hlavička
placená inzerce reklama

Usnesení Republikové rady

Obr: 4.jpg

USNESENÍ z 1. zasedání RR ČZS, z.s. (2015-2019) konaného dne 21. 3. 2015 v hotelu TRIM v Pardubicích

I. zasedání se zúčastnilo 60 členů, tj. 80 %; 14 členů bylo omluveno, 1 náhradník za člena RR bez hlasovacího práva. Zasedání byli přítomni někteří vedoucí pracovníci ústředí ČZS. Po diskusi, ve které bylo předneseno 52    diskusních příspěvků, 1. zasedání RR ČZS:
1. Bere na vědomí:
 • předběžnou informaci o výsledku hospodaření ústředí ČZS za rok 2014
 • předběžnou informaci o hospodaření fondů ČZS v roce 2014
 • informaci o vyúčtování dotace ze státního rozpočtu na rok 2014
 • informaci o stavu neuhrazených členských příspěvků za rok 2014
 • informaci o vyřízení připomínek vyslovených na Sněmu
 • informaci o stavu registrace pobočných spolků ČZS u rejstříkového soudu
 • informaci o funkční náplni členů PČZS
 • informaci o průběhu reorganizace Ústředí ČZS
 • informaci, že po schválení představenstvem ČZS byla podána přihláška o pořadatelství EUROPOMU v r. 2017
 • informaci o přípravě oblastních porad k registraci u rejstříkového soudu
 • informaci o soutěžích dětí a mládeže v r. 2015 a návrhy témat pro soutěže v r. 2016

2. Schvaluje:
 • zápis z 1. Sněmu ČZS, konaného ve dnech 28. a 29. 11. 2014
 • kooptaci členů do republikové rady ČZS za ÚS ČZS Nymburk Vlastimila Buriana a za ÚS ČZS Jičín Ing. Zdeňka Peroutky
 • zprávu předsedy ČZS Stanislava Kozlíka o činnosti představenstva a Ústředí ČZS za období od 1. Sněmu ČZS, tj. od 29. 11. 2014
 • návrh na rozdělení dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Mze ČR pro vyjmenovaná územní sdružení
 • navržené změny rozpočtu RR ČZS na rok 2015
 • novelizaci statutu ústředí ČZS
 • inovaci podpisového a dispozičního práva členů představenstva ČZS
 • směrnice o rozhodčím řízení
 • složení stálých komisí ČZS: komise pěstitelské, odborné výchovy, životního prostředí a dotačních titulů, komise pro práci s mládeží, právní komise, hospodářsko-finanční     komise
 • 2 000 Kč na věnec k památníku v Lidicích

3. Ukládá:
a) představenstvu ČZS:
 • uskutečnit po zasedání RR ČZS koncem března a v dubnu 2015 oblastní porady ke konzultaci o aktuálních otázkách registrace ZO, SZO a ÚS u rejstříkového soudu
 • zvážit úpravu zasedání RR z hlediska dostupnosti pro všechny členy RR

b) členům RR ČZS:
 • přispět k dořešení dluhů za členské příspěvky 2013, 2014, 2015
 • podílet se na rozpracování závěrů Sněmu ve vlastním územním sdružení z hlediska "co pro schválený program činnosti na Sněmu udělá naše územní sdružení"

c) předsedovi ČZS:
 • vyhodnotit diskusi z 1. zasedání RR ČZS a zabezpečit její využití v další činnosti
 • zabezpečit vydání Zpravodaje č.1/2015 s výsledky jednání 1. zasedání RR ČZS

d) ÚS, ZO a SZO:
 • stanovit si pro rok 2015 program činnosti z hlediska "čím přispějeme k plnění programových cílů, schválených Sněmem v naší organizaci v roce 2015"
 • orgánům ÚS zajistit v základních organizacích svého územního sdružení splnění požadavků Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k odstranění nedostatků v evidenci katastru nemovitostí jmenovitě podle seznamu pro jednotlivá ÚS
 • ÚS předloží Ústředí ČZS do konce června 2015 návrhy na úpravu oceňování členů ČZS


Usnesení bylo projednáno členy RR ČZS s následujícím výsledkem:

Pro usnesení: 54
Proti usnesení: 1
Zdrželi se: 5


Usnesení bylo schváleno dne: 21. 3. 2015

2016-01-08 (6)

zpět na zprávy -->

 

Celkem:
Dnes:
On line:
4519827
267576
16
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit