a správce s licencí a na straně druhé odpověď z ústředí ČZS s odvolávkou na Věstníky, kde odměňování funkcionářů výboru zahrádkové osady prostřednictvím dohod je v naprostém pořádku. Tak kdo to už jednou pro vždy zde rozhodne???
Autor: Míra 2011-01-25 11:37:044307
Nejnovější stanovisko z referátu VZP:

......odpovídám na váš dotaz (prosbu), který jste na mě vznesl dne 20.01.2011.
Na mém vyjádření, jak jej citujete, se nic nezměnilo, žádná novelizace, která by toto jinak upravovala, není.
 
Od 1. ledna 2008 došlo k rozšíření okruhu osob, které se pro účely zdravotního pojištění považují za zaměstnance.
Mezi tyto osoby patří např. i členové volebních komisí, výborů, funkcionářů v občanských a zájmových sdruženích,
dobrovolných spolcích apod., pokud jim z této činnosti plyne, nebo by měl plynout, příjem podle § 6 zákona o daních z příjmů.
 
Tyto osoby nevykonávají svojí funkci jako závislou činnost, tudíž nemůže jít o pracovně právní vztah podle zákoníku práce.
Nelze proto v těchto případech uzavírat dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, protože ty se řídí zákoníkem práce.
V případě těchto osob vzniká pro účely zdravotního pojištění zaměstnání na základě funkčních požitků vyplácených podle § 6 odst. 10 písm. b) zákona o daních z příjmů.
Nelze proto postupovat podle výjimky uvedené v ustanovení § 5 písm. a) bod 6) zákona č. 48/1997 Sb.
 
Dnem nástupu do zaměstnání u těchto osob je podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 48/1997 Sb. den nástupu do funkce.
Za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení výkonu funkce. Oznamovací povinnost je zaměstnavatel povinen splnit do osmi dnů ode dne nástupu do zaměstnání či ode dne ukončení zaměstnání.
 
V případě, že by měli členové výboru sjednány dohody o pracovní činnosti, resp. o provedení práce na činnosti, které jsou spjaty s výkonem funkce, není možné tyto dohody uznat a VZP ČR bude po případné kontrole tyto odvody požadovat a to samozřejmě i zpětně.  S tím je spojeno i vyčíslení případného penále dle §18, zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.


Pro mne je už tímto vše vysvětleno.
Autor: Vláďa 2011-02-11 14:32:274337
U nás se s tím výbor osady nenechal rozhodit. Odměňují se funkcionáři i letos prostřednictvím DoPČ.
A co na toto téma od jiných osad?
Vyjádří se tu někdo z vrcholného orgánu ČZS?
Autor: Míra 2011-04-25 16:36:494598
Zřejmě odměny funkcionářů v osadě nejsou zahrádkářským problémem a proto se tu nikdo z vrcholného orgánu ČZS nehodlá vyjádřit nebo se dosud nesjednotili na výkladu zákonů. Nebo se pletu a vyjádření se zde dočkáme?
Autor: Jirka 2011-04-26 22:40:354606
Na ústředí doporučují uzavřít DoPP a to je v rozporu s výše uvedenou citací Míry. Jsem zvědav jak se budou kroutit až nahlásím na VZP že je to běžný postup v celé organizaci navíc doporučovaný shora.
Autor: Miloš Kožešník, ústředí ČZS, správce fóra 2011-04-28 15:49:184614
Dobrý den,
Vámi požadované informace jsou nad rámec tohoto fóra.
ČZS pořádá pravidelně semináře pro hospodáře ČZS. Na nich jsou účastníci školeni v oblasti hospodaření, tedy i o zdaňování funkčních odměn. Ze školení hospodářů je zveřejňován zápis ve Věstnících ČZS. Nejnovější vydání Věstníku 2/2011, které se připravuje obsahuje jako přílohu i zápis z školení hospodářů 2011 a v něm je na mnoha příkladech vysvětleno mimo jiné i jak se vypočítává daň z funkčních odměn, komu se platí a do kdy. Případní zájemci z řad ZO jsou s touto problematikou seznamováni, neboť Věstník dostává každá ZO po 3 výtiscích a navíc si je možné Věstník stáhnout z webových stránek.
Autor: Jirka 2011-05-09 01:34:314661
Dobrý den, prosím o radu. Nerozumím brigádnickým hodinám "nad limit"? V naší organizaci není práce na odpracování schválených brigádnických hodin, ale v ročním vyůčtování se vždy objeví hodiny nad limit, které platíme dost vysokou částkou za hodinu. Podotýkám, práce nebyla pro členy za odsouhlasené hodiny a to i přes dotaz, co je potřeba v rámci brigád udělat. Následně se ale dozvíme,že jinému členu brigádnické hodiny propláceli. Může mi někdo říct, jak se vypočítávají a financují hodiny členům osady? Děkuji
Autor: An. 2011-05-09 08:39:064662
Prosím smazat sem nepatřícího Jirku 4661.
Autor: An.2 2011-07-28 20:36:255230
Za skoro 3 (tři) měsíce sem admin nepřišel aby 4661 i výzvu 4662 smazal!?!?!?
Autor: Zahrádkář 2011-07-29 04:23:425231
Mazat rozhodně NE! Když, tak přesunout jinam. Ale ani to ne. Patří to do rubriky "Ostatní", což je správně a má to i souvislost s výborem.
Správnou odpověď sice neznám, domnívám se, že je to individuální záležitost v jednotlivé osadě. Co si dohodnete a odsouhlasíte na svojí členské schůzi, to platí. Je třeba se aktivně účastnit dění v osadě a nečekat trpně jako ovce, co se snese na naše hlavy.
Autor: An.2 2011-07-31 20:40:455235
Jirko 4661 jsi mimo vlákno "Odměny výboru"; brig. hodiny nad limit sem nepatří a Zahrádkáři 5231 nepleť se do věcí, když jim nerozumíš.
Autor: Zahrádkář 2011-08-01 06:17:555236
An.2 5235 "Potrefená husa zakejhala?" Vysvětli nám tedy jak to je.
Autor: MARTA 2017-02-16 20:20:3312253
pROSÍM, EXISTUJE JEŠTĚ NĚJAKÉ JINÉ FORUM NA TOTO STEJNÉ TÉMA ALE ČERSTVĚJŠÍHO DATA NEŽ JE ROK 2011 ? jAK SE TAM MOHU DOSTAT ? dĚKUJI.kiu7
Autor: Žaneta 2017-02-17 01:17:1812254
Marto, to sice nevím, ale zato vím, že asistentka "marketingového" oddělení na ústředí zahrádkářů bude brát 20.000,- až 25.000,- tisíc Kč měsíčně.
Kolik asi bude brát vedoucí tohoto oddělení?
Autor: zdeněk 2017-02-17 07:49:0612255
Jestli se otázky týkají zákonů a vyhlášek patří na stůl právníkům. Myslím, že o odměnách by měla rozhodnout schůze ZO. Nevím jaký je rozdíl mezi ČZS a Společenstvím vlastníků bytů, ale tam odměny funkcionářům (navržené výborem) schvalujeme na schůzi. A jestli si někde dávají odměny vysoké, nemusí s tím členové souhlasit a nezvednou pro to ruku. Ale jestli to tak je u zahrádkářů, bude nejspíše vědět zase právník. Pro členy svazu je zadarmo a dá se k němu dostat přes sekretářku ústředí. Možná proto už sem dlouho nikdo nešel. Nebo ti, kterých se to týká a věděli by si rady si netykají s počítačem a vůbec nevědí, že tohle fórum je, že můžou mít svoje internetové stránky. U těch, co něco dělají byste také našla spoustu odpovědí.
Zahrádkáři maj marketingové oddělení? Koukal jsem na stránky a nic takového tam nemají. Asi se tam bude něco měnit.

PŘIDAT ODPOVĚĎ
Pokud váš příspěvek s tímto tématem nesouvisí, pak zde prosím neodpovídejte.
Založte si nové téma v hlavním menu.
(Nejprve vyberte tematický okruh a v něm založte téma.)

Inzertní nabídky / poptávky vkládejte do INZERCE, z tohoto fóra budou odstraněny.

Jméno
Text
připojit obrázek    jen JPG!
(max. šířka 640 px - větší obrázky budou zmenšeny)
pro přidání příspěvku zadejte kód z obrázku vlevo:
Celkem:
Dnes:
On line:
3993309
736
11
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.